Začínají festivaly Za dveřmi a Nultý bod

foto: web festivalu Za dveřmi

Pra­ha také o diva­del­ních prázd­ni­nách oží­vá v čer­ven­ci dvo­ji­cí fes­ti­va­lů. Za dveř­mi a Nul­tý bod se ode­hrá­va­jí ve stej­ném ter­mí­nu a Pra­ža­nům před­sta­ví to nejlepší.

Praž­ský fes­ti­val pou­lič­ní­ho diva­dla Za dveř­mi, letos už posed­mé dru­hý čer­ven­co­vý víkend roz­ži­je uli­ce Pra­hy. Fes­ti­val, kte­rý se koná od 13. do 18. čer­ven­ce v cen­t­ru Pra­hy a na Výsta­viš­ti Hole­šo­vi­ce, při­ve­ze to nej­lep­ší z pou­lič­ní­ho diva­dla, klauni­á­dy i nové­ho cir­ku­su. Hned prv­ní den fes­ti­va­lu se vůbec popr­vé v Čes­ké repub­li­ce před­sta­ví pohyb­li­vý, heli­em plně­ný balón s akro­bat­kou. Tu dopl­ní pře­chod uzná­va­né­ho němec­ké­ho pro­va­zo­chod­ce Oli­ve­ra Zim­mer­man­na, kte­rý se jako jeden z 20 lidí na svě­tě účast­nil kilo­me­t­ro­vé­ho pře­cho­du po laně. Zahá­je­ním pro­ve­de dal­ší 30 uměl­ců, akro­ba­tů a performerů.

Po pon­děl­ním zahá­je­ní bude fes­ti­val pokra­čo­vat na dal­ších šes­ti mís­tech Pra­hy. Vyjma Výsta­viš­tě Hole­šo­vi­ce se na pou­lič­ní diva­dlo může­te těšit na Vác­lav­ském a Jung­man­no­vo náměs­tí, Můst­ku, Na Pří­ko­pě, Flo­ren­ci i Andělu.

Fes­ti­val Za dveř­mi se bude konat po pon­děl­ním zahá­je­ní vždy od 16.00 hodin až do veče­ra. Posled­ní před­sta­ve­ní začí­na­jí ve 21.00 hodin. Těšit se může­te napří­klad na fran­couz­ský sou­bor Underclouds Com­pag­nie, pol­ské Tea­tro KTO či Špa­ně­ly Com­pa­ny­ia La Tal a dal­ší desít­ky sou­bo­rů. Výjim­ku tvo­ří stře­da 16. a čtvr­tek 17. čer­ven­ce, kdy na hole­šo­vic­ké Výsta­viš­tě se svým šapi­tó při­je­de Tea­tro Tatro. Nej­lep­ší slo­ven­ští her­ci v před­sta­ve­ní Majster a Mar­garé­ta roze­hra­jí pří­běh o lás­ce i zlu, o Bohu i Ďáblu

Začí­ná také sed­mý roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Nul­tý bod, kte­rý je zamě­řen na nové podo­by evrop­ské­ho vizu­ál­ní­ho a fyzic­ké­ho diva­dla. Pro­běh­ne od 13. do 18. čer­ven­ce v Diva­dle v Celet­né v Pra­ze. Fes­ti­val ote­vře v pon­dě­lí 13. čer­ven­ce chor­vat­ský per­for­mer a cho­re­o­graf Mati­ja Fer­lin, kte­rý v posled­ních dvou letech zazá­řil na evrop­ském per­for­ma­tiv­ním nebi. Napo­sle­dy uspěl na jed­nom z nej­lep­ších evrop­ských fes­ti­va­lů Kun­sten­fes­ti­val­de­sart v Bru­se­lu, kde byla před­sta­ve­na jeho pre­mi­é­ra nastu­do­vá­na Chor­vat­ským národ­ním diva­dlem a kde byl vybrán mezi­ná­rod­ní poro­tou a ozna­čen jako „ten, jehož prá­ci bychom měli sledovat“.

Ze sou­sed­ní­ho Slo­ven­ska zaví­ta­jí do Pra­hy cho­re­o­gra­fo­vé a taneč­ní­ci — Peter Šavel a Jaro Viňar­ský. Oba dva pat­ří k sil­né gene­ra­ci tři­cát­ní­ků, kte­ří vystu­pu­jí čas­tě­ji v Bel­gii, Švý­car­sku, USA než na domá­cích slo­ven­ských scé­nách. Pro oba je cha­rak­te­ris­tic­ké pro­lí­ná­ní sou­čas­né­ho tan­ce a postu­pů fyzic­ké­ho diva­dla. Díla těch­to dvou uměl­ců před­sta­ví fes­ti­val v jeden večer, což je zce­la oje­di­ně­lé. Dívák si tak bude moci porov­nat prá­ci a pří­stu­py kaž­dé­ho z nich.

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val Nul­tý bod je kurá­tor­sky zaští­těn umě­lec­kým šéfem Spit­fi­re Com­pa­ny Petrem Bohá­čem, kte­rý se sna­ží při­vá­žet do Pra­hy uměl­ce, jež v sou­čas­né době urču­jí tren­dy per­for­ming arts a jež vidi­tel­nou měrou usi­lu­jí o ino­va­tiv­ní postu­py žánrů sou­čas­né­ho tan­ce a fyzic­ké­ho divadla.

Více infor­ma­cí na webu: www.zadvermi.cz ; www.nultybod.cz nebo face­boo­ku: https://www.facebook.com/zadvermi?fref=tshttps://www.facebook.com/nultybod?ref=hl.