Petr Pavlenský: Kdyby se Putin vyměnil za Mutina…

foto: Anton Litvin

Začát­kem prázd­nin pro­běh­la v Kar­lin Stu­di­os ver­ni­sáž výsta­vy Byro­kra­tic­ká křeč per­for­me­ra, kon­cep­tu­ál­ní­ho uměl­ce a poli­tic­ké­ho akti­vis­ty Pet­ra Pavlen­ské­ho. Už něko­lik let pro­střed­nic­tvím svých akcí, poli­tic­kým umě­ním — jak je sám nazý­vá, pou­ka­zu­je na mecha­nis­mus moci a poli­cej­ní stát sou­čas­né­ho Rus­ka. Za svo­ji posled­ní akci Hroz­ba, během níž zapá­lil v lis­to­pa­du 2015 vcho­do­vé dve­ře do síd­la rus­ké Fede­rál­ní bez­peč­nos­tí služ­by FSB, byl do letoš­ní­ho červ­na věz­něn. Pár dní po svém pro­puš­tě­ní při­le­těl do Pra­hy, aby zahá­jil výsta­vu a během deba­ty, kte­rá ver­ni­sá­ži před­chá­ze­la zod­po­vě­děl veš­ke­ré dota­zy. Násle­du­jí­cí text je redakč­ním výbě­rem otá­zek a odpo­vě­dí, kte­ré v bez­má­la dvou­ho­di­no­vé dis­ku­zi padly. 

Ve srov­ná­ní se svě­to­vou scé­nou je rus­ký akci­o­nis­mus vyhra­ně­ný čis­tě vůči poli­tic­ké moci. Je tomu tak sku­teč­ně, a pokud ano, proč je role poli­ti­ky tak význam­ná?
Nemys­lím, že by rus­ké umě­ní bylo nějak zvlášť poli­tic­ké, západ­ní uměl­ci nejsou o nic méně poli­tič­tí. Spíš jde o to, že v Rus­ku je to spíš vně insti­tu­cí. Pomi­nu 90. léta, spíš míním dobu od zalo­že­ní sku­pi­ny Voj­na. Rus­ké umě­ní je for­mo­vá­no mimo insti­tu­ce a pro­to se zdá být více radi­kál­ní. Když tvo­ří­te v rám­ci insti­tu­ce, tvo­ří­te i v rám­ci poli­tic­ké­ho sys­té­mu. Kaž­dá insti­tu­ce, dej­me tomu gale­rie, má své­ho ředi­te­le i dal­ší zaměst­nan­ce a tepr­ve pak je umě­lec. I když může být auten­tic­ký, jeho tvor­ba musí pro­jít schva­lo­vá­ním na něko­li­ka úrov­ních, ve výsled­ku je to vždy kom­pro­mis kon­flikt­ních zájmů.

Zmí­nil jste sku­pi­nu Voj­na, do jaké míry se dá hovo­řit o vzni­ku nové vlny? Zná­te se s dal­ší­mi podob­ně zamě­ře­ný­mi uměl­ci, rea­gu­je­te na sebe vzá­jem­ně?
Osob­ně se s před­sta­vi­te­li sku­pi­ny Voj­na neznám, oni teď tvo­ří v Evro­pě, já ale trva­le žiju v Rus­ku a nedá se říct, že bychom nějak spo­lu­pra­co­va­li. Osob­ně jsem se setkal s někte­rý­mi člen­ka­mi Pussy Riot, ale to už bylo po skon­če­ní jejich tvor­by. Nejsme žád­ná sku­pi­na, spíš jed­not­liv­ci, kte­ří mají růz­né meto­dy, pří­stu­py, růz­ný pohled. Nefun­gu­je ani to, že bychom někte­ré věci pro­jed­ná­va­li nebo se navzá­jem radi­li. Napří­klad když jsem chys­tal akci Hroz­ba, nevě­děl o ní vůbec nikdo. Samot­ná rea­li­ta dik­tu­je, jaké mohou být tak­ti­ky a meto­dy. Kaž­dý člo­věk, kte­rý o tom ví, se nachá­zí v nebez­pe­čí, je tře­ba se tomu přizpůsobit.

