IMAGINE THAT YOU ARE NOT ALONE

foto: Vojtěch Brtnický

Roz­ho­vor s Jiřím Bar­to­van­cem o samo­tě, o lid­skosti i o strachu.

Pří­běh Jiří­ho Bar­to­van­ce taneč­ní obci není tře­ba před­sta­vo­vat. Z klu­ka, kte­rý ode­šel v deva­te­nác­ti do Ber­lí­na, aby tan­čil v jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších com­pa­ny svě­ta Sasha Waltz & Guests, je dnes vyspě­lý tvůr­ce i peda­gog. Posled­ní dobou se ale stá­le čas­tě­ji s jeho jmé­nem setká­vá­me v Čechách. Má za sebou prá­ci na due­tu o lás­ce a doty­ku mezi star­ší ženou a mla­dým mužem Les­sons of Touch, prá­vě odpre­mi­é­ro­val novou prá­ci Ent­ro­py #251 a se stu­den­ty taneč­ní kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­rum při­pra­vu­je Svě­ce­ní jara. Poví­da­li jsme si samo­zřej­mě o jeho prá­ci, ale také o tom, jaké jsou poci­ty muže, kte­rý už 13 let žije v zahra­ni­čí, ces­tu­je s taneč­ní com­pa­ny po celém svě­tě a k tomu v sobě neza­pře afric­ké koře­ny. Cítí samo­tu? Cítí strach? Jak vní­má sou­čas­nou situ­a­ci ve společnosti?

Potká­vá­me se po pre­mi­é­ře tvé autor­ské cho­re­o­gra­fie Ent­ro­py #251 a po něko­li­ka­den­ním inten­ziv­ním zkou­še­ní se stu­den­ty taneč­ní kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­re. Jsi una­ve­ný?
Jsem. Tady doma v Pra­ze pořád cítím, že jsem pozo­ro­ván jinak než v zahra­ni­čí. Jsem sle­do­ván od nej­út­lej­ší­ho věku a oče­ká­vá­ní jsou vel­ká. V zahra­ni­čí vět­ši­nou nevy­stu­pu­ji za sebe a osob­ní his­to­rii tam mám jen od urči­té­ho život­ní­ho bodu. Cítím se v Němec­ku jako v dru­hém domo­vě, ale pře­ci jen je to domov až od mých deva­te­nác­ti let. Vní­mal jsem tedy před pre­mi­é­rou doce­la vypětí.

Pořád se zamýš­lím, nad tím, co název Ent­ro­py zna­me­ná?
Když jsem začal pra­co­vat na téma­tu — Mít odva­hu být out­si­de­rem, kte­ré jsem dostal od Iva­na Pin­ka­vy v rám­ci jeho pro­jek­tu pro Čes­ké cen­t­rum v NY, pře­mýš­lel jsem nad tím, co vůbec zna­me­ná být out­si­der. Zjis­til jsem, že člo­věk jím nemů­že být, pokud není vytr­va­lý. Jinak toto vyčle­ně­ní se nedá­vá smy­sl. S vytr­va­los­tí jsem se sna­žil pra­co­vat i v cho­re­o­gra­fii, kde jsem chtěl jít za fyzic­kou hra­ni­ci, a při­tom si navo­dit pocit, že nemůžu jen tak sle­vit. A pak jsem dostal nápad, že bude hud­ba vychá­zet pří­mo z jeviš­tě — ze země. Země se tak sta­la zdro­jem ener­gie prá­vě pro tohle out­si­der­ství. No a Ent­ro­py zna­me­na­jí zdroj ener­gie a záro­veň jsou výra­zem pro tep­lo, kte­ré se vytvo­ří, když se tělo zahřívá.

A co #251 za slo­vem Ent­ro­py?
Nepři­šlas na to? Když jsem cho­re­o­gra­fii pra­co­val, tak jsem se cítil tro­chu osa­mo­cen, jako Malý Princ, kte­rý sto­jí na té své pla­net­ce. A v dneš­ní době je out­si­der­ství o tom, že jsi prá­vě na tom svém vlast­ním kous­ku země. Pro­po­jil jsem si to s vesmí­rem a říkal si, že když hvězdá­ři obje­ví něja­kou pla­net­ku, tak jí vět­ši­nou pojme­nu­jí čís­lem. Chtěl jsem, aby pokaž­dé mělo před­sta­ve­ní jiné čís­lo, a nako­nec jsem úpl­ně jed­no­du­še vymys­lel, že ho bude tvo­řit datum uvá­dě­ní, tzn. 25. 1. to bylo Ent­ro­py #251, v New Yor­ku to bylo Ent­ro­py #119. A takhle budu sbí­rat názvy dál kaž­dou reprízu…

