Guy Cools: Jako dramaturg nejsem žádný opravář problémů

foto: Martin Macháček

foto: Martin Macháček

Věhlas­ný taneč­ní dra­ma­turg Guy Cools byl v Pra­ze a vedl zde Workshop taneč­ní dra­ma­tur­gie pořá­da­ný Tan­cem Pra­ha. Mar­tin Machá­ček jej zasti­hl v hote­lo­vé lob­by. Hovo­ři­li spo­lu nejen o spe­ci­fi­kách taneč­ní dra­ma­tur­gie, pro­fes­ní eti­ce, jeho semi­ná­řích ale také špič­ko­vých cho­re­o­gra­fech, se kte­rý­mi Cools spolupracoval.

V čes­kém pro­stře­dí není čas­té, že by v taneč­ním diva­dle půso­bil dra­ma­turg. Jak bys­te jeho, pří­pad­ně svo­ji vlast­ní prá­ci popsal?
His­to­ric­ky a ofi­ci­ál­ně prv­ní taneč­ní dra­ma­turg, kte­rý za tuto pozi­ci dostal i zapla­ce­no, byl Raimund Hoghe, spo­lu­pra­cov­ník Piny Bausch. Dal­ší prů­kop­ni­cí toho­to dra­ma­tur­gic­ké­ho mode­lu byla Marri­a­ne Van Ker­kho­ven, jejíž mat­ka Jean­ne Bra­bants zalo­ži­la vlám­ský balet a taneč­ní ško­lu v Antverpách.

Mys­lím, že taneč­ní a diva­del­ní dra­ma­tur­gie jsou vel­mi roz­díl­né kate­go­rie. Tu diva­del­ní bych nazval „kon­cep­tu­ál­ní“, pro­to­že dra­ma­turg s reži­sé­rem hle­da­jí a defi­nu­jí inter­pre­ta­ci tex­tu a pro­ces zkou­še­ní jejich kon­cept oži­vu­je. Zatím­co taneč­ní dra­ma­tur­gii bych nazval „ote­vře­nou“, více ori­en­to­va­nou na samot­ný pro­ces tvor­by. Samo­zřej­mě to není čer­no­bí­lé, kate­go­rie se pře­krý­va­jí, nebo mají řadu výji­mek — napří­klad u devi­sed the­a­t­re je to spíš dra­ma­tur­gie „ote­vře­ná“, pokud někdo zkou­ší kla­sic­ký balet a v pod­sta­tě něco opa­ku­je, dá se hovo­řit o dra­ma­tur­gii „kon­cep­tu­ál­ní“.

V „ote­vře­né“ dra­ma­tur­gii tří­dí­te mate­ri­ál, obra­zy, hud­bu a nej­dů­le­ži­těj­ší veli­či­nou jsou per­for­me­ři, kte­ré si zvo­lí­te. Při vstu­pu do ote­vře­né­ho pro­ce­su začí­ná výzkum. Jeho výsled­kem je na samém kon­ci smy­sl a struk­tu­ra kusu. Tohle je for­ma dra­ma­tur­gie, kte­rá mě ve vzta­hu k tan­ci zají­má nejvíce.

Vlast­ní dra­ma­tur­gic­ké půso­be­ní bych roz­dě­lil dotřech rolí, kte­ré se navzá­jem ovliv­ňu­jí. Za prvé je to role svěd­ka, kte­rý trá­ví čas ve stu­diu. Aniž by dokon­ce do pro­ce­su jak­ko­liv vstu­po­val, ovliv­ňu­je ho svou pří­tom­nos­tí, pro­to­že jsou si jí cho­re­o­graf s taneč­ní­ky vědo­mi. Mojí dru­hou rolí je být part­ne­rem v dia­lo­gu, dochá­zet na zkouš­ky ve všech fázích tvor­by a nechat si cho­re­o­gra­f­kou, cho­re­o­gra­fem vysvět­lit, co tím chtě­jí říct. Díky tomu doká­žou přes­ně­ji arti­ku­lo­vat, co chtě­jí sdě­lit. Moje tře­tí role je více aktiv­ní než pozo­ro­va­cí. Do pro­ce­su vstu­pu­ju jako stři­hač fil­mu, kte­rý se zku­še­nos­ti pra­cí s růz­ný­mi cho­re­o­gra­fy již doká­že odhad­nout, kde je potře­ba udě­lat střih či pří­pad­ně mate­ri­ál přesklá­dat pod­le správ­né­ho vzor­ce. Pro­to­že jsem jenom stři­ha­čem a ne reži­sé­rem, musím film namí­chat, aniž bych roz­bil původ­ní strukturu.

