Kvůli divadlu jsem nelegálně a bez mapy přešel Alpy

foto: Alfredo Barsuglia

Tvr­dí v násle­du­jí­cím roz­ho­vo­ru taneč­ník a cho­re­o­graf Oleg Sou­li­men­ko, jeden ze zakla­da­te­lů sou­čas­né­ho rus­ké­ho tan­ce a per­for­man­ce. Vra­cí se ke svým umě­lec­kým začát­kům, do tvr­dých „deva­de­sá­tek“ v Rus­ku, kde bylo mož­né, jak při­zná­vá, jenom impro­vi­zo­vat ale i ke dvě­ma klí­čo­vým sku­pi­nám rámu­jí­cím jeho kari­é­ru a nako­nec i důvo­dům své­ho pře­síd­le­ní do Vídně.

Nej­pr­ve jste stu­do­val inže­nýr­ství na mos­kev­ské stát­ní tech­nic­ké uni­ver­zi­tě, pak se začal zabý­vat tan­cem. Proč tak vel­ká změ­na?
To je dlou­hý pří­běh, zku­sím jej zkrá­tit. V té době vel­ké množ­ství měst­ských matek tou­ži­lo, aby se jejich syno­vé sta­li inže­ný­ry. Moje mat­ka neby­la výjim­kou. I když měli inže­ný­ři čas­to men­ší výpla­tu než děl­ní­ci, byl u nich zase vět­ší inte­lek­tu­ál­ní základ ve smys­lu roz­hle­du a men­ší mož­nost pro­pad­nout alko­ho­lu. Já byl lax­ním mla­dí­kem, nevě­děl jsem, co chci, ale oči­vid­ně jsem byl při­ta­ho­ván umě­ním. Mat­ka si toho nevšimla, nebo jen pros­tě nevě­dě­la stej­ně jako já, kam mě „umě­lec­ky upích­nout“.
Všech­no zača­lo s mým zájmem o rocko­vou hud­bu a dis­ko­té­ky. Ty se tepr­ve začí­na­ly obje­vo­vat. Když jsem kon­čil tech­nic­kou uni­ver­zi­tu, pro­šel jsem jed­nou kolem inze­rá­tu, kde stá­lo: „Hle­dá­me zájem­ce o pohyb a hud­bu“. Dřív jsem koke­to­val se sku­pi­nou dis­ko tan­ců, ale cítil jsem se tam jako neši­kov­ný hlu­pák. Přes­to jsem se na uda­nou adre­su v inze­rá­tu vypra­vil. Prv­ní hodi­na byla zvlášt­ní, cho­di­li jsme po pro­sto­ru a spo­leč­ně vytvá­ře­li hada, což se mi líbi­lo. Šlo o jed­no z mos­kev­ských pohy­bo­vých stu­dií, v Mosk­vě byla teh­dy prav­dě­po­dob­ně tři nebo čty­ři tako­vá. Neby­la pří­liš zná­má a fun­go­va­la při domech kul­tu­ry niko­li však huma­nit­ních, ale tech­nic­kých vyso­kých škol. Dneska bych to nazval fyzic­kým diva­dlem, ale teh­dy se to nazý­va­lo plas­ti­ka od slo­va plas­tic­ký jako pohybový.

Jaké byly v té době v Mosk­vě mož­nos­ti, co se týče stu­dia sou­čas­né­ho tan­ce?
Moh­li jste navště­vo­vat kla­sic­ký balet nebo folklor­ní taneč­ní sou­bo­ry. Sou­čas­ný tanec, jak jej zná­me dnes, nee­xis­to­val. Pohy­bo­vá polo­le­gál­ní stu­dia byla teh­dy vní­má­na jako for­ma expe­ri­men­tu. Mys­lím, že všech­na byla tak či jinak spja­tá s roz­vo­jem pan­to­mi­my, kte­rá se v Sovět­ském sva­zu výraz­ně roz­ší­ři­la po hos­to­vá­ní fran­couz­ské­ho mima a her­ce Mar­ce­la Mar­ce­aua na počát­ku 60. let.
Dal­ší stu­dia, jak jsem sly­šel, vzni­ka­la z pod­ně­tu z Litvy a Pol­ska. V Pol­sku exis­to­va­la sku­pi­na Henry­ka Tomas­zewské­ho, otce pol­ské pan­to­mi­my, kte­rý ope­ro­val s ter­mí­nem „výra­zo­vé tělo“. Řekl bych, že téma, ryt­mic­ké­ho, výra­zo­vé­ho a duchov­ní­ho těla vyvo­lá­va­lo váž­ný zájem a poptáv­ku na neo­fi­ci­ál­ní umě­lec­ké půdě Sovět­ské­ho sva­zu.
Kro­mě Mosk­vy a Lenin­gra­du byla teh­dy stu­dia v Kyje­vě, Niž­ním Nov­go­ro­dě a mož­ná i jin­de. Mys­lím, že tahle stu­dia před­zna­me­na­la sou­čas­né taneč­ní diva­dlo. Prá­vě z nich se v budouc­nu etablo­va­li cho­re­o­gra­fo­vé věnu­jí­cí se sou­čas­né­mu tanci.

