Nemocnice je jeviště pravdy

foto: Petr Jarčevský

Mar­ti­na Falá­ře jsem pozna­la jako člo­vě­ka s neu­tu­cha­jí­cí váš­ní pro nedi­va­del­ní pro­sto­ry, kte­ré  pod hla­vič­kou Depre­siv­ních dětí tou­ží­cích po peně­zích pro­dukč­ně kře­sal z pra­chu. Libo­val si v kon­tro­verz­ních inter­pe­ta­cích kla­sic­kých tex­tů a vyklou­be­né poe­ti­ce. Jed­nu ze svých insce­na­cí — Ber­nhar­do­vu Rit­ter, Dene, Voss — teh­dy ješ­tě s Jaku­bem Čer­má­kem per­for­mo­val v rám­ci byto­vé­ho diva­dla i u mě doma. Pak jsme se vět­ši­nou náhod­ně potká­va­li po diva­dlech a z našich hovo­rů i toho, co jsem od něho na jeviš­ti vidě­la, jsem měla dojem, že zváž­něl. Před pěti lety při­šel s tím, že dělá zdra­vot­ní­ho klau­na a já se ho od té doby tou­ži­la zeptat na spous­tu otázek. 

Jak se člo­věk sta­ne zdra­vot­ním klau­nem?
Vybe­rou ho v kon­kur­zu, což je jeden z nej­přís­něj­ších kon­kur­zů na umě­lec­ký výkon v téhle repub­li­ce. Trvá oko­lo dese­ti dní od rána do veče­ra, tedy v mém pří­pa­dě. Nás zača­lo dva­cet šest a skon­či­lo šest, kte­ré při­ja­li. V kaž­dém dal­ším kole někdo chy­běl. Sta­ne se také, že z kon­kur­zu nevzejde žád­ný vhod­ný adept, pokud není pro tuto dis­ci­plí­nu dost lid­sky nebo umě­lec­ky vybavený.

Lid­sky a umě­lec­ky vyba­ve­ný, co tím mys­líš?
Původ­ní idea téhle pro­fe­se vze­šla od diva­del­ních klau­nů, kte­ří zača­li klau­no­vat v nemoc­ni­ci. A to se osvěd­či­lo. Nemoc­ni­ce je jed­no z nejmé­ně vře­lých pro­stře­dí, kde může člo­věk dělat diva­dlo. Když budu umět skvě­lou árii z Rusal­ky nebo part z Manon Les­caut, nezna­me­ná to, že je můžu v nemoc­ni­ci před­vést. Že tím něko­ho zaujmu. V nor­mál­ním diva­dle tvo­ří dra­ma­tur­gii diva­del­ník a divák jen posu­zu­je, jak moc spl­nil jeho před­sta­vu, že ta bed­na z papun­de­klu jsou zámec­ká kam­na nebo barok­ní anděl. Kdež­to v nemoc­ni­ci je strůj­cem dra­ma­tur­gie divák. Může být hlu­chý nebo sle­pý, můžou mu být dva roky, dva­náct nebo šede­sát let. My, jako zdra­vot­ní klauni, musí­me vždy vel­mi rych­le odhad­nout, co věko­vě a vůbec lid­sky zvlád­ne. Pro tyto pří­pa­dy je klaun ze všech růz­ných forem diva­dla nej­vhod­něj­ší, pro­to­že nej­víc spo­lu­pra­cu­je s pub­li­kem. Paci­ent může být po ampu­ta­ci nohy, transplan­ta­ci srd­ce, to není tak čas­té, ale může mít už rok leu­ké­mii, to je čas­těj­ší. Jeho postel je postel, jeho peři­na je peři­na. Je těž­ké pře­svěd­čit ho, že jeho peři­na je barok­ní anděl, i když to taky jde. Klaun­ství v naší zemi už rela­tiv­ně dlou­hou moc „nefr­čí“, divá­ci o něj nema­jí zájem, ani se moc pre­ciz­ně nestu­du­je. Pokud se tady někdo chce tou­to dis­ci­pli­nou důsled­ně zabý­vat, musí si své klau­ny vyškolit.