Prv­ní z vašich akcí i akcí jiných uměl­ců byly fyzic­ké, šlo o prá­ci s tělem, boles­tí, fyzic­kým utr­pe­ním, vaše dvě posled­ní akce byly spíš vzpou­ry. Došlo k něja­ké změ­ně?
Není to prav­da, že bych měl nej­pr­ve akce těles­né a pak ty, kte­ré se těla netý­ka­jí. Do kate­go­rie akce – vzpou­ry může­me zařa­dit Svo­bo­du (sna­ha o navo­ze­ní atmo­sfé­ry kyjev­ské­ho Majda­nu, poznám­ka red.), ta byla čtvr­tá, násle­do­va­la po akci Fixa­ce (při­bil si geni­tá­lie ke dlaž­bě na Rudém náměs­tí, poznám­ka red.) a po ní byla akce Oddě­le­ní, v níž jsem si v alu­zi na Van Gogha uříz­nul ušní bol­tec, pak násle­do­va­la Hroz­ba. Nedá se tedy tvr­dit, že bych se nej­pr­ve zamě­řil na tělo, pak svůj pří­stup změ­nil a vyví­jel se jiným smě­rem. Chci také zdů­raz­nit, že nepra­cu­ji s boles­tí, ta není objek­tem mého zájmu. Bolest jsem ani nikdy při svých akcích nepro­ží­val, tou nej­vět­ší hrů­zou byla zima, zvlášť když jsem rea­li­zo­val akci Oddě­le­ní. Sice pou­ží­vám před­mě­ty jako nůž, ost­na­tý drát, nebo jeh­la, ale je potře­ba to udě­lat rych­le, bolest pak není tak význam­ná. Taky nepra­cu­ji s utr­pe­ním, spíš jde o prá­ci s urči­tý­mi kul­tur­ní­mi kódy. Když jsem si uří­zl část ucha, byla to reak­ce na Van Gogha, ale když zmí­ní­me seši­tí úst (akce Šev, poznám­ka red.) nebo při­bi­tí šour­ku ke dlaž­bě (akce Fixa­ce, poznám­ka red.), to je něco, co se děje v rus­kém věze­ní. Fixa­ce navíc pro­běh­la v den, kte­rý je v kalen­dá­ři zvý­raz­ně­ný čer­ve­nou bar­vou, šlo o svá­tek 10. lis­to­pa­du tedy den poli­cie. Navíc jsem akci pro­ve­dl na Rudém náměs­tí. Dá se tedy říct, že jsem pra­co­val s bar­vou. Chtěl jsem taky pou­ká­zat na to, že vězeň­ský tábor není mís­to oddě­le­né ost­na­tým drá­tem, kde je jas­ná hra­ni­ce. Vězeň­ský tábor je dale­ko šir­ší a jest­li už jeho hra­ni­ce není dáv­no setře­na, tak se postup­ně mini­mál­ně stí­rá. Pokud jde o akci Šev, tam šlo o ges­to, chtěl jsem upo­zor­nit na to, jak to dopad­ne, když vlá­da dosáh­ne toho, co chce, aby všich­ni zmlk­li, nasta­lo ticho a nikdo se nepro­ti­vil. Nabí­dl jsem per­spek­ti­vu ide­ál­ní­ho obča­na, para­do­xem ale je, že se vlá­da svým poža­dav­kem dostá­vá do pas­ti. Když se tohle sta­ne, člo­věk, kte­rý nemů­že mlu­vit, také nemů­že podat žád­né vysvět­le­ní. Tak­že logic­ké myš­le­ní pře­stá­vá fun­go­vat. Pokud jde o akci Mrši­na (nahý se oba­lil ost­na­tým drá­tem, poznám­ka red.), tam jsem se inspi­ro­val prv­ní svě­to­vou vál­kou. Viděl jsem mrt­vé tělo vojá­ka, kte­rý se dostal do tako­vé­to pas­ti, nevím, jak se přes­ně jme­nu­je, řek­ně­me laby­rint z ost­na­té­ho drá­tu. Já se cítil v obdob­né situ­a­ci. Situ­a­ci, kdy není mož­né se hnout žád­ným smě­rem, je mož­né pou­ze zůstat uvnitř. Posluš­ný občan, kte­rý je uvnitř ost­na­té­ho koko­nu, nemů­že na žád­nou stra­nu, není to poho­dl­né a samo­zřej­mě to i bolí.