Jaké mož­nos­ti jsou nyní? Exis­tu­jí dnes v Rus­ku ško­ly či jiné vzdě­lá­va­cí insti­tu­ce, zamě­ře­né na sou­čas­ný tanec?
Exis­tu­je cel­kem hod­ně sou­bo­rů zabý­va­jí­cích se sou­čas­ným tan­cem a vel­ké množ­ství nezá­vis­lých cho­re­o­gra­fů. Ti, kte­ří se chtě­jí učit tan­ci, mohou i na růz­ných wor­sho­pech v zahra­ni­čí. Něco jako ško­la sou­čas­né­ho tan­ce ale v Rus­ku není. Jed­na ško­la fun­go­va­la v Jeka­těrinbur­gu, ale nevím, jest­li je vůbec ješ­tě v pro­vo­zu. V Pet­ro­hra­dě exis­tu­je ško­la při sou­bo­ru moder­ní­ho tan­ce. V Mosk­vě pro­vo­zu­jí růz­né taneč­ní sku­pi­ny nevel­ká stu­dia a pocho­pi­tel­ně též orga­ni­zu­jí množ­ství worksho­pů. Řada fes­ti­va­lů nabí­zí taneč­ní lek­ce, na něž při­jíž­dě­jí lidé z celé­ho Rus­ka a býva­lých sovět­ských repub­lik. Nej­zví­da­věj­ší a nejam­bi­ci­óz­něj­ší taneč­ní­ci se ovšem sna­ží dostat do západ­ní Evro­py a učit se tam. Je tam vět­ší úro­veň a šir­ší výběr.
Fes­ti­va­ly jsou, ale není jich mno­ho. Z mého pohle­du jsou pří­liš nabubře­lé, aniž by však před­sta­vo­va­ly aktu­ál­ní sou­čas­ný tanec. Jsou prak­tic­ky bez roz­počtu a nemo­hou si dovo­lit repre­zen­ta­tiv­ní dra­ma­tur­gii. Nemo­hou pozvat špič­ko­vé sou­bo­ry, ani je tech­nic­ky zabez­pe­čit. Stej­ně tak cho­re­o­gra­fo­vé při svém vzdě­lá­vá­ní až na výjim­ky nedo­sáh­nou na finanč­ní pod­po­ru ze stra­ny státu.

Kdo tedy pod­po­ru­je sou­čas­ný rus­ký tanec?
Ješ­tě nedáv­no byla v Mosk­vě taneč­ní orga­ni­za­ce CECH, pod zášti­tou For­do­va fon­du, kte­rá se sna­ži­la dělat mno­hé pro sou­čas­ný tanec. Když ovšem pod­po­ra skon­či­la, insti­tu­ce fak­tic­ky pře­sta­la exis­to­vat. Dal­ším zdro­jem při­spí­va­jí­cím na sou­čas­ný tanec je fond mili­ar­dá­ře Pro­cho­ro­va, ale i ten v posled­ní době ochla­dl. Stát se v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce nijak nean­ga­žu­je. V Mosk­vě, kde žije ofi­ci­ál­ně 12 mili­o­nů a neo­fi­ci­ál­ně prav­dě­po­dob­ně 16 mili­o­nů lidí prak­tic­ky nejsou scé­ny, kde by bylo mož­né vidět sou­čas­ný tanec. Ve srov­ná­ní s Víd­ní, kde žije 1,8 mili­o­nu lidí, si na kon­ci týd­ne lidé nemo­hou vybrat, kam půjdou.