Jaké doved­nos­ti jsou tedy před­po­kla­dem?
Asi na začát­ku víc lid­ské, než umě­lec­ké. Já napří­klad nejsem moc hudeb­ně ani pohy­bo­vě nada­ný. Samo­zřej­mě čím víc toho umíš, tím můžeš být zábav­něj­ší, ale v mém pří­pa­dě neva­di­lo, že jsem úpl­né muzi­kál­ní dře­vo. Ale i v nor­mál­ním diva­dle jde asi spíš o setká­ní s živým člo­vě­kem, než jen pohled na něko­ho na jeviš­ti, kdo se umí rych­le točit nebo nahlas mlu­vit. Herec­tví obec­ně je hod­ně lid­ská dis­ci­plí­na, tak­že tam není nut­né nic navíc, co bychom si nepřá­li i u „nor­mál­ní­ho“ herce.

Jest­li nejde o doved­nos­ti, není pak základ­ním před­po­kla­dem zdra­vot­ní­ho klau­na cha­risma, samot­ná jeho osob­nost?
Těž­ko říct. Herec bez cha­risma­tu není moc plat­ný ani u Čecho­va. Mými uči­te­li po Gary Edward­so­vi byli Ami Hat­tab, kte­rý mimo jiné učí v Cirque du Soleil, nebo Aitor Bassau­ri, špa­něl­ský klaun hra­jí­cí v Lon­dýně. Mys­lím, že ti už jsou tak vyso­ko, že o nich běž­ní diva­del­ní­ci ani neví. Jak je mož­né, že my, co nedě­lá­me „krás­né umě­ní“, ale zako­pá­vá­me o židle, pro­to­že zdra­vot­ní klaun je asi obec­ně vní­mán víc jako soci­ál­ní služ­ba, než jako kumšt, máme ve výsled­ku čas­to dale­ko vět­ší umě­lec­ký a řeme­sl­ný základ? Diva­dlo je ve své pod­sta­tě také soci­ál­ní služ­bou, uvol­ňu­je emo­ce, při­vá­dí katar­zi. Jen tuhle funk­ci čas­to nepl­ní. Otáz­ka tedy je, co je umě­ní a co jen kul­tur­ní pro­duk­ce. Pocho­pit své­ho divá­ka je pod­le mě vel­ké umě­ní. Umě­ním je něco pře­dat. U zdra­vot­ních klau­nů toto umě­ní pře­sa­hu­je mno­hem víc do soci­ál­ní oblas­ti. Na kon­ci Hamle­ta jsou všich­ni mrt­ví, to se tak nějak obec­ně ví. Divá­ci by muse­li být zvrh­lí, kdy­by chtě­li dob­ro­vol­ně sle­do­vat, jak sku­pi­na lidí před­vá­dí, že se navzá­jem vraž­dí, kdy­by to nemě­lo něja­ký hlub­ší smy­sl. Mys­lím, že se občas insce­nu­je Hamlet tak, že si ani nikdo nevšim­ne, že na kon­ci má být mrt­vo­la. To je smut­né. Pro­blém je v tom, že u nás se obec­ně moc neví, kdo je to klaun. Co tenhle typ herec­tví obná­ší. Když se řek­ne klaun, tak si před­sta­víš horor od Kin­ga nebo ani­má­to­ra z fir­my McDo­nal­d’s. Hlav­ním klau­no­vým prin­ci­pem ale je kon­takt s pub­li­kem. Říká se, že klauni jsou smut­ní, ale my s kole­gy zas tak smut­ní nejsme. Jako Klaun se dívá do pub­li­ka a sna­ží se na něho empa­tic­ky nala­dit. V diva­del­ní řadě sedí tře­ba pat­náct divá­ků, a když si jed­no­ho po dru­hém pro­jdeš, zjis­tíš, že jeden je frustro­va­ný, dru­hý se roz­vá­dí, tře­tí­ho chtě­jí vyho­dit z prá­ce. Kolik z pat­nác­ti lidí v diva­dle nemá žád­ný pro­blém? Je vel­kým umě­ním vyče­ni­chat pro­blém a ješ­tě vět­ším umě­ním je neulpí­vat na něm, vlast­ně se nedo­jí­mat. Klauni jako cha­rak­te­ry jsou vždyc­ky tro­chu soci­ál­ně ztu­pě­lí, demo­kra­cie totiž není moc zábav­ná. Vtip­něj­ší je neko­rekt­nost. Zdra­vot­ní klaun se učí vidět, ale nedo­jí­mat se nad tím, co v nemoc­ni­ci vidí. Pros­tě to brát tak, jak to je.

