Jaro Viňarský: „Naše vnímání se dělí na většinové a menšinové”

foto: Vojtěch Brtnický

O novin­ce Ver­Te­Dan­ce Chy­bě­ní jsem mlu­vil s cho­re­o­gra­fem Jaro Viňar­ským záhy po prv­ní premiéře. 

Je „chy­bě­ní“ vaše dlou­ho­do­bé téma nebo jste si ho vybral pro ten­to kon­krét­ní pro­jekt?
Ani jed­no, ani dru­hé. K pro­jek­tu mě při­zva­lo Ver­Te­Dan­ce s tím, že už bylo dáno obsaz­ní a téma: „chy­bě­ní“. Marek Men­šík nako­nec při­šel namís­to Vero­ni­ky Knytlo­vé, kte­rá otě­hot­ně­la. Vzal jsem obo­jí do hry a začal z toho vycházet.

Já to mám s „téma­ty“ pořád tak, mož­ná to bude znít div­ně, ale úpl­ně mi nesejde na tom, o co se kon­krét­ně jed­ná. Tvo­řím v úzké spo­lu­prá­ci s celým týmem – nejen s taneč­ní­ky, ale i light designe­ry, scé­no­gra­fy, kos­tým­ní­mi výtvar­ní­ky a sna­žím se, aby byli všich­ni během celé­ho zkou­še­ní spo­lu. Tím pádem mě v koneč­ném důsled­ku zají­má, co mi mohou říct o téma­tu ostat­ní, jak ho pro­ží­va­jí a vní­ma­jí. Celek sklá­dám z něko­li­ka hla­sů. Vedu spíš tvo­ři­vý pro­ces, než abych direk­ti­vě říkal, jak bude co vypa­dat. Nefun­gu­je to způ­so­bem: „Chy­bě­ní je o tom­to, ty pojď sem a udě­lej tohle…“ Jaké­ko­liv téma je dob­ro­druž­ství obje­vo­vá­ní toho, co se přes dyna­mi­ku týmu vyje­ví při prá­ci. Do posled­ní chví­le se přes­ně neví, jak to s téma­tem bude. Tady to bylo stejné.

Je vám ale tako­vé intim­ní téma osob­ně blíz­ké?
Celou dobu jsem si kla­dl otáz­ku, proč nám neu­stá­le něco chy­bí. Je to téma, o kte­ré bych mož­ná nikdy neza­ko­pl, pro­to­že v živo­tě pro­ží­vám asi málo chvil, kdy­by mi něco chy­bě­lo. Chy­bě­ní je pro mě mýtus.

Hud­bu vám sklá­dal Tomáš Pro­cház­ka…
S tím nápa­dem při­šel Tomáš Morá­vek, light designer. Poslal mi něja­ké odka­zy, kte­ré jsem si napo­slou­chal, ale vůbec mi to nešlo do uší. Nicmé­ně jsem si řekl: „OK… Může to pro mě být nová, jedi­neč­ná zku­še­nost,“ pro­to­že Tomáš Pro­cház­ka byli s Mar­ké­tou Strán­skou jedi­ní, kte­ré jsem neznal a nepo­tkal před tím při prá­ci. Navíc mě láka­lo ho pozvat v kon­tex­tu zvu­ko­vých řeše­ní ostat­ních insce­na­cí Ver­Te­Dan­ce, mohl do nich vnést něco nové­ho. Na zkou­še­ní při­chá­zel v pra­vi­del­ných inter­va­lech v prů­bě­hu procesu.

Tak­že jed­not­li­vé par­ty při­ná­šel postup­ně?
Popr­vé, když při­šel na zkouš­ku, jsem chtěl, aby se s taneč­ní­ky potkal při čis­té impro­vi­za­ci. Tomáš rea­go­val na ně, oni rea­go­va­li na hud­bu atd. Vznik­ly prv­ní reak­ce, vztah na zvu­ko­vou sto­pu. Hud­bu jsme pak pou­ží­va­li na kon­krét­ní pohy­bo­vý mate­ri­ál. Když při­šel Tomáš zno­vu, už jsme měli naho­ze­nou něja­kou struk­tu­ru. Nicmé­ně Tomáš pořád mixu­je zvuk naživo.