Jed­ním z častých témat akci­o­nis­tů bývá také nábo­žen­ství. Nej­zná­měj­ší jsou pocho­pi­tel­ně Pussy Riot a jejich vystou­pe­ní v chrá­mu Ježí­še Spa­si­te­le. U vás se toto téma neob­je­vu­je, proč tomu tak je, není pro vás zají­ma­vé?
Nemys­lím, že úko­lem uměl­ce je se během své čin­nos­ti věno­vat urči­té­mu počtu témat. Téma nábo­žen­ství se v jed­né z mých akcí vysky­to­va­lo. Hned v té prv­ní. Rea­go­val jsem na pro­ces s Pussy Riot, ale bral jsem to tro­chu jiným pohle­dem niko­li jako útok na cír­kev. Důle­ži­té je, aby byl člo­věk pře­svěd­čem o tom co dělá, zachy­tit aktu­ál­nost v sou­čas­né situ­a­ci. Mož­ná se ješ­tě k tomu­to téma­tu vrá­tím, ale mys­lím, že mno­ho uměl­ců se mu již věno­va­lo a že není nut­né něco opa­ko­vat jen pro­to, abych zařa­dil dal­ší téma do svých akcí.

Jak jste se vůbec stal uměl­cem?
Poli­tic­kým uměl­cem jsem od roku 2012, ale umě­ní mě zají­ma­lo už dřív. Roz­ho­dl jsem se pozná­vat a stu­do­vat jej a to od deva­te­nác­ti let. Pak už mě nic jiné­ho neza­jí­ma­lo a dá se říct, že jsem ani nic jiné­ho neu­měl. Chtěl jsem být uměl­cem a teď jím jsem, v mém živo­tě se nic zásad­ní­ho nezměnilo.

Jakou roli má umě­lec ve spo­leč­nos­ti?
Význam­nou, umě­ní je sou­čás­tí kul­tu­ry a ta je kolek­tiv­ní pamě­tí. Když chá­pe­me, co se děje, tak na zákla­dě toho buď jed­ná­me nebo nejed­ná­me. Pro­to mys­lím, že kul­tu­ra je pri­o­ri­tou, i kdy­by se Putin vymě­nil za Muti­na, nebu­de to tak význam­ná změ­na, důle­ži­těj­ší je, jak vypa­dá kul­tu­ra. Je jas­né, že vývoj nemů­že být rych­lý, kul­tu­ra není jako leta­dlo, kte­ré nara­zí do něja­ké budo­vy, zbo­ří se měs­to a všech­no se vybu­du­je zno­vu. Kul­tu­ra je vždy váza­ná na urči­tou dobu.

Dove­de­te si před­sta­vit, že bys­te akce dělal i mimo mocen­ský sys­tém Rus­ka, nebo jsou s ním plně spja­ty?
Mohu už teď říct, že s pra­cí týka­jí­cí se stát­ní moci budu nadá­le pokra­čo­vat, ale co mě zají­má, je moc jako jev, niko­li jeho kon­krét­ní podo­ba jako tře­ba Puti­no­va moc. Mys­lím, že je to mož­né i za hra­ni­ce­mi Rus­ka. Je ale tře­ba chá­pat kon­text, dílo nesmí být povrch­ní, děla­né jen pro novi­no­vé titul­ky, pak nemá smysl.