Absol­vo­val jste semi­ná­ře u Mina Tana­ky v Japon­sku, worksho­py Body Mind Can­te­ring s Kris­ti Sim­son a jiný­mi. Kdo vás ovliv­nil z rus­kých taneč­ní­ků?
Z rus­kých… asi nej­víc přá­te­lé, s nimiž jsem začí­nal v Sai­ra Blanche The­a­ter. Byla to ško­la živo­ta. Hra­ni­ce mezi před­sta­ve­ním a živo­tem u nás takřka nee­xis­to­va­ly. Jejich myš­le­ní a pří­stup k umě­ní mě v mno­hém nau­či­ly zachá­zet urči­tým způ­so­bem s tvůr­čím pro­ce­sem a sám se sebou jako s uměl­cem.
Mimo mých přá­tel mě nej­ví­ce ovliv­nil Oleg Kise­lev, skvě­lý reži­sér, kte­rý se v 80. letech věno­val diva­dlu gro­tes­ky, kde expe­ri­men­to­val se svou meto­dou «prá­ce s tělem». Ovšem já se poz­dě­ji od této vize vzdálil.

V roce 1990 jste zalo­žil již zmí­ně­nou mezi­ná­rod­ní labo­ra­toř Sai­ra Blanche The­a­ter v Mosk­vě, může­te ji při­blí­žit. O co šlo?
Potom co jsem ode­šel ze ško­ly, mě pozva­li do nově usta­ve­né­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho sou­bo­ru „Plas­tic­ké diva­dlo“, kte­rý za půl roku pře­stal exis­to­vat a já zůstal bez prá­ce, bez peněz, ale s vel­kým přá­ním udě­lat něco své­ho — vytvá­řet spo­leč­ně s přá­te­li to, co jsem intu­i­tiv­ně cítil jako důle­ži­té. V Mosk­vě na pře­lo­mu 90. let exis­to­va­la při popu­lár­ním časo­pi­se Diva­del­ní život tzv. Redak­ce mla­dých. V roce 1991 otisk­la člá­nek Jer­zy­ho Gro­towské­ho „Per­for­mer“, kte­rý veli­ce sil­ně zapů­so­bil na mě i mé oko­lí. Měli jsme pro­stor v Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě, kte­rý jsem zís­kal po před­cho­zím „Plas­tic­kém diva­dle“. Moji přá­te­lé i já jsme byli str­že­ni ide­á­ly per­for­man­ce, chtě­li jsme dělat něco neo­by­čej­né­ho, mimo rámec diva­del­ní tra­di­ce teh­dej­ší doby. Sta­teč­ně jsme ztě­les­ňo­va­li ide­je, pořá­da­li akce a per­for­man­ce ve veřej­ném pro­sto­ru, v mos­kev­ském met­ru na uli­cích, všu­de… kde to působy­lo nemíst­ně. Také jsme orga­ni­zo­va­li fes­ti­va­ly per­for­man­ce a tan­ce na stře­chách obyt­ných domů, v lese v pus­ti­nách. Teh­dy to bylo něco neob­vyk­lé­ho, málo­kte­rý umě­lec pra­co­val ve veřej­ném pro­sto­ru. Teh­dy neby­lo ani tolik pou­lič­ních muzi­kan­tů a uměl­ců jako dnes.
Sna­ži­li jsme se pocho­pit, kdo jsme, čeho jsme schop­ni a jak může­me komu­ni­ko­vat s oko­lím. Poz­dě­ji jsme zača­li zvát ze zahra­ni­čí taneč­ní­ky, per­for­ma­ry i peda­go­gy a orga­ni­zo­vat u nás worksho­py a spo­leč­ně s nimi vystu­po­vat. Tak se tvo­ři­la nefor­mál­ní mezi­ná­rod­ní umě­lec­ká labo­ra­toř, jejíž sou­čás­tí mohl být kaž­dý, kdo měl zájem. Na začát­ku i v polo­vi­ně 90. let málo koho zají­mal tanec a per­for­man­ce. Vět­ši­na se sta­ra­la o pře­ži­tí, mla­dí chlap­ci i děv­ča­ta se sna­ži­la najít svo­je mís­to v bys­ny­su. My to neu­mě­li a byz­nys nás neza­jí­mal, mož­ná se nám jen nena­skyt­la zají­ma­vá komerč­ní pří­le­ži­tost.
Pro taneč­ní­ky a peda­go­gy, kte­ří při­jíž­dě­li čas od času ze západ­ní Evro­py a kte­rým jsme moh­li nabíd­nout pou­ze uby­to­vá­ní a sym­bo­lic­ký hono­rář, bylo Rus­ko v té době neu­vě­ři­tel­ně zají­ma­vým a také pocho­pi­tel­ně lev­ným mís­tem. My se od nich moh­li učit a přá­te­lit se s nimi. Na worksho­pech jsme vystu­po­va­li jako žáci, ale při spo­leč­ných pro­jek­tech jako jejich kolegové.