Naslou­cha­jí cho­re­o­gra­fo­vé „svým“ dra­ma­tur­gům?
Ve spo­leč­nos­ti chy­bí dia­log na všech úrov­ních. Tře­ba v poli­ti­ce spous­ta lidí něco říká, ale pro­tistra­na už nena­slou­chá. Marri­a­ne Van Ker­kho­ven sepsa­la na začát­ku deva­de­sá­tých let krát­ký, zato hoj­ně sklo­ňo­va­ný esej, sko­ro až mani­fest, „Loo­king without pen­cil“ — „ bez tuš­ky“. Říká v něm, že jako dra­ma­turg musí­te při­jmout skrom­něj­ší funk­ci, nebýt umě­lec a smí­řit se s tím, že ačko­liv cho­re­o­gra­fo­vi coko­liv říká­te, může se roz­hod­nout úpl­ně jinak. Člo­věk se nau­čí vel­ké trpě­li­vos­ti, pro­to­že je lep­ší, když pro­blémy v pro­jek­tu vyře­ší samot­ní tvůr­ci, než když nastou­pí­te a pro­blémy „opra­ví­te“. Pro tvůr­ce je to obo­ha­cu­jí­cí a lep­ší pro jejich vlast­ní roz­voj. S kole­gy se sho­du­je­me na tom, že nejsme žád­ní „opra­vá­ři pro­blé­mů“, ale „par­ťá­ci do nepohody“.

Pra­co­val jste s cho­re­o­gra­fy jako Akram Khan, Sidi Lar­bi Cher­ka­oui nebo dal­ší vel­ká jmé­na.
Vztah cho­re­o­gra­fa a dra­ma­tur­ga je stej­ný jako vztah se kte­rým­ko­liv jiným čle­nem tvůr­čí­ho týmu. Na dru­hou stra­nu je pro všech­ny stra­ny lep­ší, když spo­lu­pra­cov­ní­ky obměňujete.

Prv­ní věc, kte­rou jsme spo­lu s Akra­mem a Sidi při­pra­vi­li, byl duet Zero Degree, při­zva­li mě jako mode­rá­to­ra jejich due­lu. Bylo to v roce 2005, tedy těs­ně po tom, co zača­li­o­ba a tvo­řit. Když jsme se sešli popr­vé, říka­li, že pokud to ego jed­no­ho z nich nepře­ko­ná, budou mlu­vit se mnou. Nako­nec mělo zkou­še­ní hlad­ký prů­běh a výsle­dek byl skvě­lý. Potom jsem také spo­lu­pra­co­val s kaž­dým zvlášť na jejich sku­pi­no­vých pro­jek­tech — s Akra­mem na insce­na­ci Bahok a se Sidim na Myth.

To byla vůbec pozo­ru­hod­ná insce­na­ce a navíc šlo úpl­ně jiný druh spo­lu­prá­ce než „jeden na jed­no­ho“. V Myth vystu­po­va­lodva­cet jed­na vel­mi talen­to­va­ných per­for­me­rů z celé­ho svě­ta a Sidi chtěl zacho­vat vše­chen mate­ri­ál, zkrát­ka nic nevy­ha­zo­vat. Při fina­li­za­ci měla insce­na­ce pade­sát pět obra­zů na víc jak čtyř­ho­di­no­vé před­sta­ve­ní. Při­po­meň­me, že únos­ných je tak deset, pat­náct scén.