Zdra­vot­ní klaun je tedy člo­věk, kte­rý doká­že doko­na­le zvlá­dat emo­ce.
Všich­ni her­ci by to měli umět lépe, pro­to­že se jimi živí, ale pře­kva­pi­vě to někdy umí dale­ko hůř. Já si nepři­pa­dám lep­ší, talen­to­va­něj­ší, nebo nějak geni­ál­ní. Mys­lím, že moje herec­ké schop­nos­ti jsou tako­vý sluš­ný prů­měr, když mám den i nad­prů­měr, jak by to asi mělo být. Ale když vidím psy­cho­hy­gi­e­nu někte­rých her­ců, tak je to asi bohu­žel vyso­ký nad­prů­měr. Ami Hat­tab mě nau­čil říze­ně pla­kat. Do dva­ce­ti minut se můžu roz­bre­čet, ale i roze­smát – ne na povel, samo­zřej­mě, ale když vím proč a že se to hodí, a kole­ga mi pomů­že, tak to jde samo a bez boles­ti. Pros­tě si poplá­ču a nijak to ve mně neulpí­vá. Diva­dlo je tro­chu zvrá­ce­né, ale jen tro­chu. Divá­ci chtě­jí vidět slzy, ne to, že pak skon­čím někde ve sku­pi­ně na tera­pii. Ami­ho meto­da vychá­zí z pocho­pe­ní vlast­ních emo­cí, abych mohl jinou emo­ci zpro­střed­ko­vat. Sta­ne se mi, že nemám nála­du být vtip­ný, nebo mi lidé v nemoc­ni­ci nejsou úpl­ně sym­pa­tič­tí, čas­to nejsou ani milí, ale to se může stát, pro­to­že můžou mít boles­ti. Ale milí lidé nemu­sí při­jít ani do diva­dla. Pak se můžu opřít o sebe, o své­ho kole­gu, jeli­kož pra­cu­je­me ve dvo­ji­cích. Vět­ši­na výstu­pů je mezi námi klau­ny. Děti mohou být v nemoc­ni­ci popr­vé, nebo se bojí zákro­ku a kaž­dý dal­ší cizí člo­věk může budit strach. My čas­to musí­me roze­hrát scé­nu tak, aby dítě vůbec neby­lo zasa­že­né, jen nás sle­do­va­lo jako divák. Pak jen zjiš­ťu­je­me, do jaké míry je pro něj pří­běh mezi dvě­ma posta­va­mi sděl­ný. A na to potře­bu­je­me klaun­ský cha­rak­ter a něja­ké kome­di­ál­ní prin­ci­py. Jak zaujmout tak, aby člo­věk roze­smál ty dru­hé, to je jeden z nej­těž­ších úkolů.

Vychá­zí­te z něja­kých naby­tých zku­še­nos­tí, nebo víte, s kým přes­ně se v nemoc­ni­ci setká­te?
Zku­še­nost dává odhad­nout, že když při­chá­zí­me na hema­to­lo­gii, budou tam děti s leu­ké­mií, což zna­me­ná poma­lej­ší vní­má­ní, než na orto­pe­dii, kde býva­jí flor­ba­lis­ti se zlo­me­nou holen­ní kos­tí. Ale přes­ně se to odhad­nout nedá. Když je špat­ný tlak, medi­ka­ce zabí­ra­jí jinak, než když je hezky.