Jaké jsou reak­ce lidí, když rea­li­zu­je­te něja­kou akci, jsou roz­hoř­če­ní, pohor­še­ní, zlo­bí se, nebo jak to je?
Pokud jde o lidi, kte­ří zasa­hu­jí na mých akcích, exis­tu­je zde urči­tý nara­tiv. Čas­to je mi těch lidí líto, nemo­hou jed­nat jinak, jsou ome­ze­ni před­pi­sy, kte­rý­mi se musí řídit a ty je dostá­va­jí do sle­pé ulič­ky. Dosta­nou se k pří­pa­du a sna­ží se to pře­ho­dit na něko­ho jiné­ho. Prv­ním impul­zem je vždy nějak zlik­vi­do­vat, zne­utra­li­zo­vat akci. Hodí pře­se mě pro­stě­ra­dlo, nebo se mě sna­ží někam odvést. Pak už vola­jí záchran­nou služ­bu a sna­ží se povin­nost hodit na něko­ho dal­ší­ho. Neví, co dělat. Někdy jsou vydě­še­ní, někdy ne. Pře­jí si, aby tato akce nepro­běh­la v době jejich směny.

Lze oče­ká­vat míru repre­se, kte­rá při­jde. Víte tře­ba, že v sou­vis­los­ti s urči­tý­mi téma­ty vás sku­teč­ně zavřou. Pokud ne, jak se s touhle nejis­to­tou žije?
Bohu­žel či mož­ná bohu­dík nelze odha­do­vat, jak se před­sta­vi­te­lé moci zacho­va­jí. Při někte­rých akcích jsem poru­šil trest­ní zákon a nic se nesta­lo, nezatkli mě a po jiných akcích mě zatkli. Ale taky můžu říct, že pro­ti mně byla zahá­je­na záro­veň dvě trest­ní říze­ní, jed­no v Pet­ro­hra­dě a dru­hé v Mosk­vě, ale to prv­ní bylo záhad­ně pro­ml­če­no. Tak­že exis­tu­je něja­ký způ­sob, jak se tomu vyhnout, ale z toho já nevy­chá­zím. Nikdy nevím, jak to bude, což je prá­vě zají­ma­vé. Pokud žije­te v situ­a­ci, kte­rá je plně před­ví­da­tel­ná, je to nuda. Já vždyc­ky někde sto­jím, sedím nebo ležím a sna­žím se tam zůstat, jako mlčí­cí figu­ra, co se roze­běh­ne kolem mě, už je reak­ce rea­li­ty, kte­rá je zají­ma­vá, ale já ji jen sleduji.

