Festival Ibérica 2015

Fes­ti­val Ibé­ri­ca, kte­rý letos zaví­tá do Pra­hy, Brna a Bos­ko­vic, je nej­vý­znam­něj­ší akcí své­ho dru­hu v Čechách a za dobu své his­to­rie před­sta­vil domá­cí­mu pub­li­ku eli­tu fla­men­ka v čele s Gerar­do Núñe­zem, Car­men Cor­tés, Jor­gem Par­do, Marií Serra­no, Patri­cií Guerre­ro a mno­ha dalšími.

Dva­nác­tý roč­ník fes­ti­va­lu Ibé­ri­ca nabíd­ne stej­ně jako v před­cho­zích letech nejen řadu atrak­tiv­ních vystou­pe­ní se špič­ko­vý­mi uměl­ci, ale také širo­kou pale­tu prak­tic­kých kur­zů pro aktiv­ní účast­ní­ky. Stě­žej­ním téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku je fla­men­ko­vý zpěv (can­te fla­men­co), z něhož fla­men­co samot­né his­to­ric­ky vychá­zí. Kro­mě kur­zů fla­men­ko­vé­ho tan­ce zahr­nu­je boha­tá nabíd­ka worksho­pů také lek­ce sal­sy, tan­ga, tan­ce s vleč­kou bata de cola, kas­ta­nět, kyta­ry a per­ku­sí, jež pove­dou reno­mo­va­ní domá­cí i zahra­nič­ní lektoři.

Vystou­pí také pri­ma­ba­lerí­na legen­dár­ní­ho „Balet Fla­men­co de Anda­lu­cía“ Patri­cia Guerre­ro v dopro­vo­du uhran­či­vé­ho zpě­vá­ka Arcán­ge­la zatan­čí v ori­gi­nál­ním fla­men­co­vém před­sta­ve­ní plným emo­cí a špa­něl­ské vře­los­ti „OLOR A TIERRA – VŮNĚ ZEMĚ“ příští čtvr­tek 2. čer­ven­ce v praž­ském diva­dle Archa. Patri­cia si díky své­mu talen­tu a str­hu­jí­cí­mu pro­je­vu vyslou­ži­la nejen řadu oce­ně­ní, ale také spo­lu­prá­ci s iko­nou špa­něl­ské­ho fil­mu reži­sé­rem Car­lo­sem Sau­rou. Ve svých 20 letech se obje­vi­la nej­pr­ve v jeho diva­del­ním pro­jek­tu „Fla­men­co hoy“ a poz­dě­ji také v popu­lár­ním fil­mo­vém sním­ku „Fla­men­co, fla­men­co“. Jejím part­ne­rem bude v Pra­ze zpě­vák Arcángel.

V pat­nác­ti letech zís­ka­la Patri­cia Guerre­ro prv­ní mís­to v taneč­ní sou­tě­ži „Fla­men­co de Ubrique“ a o dva roky poz­dě­ji svo­ji nej­cen­něj­ší tro­fej, prv­ní mís­to v nej­vý­znam­něj­ší fla­men­ko­vé sou­tě­ži „Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de la Uni­ón“. Nej­zná­měj­ší před­sta­vi­tel­ku mla­dé gene­ra­ce fla­men­ka výstiž­ně popi­su­je taneč­ní pub­li­cist­ka Nina Van­ge­li: „Tan­čí tra­dič­ní fla­men­ko, tak­zva­né fla­men­co puro. To je dnes vyhle­dá­va­né nejen milov­ní­ky fla­men­ka, ale i divá­ky sou­čas­né taneč­ní avant­gar­dy na vel­kých taneč­ních fes­ti­va­lech. Vyzna­ču­je se orna­men­tál­ním, takřka ori­en­tál­ním sty­lem. Její tanec vede pro­to u divá­ků k leh­kým motý­lo­vi­tým zasně­ním, kte­rá je pře­ná­ší od anda­lus­ké Gra­na­dy, rodiš­tě této taneč­ni­ce, Gibral­tar­skou úži­nou do Maro­ka, a přes moře do Levan­ty. To vše, aniž by sku­teč­ná taneč­ni­ce před nimi ztra­ti­la pev­nou fla­men­ko­vou půdu pod noha­ma, kte­rý­mi do ní tepe, až z ní vykře­še Olor a Tier­ra – vůni země, jak se její před­sta­ve­ní jme­nu­je.“ V roce 2012 obdr­že­la Patri­cia význam­né oce­ně­ní na „Bie­nal de Sevil­la“ za spo­lu­prá­ci na spo­leč­ném pro­jek­tu se zpě­vá­kem Arcán­ge­lem a sou­bo­rem Acca­de­mia del Pia­ce­re. V sou­čas­né době je pri­ma­ba­lerí­nou v legen­dár­ním „Balet Fla­men­co de Andalucía“.

Více infor­ma­cí na www.iberica.cz.

Před­pro­dej vstu­pe­nek v diva­dle Archa, síti Ticketportal.