Lance Jay Dance: „No love, no life, no hope, no nothing..?”

27. a 28. říj­na 2015 zahá­ji­la svo­ji čin­nost nová nezá­vis­lá brněn­ská taneč­ní plat­for­ma Lan­ce Jay Dan­ce. Ve dvou veče­rech uved­li v done­dáv­na nevy­u­ží­va­ných skla­do­vých pro­sto­rách brněn­ské Malé Ame­ri­ky svou prv­ní cho­re­o­gra­fii SKLADEM, ve kte­ré účin­ku­jí čle­no­vé balet­ní­ho sou­bo­ru Národ­ní­ho diva­dla Brno i pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ci odji­nud. Vytr­že­ni z nekon­čí­cích pří­prav na mé otáz­ky, s humo­rem jim vlast­ním, odpo­vě­dě­li pro­du­cent Micha­el Koří­nek a zakla­da­te­lé, cho­re­o­gra­fo­vé a taneč­ní­ci Lan­ce Jay Dan­ce Mar­tin Svo­bod­ník a Adam Sojka.

Z čeho vychá­zí název Lan­ce Jay Dan­ce a co si pod tím může Váš poten­ci­ál­ní divák před­sta­vit?
Adam Soj­ka: Ten název vzni­kl, tak že jsme chtě­li najít něco ori­gi­nál­ní­ho a nena­padlo nás nic lep­ší­ho než spo­jit pří­jme­ní zakla­da­te­lů sou­bo­ru, což je Mar­tin Svo­bod­ník a Adam Soj­ka. A ako­rát jsme to dali do ang­lič­ti­ny a při­da­li tanec.

Lan­ce Jay Dan­ce je nově vznik­lá plat­for­ma, jejíž prv­ní insce­na­ce měla pre­mi­é­ru vče­ra. Může­te mi o ní říct něco kon­krét­něj­ší­ho? Co vytvá­ří a čím se hod­lá zabý­vat?
Mar­tin Svo­bod­ník: Sou­do­bý tanec.

AS: Máme ten­den­ci se vyja­d­řo­vat troš­ku jinak než je zrov­na obvyk­lé, tak jak to vidí­me my. Chce­me nabíd­nout něja­kým způ­so­bem ori­gi­nál­ní před­sta­ve­ní moder­ní­ho typu. Co to ale zna­me­ná? Že u nás urči­tě neu­vi­dí­te něja­kou kla­si­ku. Sna­ží­me se vyu­ží­vat pohyb těla nezvyk­lým způ­so­bem, a tím nej­ví­ce při­bli­žo­vat divá­ko­vi moder­ní tanec. Všich­ni taneč­ní­ci, se kte­rý­mi pra­cu­je­me, jsou pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kte­ří mají vystu­do­va­nou kon­zer­va­toř, mají kla­sic­ký základ, ale ten pohy­bo­vý slov­ník je v našem pří­pa­dě úpl­ně jiný. Vyu­ží­vá moder­ní tech­ni­ku, napě­tí uvol­ňo­vá­ní, jiné zakři­ve­ní těla a podobně. 

Micha­el Koří­nek: Plat­for­ma se zabý­vá sou­do­bým tan­cem v pra­xi a to zna­me­ná vytvá­ře­ním cho­re­o­gra­fie nové, nepře­bra­né, pou­ze inspi­ro­va­né něja­kým aktu­ál­ním děním.

MS: Chce­me pro­po­jo­vat tanec s jiný­mi umě­lec­ký­mi druhy.

