28. festival TANEC PRAHA vstupuje do své třetí části a za Vaše představy opět neručí

Francesca Foscarini Gut Gift (foto: Itzik Giuli)

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA vstu­pu­je do své dal­ší čás­ti, ve kte­ré se před­sta­ví mla­dí naděj­ní taneč­ní­ci a cho­re­o­gra­fo­vé i stá­li­ce na mezi­ná­rod­ním taneč­ním nebi.

V pon­dě­lí 6. a v úte­rý 7. červ­na čeka­jí divá­ky PONCE tři krat­ší díla mla­dých uměl­ců pojme­no­va­ná Dan­ce News 1. Ten­to večer se před­sta­ví Fran­ce­s­ca Fos­ca­ri­ni, výrazná posta­va mla­dé ital­ské taneč­ní scé­ny, kte­rá ve spo­lu­prá­ci se slav­nou izra­el­skou cho­re­o­gra­f­kou Yas­me­en God­der vytvo­ři­la sólo GUT GIFT. Dru­hým mik­ro­před­sta­ve­ním bude autor­ské sólo Korej­ky Hea­min Jung – drži­tel­ky titu­lu Nej­lep­ší taneč­ni­ce na posled­ním Mezi­ná­rod­ním cho­re­o­gra­fic­kém fes­ti­va­lu v Soulu.

Korej­ka Hea­min Jung je cha­risma­tic­ká, éte­ric­ká bytost s odva­hou nabou­rá­vat ste­re­o­ty­py ve vní­má­ní ženy v asij­ském kon­tex­tu. Její Act je jakousi intim­ní video­in­sta­la­cí, nad kte­rou se tají dech,“ říká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Yvo­na Kre­u­zman­no­vá.
Opro­ti tomu taneč­ník Dan Canham, kdy­si člen DV8 Phy­s­i­cal The­a­t­re z Vel­ké Bri­tá­nie za pomo­ci zvu­ko­vých nahrá­vek a frag­men­tů vzpo­mí­nek evo­ku­je spi­rit jed­no­ho kon­krét­ní­ho zanik­lé­ho diva­dla, kte­ré stá­va­lo na 30 Cecil Street a bylo po léta mís­tem spo­le­čen­ských setká­vá­ní a diskusí.

Anton Lach­ký, původ­ně spo­luza­kla­da­tel bel­gic­ké sku­pi­ny Les Slo­vaks, uve­de 9. a 10. červ­na před­sta­ve­ní Side Effects. Ten­to výji­meč­ný záži­tek si uži­je i pub­li­kum v Plzni, kde Lach­ký ote­vře fes­ti­val v pro­sto­ru DEPO2015. Své dílo pojal jako surre­a­lis­tic­ký, mystic­ký i tro­chu komic­ký výlet do mys­li blouz­ní­cí ženy.

Anton pra­cu­je s neu­vě­ři­tel­ný­mi taneč­ní­ky, kaž­dý z nich je sil­nou osob­nos­tí s tech­ni­kou, kte­rá mu doslo­va dává kří­d­la. Vše se točí kolem ženy, mani­pu­lá­tor­ky, její dušev­ní sta­vy osci­lu­jí mezi destruk­cí a křeh­kos­tí, šílen­stvím a rea­li­tou,“ dopl­ňu­je spo­lu­ře­di­tel­ka fes­ti­va­lu Mar­ké­ta Perroud.

16. a 17. červ­na před­sta­ví exce­lent­ní vlám­ská cho­re­o­gra­f­ka Ann Van den Bro­ek se sou­bo­rem WArd/waRD pres­tiž­ní­mi cena­mi ověn­če­nou stu­dii tem­né­ho okra­je barev­né­ho spek­tra The Black Pie­ce. Na nizo­zem­ské scé­ně vyni­ká svou ori­gi­na­li­tou
a neú­pros­ný­mi expe­ri­men­ty, i pro­to její Black Pie­ce zís­ka­la hlav­ní oce­ně­ní Zwa­an (Swan).