V insce­na­ci Le Réci­tal des Postu­res, na kte­ré jste se podí­lel, per­for­mer­ka Yas­mi­ne Hugo­net extrém­ně pra­cu­je s časem.
Spo­lu­prá­ce s Yas­mi­ne byla vel­mi spe­ci­fic­ká, pro­to­že jsem vlast­ně nebyl její dra­ma­turg. Byla sou­čás­tí podob­né­ho worksho­pu, kte­rý jsem vedl tady v Pra­ze. Je to akce, na kte­ré se podí­lí čty­ři scé­ny — z Curychu, Ber­lí­na, Laussa­ne a Žene­vy. Kaž­dý rok vyzvou čty­ři cho­re­o­gra­fy, já tam půso­bím jako men­tor nabí­ze­jí­cí dra­ma­tur­gic­ké nástro­je. Pokud chtěl být někdo radi­kál­ní tak jako Yas­mi­ne, byla to čis­tě jeho vol­ba. Niko­mu nic nenutím.

Podob­ných semi­ná­řů jste vedl více. Máte něja­ká spe­ci­ál­ní oče­ká­vá­ní od semi­ná­ře v Pra­ze?
V sou­čas­ném život­ním roz­po­lo­že­ní dělám semi­ná­ře ze vše­ho nej­ra­dě­ji. Samo­zřej­mě se věnu­ji i dra­ma­tur­gii, ale podob­né akti­vi­ty vyhle­dá­vám čas­tě­ji. Je spous­ta mož­nos­tí, jak tím­to způ­so­bem pra­co­vat. Pla­tí, že „v míst­nos­ti je více moud­ros­ti“, než mohu nabíd­nout všem najed­nou, a pro­to pra­cu­ji na začát­ku indi­vi­du­ál­ně, pro­to­že kaž­dé­mu mohu pře­dat něco jiné­ho. Za úspěch pova­žu­ji, když se poda­ří vytvo­řit komu­ni­ta, kte­rá na sebe sly­ší. Pocho­pi­tel­ně pra­cu­ji i se sku­pi­na­mi, Semi­ná­ře mohou být jed­no­den­ní až několikatýdenní.

Se semi­ná­ři jsem začal v Bel­gii, pokra­čo­val ve Vel­ké Bri­tá­nii kvů­li osob­ním zále­ži­tos­tem, šest let jsem žil v Kana­dě a v sou­čas­nos­ti půso­bím ve Víd­ni. Na zdej­ší komu­ni­tu jsem vel­mi zvě­da­vý, byť část z ní znám díky Tan­ci Pra­ha nebo ško­le v Til­bu­ry, kam na Eras­mus jez­dí také stu­den­ti Dun­can centra.

Je pod­le vás taneč­ní dra­ma­tur­gie dosta­teč­ně roz­vi­nu­tá?
Kaž­dá země má svo­ji vlast­ní his­to­rii, v Bel­gii je to urči­tě jiné než v Němec­ku. Pocho­pi­tel­ně se rych­le roz­ví­jí a svěd­čí o tom i fakt, že se posled­ní dobou vydá­vá čím dál více knih o této pro­ble­ma­ti­ce. Vět­ši­na auto­rů se sho­du­je na tom, že „nepo­tře­bu­je­te dra­ma­tur­gy, ale dra­ma­tur­gic­kou refle­xi“, pro­to­že je stá­le hod­ně cho­re­o­gra­fů, kte­ří si dra­ma­tur­gii děla­jí poměr­ně úspěš­ně sami, tře­ba jako Sidi Lar­bi a pokud si dra­ma­tur­ga vyžá­da­jí, spíš v něm hle­da­jí part­ne­ra k dialogu.