Jaké pod­mín­ky byly v 90. letech v Rus­ku pro impro­vi­za­ci, expe­ri­ment a konec­kon­ců i tanec?
Mys­lím, že v 90. letech bylo mož­né jenom impro­vi­zo­vat. V naší zemi se všech­no měni­lo pří­liš rych­le. Pro­to jsme hle­da­li smy­sl a nachá­ze­li základ­ní myš­len­ky pří­mo během našich vystou­pe­ní. Nemoh­li jsme se dlou­ho něče­mu věno­vat, hle­dat, co bychom pak moh­li zopa­ko­vat. Spíš jsme vytvá­ře­li svůj jazyk a styl. Byla to pro nás ohrom­ná ško­la ve smys­lu umě­ní taneč­ní per­for­man­ce, zis­ku zku­še­nos­tí, roz­lič­né­ho scé­nic­ké­ho jed­ná­ní a komu­ni­ka­ce s divá­kem. Po dobu pěti let tedy mezi lety 1992 — 1996 jsme kaž­dou sobo­tu pořá­da­li v našem stu­diu impro­vi­zo­va­né per­for­man­ce. Schá­ze­li se pořád ti samí divá­ci a my jsme se přes­to sna­ži­li kaž­dou sobo­tu vymys­let něco nové­ho, neo­by­čej­né­ho, co jsme ješ­tě dosud nedě­la­li. Byl to význam­ný expe­ri­ment. Nevzpo­mí­nám si na niko­ho, kdo by se v Rus­ku takhle sys­te­ma­tic­ky, dlou­ho a vytr­va­le věno­val impro­vi­za­ci a vystu­po­val s ní v růz­ných měs­tech v růz­no­ro­dých kon­tex­tech. Pro kaž­dou impro­va­za­ci jsme vymýš­le­li scé­no­gra­fii, kos­tým, sví­ce­ní, hud­bu, tex­tu­ru — pokud šlo o impro­vi­za­ci s danou tex­tu­rou. Nechtě­li jsme opa­ko­vat, co jsme už jed­nou před­ved­li.
Nápad impro­vi­zo­vat pro pozva­né divá­ky se k nám dostal z Pet­ro­hra­du, kde se mno­ho sou­bo­rů v obdo­bí před i po perestroj­ce zabý­va­lo tan­cem butó. Někte­ří před­sta­vi­te­lé těch­to sou­bo­rů tvr­di­li, že jejich prá­ce s tím­to japon­ským tan­cem nesou­vi­sí, ale sty­lem i ide­je­mi jejich vystou­pe­ní ho sil­ně při­po­mí­na­la. Jiní nao­pak říka­li, že se věnu­jí pou­ze butó, ale jak to tak bývá, šlo jen o jeho špat­nou kopii. Zákla­dem těch­to vystou­pe­ní byla pře­de­vším impro­vi­za­ce.
Sou­čas­ná cho­re­o­gra­fie se obje­vo­va­la v Mosk­vě, Pet­ro­hra­dě ale i na Sibi­ři, Ura­le či Kam­čat­ce. Mno­zí měli obrov­skou tou­hu zkou­šet a pře­kva­po­vat. Řekl bych, že vět­ši­na kte­rá teh­dy expe­ri­men­to­va­la, ale jen kopí­ro­va­la západ­ní vzor­ce. Kon­text, mož­nos­ti a tech­ni­ka u nás byly jiné napros­to nesrov­na­tel­né napří­klad s Pinou Bausch a její insce­na­cí „Café Müller“ či prv­ním hos­to­vá­ním Wima Van­de­key­buse v Mosk­vě v 90. letech. Mla­dí ruš­tí taneč­ní­ci ská­ka­li jeden na dru­hé­ho nebo tan­či­li s div­ný­mi objek­ty. Muži tan­co­va­li v dlou­hých pláš­tích, což bylo neob­vyk­lé, ale hlu­bo­ce to vychá­ze­lo z našich koře­nů. Vypa­da­lo to naiv­ně, ale občas i doce­la originálně.