Netan­čí­me pou­ze v diva­del­ních sálech. Při­bli­žu­je­me tanec co nej­šir­ší veřej­nos­ti. Kaž­dou stře­du tak může­te navští­vit Tan­čír­nu pod širým nebem. Ve stře­du 8. červ­na se náměs­tí Míru roz­tan­čí swin­gem! Přijď­te si od šes­ti zatan­čit a zavzpo­mí­nat na swin­go­vou éru. Do tajů char­les­to­nu nebo lin­dy hop vás zasvě­tí taneč­ni­ce a zpě­vač­ka Kate­ři­na Steinerová.

TANEC PRAHA star­tu­je i v regionech!

TANEC PRAHA se letos koná v 17 měs­tech a obcích v celé Čes­ké republice.

V nedě­li 5. červ­na před­sta­ví v Tábo­ře tvůr­čí duo Jozef Fru­ček a Lin­da Kape­ta­nea se sou­bo­rem DOT504 Collecti­ve Loss of Memo­ry. Tuto Taneč­ní insce­na­ci roku 2015 ověn­če­nou i Cenou divá­ka pak uvi­dí i divá­ci v Par­du­bi­cích a v brněn­ském HaDi­va­dle.
Spit­fi­re Com­pa­ny uve­de svůj Ani­mal Exi­tus v tábor­ském Amfi­te­át­ru v Tis­me­nic­kém údo­lí a hned dru­hý den v Čes­kých Budě­jo­vi­cích na náměs­tí Pře­mys­la Otaka­ra II.

Hra­dec­ké diva­dlo DRAK uve­de křeh­ké před­sta­ve­ní Tere­zy Ondro­vé a Pete­ra Šave­la As Long As Hol­ding Hands. Toto před­sta­ve­ním si také mohou vychut­nat divá­ci v Par­du­bi­cích v Diva­dle 29. Cha­risma­tic­ká Korej­ka Hea­ming Jung uve­de svůj Act% v hra­dec­kém DRA­Ku ve spo­leč­ném veče­ru s míst­ním uměl­cem. Jih­lav­ské cen­t­rum DIOD před­sta­ví Hanu Strejč­ko­vou s insce­na­cí pro děti Mezi námi.

Více infor­ma­cí najde­te na www.tanecpraha.cz

Vstu­pen­ky na všech­na před­sta­ve­ní v Pra­ze zakou­pí­te v poklad­ně diva­dla PONEC, na www.tanecpraha.czwww.gouout.cz

Vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní v regi­o­nech může­te zakou­pit na www.tanecpraha.cz nebo v mís­tech konání.

TANEC PRAHA 2016 – HLAVNÍ PROGRAM V PRAZE

6. + 7. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Dan­ce NEWs I
Fran­ce­s­ca Fos­ca­ri­ni (IT)/ Yas­me­en God­der (IL): GUT GIFT
Hea­min Jung (KR): Act
Dan Canham (UK): 30 Cecil Street

9. + 10. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Anton Lach­ky Com­pa­ny (BE): Side Effects

13. + 14. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Dan­ce NEWs II
GN | MC Guy Nader | Maria Cam­pos (ES): TIME TAKES THE TIME TIME TAKES
Car­men Fume­ro & Miquel Ballab­ri­ga (ES): …Eran Casi Las Dos
Kubuk Dan­za / David Guer­ra (ES): Outline

16. + 17. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Ann Van den Bro­ek / WArd / waRD (NL/BE): The Black Piece

20. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Jone San Mar­tin / Josh John­son / Wil­li­am For­sy­the (DE/ES): Legí­ti­mo / Rezo

22. + 23. 6. | 20:00 | Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín | UDÁLOST SEZONY
Isra­el Gal­ván (ES): La Curva

