Divadelní bůh stojí při nás

foto: archiv festivalu Za dveřmi

S ředi­te­lem sku­pi­ny Art Prom s.r.o. a ART Pro­me­theus, o.s.  a záro­veň fes­ti­va­lu Za dveř­mi Jaku­bem Vedra­lem jsem si mimo jiné poví­dal o tom, proč fes­ti­val s týmem pře­stě­ho­val čás­teč­ně do praž­ských Hole­šo­vic a co se v Čechách mění k lep­ší­mu. 

Fes­ti­val jste pře­su­nu­li z cen­t­ra do Hole­šo­vic, kte­ré v sou­čas­nos­ti pova­žu­ji za jed­nu z nej­pro­gre­siv­něj­ších čtvr­tí, kde se vel­mi daří umě­ní. Je to náho­da nebo to má něja­ký hlub­ší význam?
Náho­da to urči­tě není. My jsme potře­bo­va­li pře­su­nout fes­ti­val do pro­sto­ru, kte­rý je vět­ší, tak abychom si moh­li dovo­lit při­vézt vět­ší a slo­ži­těj­ší insce­na­ce, než jaké se nám vlez­li do cen­t­ra Pra­hy. Samo­zřej­mě jsme hle­da­li mís­to, kte­ré je vyho­vu­jí­cí, má něja­kou his­to­rii a je něčím zají­ma­vé. Vyge­ne­ro­va­ly se dvě mož­nos­ti. Jed­na z nich byla pro­stor před Kon­gre­so­vým cen­t­rem a dru­há mož­nost bylo prá­vě hole­šo­vic­ké Výsta­viš­tě. Tato mož­nost se nám líbi­la o dost víc. Je to skvě­lý, rela­tiv­ně dob­ře tech­nic­ky vyba­ve­ný pro­stor. Šťast­né je pro nás i to, že má praž­ský magis­trát potře­bu výsta­viš­tě nějak roz­ží­vat. My jsem přes­ně tohle potře­bo­va­li, tak­že zce­la sym­bi­o­tic­ky a logic­ky jsme se s fes­ti­va­lem pohnu­li „dál”.

Na úvod­ní cere­mo­ni­ál při­šlo cel­kem dost lidí. Napl­ni­lo to vaše oče­ká­vá­ní?
Cere­mo­ni­ál jsme chys­ta­li pět dní, trá­pi­lo nás poča­sí a měli z toho vel­ké ner­vy. Nako­nec diva­del­ní bůh zůstal při nás a dal nám tři hodi­ny rela­tiv­ní­ho bez­vět­ří a nedeš­ti­vé­ho poča­sí. Moh­li jsme tím usku­teč­nit a spl­nit všech­no, co jsme sli­bo­va­li, to zna­me­ná pře­de­vším pochod pro­va­zo­chod­ce po laně a balón nako­nec taky vzlét­nul. A to, že se pod­le stříz­li­věj­ších odha­dů na výsta­viš­tě dosta­vi­lo dva­náct set, až pat­náct set lidí je obrov­ská satis­fak­ce. Mys­lím, že je to záro­veň důkaz, že to má smy­sl dělat.

Máte balón na héli­um, kte­rý jste poří­di­li spe­ci­ál­ně pro zaha­jo­va­cí event. Jaké s ním máte plá­ny dál?
Je to vel­ká inves­ti­ce a musí­me pře­mýš­let, co s ním dál a pro­zkou­má­vat jeho tech­nic­ké mož­nos­ti. Mys­lím na před­sta­ve­ní, kte­ré vznik­ne celé na baló­nu. My ho v nej­bliž­ší době nebu­de­me uka­zo­vat ani v Plzni při reprí­ze Brá­ny do fan­ta­zie, pro­to­že ta bude bez baló­nu. Nicmé­ně se obje­ví jako sou­část insce­na­ce La Niña, kte­rá vzni­ká ve spo­lu­prá­ci se špa­něl­ským sou­bo­rem Carros de Foc hra­jí­cím s obří­mi lout­ka­mi. Posled­ní srp­no­vý víkend se obje­ví osm těch­to lou­tek a osm­de­sát až sto čes­kých účin­ku­jí­cích z diva­del V.O.S.A. The­a­t­re, Tam Tam Batu­ca­da, Ama­ni­tas nebo Žong­lé­ros i dal­ších. Snad vyjde poča­sí a bude čas s ním zkou­šet. Navíc to není žád­ný lev­ný šprým. Náplň sto­jí mezi sedm­de­sá­ti až osm­de­sá­ti tisíci.