V před­sta­ve­ní ale nejsi tak úpl­ně sám. Jed­nu roli má také divák, kte­ré­ho hra­je Nina Van­ge­li…
Původ­ní myš­len­ka byla, že budu na jeviš­tě oprav­du zvát divá­ka, se kte­rým nebu­du pře­dem dohod­nut. Chtěl jsem mu dát tu mož­nost posa­dit se a vžít se do role out­si­de­ra. Nechat ho samot­né­ho na jeviš­ti, aby se vyčle­něn z kolek­ti­vu musel ostat­ním dívat tvá­ře. Nako­nec jsem se ale obá­val, že nena­ra­zím na niko­ho odvážného.

Když jsi mlu­vil o hud­bě, kte­rá jde v Ent­ro­pách ze země. Jak si při­stu­po­val k výbě­ru skla­deb?
Chtěl jsem pře­jít z dishar­mo­nic­ké­ho svě­ta, kte­rý je oko­lo nás do naše­ho vnitř­ní­ho har­mo­nic­ké­ho sno­vé­ho svě­ta. Prá­vě ten ruch je pro mě zdro­jo­vý. Před­sta­vu­je ho pro mě hud­ba Iani­se Xena­ki­se a počát­ky elek­tro­nic­ké hud­by, u kte­ré cítím tako­vé ote­vře­ní pís­tu něče­ho přetlakovaného.

V závě­ru cho­re­o­gra­fie odchá­zíš ze scé­ny nahý. Co pro tebe naho­ta v tomhle pří­pa­dě sym­bo­li­zu­je?
Polo­žil jsem si otáz­ku: Čím čis­těj­ší můžeš být? Naho­ta je vyjá­d­ře­ním sta­tu­tu. Když se svlék­ne­me do naha, tak už to není kou­pe­né, to je naše. To je při­ro­ze­nost a při­ro­ze­nost je to nej­krás­něj­ší a nej­ko­ru­no­va­něj­ší na nás na lidech, pro­to také ta korun­ka z šipek.

V před­sta­ve­ní dojde k tako­vé malé zpo­vě­di. Obrá­tíš se k divá­kům a řek­neš mimo jiné Ima­gi­ne, that you are not alo­ne. Mlu­vil si o Malém Prin­co­vi. Cítíš se být sám? Co je pro tebe samo­ta?
Sám nejsem. Mám pří­te­le, rodi­nu, jsem šťast­ný. Rád se sezna­mu­ji s lid­mi, nevy­čle­ňu­ji se, ale někdy samo­tu cítím. Ces­to­vá­ní se Sashou to obná­ší. Je to tako­vý ten pocit — Obklo­pe­ný lid­mi, ale sám. Někdy ale také cítím osa­mo­ce­ní i v názo­rech. To je to out­si­der­ství ve mně, kdy si vždyc­ky musím udě­lat věci těž­ší tím, že si vedu svo­je. Moje já mě nedo­vo­lu­je se zapro­dat. To je čas­to samotářské.

Vzpo­me­neš si na něja­ké kon­krét­ní pří­pa­dy, kdy cítíš osa­mo­ce­ní v názo­rech?
Je to tře­ba téma uprch­lic­ká kri­ze. To je prá­vě ta věta z Ent­rop: Can you ima­gi­ne… V New Yor­ku jsem se na před­sta­ve­ní zase ptal: Can you ima­gi­ne that you are not wel­co­med? To je pocit, kte­rý moc nezná­me — to, že někam při­jdeš a nikdo tě nepři­ví­tá. My Češi jsme vět­ši­nou při­ja­tí dob­ře. Ale ten, kdo zrov­na neměl to štěs­tí se naro­dit upro­střed Evro­py… Ane­bo mám otáz­ku: Can you ima­gi­ne that you are the oce­an, při­po­mí­nám tím před­sta­vu, že ces­ta vede přes moře nebo My name is Limo, what´s your colour? Lidi roz­dě­lu­je­me pod­le toho, jak vypa­da­jí a odkud jsou. Když se pot­ka­jí v cizi­ně dva lidé, začí­ná roz­ho­vor vět­ši­nou frá­zí – Odkud jsi? I když je to myš­le­no pozi­tiv­ně, v důsled­ku si chce­me dané­ho člo­vě­ka pros­tě zařa­dit. Rozum­něj­ší lidé s tím umí pra­co­vat, ale ti méně rozum­ní sou­dí a oka­mži­tě ví, že ty jsi dob­rý a ty jsi špatný.

