Festival KoresponDance ukáže, jak se tančí v oblacích na vysoké čínské tyči

Žďár nad Sáza­vou již počtvr­té při­ví­tá mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Kore­spon­Dan­ce. Fes­ti­val se bude konat od 8. do 10. čer­ven­ce 2016 v are­á­lu žďár­ské­ho zám­ku a po celém měs­tě. Jeho letoš­ním ústřed­ním téma­tem je tanec a scé­no­gra­fie a k tomu vyu­ží­vá genius loci mís­ta pro­sla­ve­né­ho barok­ní archi­tek­tu­rou Jana Bla­že­je San­ti­ni­ho – Aich­la. Jed­not­li­vá taneč­ní před­sta­ve­ní se budou konat jak pod širým nebem, tak v pro­sto­rách samot­né­ho zám­ku. Všich­ni návštěv­ní­ci, děti i dospě­lí, se díky němu budou moci setkat s pro­fe­si­o­nál­ní­mi uměl­ci z celé­ho světa. 

Scé­no­gra­fie a pohyb je téma, jež hod­ně obo­ha­cu­je pohled na tanec a výbor­ně tak zapa­dá do filo­zo­fie fes­ti­va­lu, kte­rý divá­ky láká na nové a netra­dič­ní pohle­dy na tanec a pohy­bo­vé umě­ní,“ říká Marie Kin­sky, ředi­tel­ka festivalu.

Boha­tý pro­gram Kore­spon­Dan­ce ve Žďá­ru nad Sáza­vou letos uká­že prá­ci jak téměř začí­na­jí­cích uměl­ců, tak těch, kte­ří jsou již etablo­va­ní na mezi­ná­rod­ní scé­ně. Mno­zí z nich se v Čes­ku před­sta­ví vůbec poprvé.

Jako napří­klad bel­gic­ká cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Marie Goemin­ne, jež uve­de před­sta­ve­ní Lost­box, v němž se zamě­řu­je na tělo a pohyb v mini­mál­ním pro­sto­ru kra­bi­ce. Pro před­sta­ve­ní vyu­ží­vá atrak­tiv­ní a vel­mi netra­dič­ní pro­stor kabi­ne­tu kuri­o­zit Muzea nové gene­ra­ce. Ang­li­čan Dan Canham při­vá­ží svůj kus 30 Cecil Street a tan­čí o tom, co zby­de z diva­dla, kte­ré navždy zavře své dve­ře pub­li­ku. Z Fran­cie při­jíž­dí půvo­dem slo­ven­ská taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Eva Kli­máč­ko­vá se svým sólem The per­cep­ti­on off, v němž zkou­má mož­nos­ti svět­la a mini­ma­li­zo­va­né­ho taneč­ní­ho pro­sto­ru. Mexi­čan Fran­cis­co Cór­do­va Azu­e­la uve­de dyna­mic­ký duet Post­skrip­tum o roz­lou­če­ních a setká­ních. Svou prá­ci se stu­den­ty brněn­ské Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní budou pre­zen­to­vat Domi­nique Boi­vin z Fran­cie a Pierre Nadaud, fran­couz­ský per­for­mer, kte­rý dlou­ho­do­bě žije a pra­cu­je v Čes­ku. João San­tos z Por­tu­gal­ska pra­co­val na insce­na­ci Con­ti­go se slav­ným cho­re­o­gra­fem Rui­em Hor­tou. Vznik­lo taneč­ně-novo­cir­ku­so­vé sólo, v němž João mis­trov­sky ovlá­dá čín­skou tyč. Jor­di Galí při­jíž­dí ze Špa­něl­ska a ve svém T zkou­má vzta­hy mezi tělem a před­mě­ty, ať je to dře­vě­ný trám, kámen nebo pne­u­ma­ti­ka. Skot­ský cho­re­o­graf Rob­bie Syn­ge vyu­ží­vá balan­ce, tíhy, gra­vi­ta­ce, ener­gie a alchy­mie okamžiku.

Divá­ci se také mohou těšit na pro­jek­ty, kte­ré spo­lu­vy­tvá­ře­jí míst­ní uměl­ci i oby­va­te­lé Žďá­ru, kte­ří zatím nemě­li se sou­čas­ným tan­cem mno­ho zku­še­nos­tí. Nyní měli pří­le­ži­tost sejít se s taneč­ní­mi pro­fe­si­o­ná­ly, spo­leč­ně tvo­řit a sblí­žit se s taneč­ním svě­tem. „Je to pro nás způ­sob, jak uká­zat lidem, že si tanec může užít oprav­du úpl­ně kaž­dý,“ říká Marie Kin­sky.