Spo­leč­ně s vídeň­skou sku­pi­nou Lux Flux jste expe­ri­men­to­val s téma­tem „diva­dlo bez diva­dla“. Co si pod tím mám před­sta­vit?
Urči­tě diva­dlo, jeli­kož jsme děla­li per­for­man­ce vychá­ze­jí­cí z jevišt­ní­ho jed­ná­ní a navíc na mís­tech k němu urče­ných nebo tam, kde by se even­tu­el­ně dalo hrát. Líbi­lo se nám jeho tajem­ství a diva­del­ní situ­a­ce, s níž je mož­no hrát a kte­rou je mož­né reflek­to­vat. Bavi­lo nás roz­bí­jet tra­dič­ní před­sta­vu o diva­dle. Z hle­dis­ka pod­sta­ty jsme se však vůči němu nechtě­li vyme­zo­vat. Neza­bý­va­li jsme se nara­ti­vem a necti­li hie­rar­chii, kte­rá v něm exis­tu­je. Když jsme pou­ží­va­li tex­ty, byly vždy osob­ní a spon­tán­ní. Nemě­li jsme žád­né­ho vedou­cí­ho, prin­ci­pá­la. Všich­ni jsme byli sou­čas­ně inter­pre­ty, reži­sé­ry i cho­re­o­gra­fy. Kaž­dý mohl během před­sta­ve­ní zbou­rat při­pra­ve­ný nápad, pokud to pova­žo­val za nut­né. Důle­ži­tá byla osob­ní intu­i­ce a roz­hod­né jed­ná­ní.
S vídeň­skou sku­pi­nou Lux Flux jsme se sezná­mi­li v roce 1996. Poz­dě­ji mi vyprá­vě­li, že po prv­ních vystou­pe­ních Sai­ry Blanche The­a­ter ve Víd­ni, zakla­da­tel­ka Lux Flux řek­la, že by dále chtě­la pokra­čo­vat prá­vě tím­to smě­rem, jako my. Lux Flux teh­dy expe­ri­men­to­va­la s růz­ný­mi for­ma­mi taneč­ní per­for­man­ce a zkou­še­la se odpros­tit od cho­re­o­gra­fie. Do doby, než nás pozna­li s obdi­vem vzhlí­že­li k Ame­ri­ce, najed­nou pro ně byl zají­ma­vý i východ, jako nezná­mý objekt. Pozval jsem je do Mosk­vy, abychom udě­la­li něco spo­leč­né­ho. Při­je­li a my s nimi udě­la­li postup­ně dvě zvlášt­ní a napros­to roz­díl­né per­for­man­ce, jed­nu v Cen­t­ru sučas­né­ho umě­ní, dru­hou na vel­ké scé­ně v sále Bau­man­ské uni­ver­zi­ty. Nasta­la u nás zají­ma­vá a veli­ce inten­ziv­ní spo­lu­prá­ce, kte­rá pokra­čo­va­la do roku 2000. Spo­leč­ně jsme vytvo­ři­li oko­lo 30 růz­ných pro­jek­tů, z vět­ší čás­ti ve Víd­ni — jed­nak v malých gale­ri­ích tak i na vět­ších scé­nách pres­tiž­ních fes­ti­va­lů jako je Impul­stanz, Festwo­chen. Vystu­po­va­li jsme také v Rus­ku, Pol­sku, Čechách, Ukra­ji­ně, Chor­vat­sku, Slo­ven­sku a USA. Naše spo­lu­prá­ce vel­mi význam­ně ovliv­ni­la můj dal­ší zájem o tanec a per­for­man­ci.
V Saire Blanche The­a­ter jsme abso­lut­ně věři­li v indi­vi­du­ál­ní, spon­tán­ní tanec. Nehle­dě na růz­né expe­ri­men­ty s vizu­ál­ní­mi, tex­to­vý­mi a diva­del­ní­mi for­ma­mi, tanec byl pro nás vrcho­lem. Tan­co­vat a cítit při tom svo­ji identi­tu a sílu, se uká­za­lo jako slo­ži­té pro zpět­nou sebe­kri­ti­ku. V Saire Blanche The­a­ter jsme se drže­li názo­ru, že zna­los­ti pro nás nejsou důle­ži­té, že je zís­ká­me pří­mo během per­for­man­ce či v době jejich pří­prav. Čím čas­tě­ji jsem byl ve Víd­ni, dochá­ze­lo mi, že nemám dosta­tek zna­los­tí a infor­ma­cí. Začal jsem se víc zají­mat o ději­ny tan­ce o cho­re­o­gra­fii, sou­čas­né umě­ní, kon­cep­tu­a­lis­mus, minimalismus…