Zau­ja­lo mě, jak jste říkal, že se sna­ží­te fes­ti­val kon­ci­po­vat na evrop­ské úrov­ni. Chtěl jsem se ale zeptat, zda máte pocit, že také divá­ci nebo odbor­ná veřej­nost pře­kra­ču­je „čes­kou úro­veň” a vidí někam dál do Evro­py?
To je těž­ká otáz­ka. Já jsem pře­svěd­če­ný, že pub­li­kum máme. Na výsta­viš­tě při­šlo přes tisíc lidí a nešli náhod­ně kolem. Na výsta­viš­tě v noci lidi necho­dí, proč by to taky děla­li? Potvr­dil nám to i dal­ší den, kdy bylo plno, a divá­ci sedě­li v deš­ti. A u odbor­né je veřej­nos­ti je to pod­le mě slo­ži­těj­ší. Tohle je spe­ci­fic­ký druh umě­ní a vyža­du­je ho vní­mat v evrop­ském kon­tex­tu. V momen­tě, kdy sedí­te doma na zad­ku a kou­ká­te se, co vznik­lo mezi Che­bem a Břec­la­ví, tak pod­le mě není šan­ce, že bys­te doká­zal pře­mýš­let o diva­dle v něja­ké vět­ší šíři. Mys­lím ale, že to není chy­ba redak­to­rů. Medi­ál­ní scé­na je v Čechách tako­vá, že tady chy­bí osví­ce­ní maji­te­lé médií, kte­ří by byli ochot­ní pla­tit redak­to­rům výjezdy na evrop­ské diva­del­ní fes­ti­va­ly, tak aby se moh­li vzdě­lá­vat, zís­ká­vat něja­ké zku­še­nos­ti a pro­mí­tat do své práce.

Spo­lu­pra­cu­je­te s řadou mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lů. Nako­lik vám pomoh­la výmě­na know-how? A pro­bí­há vůbec něco tako­vé­ho?
To je napros­to zásad­ní věc. Pohá­ní nás to všech­ny dopře­du. Vět­ší fes­ti­va­ly v našem regi­o­nu spo­lu spo­lu­pra­cu­jí. Všich­ni se zná­me navzá­jem a ředi­te­lé si samo­zřej­mě čas­to vola­jí. Radí­me se, koho při­vézt, jak to pro­vá­dět, aby to pro nás bylo finanč­ně výhod­né. Jsme mla­dý fes­ti­val, máme tepr­ve sed­mý roč­ník a jsme tako­ví chu­dí bráš­ko­vé, pro­to­že ostat­ní fes­ti­va­ly mají tak dva­krát, tři­krát i čty­ři­krát vyš­ší roz­počty, než s jaký­mi pra­cu­je­me my, byť náš díky part­ne­rům a pod­po­ře Pra­hy stá­le ros­te. Sice jsme v pozi­ci ben­ja­mín­ků, ale bez spo­lu­prá­ce bychom neby­li schop­ní garan­to­vat kva­li­tu programu.

Mys­lí­te si, že podob­ný fes­ti­va­lo­vý for­mát — když jsme u těch čes­kých pomě­rů — by zvládlo i jiné měs­to než Pra­ha?
Urči­tě tomu věřím a začí­ná se to dít. Mám veli­kou radost, pro­to­že posled­ní dva roky cítí­me jeden trend. Čím dál tím více měst zača­lo chá­pat, že je lep­ší uspo­řá­dat malin­ký, pěk­ný fes­ti­vá­lek pou­lič­ní­ho diva­dla než sypat pení­ze do v uvo­zov­kách měst­ských slav­nos­tí s kolo­to­či, kde vystou­pí něja­ká béč­ko­vá kape­la. Je to bez­va posun.

Co vní­má­te jako nej­vět­ší pře­káž­ky při pří­pra­vě fes­ti­va­lu Za dveř­mi? 
To si radě­ji ani nepři­pouš­tím. Pře­ká­žek je mili­on a musí­me je den­no­den­ně řešit a je to tak se vším. Nemůžu říct, kte­ré vní­mám jako nej­hor­ší, pro­to­že bych to jinak nedě­lal. Nejde o pře­káž­ky, jsou to výzvy.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."