Fes­ti­val uve­de dva hudeb­ně-taneč­ní pro­jek­ty, kte­ré spo­leč­ně vytvo­ři­li fran­couz­ský cho­re­o­graf Jean Gau­din a kon­tra­te­no­ris­ta Sébas­ti­en Four­nier. Prv­ní z nich vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se žďár­ským dět­ským pěvec­kým sbo­rem, dru­hým bude taneč­ní insce­na­ce Sta­bat Mater Per­go­le­sis spo­je­ná se zpě­vem Sébas­ti­e­na Four­nie­ra v pro­sto­rách ovál­né­ho fres­ko­vé­ho sálu v pre­la­tu­ře zámku.

Z dal­ší spo­lu­prá­ce v taneč­ně-hudeb­ní oblas­ti, ten­to­krát s Fran­couz­sko-čes­kou hudeb­ní aka­de­mií v Tel­či, vznik­ne spo­leč­ný koncert. 

Novin­kou fes­ti­va­lu je celo­svě­to­vá tvůr­čí plat­for­ma Fil­li­mit, kte­rá se sou­stře­dí na setká­ní a kon­fron­ta­ci sku­pi­ny mla­dých čes­kých a zahra­nič­ních cho­re­o­gra­fů a na pro­po­je­ní s mezi­ná­rod­ní­mi part­ne­ry festivalu.

Nabíd­li jsme jim mož­nost nových setká­ní, vzá­jem­nou dis­ku­si a spo­lu­prá­ci se zástup­ci mezi­ná­rod­ní taneč­ní scé­ny. Dou­fá­me, že se nám tím poda­ří sti­mu­lo­vat prů­lom z čas­to zacykle­ných lokál­ních ste­re­o­ty­pů, kte­ré vývoj tvůr­čí­ho poten­ci­á­lu zpo­ma­lí nebo zne­mož­ní. Jejich pra­cov­ní návrhy budou uve­de­ny v rám­ci pro­gra­mu fes­ti­va­lu a tři z nich budou pokra­čo­vat rezi­den­cí ve Žďá­ru nebo v zahra­ni­čí,“ popi­su­je Len­ka Flo­ry, kte­rá Fil­li­mit zaš­ti­ťu­je a záro­veň se podí­lí na zahra­nič­ní dra­ma­tur­gii fes­ti­va­lu. Do Žďá­ru se sje­dou cho­re­o­gra­fo­vé z Vene­zu­e­ly, z Mexi­ka, ze Spo­je­ných stá­tů, z Evro­py a z Čes­ké republiky.

Jako kaž­dý rok jsou i letos sou­čás­tí fes­ti­va­lu tvůr­čí ate­li­é­ry pro děti i dospě­lé návštěv­ní­ky, dis­kus­ní kula­té sto­ly, pro­hlíd­ky zám­ku i pout­ní­ho kos­te­la sv. Jana Nepo­muc­ké­ho na Zele­né hoře, tepr­ve rok ote­vře­né­ho uni­kát­ní­ho Muzea nové gene­ra­ce a také pro­gram se žďár­ský­mi hasiči.

Ukáz­ku spo­je­ní pro­sto­ru a tan­ce orga­ni­zá­to­ři v netra­dič­ní ochut­náv­ce při­pra­vi­li také pro praž­ské pub­li­kum. V úte­rý 28. 6. 2016 vystou­pil na Zám­ku Tro­ja v rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu Gale­rie hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy špa­něl­ský taneč­ník Jor­di Galí se svým před­sta­ve­ním NEBE. V čes­ké pre­mi­é­ře před­ve­dl divá­kům poe­tic­kou sílu křeh­ké kon­struk­ce kme­nů stro­mů, kte­ré postup­ně sva­zu­je lany do výš­ky v mis­trov­ské choreografii.

Fes­ti­val pořá­dá Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA, zášti­tu nad fes­ti­va­lem pře­vzal: minis­tr kul­tu­ry Čes­ké repub­li­ky Daniel Her­man, hejtman kra­je Vyso­či­na Jiří Běhou­nek, vel­vy­sla­nec Fran­couz­ské repub­li­ky v Pra­ze Jean-Pierre Asva­za­dou­ri­an a sta­ros­ta měs­ta Žďár nad Sáza­vou Mgr. Zde­něk Navrá­til.

Kon­takt:

Média a pro­pa­ga­ce Kore­spon­Dan­ce:
E‑mail: pr@korespondance.cz
Tel.: 725 800 805

Ředi­tel­ka fes­ti­va­lu a sdru­že­ní SE.S.TA Marie Kin­sky:
E‑mail: mkinsky@se-s-ta.cz