WHITE PIECE / PEACE — izraelská kultura v taneční optice Sofie Krantz

foto: archiv webu Sofie Krantz

Letoš­ní čer­ven máte mož­nost v Čechách potkat neví­da­né množ­ství zahra­nič­ních uměl­ců svě­to­vé­ho tan­ce. Kří­ží se tu, stře­tá­va­jí a míje­jí hos­té fes­ti­va­lů Tanec Pra­ha, Praž­ské Quad­ri­en­na­le či Dnů Jeruza­lé­ma. Akti­vi­ty praž­ské se při­tom čas­to dějí v sou­čin­nos­ti s regi­o­ny a zejmé­na pak se sil­ným part­ne­rem Plzeň 2015. To je pří­pad izra­el­ské cho­re­o­gra­f­ky Sofie Kran­tz, jejíž dílo WHITE PIECE bude uve­de­no 19. 6. v Plzni v pro­sto­ru DEPO 2015 a 22. 6. v Pra­ze ve stu­dio Alta. Skr­ze její umě­lec­kou opti­ku před­sta­vu­jí Dny Jeruza­lé­ma Izra­el­skou kulturu.

Před­sta­ve­ní Whi­te Pie­ce jste při­pra­vi­la s deví­ti čes­ký­mi taneč­ni­ce­mi za něko­lik týd­nů inten­ziv­ní­ho zkou­še­ní. Netvo­ři­ly jste ale od nuly… 
V Izra­e­li jsem dokon­či­la a odpre­mi­é­ro­va­la dva­ce­ti minu­to­vý kus s názvem Whi­te Pie­ce. Ten jsem tady v Čechách roz­pra­co­va­la a roz­ší­ři­la o dal­ších dva­cet pět minut. Původ­ní dílo jsme zkou­še­li loň­ské léto, když byla v Jeruza­lémě vál­ka. To dílo vel­mi ovliv­ni­lo. Před­stav­te si, že pra­cu­je­te, o pau­ze jde­te na záchod a po ces­tě vidí­te na tele­viz­ní obra­zov­ce, že byl sto met­rů od vás bom­bo­vý útok. A vy se roz­hod­ne­te úpl­ně bláz­ni­vě pokra­čo­vat a udě­lat projížděčku. 

Byla téma­tem původ­ní­ho Whi­te Pie­ce vál­ka?
Nepří­mo. Chtě­la jsem uká­zat sílu, kte­rou má žena ve chví­li vál­ky. V Izra­e­li jdou všich­ni muži do armá­dy. Žena musí zůstat doma a být sil­ná, aby udr­že­la rodi­nu pohro­ma­dě. Když jsem ale při­je­la do Pra­hy, cíti­la jsem, že pro dív­ky tohle téma není dost auten­tic­ké, a tak jsem se sna­ži­la najít něco, co ony cítí také tak niter­ně. V prů­bě­hu toho, co jsem je původ­ní dílo uči­la, jsem pozo­ro­va­la, jak rea­gu­jí na můj pohyb a vysto­po­va­la, čím jsou odliš­né od taneč­nic v Izraeli.

Nena­pí­nej­te mě …
Bylo na nich něco čis­té­ho, krás­né­ho a sluš­né­ho. Taneč­ni­ce vědě­ly, jak pra­co­vat spo­leč­ně jako sku­pi­na, jak být na správ­ném mís­tě. Záro­veň ale netou­ži­ly potom nějak se pro­je­vit jako indi­vi­du­a­li­ty. Nechtě­ly vyční­vat. Mys­lím, že jde o jakousi zdvo­ři­lost, skrom­nost, kte­rá je sou­čás­tí vaší kultury. 

V Izra­e­li je to jinak?
V Izra­e­li chce kaž­dý být jedi­neč­ný. Ihned řek­ne, co si mys­lí. Nechce pra­co­vat ve sku­pi­ně. Pou­tá na sebe pozor­nost. A tady jsem se muse­la nao­pak sna­žit, aby si taneč­ni­ce uvě­do­mi­ly, že je v pořád­ku být výji­meč­ná. Že není nic špat­né­ho na tom, když se na tebe díva­jí víc než na jinou ženu.

Jde tedy o stud? Mys­lí­te, že je to něja­ký kul­tur­ní rys?
Cítím tady v Čechách vel­mi sil­ně, že si lidé nechá­va­jí něco pro sebe a je těž­ké se dostat dovnitř, poznat, co je zatím. Není to pře­tvář­ka, ale setr­vá­vá­ní v bez­peč­ném mís­tě. Máte svá tajem­ství, díky nimž ale může­te také žít v nesvo­bo­dě, pro­to­že rea­gu­je­te vždyc­ky tak, jak by se mělo. Chtě­la jsem, aby tenhle způ­sob uva­žo­vá­ní dív­ky na scé­ně změnily.

Jak se tohle téma zrca­dlí v cho­re­o­gra­fii?
Cho­re­o­gra­fie je vytvo­ře­ná kom­pli­ko­va­nou struk­tu­rou. Je tam hod­ně opa­ku­jí­cích se jed­no­du­chých pohy­bů, kte­ré jsou ale peč­li­vě napo­čí­ta­né. Ty jsou pro taneč­ni­ce oním zná­mým pro­sto­rem. Ve chví­lích, kdy se slo­ži­té počí­tá­ní na doby ztrá­cí, mají per­for­mer­ky mož­nost poznat sebe sama.

Žen­ské téma tedy ve Whi­te Pie­ce zůsta­lo.
Ano, ptám se, jaké to je být dív­kou a ženou. Můžeš si hrát jako dív­ka. Můžeš být pří­jem­ná, ale také se z tebe může stát ve vte­ři­ně hys­ter­ka. To jsme totiž přes­ně my. Jsme v jeden moment klid­né a krás­né a najed­nou začne­me křičet.

Jaká je vizu­ál­ní podo­ba Whi­te Pie­ce?
Celá insce­na­ce je ladě­ná do bílé. Jsme oble­če­né do bílých kos­tý­mů. Na nohou máme bílé tenis­ky. Ale uvnitř toho bíla je také hod­ně barevného.

Název Whi­te pie­ce ale nezna­čí asi jen barev­né ladě­ní scé­ny.
Pie­ce může mít také význam slo­va pea­ce, tedy mír. Tady v Pra­ze ale cítím whi­te pice tro­chu jako whi­te page – bílá strán­ka. Dáme ti mís­to, do kte­ré­ho si ty dosa­díš infor­ma­ci a změ­ní se v závis­los­ti na kul­tu­ře ze kte­ré pochá­zíš. Já dávám este­ti­ku a nápa­dy, ale pořád jsem v dia­lo­gu s někým zvenčí.

Co bude s Whi­te Pie­ce po praž­ském uve­de­ní? Bude se ješ­tě Whi­te Pie­ce roz­ši­řo­vat?
Až se vrá­tím z Čech do Izra­e­le, měla bych ho nastu­do­vat s ori­gi­nál­ním obsa­ze­ním. Tuším, že se téma dal­ší­ho Whi­te Pie­ce zase promění. 

Za roz­ho­vor děku­je,
Mar­ké­ta Faustová

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.