Nyní žije­te ve Víd­ni, proč?
Zača­li mě veli­ce čas­to zvát do Víd­ně, buď navy­stu­pe­ní nebo ke spo­lu­prá­ci na pro­jek­tech. Zkou­šel jsem pře­bý­vat stří­da­vě ve Víd­ni a v Mosk­vě, ale tam­ní situ­a­ce nevy­pa­dá zrov­na dob­ře a ve Víd­ni se nao­pak uká­za­la mož­nost se dále roz­ví­jet. Všech­no zača­lo v roce 1994, kdy mě a mého kole­gu z diva­dla Sai­ry Blanche Andre­je Andri­ja­no­va pozva­li do Itá­lie na prak­tic­ký semi­nář impro­vi­za­ce. Téměř měsíc jsme se pokou­še­li zís­kat vízum, sko­ro kaž­dý den jsme cho­di­li na ital­ský kon­zu­lát, neú­spěš­ně, pozvá­ní se uká­za­lo jako neplat­né, ale my jsme straš­ně chtě­li jet. Nako­nec jsme našli v novi­nách inze­rát něja­ké agen­tu­ry, kte­rá nám za 180 dola­rů zho­to­ví vízum na tři měsí­ce do Rakous­ka, ale ne do Itá­lie. Řek­li jsme si, že v Evro­pě je stej­ně všech­no blíz­ko, a jak nám všich­ni tvr­di­li, nee­xis­tu­jí hra­ni­ce. Celé léto jsem vydě­lá­val na ces­tu jako živá socha, kte­rá stra­ší prů­cho­zí na Arba­tu, teh­dy jedi­né peší tří­dě v Mosk­vě. Na pod­zim jsme se obje­vi­li ve Víd­ni a doha­do­va­li se kam ten večer půjde­me. Dopo­ru­či­li nám zají­ma­vé mís­to WUK, kde se zrov­na konal den čes­ké kul­tu­ry. Shléd­li jsme před­sta­ve­ní taneč­ní­ho diva­dla, mys­lím, že z Pra­hy, obdi­vo­va­li skvě­lou scé­nu a dohod­li se, že bychom zde moh­li také vystu­po­vat. Našli jsme umě­lec­ké­ho ředi­te­le, kte­rý nám řekl, že nám nemů­že tak rych­le zor­ga­ni­zo­vat před­sta­ve­ní, ale jest­li máme něja­kou nahráv­ku, tak ať mu ji nechá­me. Do Itá­lie jsme se po mno­hých dob­ro­druž­stvích nako­nec dosta­li. Teh­dy ješ­tě nee­xis­to­val Shen­gen­ský pro­stor a už ve Víd­ni nám dopo­ru­čo­va­li se na nic zby­teč­ně neptat a jet. A tak jsme nele­gál­ně bez mapy pod­le intu­i­ce pře­šli Alpy, div že jsme neza­blou­di­li a neza­pad­li ve sně­hu. Pak jsme se autos­to­pem dosta­li do cen­t­ra Itá­lie na náš vytou­že­ný semi­nář přes­ně v den i hodi­nu urče­ní.
Po tom­to hero­ic­kém činu jsme už žád­ný semi­nář nepo­tře­bo­va­li, přes­to jsme se ho zúčast­ni­li a sta­li se v urči­tých kru­zích zná­mý­mi svým avan­tu­ris­mem. Pozva­li nás vystu­po­vat do Němec­ka — Brun­švi­ku, Postu­pi­mi a Ham­bur­ku, kam jsme po semi­ná­ři opět nele­gál­ně odje­li. Svo­je tří­mě­síč­ní puto­vá­ní po zápa­dě jsme zakon­či­li ve Víd­ni, odkud jsme se vla­kem vrá­ti­li do Mosk­vy.
Mezi tím udě­la­la naše nahráv­ka ohrom­ný dojem a za rok nás už ofi­ci­ál­ně pozva­li do Víd­ně na Fes­ti­val New Dance/Work in pro­gress. Vzbu­di­li jsme zájem svou drzos­tí a zvlášt­ním taneč­ním sty­lem.
Chtě­li s námi spo­lu­pra­co­vat a my tou­ži­li pra­co­vat popr­vé v živo­tě s uměl­ci z jiných zemí, kde byla oblast sou­čas­né­ho tan­ce a per­for­man­ce roz­vi­nu­tá. Ve Víd­ni se obje­vi­ly mož­nos­ti a pomoc s orga­ni­za­cí vystou­pe­ní. V Mosk­vě potaž­mo v Rus­ku nic tako­vé­ho neby­lo. Tam ale zna­me­na­la kaž­dá taneč­ní per­for­man­ce život­ně důle­ži­tý umě­lec­ký akt. Divá­ci po vystou­pe­ní při­chá­ze­li se zce­la jiný­mi otáz­ka­mi. I pro­to jsem chtěl pra­co­vat záro­veň na obou mís­tech, ve Víd­ni i v Mosk­vě.
Diva­dlo Sai­ra Blanche The­a­ter ovšem ztra­til pro­stor. Nejdřív jsme zača­li vystu­po­vat v balet­ním sále, pak ve foye­ru, na chod­ně a nako­nec si vzpo­mí­nám, že jsme hrá­li v před­sí­ni u zácho­da. Při­způ­so­bo­va­li jsme se. V této době ruka trhu zabi­la řadu umě­lec­kých sku­pin, kte­ré při­šly o své pro­sto­ry. Díky zku­še­nos­tem zís­ka­ným ve Víd­ni u mě vzrost­ly náro­ky a potře­by spo­je­né s úrov­ní mých vystou­pe­ní, kte­ré neby­lo mož­né v Mosk­vě zre­a­li­zo­vat. Ve Víd­ni to zatím mož­né je.