Jak pra­cu­je­te s doku­men­ta­cí?
Akce chá­pu jako něco, co pro­běh­lo v krát­ké době, taky jich není mno­ho. Jde o boj s kon­ti­nu­ál­ním pro­ce­sem. Doku­men­ta­ce a for­mu­lá­ře před­sta­vu­jí nepře­tr­ži­tý nara­tiv před­sta­vi­te­lů moci. Jde o způ­sob komu­ni­ka­ce s apa­rá­tem moci, je to totiž byro­kra­tic­ký apa­rát, kde všech­no fun­gu­je pro­střed­nic­tvím papí­rů. Na papí­rech všech­no sto­jí, všech­no co se dělá na papí­rech je sta­tis­ti­ka. Ve for­mu­lá­řích je zají­ma­vý pře­de­vším jazyk a úhel pohle­du. Jsou tam videa a foto­gra­fie, kte­ré jiní lidé k dis­po­zi­ci nema­jí. Pokud jde o akci Fixa­ce, je v doku­men­ta­ci zachy­cen pohled Kremlu. Jsou tam doku­men­ty FSB, pro­to­ko­ly a také oso­by, kte­ré v říze­ní vystu­pu­jí. V rám­ci akce Svo­bo­da napří­klad vystu­pu­je člo­věk jmé­nem Kuročkin. 23. úno­ra, kdy jsem akci rea­li­zo­val, se v osm hodin ráno roz­ho­dl jet do chrá­mu, je totiž restau­rá­to­rem uži­té­ho umě­ní. Při­jel tam a byl pohor­šen, co se tam děje. Byl vlast­ně prv­ní oso­bou, kte­rá mě ozna­či­la za van­da­la. Prv­ní, kdo hovo­řil o pošpi­ně­ní a zne­u­ctě­ní dané­ho mís­ta. Jde o ztě­les­ně­ní ide­ál­ní­ho obča­na, kte­rý dělá přes­ně to, co se od něho čeká, ale tako­vých je tam víc. Zají­ma­vý je také jazyk, jak věci popi­su­je pří­sluš­ník FSB, poli­cis­ta, psy­chi­atr, jazy­ky jsou růz­né, dostá­va­jí se do sty­ku s pre­ce­den­ty umě­ní, kte­ré se sna­ží pocho­pit či podrobit.

Na všech doku­men­tech jste vždy sám, máte něja­ké spo­lu­pra­cov­ní­ky, kte­ří se na akci podí­le­jí. Jak se sta­ví­te k indi­vi­du­a­li­tě ver­sus kolek­ti­vi­tě i vzhle­dem k tomu, že vět­ši­na rus­kých sku­pin je kolek­tiv­ní?
Není to tak, že by všu­de byl jeden člo­věk. Napří­klad akce Svo­bo­da byla kolek­tiv­ní, šlo o rekon­struk­ci Majda­nu, tak­že to ani nemohl být jedi­nec. Vždyc­ky se najde někdo, kdo mi asis­tu­je, nějak pomá­há. Zále­ží také na typu akce. A její pří­pra­vě. Jsou akce, o nichž nemů­že nikdo dopře­du vědět, jeli­kož je to pří­liš nebez­peč­né. Moh­lo by se stát, že ve výsled­ku zatknou něko­lik lidí, kte­ří na to nejsou při­pra­ve­ni a nechtě­jí se dostat do věze­ní. Je to růz­né, ale vět­ši­nou jsem sám také pro­to, že hovo­řím o urči­tém soci­ál­ním těle moci. Moc se svý­mi orgá­ny tvo­ří meto­ni­mii těla, což nazna­ču­je už svý­mi názvy jako orgá­ny moci výkon­né či pro vnitř­ní zále­ži­tos­ti. Všech­no fun­gu­je obdob­ně jako lid­ské tělo a pro­to je dob­ré o těch­to věcech hovo­řit, prá­vě když je člo­věk sám. Také je to poho­dl­né. Když mě zatknou, nesu odpo­věd­nost pou­ze sám za sebe.

Petr Pavlen­ský pochá­zí z Pet­ro­hra­du z rodi­ny geo­lo­ga a zdra­vot­ní sest­ry. Stu­do­val na Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní v ate­li­é­ru monu­me­tál­ní mal­by, brzy byl však dle svých slov roz­ča­ro­ván továr­nou na umě­ní deko­ru­jí­cí režim a začal pro­to dochá­zet do ško­ly „Pro arte“ , kte­rá se víc ori­en­tu­je na sou­čas­né umě­ní. Zjis­til ale, že i tam fun­gu­jí podob­né mecha­nismy. Nebyl to stát, ale sys­tém evrop­ských gale­rií a fon­dů, usku­teč­ňu­jí­cí kon­t­ro­lu skr­ze gran­ty a umě­lec­ké rezi­den­ce. V roce 2012 zalo­žil spo­leč­ně se svou život­ní part­ner­kou Oksa­nou Šali­gi­nou on-line časo­pis Poli­tic­ká pro­pa­gan­da, kte­rý se věnu­je otáz­kám sou­čas­né­ho umě­ní v kon­tex­tu politiky.