Když jsem před­sta­ve­ní vidě­la, napadlo mě hned téma téhle jina­kos­ti v pro­po­je­ní s tvým afric­kým půvo­dem…
Urči­tě. Já tohle znám. Asi i pro­to je mi to téma tak blíz­ké. Sasha teď ote­vře­la nový pro­gram, kte­rý se jme­nu­je Zuhören a jde o worksho­py pro děti z uprch­lic­kých rodin, kte­ří jsou v azy­lo­vých domech. Vedl jsem workshop pro posti­že­né. Uče­ní je pro mě výzva, ale neza­jí­má mě dostat se do škol­ní­ho sys­té­mu a být za peda­go­ga, ale to, jak mohu tan­cem pomo­ci. Nedáv­no se sta­la neu­vě­ři­tel­ná věc. Vedu lek­ce, kde se vyu­ču­je reper­toár Sashy Waltz. A zrov­na se mi při­hlá­sil jeden kluk, kte­rý tan­čil v Sýrii, když ješ­tě byla v pořád­ku. Pak byl rok a půl na ces­tě a netan­čil. A když při­jel do Ber­lí­na, oslo­vil nás přes azy­lo­vé stře­dis­ko a my mu umož­ni­li se těch­to kur­zů účast­nit. Měl jsem tam taneč­ní­ky z celé­ho svě­ta, ale Med­had byl hned po worksho­pu pro svůj talent začle­něn jako vůd­čí osob­nost prá­vě do pro­gra­mu Zuhören, kte­rý se bude konat kaž­dý týden v Radi­al­sys­te­mu. A já si vždyc­ky v tenhle moment pře­ji, aby se díval celý svět, pro­to­že tanec oprav­du spo­ju­je, vycho­vá­vá, nemys­lí na žád­né nábo­žen­ství, jazyk ani úze­mí. Je o těle, o pře­dá­vá­ní a o důvěře.

V sou­čas­nos­ti se hod­ně mlu­ví o stra­chu. Máš strach?
Mám. Celé šílen­ství toho­hle svě­ta je prav­dě­po­dob­ně jen sna­ha vzbu­dit v lidech strach, aby byli co nej­víc ovliv­ni­tel­ní. Teď tro­chu odbo­čím. Na začát­ku pro­sin­ce jsem byl v New Yor­ku a byd­lel mezi Newy­or­ča­ny. A jed­na zná­má mi říká: Já žiju zdra­vě, cvi­čím, ale pořád se nemo­hu zba­vit tuků. Jak je to mož­né? A pak mi vyprá­ví, že exis­tu­jí kon­spi­rač­ní teo­rie, že je v Ame­ri­ce gene­tic­ky ovliv­ně­ná výro­ba. Říká mi – Pře­mýš­lej. Tloušť­ka bere lidem sílu, bere jim vlast­ní rozum a jsou ovla­da­tel­ní. Je na nás, jest­li tomu věří­me nebo ne, ale něco na tom mož­ná je. A pak strach při­ná­ší s sebou i paranoiu.

V Sasha Waltz & Guests com­pa­ny jsi rehear­sal direc­tor. V com­pa­ny jsi 13 let. Jak vidíš svo­jí budouc­nost dál?
Od roku 2014 jsem na vol­né noze, ale Sasha je stá­le moje pri­o­ri­ta, co se týče reper­toá­ru. A vzhle­dem k tomu, že Sashe zále­ží na tom, aby lidé v jejích před­sta­ve­ních tan­či­li co nejdéle, mys­lím, že reper­toár budu tan­čit ješ­tě dlou­ho. Jsou před­sta­ve­ní, kte­rá tan­čí­me již deset let v původ­ním obsa­ze­ní. Sasha nekou­ká na věk. Já jsem jeden z nejmlad­ších, ale jsou tam taneč­ní­ci, kte­rým je pade­sát. Záro­veň s ní budu pra­co­vat na novém pro­jek­tu, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru v začát­ku 2017, a také budu spo­lu­pra­co­vat na cho­re­o­gra­fii s jejím man­že­lem Joche­nem, se kte­rým com­pa­ny zalo­ži­li. Tak­že Sasha, Jochen — je to moje dru­há rodi­na. Při­šel jsem sou­bo­ru v deva­te­nác­ti a ten čas je tam zkrát­ka pro­ži­tý. Ona i celá sku­pi­na na bázi rodi­ny funguje.