Co ve Víd­ni chys­tá­te v nej­bliž­ší době?
V říj­nu 2016 se chys­tá­me ve Víd­ni osla­vit dva­cet let spo­lu­prá­ce diva­dla Sai­ry Blanche The­a­ter s Lux Flux. Navrh­li jsme mla­dé vídeň­ské tanečnici/performerce rekon­stru­o­vat jeden z našich pro­jek­tů. Bude k tomu mít k dis­po­zi­ci pou­ze infor­ma­ce zís­ka­né z inter­view s účast­ní­ky jed­né námi vybra­né dáv­né performance.

Oleg Sou­li­men­ko se napo­sle­dy před­sta­vil čes­ké­mu pub­li­ku jako per­for­mer v roce 2015 pro­jek­tem OLD CHAOS, NEW ORDER, kte­rý vytvo­řil ve spo­lu­prá­ci s leti­tým kole­gou Andre­jen Andri­ja­no­vem a kte­rý se ode­hrál v rám­ci Fes­ti­va­lu Baza­ar v Diva­dle Ponec ve dvo­ře a letos v roce 2016 na dal­ším roč­ní­ku toho­to fes­ti­va­lu jako spo­lu­au­tor cho­re­o­gra­fie Pokus­ná oso­ba Sil­ke Gra­bin­ger v Diva­dle Ponec.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.