V čer­ven­ci 2012 stál Pavlen­ský hodi­nu a půl na scho­dech Kazaň­ské katedrá­ly v Pet­ro­hra­dě s ústy zaši­týmy rež­nou nití a transpa­ren­tem na pod­po­ru sku­pi­ny Pussy Riot. Akce byla nazva­ná Šev. 3. květ­na 2013 pro­ve­dl akci Mrši­na, při níž se nahý nechal oba­lit ost­na­tým drá­tem. V úno­ru 2014 rea­li­zo­val jedi­nou kolek­tiv­ní akci, usi­lo­val o navo­ze­ní atmo­sfé­ry kyjev­ské­ho Majda­nu tím, že spo­lu s dal­ší­mi kole­gy vytvo­ři­li na jed­nom pet­ro­hrad­ském mos­tě bari­ká­dy, zapá­li­li je, tlouk­li do želez a pro­vo­lá­va­li prou­kra­jin­ská hes­la. V říj­nu 2014 pro­tes­to­val Pavlen­ský pro­ti zne­u­ží­vá­ní psy­chi­atrie pro poli­tic­ké úče­ly, když si před psy­chi­at­ric­kým ústa­vem, svle­čen do naha, uří­zl ušní bol­tec. Krát­ce po této akci byl hospi­ta­li­zo­ván v mos­kev­ské nemoc­ni­ci s pode­zře­ním na zápal plic. Sám Pavlen­ský byl něko­li­krát vyšet­řo­ván psy­chi­at­ry, kte­ří potvr­di­li, že je dušev­ně zdra­vý. Čes­kou repub­li­ku popr­vé navští­vil v roce 2014 a to u pří­le­ži­tos­ti Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Jih­la­va, aby se zúčast­nil „inspi­rač­ní­ho fóra“. Podru­hé se sem vrá­til 1. čer­ven­ce 2016 těs­ně po pro­puš­tě­ní z věze­ní, aby zahá­jil výsta­vu Byro­kar­tic­ká křeč, jež před­sta­vu­je doku­men­ta­ci jeho akcí.

V sou­vis­los­ti s rus­kým akci­o­nis­mem hovo­ří Tomáš Glanc o zkou­má­ní hra­nič­ní zóny, v níž se umě­lec­ká čin­nost dotý­ká lid­ské­ho těla, veřej­né­ho pro­sto­ru, nebo dokon­ce kriminality.

Prv­ní akci­o­nis­té se obje­vi­li v Mosk­vě v 90. letech, nava­zo­va­li na sovět­ské kon­cep­tu­ál­ní umě­ní 70. a 80. let. Boj o veřej­ný pro­stor, moc a budouc­nost roz­puš­tě­né­ho sovět­ské­ho impé­ria při­nu­ti­lo uměl­ce nestát stra­nou a dění oko­lo komen­to­vat, pro­tes­to­vat, oku­po­vat veřej­ný pro­stor, poli­ti­zo­vat se. Zatím­co akce mos­kev­ské­ho kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní pro­bí­ha­ly vět­ši­nou mimo měs­to, v pří­ro­dě, na ven­ko­vě, v kolek­ti­vu pozva­ných, spří­z­ně­ných, akce rus­ké­ho akci­o­nis­mu pro­bí­ha­ly v cen­t­ru dění měs­ta, za pří­tom­nos­ti veřejnosti.

