Zlatá Praha 2015

foto: festival Zlatá Praha

Tří­den­ní večer­ní taneč­ní pro­gram na Nákla­do­vém nádra­ží Žiž­kov, rodin­ný den na pia­zettě Nové scé­ny Národ­ní­ho diva­dla, pro­jek­ce v kinech a pře­hlíd­ka nej­no­věj­ších hudeb­ních a taneč­ních sním­ků z celé­ho svě­ta. Dva­a­pa­de­sá­tý roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho tele­viz­ní­ho fes­ti­va­lu Zla­tá Pra­ha odstar­tu­je ve stře­du 30. září a jako kaž­do­roč­ně při­ví­tá význam­né osob­nos­ti, letos napří­klad Soňu Čer­ve­nou nebo Jiří­ho Kyliána.

Zla­tá Pra­ha je jed­ním z nej­star­ších a pro­fes­ně nej­cen­něj­ších tele­viz­ních fes­ti­va­lů v Evro­pě. Za dva­a­pa­de­sát let své exis­ten­ce neztra­ti­la schop­nost rea­go­vat na nově vzni­ka­jí­cí hudeb­ní a taneč­ní žán­ry, na něž se zamě­řu­je, a je tak neu­stá­le aktu­ál­ní pře­hlíd­kou nej­kva­lit­něj­ších tema­tic­kých sním­ků z celé­ho svě­ta,“ říká gene­rál­ní ředi­tel Čes­ké tele­vi­ze Petr Dvo­řák a dodá­vá: „Fes­ti­val se kaž­dým rokem roz­ši­řu­je a vyví­jí. Dnes Zla­tá Pra­ha přes­ně odpo­ví­dá tomu, co stá­lo i v zákla­du filo­zo­fie ČT art. Tedy nejen před­sta­vo­vat divá­kům výběr ze svě­to­vé i tuzem­ské pro­duk­ce, ale záro­veň ini­ci­o­vat a reflek­to­vat samot­né kul­tur­ní dění. Tomu odpo­ví­da­jí i všech­ny dopro­vod­né akce. Letos se navíc hos­ti­te­lem Zla­té Pra­hy stá­vá Národ­ní diva­dlo a k pro­gra­mu se při­po­ji­ly i tako­vé udá­los­ti, jako je zaha­jo­va­cí kon­cert Čes­ké filhar­mo­nie nebo gala k sedm­de­sá­ti letům zalo­že­ní taneč­ní kon­zer­va­to­ře, což fes­ti­val opět posou­vá o krok dál.

Nová scé­na Národ­ní­ho diva­dla se sta­ne mís­tem koná­ní Mezi­ná­rod­ní­ho tele­viz­ní­ho fes­ti­va­lu Zla­tá Pra­ha od stře­dy 30. září až do sobo­ty 3. říj­na. Zde bude také mož­né den­ně zhléd­nout kte­rý­ko­li z dva­a­se­dm­de­sá­ti sním­ků při­hlá­še­ných do sou­tě­že. Mno­hé z nich dokon­ce ješ­tě před jejich pre­mi­é­rou v evrop­ských tele­vi­zích. Veče­ry na Nové scé­ně pak budou pat­řit dopro­vod­né­mu pro­gra­mu. S reci­tá­lem vystou­pí Soňa Čer­ve­ná, v kom­po­no­va­ném veče­ru Jiří Kyli­án, kte­rý záro­veň uve­de čes­kou pre­mi­é­ru doku­men­tu o své oso­bě. Sou­čás­tí nabíd­ky Zla­té Pra­hy se pak sta­nou i spe­ci­ál­ní pro­jek­ce vybra­ných sním­ků v mul­ti­ki­ně Cinestar.

„Fes­ti­val Zla­tá Pra­ha je osla­vou umě­ní hud­by a tan­ce, kte­ré jsou sou­čás­tí celé­ho kul­tur­ní­ho pro­sto­ru. Letos se pro­to vydá­vá i do ulic. Na piaz­zettě Národ­ní­ho diva­dla se tak napří­klad v sobo­tu před­sta­ví jaz­zo­vé kon­cer­ty, ukáz­ky reper­toá­ru taneč­ních kon­zer­va­to­ří, pan­to­mi­mic­ká vystou­pe­ní i ote­vře­né taneč­ní worksho­py street dan­ce, sal­sy, argen­tin­ské­ho tan­ga či bale­tu. Na závěr dne je pak dokon­ce při­pra­ve­no netra­dič­ní akro­ba­tic­ké vystou­pe­ní na stě­ně budo­vy Národ­ní­ho diva­dla,“ dopl­ňu­je ředi­tel fes­ti­va­lu Zla­tá Pra­ha a výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl a dodá­vá: „Úpl­nou novin­kou je taneč­ní mini­fes­ti­val ČT art naži­vo situ­o­va­ný do Nákla­do­vé­ho nádra­ží Žiž­kov. Po tři veče­ry, od čtvrt­ku do sobo­ty, pro­stor postup­ně oži­je ukáz­ka­mi i ote­vře­ný­mi lek­ce­mi tří popu­lár­ních taneč­ních sty­lů, street dan­ce, con­tem­po­ra­ry a swingu.“

Vstup na Zla­tý den Zla­té Pra­hy, Nákla­do­vé nádra­ží i do video­té­ky na Nové scé­ně je zdar­ma. Fes­ti­va­lu se bude věno­vat také pro­gram ČT art. Slav­nost­ní zakon­če­ní s pře­dá­ním cen a vystou­pe­ním těch nej­lep­ších taneč­ní­ků sou­čas­né čes­ké scé­ny uvi­dí divá­ci v pří­mém pře­no­su ve stře­du 8. říj­na večer. Po skon­če­ní pak budou moci zhléd­nout i vítěz­ný sní­mek letoš­ní­ho ročníku.

 

Dal­ší infor­ma­ce nalez­ne­te na Face­boo­kuwebo­vých strán­kách akce