Ale jak říkám, všu­de je to jinak, např. v Kana­dě mno­ho dra­ma­tur­gů nena­jde­te. Ale podob­ně jako v USA tam mají reži­sé­ry fun­gu­jí­cí jenom na zkouš­kách, kte­ří nejen tré­nu­jí taneč­ní­ky, ale také jim dáva­jí při­po­mín­ky a pomá­ha­jí cho­re­o­gra­fům roz­ví­jet jejich vizi. Zašel bych dale­ko, kdy­bych ozna­čil Joh­na Cage za dra­ma­tur­ga Mer­ce Cun­ningha­ma, ale spous­ta jeho pra­cí byla pře­kla­dem Cage­o­vých kom­po­zic nebo filo­so­fic­kých myš­le­nek do tan­ce. Je to podob­né jako spo­lu­prá­ce cho­re­o­gra­fa Johnatta­na Burrow­se s Mat­teo Far­gi­o­ne. Taneč­ní dra­ma­tur­gie se stá­le roz­ví­jí a prá­ce s dra­ma­tur­gem jako tako­vým je jed­na z mož­ných cest.

Exis­tu­je něja­ký cho­re­o­graf, se kte­rým bys­te chtěl spo­lu­pra­co­vat?
Tohle je přes­ně druh otáz­ky, jako bys­te se ptal rodi­čů, é ze svých dětí mají nej­ra­dě­ji. Přes­to by tady jeden byl, ale mys­lím, že už se to nikdy nepo­da­ří, už netvo­ří tak moc, pro­to­že se v sou­čas­nos­ti pohy­bu­je spíš v kon­tex­tu balet­ních nebo oper­ních sku­pin. Je to Wil­li­am For­sy­the. Ame­ric­ká taneč­ni­ce Dana Casper­sen, jeho hlav­ní per­for­mer­ka a part­ner­ka je moje vel­mi dob­rá kama­rád­ka, kte­rá mě pozva­la na zkouš­ku Wil­li­am For­sy­the Com­pa­ny. Bylo na tom něco magic­ké­ho. Cítil jsem podob­ný pocit, jako u Sidi­ho, že sedím v obrov­ské labo­ra­to­ři, kde kaž­dý pro­vá­dí indi­vi­du­ál­ní výzkum a cho­re­o­graf pou­ze míchá vyrov­na­nou substanci.

A exis­tu­je v his­to­rii tan­ce něja­ká epo­cha, pří­pad­ně tvůr­ce, se kte­rým bys­te si před­sta­vil spo­lu­prá­ci?
Roz­hod­ně muse­lo být zají­ma­vé se motat kolem pro­stře­dí Ballet Rus­ses i když vím, že by to asi neby­lo ide­ál­ní, pro­to­že Ďagi­lev byl sta­rý dik­tá­tor. Ten­to mul­ti­ta­len­to­va­ný tvůr­ce na sebe navá­zal inte­li­gen­ci své doby. To bych chtěl urči­tě zažít.

Děku­ji za rozhovor.

/Dr. Guy Cools je taneč­ní dra­ma­turg, v sou­čas­né době půso­bí jako docent na výzkum­ném insti­tu­tu Arts in soci­e­ty v Til­bur­gu a jako hos­tu­jí­cí pro­fe­sor na uni­ver­zi­tě v Gen­tu. Jako taneč­ní kri­tik, kurá­tor a dra­ma­turg spo­lu­pra­co­val s řadou výraz­ných osob­nos­tí taneč­ní scé­ny, mezi něž pat­ří Koen Augustij­nen (be), Sidi Lar­bi Cher­ka­oui (be), Danie­le Des­noyers (CA), Ua Hara­ki (cy), Akram Khan (uk), Arno Schu­i­te­ma­ker (nl) nebo Ste­pha­nie Thi­er­sch (DE), v posled­ní době mu vyšly dvě zásad­ní pub­li­ka­ce — The Ethics of Art: eco­lo­gi­cal turns in the per­for­ming arts (Etic­ká rovi­na umě­ní: nástup eko­lo­gic­ké­ho pří­stu­pu v živém umě­ní; spo­lu s Pas­cal Gie­len, 2014) a In-between Dan­ce Cul­tu­res: on the migra­to­ry artis­tic iden­ti­ty of Sidi Lar­bi cher­ka­oui and Akram Khan (Na roz­me­zí taneč­ních kul­tur: aspekt migra­ce v umě­lec­kém vyjá­d­ře­ní Sidi Lar­bi Cher­ka­ou­i­ho a Akra­ma Kha­na, 2015). v sou­čas­né době žije ve Vídni./

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."