Mezi nej­vý­raz­něj­ší­mi vyni­kal Ale­xan­dr Bre­něr člen hnu­tí Radek, kte­rý napří­klad ona­no­val na sko­kan­ském můst­ku bazé­nu Mosk­va (Můs­tek, sku­pi­no­vá akce 1994) při veřej­ném pro­tes­tu za rekon­struk­ci katedrá­ly Ježí­še Spa­si­te­le. Při jiné per­for­man­ci (Prv­ní ruka­vi­ce 1995) ver­bál­ně vybí­zel Bori­se Jel­ci­na k zápa­su, kdy s boxer­ský­mi ruka­vi­ce­mi na rukou vyska­ko­val před kre­mel­skou zdí, ve sna­ze být uvi­děn a usly­šen. Dal­ší čel­ní rebel a teo­re­tik radi­kál­ní­ho umě­ní Ana­to­lij Osmo­lov­skij zase vyšpl­hal na rame­na obří­ho pomní­ku Vla­di­mi­ra Maja­kov­ské­ho, aby ducha toho­to auto­ra poli­ti­zo­va­né avant­gar­dy zpří­tomnil pro novou epo­chu. Avděj Ter-Ogaňjan zase zalo­žil vlast­ní Ško­lu sou­čas­né­ho umě­ní a umě­lec­ký squat v uli­ci Trjo­ch­prud­nyj pere­u­lok. Jed­na z jeho akcí na mos­kev­ské výsta­vě Art-Maněž roku 1998 spo­čí­va­la v tom, že ští­pal kopie ikon seke­rou a popi­so­val je spros­tý­mi nápi­sy, násled­ně za to byl pra­voslav­ný­mi fun­da­men­ta­lis­ty žalo­ván a uprchl do Berlína.

Nej­zná­měj­ší v zahra­ni­čí je pocho­pi­tel­ně dílo rus­ké­ho akci­o­nis­ty Ole­ga Kuli­ka a to jeho psí per­for­man­ce, kdy ště­kal a kou­sal nahý na uli­cích a v gale­ri­ích či jeho pta­čí lety nad pet­ro­hrad­ský­mi dvo­ry a sexu­ál­ní experimenty.

V dru­hé polo­vi­ně nul­tých let vyvo­la­la nej­vět­ší pozor­nost sku­pi­na Voj­na, k níž se hlá­si­ly desít­ky lidí, v prvot­ní fázi údaj­ně spřá­te­le­ných s Ole­gem Kuli­kem. V roce 2007 uspo­řá­da­la ve vago­nu mos­kev­ské­ho met­ra za jízdy hos­ti­nu k uctě­ní památ­ky Dmi­t­ri­je Pri­go­va, kte­rý v 80. a 90. letech pro­slul per­for­man­ce­mi, při nichž trhal a jedl kni­hy a uka­zo­val zacykle­nost auto­ri­ta­tiv­ních dis­kur­zů. Na jaře 2008 v před­ve­čer jme­no­vá­ní Dmi­t­ri­je Med­vě­dě­va pre­zi­den­tem usku­teč­ni­la Voj­na akci ve Stát­ním bio­lo­gic­kém muzeu s názvem Šukej za násled­ní­ka med­ví­dě, něko­lik párů zača­lo pří­mo upro­střed expo­zi­ce nepo­kry­tě sou­lo­žit, jin­dy Voj­na obda­ro­va­la sta­ros­tu Mosk­vy Luž­ko­va na den měs­ta pěti sym­bo­lic­ký­mi obě­šen­ci, jež před­sta­vo­va­li gastar­be­i­te­ry a homose­xu­á­ly, tedy zástup­ce sku­pin oby­va­tel pro­ti nimž Luž­kov bojo­val. Asi nej­sle­do­va­něj­ší byla jejich akce v roce 2010, kdy se něko­li­ka před­sta­vi­te­lům Voj­ny pro­střed­nic­tvím zve­da­cí­ho mos­tu poda­ři­lo vzty­čit téměř sedm­de­sá­ti­me­t­ro­vý pyj v cen­tu Pet­ro­hra­du napro­ti hlav­ní­mu sídlu stát­ní bezpečnosti.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.