Teď už mlu­víš o něčem, co je umě­ní i soci­ál­ní­mu pře­sa­hu vzdá­le­né a to je medi­cí­na. Pro­chá­zí­te v rám­ci vaše­ho výcvi­ku i před­náš­ka­mi z dia­gnos­ti­ky?
Pro­chá­zí­me mno­hým, ale pořád zjiš­ťu­je­me, že to nesta­čí. Věno­va­li jsme se dia­gnos­ti­ce na psy­chi­atrii. Jde o to, jakým téma­tům se vyhnout. Jak rych­le poznat dítě trpí­cí ano­rexií či dítě, kte­ré bylo zná­sil­ňo­vá­no nebo týrá­no. Měli jsme také lek­ce hygi­e­ny. Když v nemoc­ni­ci něko­mu podá­te ruku, nebo se tře­ba dotkne­te sto­lu, je roz­hod­ně lep­ší vydezin­fi­ko­vat si potom ruce. Na diva­dle si člo­věk hlí­dá, aby stál ve svět­le, tady si hlí­dá, aby měl čis­té ruce. Já mám teď asi více kama­rá­dů léka­řů než her­ců. Léka­ři jsou taky čas­to v hos­po­dě zábav­něj­ší spo­leč­nost než herci.

Mlu­víš o pedi­atrii, já sly­še­la, že hra­je­te i pro seni­o­ry. V čem je to jiné?
Je to zvlášt­ní. Němeč­tí zdra­vot­ní klauni nám vyprá­vě­li o jed­nom muži v léčeb­ně pro lidi sti­že­né Alzhe­i­me­ro­vou cho­ro­bou, kte­rý vyprá­věl, jak si během taže­ní do Rus­ka uží­val zná­sil­ňo­vá­ní. V tom je to jiné. Děti nema­jí minu­lost. Hra­je se pro ně krás­ně – sku­teč­ně, teď a tady. Jed­na kole­gy­ně mi zase vyprá­vě­la, že v jed­né léčeb­ně pro seni­o­ry v Pra­ze nemů­žou být dva paci­en­ti spo­lu, pro­to­že jeden udá­val v pade­sá­tých letech a dru­hý v sedm­de­sá­tých. Vlast­ně nemo­hou být ani v poko­jích blíz­ko sebe, pro­to­že by se k sobě dobelha­li a v rám­ci mož­nos­tí moh­li úto­čit hole­mi. Jsou to tragi­ko­mic­ké situ­a­ce, ale kdo ví, jak dopad­ne­me my. Člo­věk vidí, že odchod ze živo­ta je čas­to kru­tý, mož­ná i spra­ved­li­vý. Já jsem šťast­ný, když to někdy celé pro­zpí­vám s ári­e­mi z Rusal­ky nebo Pro­dan­ky, pro­to­že se nechci zaplé­tat do tako­vých pří­bě­hů. Já jsem se tře­ba za ty roky výraz­ně zlep­šil v kla­sic­kém zpě­vu. Ti lidé čas­to ani nejsou při­pra­ve­ni na humor nebo nad­sáz­ku. Jak říká Albee: „Po zpac­ka­ném živo­tě, co chceš ješ­tě vidět za kome­dii?

 

Cho­díš ješ­tě vůbec do diva­dla? Nezmě­nil jsi na něj po své pěti­le­té zku­še­nos­ti jako zdra­vot­ní klaun názor?
Spíš se ve mně utvr­di­lo to, co jsem si vždyc­ky mys­lel. Her­ci nema­jí doka­zo­vat, jaké mají pro­blémy, ale při­jít na jeviš­tě s basou šam­pu­su a uká­zat, že žád­né nema­jí. Já už bych asi v kla­sic­kém ansám­blo­vém diva­dle hrát nemohl. Což je ostat­ně pro­blém jed­né mé kole­gy­ně, kte­rá postup­ně svůj úva­zek v umě­lec­ky vel­mi pro­gre­siv­ním diva­dle sni­žo­va­la, až pře­sta­la hrát úpl­ně. Říka­la, že už se nemů­že za něko­ho pře­vlé­kat pro měš­ťác­ké pub­li­kum, kte­ré si krá­tí dlou­hou chví­li. Jestli­že mám War­ho­lov­ský pocit nadá­ní a talen­tu, ješ­tě to nezna­me­ná, že bych měl stát na jeviš­ti. Ve zdra­vot­ních klau­nech se neo­pe­ru­je tolik s talen­tem, s poslá­ním, ale s řemes­lem, s urči­tou pro­fe­si­o­na­li­tou, kte­rou pomě­řu­je divák, ne můj dojem. Vidím, jest­li se dítě smě­je, nebo ne. Dost pochy­bu­ju o pro­fe­si­o­na­li­tě her­ců, kte­ří při­jdou do šat­ny a řek­nou: „Dnes byli divá­ci stu­de­ní, ale přes­to se mi hrá­lo dob­ře.“ Koho zají­ma­jí tyhle „kecy“ z diva­del­ní šat­ny? Koho zají­má, jak se mu hrá­lo? Je to samo­zřej­mě důle­ži­té, člo­vě­ka má bavit to, co dělá, ale je tam hlav­ně od toho, aby ti lidé na kon­ci už stu­de­ní neby­li. Ne vždyc­ky to samo­zřej­mě jde. Mys­lím, že jsou her­ci, kte­ří se líbí jen sami sobě, a divák obdi­vu­je jejich ego. To by u klau­nů pro­šlo stě­ží. Divák zapla­til dvě, tři, čty­ři stov­ky. Herec za to dvě, tři, čty­ři stov­ky dosta­ne, což je sice smut­né, ale tak to je.