Začí­náš se ale stá­le více obje­vo­vat jako cho­re­o­graf před­sta­ve­ní v Čechách. Pra­cu­ješ s Tan­ter­hor­se, se Spit­fi­re Company…Premiéru měl pro­jekt Les­sons of Touch, na kte­rém si spo­lu­pra­co­val s Miřen­kou Čecho­vou…
To bylo krás­né zkou­še­ní s Ninou Van­ge­li a Radi­mem Vizvárym. Zkou­šel jsem s nimi indi­vi­du­ál­ně. Nejdřív s Radi­mem na jeho sóle, potom s Ninou na jejím sóle. Tak­že jsem nejdřív hrál Ninu, a když jsem zkou­šel s Ninou, tak jsem zase hrál Radi­ma. Pak jsme se sešli a já jsem dával dohro­ma­dy to, co jsem zjis­til jako Nina a jako Radim. No a pak si samo­zřej­mě našli ješ­tě svo­je vlast­ní věci a vznik­lo před­sta­ve­ní, kte­ré je pod­le mě hod­ně sil­né. Uvi­dí­me, jaké výzvy v Čechách ješ­tě přijdou.

Se stu­den­ty kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­re při­pra­vu­ješ také Svě­ce­ní jara, kte­ré bude mít pre­mi­é­ru 17. 2…
Naskyt­la se mi tak mož­nost, vrá­tit se do Dun­ca­nu, ale na dru­hý břeh. Bylo to straš­ně zvlášt­ní, pro­to­že jsem měl pocit, že to není tak dáv­no, co jsem tam byl jako stu­dent. V květ­nu 2015 jsem nara­zil na dru­hý roč­ník. Dnes jsou to tře­ťá­ci. A popr­vé vznik­la myš­len­ka, kte­rá před­tím v Dun­ca­nu nepři­šla, že se pozve exter­ní cho­re­o­graf a bude po dobu půl roku vytvá­řet původ­ní cho­re­o­gra­fii. Dojíž­děl jsem vždyc­ky dva­krát do měsí­ce na kon­zul­ta­ce a teď už jsme ve finá­le. Pre­mi­é­ra bude 17. 2. pří­mo v Dun­can Cen­t­ru. Stu­den­tů je 13 — jsou tam 4 klu­ci a 9 dívek. Je to hroz­ně pes­t­rý roč­ník. Kaž­dý má jiné fyzic­ké vyja­d­řo­vá­ní a tvor­ba jde vel­mi rych­le, pro­to­že jsou nad­še­ní a straš­ně je to oslovilo.

Jaký je tvůj klíč ke Svě­ce­ní?
Hud­ba Igo­ra Stra­vin­ské­ho je nad­ča­so­vá, a když ji poslou­chám, otví­ra­jí se ve mně ty nej­hlub­ší pudy a brá­ny. Vím, že Svě­ce­ní je o ritu­á­lech — o pro­bu­ze­ní jara, ale pro mě je spí­še o obě­to­vá­ní. To je motiv, kte­rý je nesmr­tel­ný. Pořád se někdo musí pro něco nebo pro něko­ho obě­to­vat. A já to chtěl pře­lo­žit pro lidi, kte­rým je dnes 17, 18, 19 let. Polo­žil jsem si otáz­ku: Jak se dneska obě­to­vat? Co je to obě­to­vá­ní pro ně? Nechtěl jsem je sta­vět do něja­kých rolí. I v kos­tý­mech se pro­je­ví jejich svět. A motiv obě­to­vá­ní jsem mož­ná pojal netra­dič­ně. Nech­te se pře­kva­pit. Večer to bude kom­po­no­va­ný, spo­je­ný s vystou­pe­ním Jana Čmej­ly, což je náš dva­nác­ti­le­tý pia­nis­ta, tako­vý čes­ký Mozart. Tak­že to bude kon­cert po všech stránkách.

 

 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.