Vče­ra měla pre­mi­é­ru cho­re­o­gra­fie SKLADEM. Sto­jí­me v býva­lém skla­dě, jak vel­ký vliv měl výběr pro­sto­ru na samot­nou cho­re­o­gra­fii?
AS: Tahle cho­re­o­gra­fie vznik­la na zákla­dě toho­to pro­sto­ru, kte­rý Mar­tin obje­vil. Byl to sklad, tak nám při­šlo jako blbost, dělat tady v býva­lém skla­dě něco jako „Na plo­vár­ně“, Labu­tí jeze­ro nebo cir­kus. Ten pro­stor nás nato­lik oslo­vil a zau­jal, že jsme si řek­li, že chce­me udě­lat insce­na­ci, kte­rá mu nej­víc odpo­ví­dá. Takhle vzni­kl ten koncept.

Osob­ně v té cho­re­o­gra­fii vidím téma indi­vi­du­a­li­ty a jedi­neč­nos­ti člo­vě­ka, kte­rou se mu někdo neu­stá­le sna­ží brát. Záro­veň je tam pro mě ale i nád­her­ný druh souzně­ní a pocho­pe­ní. Zají­má mě ale samo­zřej­mě, jaká byla vaše původ­ní myš­len­ka?
AS: My jsme to naschvál vysta­vě­li tak, aby si v tom kaž­dý našel své a po svém to i pocho­pil. Pro­to­že, když začne­me něja­kým způ­so­bem kon­kre­ti­zo­vat naši myš­len­ku, kte­rou jsme samo­zřej­mě měli, může být divák ovliv­ně­ný tím, že to pocho­pil jinak a už to bude brát špat­ně, což jsme nechtě­li. Vychá­zí­me ze skla­du, kde mohou být v dneš­ní době i lidi brá­ni, jako skla­do­vý mate­ri­ál a úpl­ně se nedbá na lid­skou strán­ku. Cha­rak­te­ry mohou být ška­tul­ko­vá­ny do kra­bic atd.

Před chví­lí jsme náho­dou nakous­li otáz­ku týka­jí­cí se nákla­dů spo­je­ných s pro­duk­cí tako­vé­ho před­sta­ve­ní. A tak mě napa­dá, kde jste napří­klad sehna­li tako­vé množ­ství kra­bic?
AS: My jsme měli štěs­tí, že Mar­tin kon­tak­to­val jed­nu fir­mu, kte­rá prá­vě vytvá­ří kra­bi­ce, jest­li by něja­kým způ­so­bem nechtě­li par­ti­ci­po­vat na tomhle pro­jek­tu. Vypra­co­val pro­gram nebo kon­cept toho před­sta­ve­ní, kde bude, pro kte­rou sku­pi­nu je urče­né a na zákla­dě toho, jsme dosta­li spon­zor­ským darem kra­bi­ce od fir­my Model Group.

Jen tak pro úpl­nost, jinak si „dělá­te všech­no sami“..
AS + MS: Jas­ně, od kuli­sá­ků po uklí­zeč­ky. Není to pros­tě výdělečné.

Zau­jal mě výběr hud­by, kdo ji vybí­ral, popř. sklá­dal?
AS: Hud­bu jsme vybí­ra­li s Mar­ti­nem, je to hudeb­ní koláž, kde se obje­vu­je i jed­na autor­ská píseň, kte­rou jsme taky děla­li my dva, spo­lu s Petrem Duchalíkem.

Za chví­li začí­ná prv­ní reprí­za, jak jste spo­ko­je­ni s tím, jak to tady vypa­da­lo vče­ra? Mys­lím počet divá­ků i výsled­ný tvar…
MS: Jó, poci­to­vě dobrý.

AS: Poci­to­vě jsme spo­ko­je­ni. Byli bychom rádi za něja­ký feedback od divá­ků, kte­rý si mys­lím, že při­jde asi v násle­du­jí­cích dnech nebo si to aspoň pře­je­me. Samo­zřej­mě si mys­lím, že tuhle insce­na­ci si kaž­dý může pojmout hod­ně po svém, na kaž­dé­ho mys­lím zapů­so­bi­lo a z reak­cí uvi­dí­me jak. Ale náš pocit je dob­rý. Tak­že jsme spokojeni.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.