Není tedy tím základ­ním, o co ve zdra­vot­ních klau­nech jde, poko­ra?
Tu by asi měl mít kaž­dý herec. Ale tře­ba mě hod­ně lidí nemá za pokor­né­ho člo­vě­ka, i když je to spíš tím, že už si moc nebe­ru ser­vít­ky. I mezi klau­ny pat­řím spíš mezi „rana­ře“, ale poko­ra je urči­tě dob­rá i pro peka­ře nebo řidi­če auto­bu­su. Kdo hod­ně hra­je, pře­hrá­vá, tak je špat­ný herec. Dob­rý herec dělá co nejmé­ně, vlast­ně jen to, co je nej­při­ro­ze­něj­ší. A prá­vě na to, potře­bu­je urči­tou poko­ru. Nepřed­vá­dět celý svůj talent, celou svou boha­tou osob­nost, ale jen to důležité.

Jako zdra­vot­ní klaun máš i jmé­no: Dok­tor Bidlo, kde jsi k němu při­šel?
Říkám si i dok­tor Řízek, zále­ží, co víc poba­ví. Jsem hube­ný, vyso­ký, a když roz­pa­žím, vypa­dám jak větr­ný mlýn nebo by na mě moh­li kle­pat kober­ce. Vyu­ží­vám to tělo, kte­ré mám. Jde o urči­tý typ fyzic­ké­ho herec­tví. Kaž­dý pra­cu­je s tou fyzi­o­gno­mií, kte­rou dostal. Přes­ně to totiž vidí i divák. Vět­ši­na diva­del­ních sou­bo­rů má her­ce se stej­nou veli­kos­tí, aby to půso­bi­lo vyvá­že­ně a nikdo netr­čel. Lidi jsou malí, vel­cí, tlus­tí, ten­cí, a pak při­jde­te do diva­dla, a všich­ni jsou tam stej­ní. Gary Edwards mi při jed­nom tré­nin­ku řekl: „Když budeš stát rov­ně, budeš vyš­ší a vtip­něj­ší.“ Nau­čil mě stát rov­ně, pro­to­že mi řekl, že budu úspěš­něj­ší a budu mít víc peněz. Samo­zřej­mě jsem neza­čal stát rov­ně pro pení­ze. Je to hod­ně zvlášt­ní logi­ka, ale Gary vždyc­ky ví, co a proč dělá. On je jed­na z nej­vět­ších osob­nos­tí, lid­sky i umě­lec­ky, kte­ré jsem potkal. Jeho zása­da je, že se divá­ko­vi nikdy nesmí lhát, v diva­dle, ani v nemoc­ni­ci. A to je ta nej­ob­tíž­něj­ší část cas­tingu i tré­nin­ku. Člo­věk musí postup­ně pře­stat lhát i sobě. Když jsem začal do nemoc­ni­ce cho­dit, bál jsem se, že něco roz­bi­ju nebo se něko­mu při­tí­ží, když mě uvi­dí. Teď už se nebo­jím, vím, že něco tako­vé­ho se v pod­sta­tě nemů­že stát. Už jsem v nemoc­ni­ci víc doma než paci­en­ti a jejich rodi­če. Cho­dím tam dva­krát až tři­krát týd­ně. Dřív jsem hrál jis­to­tu, teď nao­pak hra­ju strach, ale vždyc­ky aspoň zhru­ba potře­bu­ju vědět, co je ve mně a co cítím, co je aspoň vzdá­le­ně ta prav­da, ke kte­ré se v sobě můžu dostat.