TANEC PRAHA 2016 – DOPROVODNÝ PROGRAM V PRAZE

8. 6. | 18:00 | Náměs­tí Míru | VEN.ku TANCI
Tan­čír­na | Swing na Míráku

15. 6. | 18:00 | Vítěz­né Náměs­tí | VEN.ku TANCI
Tan­čír­na | Tan­go na Kulaťáku

18.6. | 18.6. Vítěz­né Náměs­tí | VEN.ku TANCI
Kubuk na Kulaťáku

19. 6. | 18:00 | U Leten­ské­ho zámeč­ku | VEN.ku TANCI
Los INna­to (CS): Etérea

19. 6. | 18:45 | U Leten­ské­ho zámeč­ku | VEN.ku TANCI
Los INna­to (CS) – workshop pro širo­kou veřejnost

19. 6. | 20:30 | stře­cha Par­king Cen­t­rum | VEN.ku TANCI
Still Hou­se / Dan Canham (UK): Of Riders & Run­ning Horses

21. 6. | 10:30 | PONEC – diva­dlo pro tanec | TANEC PRAHA STUDENTŮM | Workshop a dis­ku­ze
Jone San Mar­tin / Josh John­son (DE/ES/USA): For­sy­the’s impro­vi­sati­on technologies

21. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Fil­mo­vá pro­jek­ce
Inter­mez­za FTF / ISRAEL GALVÁN (R: Maria Reggiani)

22. 6. | 16:30 | Piaz­zetta ND | VEN.ku TANCI
Tan­čír­na | Fla­men­co na Piazzettě

TANEC PRAHA 2016 – PROGRAM V REGIONECH
(dru­há část)

 

TÁBOR
5. 6. | 18:00 | Diva­dlo Oska­ra Nedba­la Tábor
DOT504 (CZ) / Jozef Fru­ček & Lin­da Kape­ta­nea (SK/GR): Collecti­ve Loss of Memory

5. 6. | 21:00 | CESTA / Amfi­te­átr v Tis­me­nic­kém údo­lí
Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Ani­mal Exitus

ČESKÉ BUDĚJOVICE
6. 6. | 21:00 | náměs­tí Pře­mys­la Otaka­ra II.
Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Ani­mal Exitus

PARDUBICE
7. 6. | 20:00 | Diva­dlo 29
DOT504 / Jozef Fru­ček & Lin­da Kape­ta­nea (SK/GR): Collecti­ve Loss of Memory

9. 6. | 20:00 | Diva­dlo 29
Tere­za Ondro­vá (CZ), Peter Šavel (SK): As Long As Hol­ding Hands

HRADEC KRÁLOVÉ | ENTRÉE K TANCI 2016
8. 6. | 19:00 | diva­dlo DRAK
Tere­za Ondro­vá (CZ), Peter Šavel (SK): As Long As Hol­ding Hands

9. 6. | 19:00 | diva­dlo DRAK
Hea­min Jung (KR): Act

BRNO | TANEC PRAHA 2016 V BRNĚ
8. 6. | 20:00 | HaDi­va­dlo
DOT504 (CZ) / Jozef Fru­ček & Lin­da Kape­ta­nea (SK/GR): Collecti­ve Loss of Memory

JIHLAVA
5. 6. | 16:00 | DIOD – diva­dlo ote­vře­ných dve­ří
Hana Strejč­ko­vá (CZ): Mezi námi

16. 6. | 19:30 | DIOD – diva­dlo ote­vře­ných dve­ří
ME-SA (CZ), BOD.Y (SK) / Renan Mar­tins de Oli­ve­i­ra (BR/BE): Let Me Die In My Foot­ste­ps
Kubuk Dan­za / David Guer­ra (ES): Outline

PLZEŇ | TANEC PRAHA 2016 V PLZNI
12. 6.| 20:00 | DEPO2015 / Klem­pír­na
Anton Lach­ky Com­pa­ny (BE): Side Effects

 

Part­ne­ři:

Fes­ti­val pořá­dá Tanec Pra­ha z.ú. pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry ČR pana Danie­la Her­ma­na a J. E. vel­vy­slan­ce Špa­něl­ska v Čes­ké repub­li­ce pana Ped­ra Cal­vo-Sote­la.

