Festival KoresponDance 2015

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Kore­spon­Dan­ce se usku­teč­ní od 3. do 5. čer­ven­ce ve Žďá­ru nad Sáza­vou. Fes­ti­val nabíd­ne svým divá­kům něko­lik hvězd mezi­ná­rod­ní­ho for­má­tu. Před­sta­ve­ní Obludári­um Diva­dla brat­ří For­ma­nů budou jedi­ná v Čes­ké repub­li­ce v letoš­ním roce. Ved­le toho fes­ti­val uve­de i tři svě­to­vé pre­mi­é­ry mezi­ná­rod­ně věhlas­ných cho­re­o­gra­fů, jako je Béa­t­ri­ce Mas­sin, Jean Gau­din a Sebas­ti­en Four­nier nebo Pierre Nadaud s cho­re­o­gra­fem Domi­ni­cem Boi­vi­nem. Pro­gram fes­ti­va­lu dopl­ní i řada akti­vit a dopro­vod­ných akcí pro celou rodi­nu.

Béa­t­ri­ce Mas­sin, pro­slu­lá fran­couz­ská cho­re­o­gra­f­ka, kte­rá v minu­los­ti stvo­ři­la cho­re­o­gra­fii na pří­klad pro paříž­skou ope­ru nebo film Král tan­čí, před­sta­ví v pre­mi­é­ře svůj nový pro­jekt, pro nějž vyu­ži­la barok­ní parti­tu­ru na Zám­ku vzni­ka­jí­cí­ho Muzea nové gene­ra­ce. V před­sta­ve­ní Bach 15 po boku zku­še­ných taneč­nic, jako je Andrea Milt­ne­ro­vá, Bar­bo­ra Láta­lo­vá nebo Zden­ka Brun­got-Sví­te­ko­vá, vystou­pí i nepro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ci ze Žďá­ru nad Sázavou.

Cho­re­o­graf Jean Gau­din a kon­tra­te­no­ris­ta Sebas­ti­en Four­nier se letos také vra­cí do Zám­ku Žďár, do něhož zapo­jí i míst­ní pěvec­ké sbo­ry. Švý­car­ská cho­re­o­gra­f­ka Natha­lie Tac­chel­la, kte­rá se ve svých pro­jek­tech zamě­řu­je na komu­nit­ní prá­ci, při­ve­ze na fes­ti­val svůj pro­jekt For­ces 1+ a v rám­ci své­ho poby­tu na fes­ti­va­lu usku­teč­ní workshop s fes­ti­va­lo­vý­mi dob­ro­vol­ní­ky. Posled­ní pre­mi­é­rou bude pro­jekt fran­couz­ské­ho cho­re­o­gra­fa Domi­ni­ca Boi­vi­na a v Čechách žijí­cí­ho Pier­ra Nadaud, kte­ří svým site-spe­ci­fic pro­jek­tem Traf­fiC sli­bu­jí roz­po­hy­bo­vat pro­sto­ry žďár­ské­ho ska­te parku.

Dopro­vod­ný pro­gram fes­ti­va­lu nabíd­ne v pro­stře­dí zám­ku i zámec­ké­ho par­ku řadu tvo­ři­vých ate­li­é­rů pro děti i pro dospě­lé pod vede­ním lek­to­rů Tere­zy Hra­dil­ko­vé a Jaku­ba Fol­varč­né­ho. Prv­ní nádvo­ří bude pat­řit pes­t­ré­mu hudeb­ní­mu pro­gra­mu. Sou­čás­tí fes­ti­va­lu budou i vede­né pro­hlíd­ky are­á­lu Zám­ku Žďár a Pout­ní­ho kos­te­la sv. Jana Nepo­muc­ké­ho na Zele­né Hoře.

Vstu­pen­ky na fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce jsou v před­pro­de­ji v síti Ticketpro.

Více infor­ma­cí najde­te na webo­vých strán­kách www.korespondance.cz.

Fes­ti­va­lo­vý TRAILER.
Fes­ti­va­lo­vá UDÁLOST NA FACEBOOKU.