Vra­cíš se k někte­rým lidem?
Ano, i když je nás v Pra­ze dva­cet osm a když cho­dí­me ve dvo­ji­cích, pra­vi­del­ně se vra­cí­me. Někte­ré paci­en­ty jsem potká­val celý rok, pro­to­že léč­ba trva­la dlou­ho. Jeden z těch oprav­du radost­ných pří­bě­hů je moje setká­ní s klu­kem, kte­ré­ho jsem po tři čtvr­tě roce na onko­lo­gii potkal na chi­rur­gii s nohou v sád­ře. Tak jsem mu rov­nou vyhu­bo­val, jest­li mu ten tři­čtvr­tě rok v nemoc­ni­ci nesta­čil, že si hned doma zlo­mil nohu. Hod­ně se smál, a při­tom to byla i prav­da. Humor a prav­da jsou si cel­kem blíz­ko. Mys­lím, že je to jed­no z nej­zvlášt­něj­ších spo­je­ní v lid­ské společnosti.

Co ty smut­něj­ší pří­pa­dy?
Ty jsou taky. Pro­to jsem začal víc inkli­no­vat k budd­his­mu a růz­ným typům medi­ta­ce. Na kaž­dé oddě­le­ní dochá­zí­me kaž­dý týden. Když se na onko­lo­gii dozvíš, že jsi posled­ní klaun v živo­tě toho dítě­te, můžeš si to spo­čí­tat na prstech.

Tvr­díš, že člo­věk musí umět pra­co­vat s emo­ce­mi, oprav­du se ti nikdy nesta­lo, že bys ode­šel psy­chic­ky vyří­ze­ný?
Z tako­vé­ho pří­pa­du ode­jdeš vždyc­ky vyří­ze­ný. Ale to se zaplať­pánbůh v pod­sta­tě nestá­vá. Musím říct, že jsem si začal prá­ce léka­řů a sester hod­ně vážit. Naše prá­ce je mož­ná nároč­ná, ale ta jejich je už sko­ro řehole.

Co pak děláš?
Pokud to jde, jdu se vyspat. Když jsme cho­di­li do jed­né hod­ně nároč­né léčeb­ny dlou­ho­do­bě nemoc­ných, což byl v pod­sta­tě dům smr­ti, jel jsem oka­mži­tě do bazé­nu. Bylo to tak vyčer­pá­va­jí­cí, že kdy­bych jel domů nebo si někde sedl, už bych nevstal. Jedi­ný způ­sob byl jít do vody a tam se zmo­bi­li­zo­vat. Nemys­lím, že pro­blém je v mís­tě, kam dochá­zí­me a co tam dělá­me, ale mezi těmi zdra­vý­mi. Spo­leč­nost urči­tá téma­ta jako stá­ří, bolest a vrás­ky nechce vní­mat. Na růst HDP musí být člo­věk mla­dý, krás­ný a výkon­ný. Lidé neu­mí stár­nout, neu­mí umí­rat. Bojí se při­znat si, že nebu­dou sil­ní napo­řád, pro­to­že splá­cí hypo­té­ku. Mám pocit, že z toho­to hle­dis­ka jsem asi mno­hem lépe při­pra­ve­ný na budouc­nost, ale kdo ví. Tam kam cho­dí­me, je to mno­hem jas­něj­ší: ten je hod­ně nemoc­ný, ten je zdra­věj­ší, ten jde zít­ra domů. Vět­ši­nou už nikdo nemá sílu něco hrát. Je to vel­mi upřím­né. V diva­dle herec hra­je, že je Hamlet, a divák hra­je, že ho to baví, pro­to­že je to slav­ná hra a měl by ji pocho­pit. V tomhle smě­ru je nemoc­ni­ce sku­teč­ně jeviš­tě pravdy.