Hl. měs­to Pra­ha pod­po­ři­lo fes­ti­val část­kou 3.000.000 Kč. Fes­ti­val je dále rea­li­zo­ván za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR a řady dalších.

Za více­le­té pod­po­ry:
Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, sta­tu­tár­ní měs­to Plzeň, sta­tu­tár­ní měs­to Brno

Za pod­po­ry v regi­o­nech:
Sta­tu­tár­ní měs­to Ost­ra­va, měs­ta Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Tábor, Hra­dec Krá­lo­vé, Jih­la­va, Olo­mouc, Par­du­bi­ce, Písek, obec Nečti­ny, Plzeň­ský kraj, Olo­mouc­ký kraj

Hlav­ní medi­ál­ní part­ne­ři:
Čes­ká tele­vi­ze, Čes­ký rozhlas

Spo­lupo­řa­da­te­lé v Pra­ze:
PONEC – diva­dlo pro tanec, Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín, Jatka78

Za pod­po­ry:
Měst­ská část Pra­ha 3, Acci­on cul­tu­ral Espa­no­la, Kre­a­tiv­ní Evro­pa / Aerowa­ves, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ské­ho krá­lov­ství v Pra­ze, Vlám­ské zastou­pe­ní v ČR, Goethe Insti­tut v Pra­ze, Vel­vy­sla­nec­tví Špa­něl­ska v Pra­ze, Insti­tut Cervan­tes v Pra­ze, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Wallo­nie-Bru­xelles Inter­nati­o­nal, Onassis Cul­tu­ral Cen­t­re, JOJO, JC Decaux, Art Coun­cil Korea

Medi­ál­ní part­ne­ři:
Radio 1, Taneč­ní zóna, Taneč­ní aktuality.cz, Informuji.cz, Arti­kl, Scéna.cz, i‑divadlo.cz

Part­ne­ři:
Hispán­sko-čes­ká obchod­ní komo­ra, Bri­tish Coun­cil v Pra­ze, Brit­ská obchod­ní komo­ra, Ital­ský kul­tur­ní insti­tut, Vel­vy­sla­nec­tví Švý­car­ské kon­fe­de­ra­ce v Pra­ze, Valon­ské zastou­pe­ní v Pra­ze, Go Out, Aero­films, WD LUX, Fes­ti­val taneč­ních fil­mů, Piá­na na uli­ci, Pra­gue Inter­nati­o­nal, Mate­ří­douš­ka, Slu­níč­ko, Zeb­ra, Elpi­da, New­ton Media a další

Spo­lupo­řa­da­te­lé v regi­o­nech:
Kre­dan­ce z.s., Gale­rie sou­čas­né­ho umě­ní a archi­tek­tu­ry / Dům umě­ní Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Diva­dlo Oska­ra Nedba­la Tábor, CESTA žije, Švest­ko­vý dvůr, Art Pro­me­theus, DIOD – diva­dlo ote­vře­ných dve­ří, HaDi­va­dlo, Národ­ní diva­dlo Brno, Diva­del­ní svět Brno, Diva­dlo na cuc­ky, DW7, Cooltour, Diva­dlo 29, Ter­ra Mado­da, Klub přá­tel umě­ní v Choc­ni, Sko­ro­fes­ti­val, Hra­dec­ká kul­tur­ní a vzdě­lá­va­cí spo­leč­nost s.r.o., Ent­rée k tan­ci, Kino Var­ša­va, DEPO2015, Moving Stati­on, Náplav­ka k svě­tu., Do prá­ce na kole, Baro­ko v Čechách, Národ­ní památ­ko­vý ústav, kláš­ter Kladru­by, SIRKUS – Sušic­ké kul­tur­ní centrum