Je to insce­na­ce, jejíž časo­vé ply­nu­tí není úpl­ně dané. Všech­no, co taneč­ní­ci děla­jí, je svým způ­so­bem přes­né, pro­to­že to není impro­vi­za­ce. Ačko­liv mají urči­té prin­ci­py, kte­ré sami roz­ví­jí, tak více než 90% insce­na­ce je nasta­ve­no pev­ně. Je na taneč­ní­cích, jak si na co dají čas, tak­že to ani hudeb­ně nemo­hou být napev­no nasamplo­va­né trac­ky, jinak se neprolnou.

Zau­ja­lo mě, jak říká­te, že jste chtěl jít pro­ti oče­ká­vá­ní toho, co je Ver­Te­Dan­ce. Mys­lím, že je to tro­chu i tím nety­pic­kým, ostřej­ším elek­tro­nic­kým zvu­kem.
Neby­lo to pro mě nasta­ve­ní, kte­ré bych nějak důsled­ně sle­do­val. Na dru­hou stra­nu, když se k pro­jek­tu Tomáš při­dal, oka­mži­tě se nala­dil na dyna­mi­ku sku­pi­ny, jako­by pocho­pil, o čem to je, ne ve smys­lu obsa­hu, ale způ­so­bu tvůr­čí­ho uva­žo­vá­ní. Na roz­díl od skla­deb, kte­ré jsem měl šan­ci sly­šet jako vzor­ky, má hud­ba k Chy­bě­ní melo­dii i pra­vi­del­něj­ší ryt­mus. Tomáš to smí­chal, aniž bychom spo­lu muse­li nějak „pří­šer­ně“ komu­ni­ko­vat, zkrát­ka šel po citu.Stává se mi to, když mohu pra­co­vat s kole­gy ve vzta­hu, ve kte­rém není potře­ba něco vysvět­lo­vat, jako např. s Tomá­šem Morávkem.

V insce­na­ci Chy­bě­ní vystu­pu­je han­di­ca­po­va­ná taneč­ni­ce. Pra­co­val jste jako cho­re­o­graf s někým tako­vým již dří­ve?
V pod­sta­tě ano, ale co se týká prá­ce s han­di­ca­po­va­ný­mi lid­mi, tak jsem spo­lu­pra­co­val s ban­sko­bystric­kým Diva­dlem Z pasá­že, kde hra­jí lidé s men­tál­ním posti­že­ním. Tohle je samo­zřej­mě jiný pří­pad. Byla to výzva, od začát­ku jsme s týmem nechtě­li insce­na­ci točit kolem han­di­ca­pu Mar­kéty Strán­ské. Věděl jsem, že to bude výraz­né. Když se na jeviš­ti obje­ví člo­věk s pro­té­zou a potom i bez ní, tak to rezo­nu­je. Nasta­ve­ní naše­ho vní­má­ní je buď vět­ši­no­vé, nebo men­ši­no­vé. Sna­žil jsem se, aby divák nemu­sel při­stu­po­vat k insce­na­ci přes kód něja­ké­ho div­né­ho sou­ci­tu nebo obdi­vu k tomu, co člo­věk bez nohy dokáže.

Samo­zřej­mě to co mě nej­víc na téma­tu zají­ma­lo, neby­lo něja­ké mlu­ve­ní, filo­zo­fo­vá­ní nebo pře­mýš­le­ní, jak to s chy­bě­ním máme. Pra­cu­ji s tělem a začal jsem od toho momen­tu, kdy jsem chtěl Mart­kétin „limit“ pře­tvo­řit na „neli­mit“. Zají­ma­lo mě, jak bude vypa­dat, když si tenhle limit vytvo­ří čty­ři ostat­ní, což je zjev­né v posled­ní čás­ti insce­na­ce. Taneč­ní­ci napo­do­bu­jí jeden Mar­kétin pohyb a mají mít pocit, že nema­jí dru­hou nohu. Samo­zřej­mě ji mají, pře­ká­ží jim a nezba­ví se jí. Tak­že je to obrá­ce­ně. Ve finá­le jsou v nevý­ho­dě ti, kte­ří mají obě nohy, než ta co ji nemá. Ale jak říkám, tohle není poin­ta naší inscenace.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."