Co k tomu, abys jako zdra­vot­ní klaun vyra­zil do nemoc­ni­ce, reál­ně potře­bu­ješ? Oprav­du ti sta­čí čer­ve­ný nos?
Mám kos­tým, tím se kon­krét­ně já moc neza­bý­vám. Někdo si ho stá­le krášlí, upra­vu­je, pře­ší­vá. Tohle já lid­sky nezvlá­dám. Musí­me všech­no pořád prát a dez­in­fi­ko­vat, tak­že obdi­vu­ju kole­gy­ně, kte­ré perou kaný­ry na šatech. V zása­dě nosí­me něco, co je vtip­né a barev­né. Měl bych být vyspa­ný, naje­de­ný a rela­tiv­ně v klidu.

Mlu­vil si o mno­hém, co ti zdra­vot­ní klauni dali, co ti nao­pak vza­li?
Vza­li mi hod­ně ilu­zí o tom, že život není někdy tak těž­ký. Někdy je hez­ké žít v ilu­zi. Byly doby, kdy jsem si musel jít po klauni­á­dě kou­pit boty nebo trič­ko do něja­ké­ho nákup­ní­ho cen­t­ra. Pak byla obdo­bí, kdy jsem tam nemohl, pro­to­že tam cho­dí jen štíh­lí, zdra­ví a mla­dí. Člo­věk najed­nou vidí, že měs­to fun­gu­je na zákla­dě ghett. Dva úspěš­ní mana­že­ři jsou ve svém pro­stře­dí jen do doby, než se jim naro­dí dítě bez led­vin. Najed­nou oka­mži­tě ze své­ho ghet­ta zmi­zí, ty to ani nepo­střeh­neš. Lidé se pořád někam stě­hu­jí. Ona se odstě­hu­je s dítě­tem do Moto­la a on za ní s dru­hým dítě­tem dochá­zí. Už je nepo­tkáš. Hod­ně se nau­číš o člo­vě­ku, pro­to­že ho vidíš v extrém­ních situ­a­cích. Po Váno­cích jsme se s kole­gou bavi­li, co se sta­ne, až si uvě­do­mí­me, že nejsme vtip­ní. Až to zjis­tím, asi budu muset ode­jít. Taky jsem pocho­pil, že roz­hod­ně nechci diva­dlo jako tera­pii, hlav­ně ne jako tera­pii sám pro sebe. Mys­lím, že jsem k tomu dřív inkli­no­val, jako řada her­ců. Ale vychá­zím z moud­ra: „Byl jsem smut­ný, že mám malé boty. Pak jsem potkal člo­vě­ka, kte­rý neměl nohy.“ Asi nemá smy­sl, abych hrál o tom, že mám malé boty. Tak­že jsem asi šťastný.

-

Zdra­vot­ní klaun
His­to­rie myš­len­ky zdra­vot­ních klau­nů se datu­je do roku 1986, kdy Micha­el Chris­ten­sen, ředi­tel orga­ni­za­ce Big Apple Clown Cir­kus sdru­žu­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní klau­ny, při­šel s nápa­dem vyzkou­šet jejich pří­tom­nost na dět­ských lůž­ko­vých oddě­le­ních. V Čes­ké repub­li­ce roz­vi­nul kon­cept „léč­by humo­rem“ Ame­ri­čan Gary Edwards, v roce 1998 zazna­me­nal absen­ci nemoc­nič­ních klau­nů v Čes­ké repub­li­ce a v roce 2001 zalo­žil občan­ské sdru­že­ní Zdra­vot­ní klaun. Prv­ní tři roky pro­jekt finan­co­val z vlast­ních úspor. Svý­mi pro­je­vy na zdra­vot­nic­kých kon­fe­ren­cích upo­zor­ňo­val na stě­žej­ní význam humo­ru v nemoc­ni­cích. Zdra­vot­ní klaun je nezisko­vá orga­ni­za­ce s národ­ní a mezi­ná­rod­ní působ­nos­tí, kte­rá při­ná­ší humor a radost hospi­ta­li­zo­va­ným dětem, geri­at­ric­kým paci­en­tům a dal­ším potřeb­ným v oblas­ti zdra­vot­nic­tví. V sou­čas­né době 86 zdra­vot­ních klau­nů navště­vu­je pra­vi­del­ně 64 nemoc­nic a 7 domo­vů pro seniory. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.