tanec dává lidi do pořádku

Dělat roz­ho­vor s Evou Bla­žíč­ko­vou není jen tak. Má sice všech­no pro­myš­le­no, ví, co a jak chce říct, ale nedů­vě­řu­je slo­vům. Těmi se dá všech­no „oke­cat“. Zatím co ges­to, pohyb, řek­ne prav­du. Bude chví­li trvat, než začne­me „roz­ho­vo­ry tan­čit“ a tak je tu pár otá­zek, kte­ré se vzta­hu­jí k nedáv­né­mu uve­de­ní cho­re­o­gra­fie Kyti­ce na jed­nom z nej­pů­vab­něj­ších míst Pra­hy – na Malostran­ském hřbitově.

Máte za sebou pre­mi­é­ru Kyti­ce, kte­rá spo­ju­je jmé­na Mar­ti­nů, Erbe­na, Suši­la. K čemu vás tito auto­ři při­ved­li?
V prv­ní řadě jsem s nimi muse­la svést boj, pro­to­že po Špa­líč­ku jsem se tomu­to titu­lu vel­mi inten­ziv­ně brá­ni­la. K vytvo­ře­ní cho­re­o­gra­fie pro Rok čes­ké hud­by jsem navr­ho­va­la úpl­ně jiné­ho auto­ra.  Nechtě­la jsem se vra­cet k Mar­ti­nů, k podob­né inspi­ra­ci lido­vou slo­ves­nos­tí, odmí­ta­la jsem tímhle vším zno­vu procházet.

A co bys­te voli­la radě­ji?
To vám ráda pro­zra­dím, pro­to­že dou­fám, že se toho někdo někdy cho­pí. Pova­žo­va­la bych za dra­ma­tur­gic­ký počin udě­lat večer z hud­by Milo­sla­va Kabe­lá­če Mysté­ri­um času. To by jis­tě nebyl titul jak­si pro kaž­dé­ho, ale bylo by to vel­mi zásluž­né. Bohu­žel tohle nepro­šlo.  Nako­nec jsem se nějak do té fas­ci­nu­jí­cí kom­po­zi­ce Mar­ti­nů zapo­slou­cha­la,  až jsem pod­leh­la její­mu neu­vě­ři­tel­né­mu mag­ne­tis­mu. Tak­že tak.

K čemu vás při­ved­la tema­tic­ky?
Téma mám pořád stej­né. A ať mám jakou­ko­li hud­bu, vždyc­ky se dostá­vám k téma­tu člo­věk v jeho nej­růz­něj­ších podo­bách, mys­lím tím podo­by duše. A v Kyti­ci je to napros­to jed­no­znač­né —  samo­zřej­mě nevy­chá­zím z tex­to­vé před­lo­hy, ta je mému cho­re­o­gra­fic­ké­mu zpra­co­vá­ní vel­mi vzdá­le­ná, vychá­zím z hudby.

A zase se jed­ná o kan­tá­tu, jako tomu bylo u Špa­líč­ku.
Jde vlast­ně o čtve­ři­ci tako­vých „skla­deb­ných dvoj­čat“, kte­rá před­sta­vu­jí čty­ři téma­ta, tedy je to osm skla­deb, kte­ré po dvo­ji­cích pat­ří k sobě.  Jed­na je vždyc­ky orchest­rál­ní, zatím­co dru­há vokál­ní, vět­ši­nou jde o sólo­vý zpěv.

V  ano­ta­ci, kte­rá ten­to titul uvá­dí, se hovo­ří o dia­lo­gu čtyř gene­ra­cí. Může­te nějak komen­to­vat, v čem spo­čí­vá?
Zmi­ňo­va­ný „mezi­ge­ne­rač­ní dia­log“ byl hlav­ně sou­čás­tí tvor­by, pří­pra­vy cho­re­o­gra­fie.  V jejím koneč­ném tva­ru už tak sil­ně nevy­zní­vá. Tak­že, když se vrá­tí­me k téma­tům, kte­rá Mar­ti­nů zají­ma­jí na Erbe­no­vých a Suši­lo­vých bala­dách, tak jsme opět u člo­vě­ka a jeho pro­měn, u jeho růz­ných podob tou­že­ní. Napří­klad dět­ská tou­ha, pro kte­rou je v mlá­dí člo­věk ocho­ten udě­lat kdeja­kou lum­pár­nu, kdeja­kou bláz­ni­vost, tře­ba i zabít. Tak o tom je tře­ba prv­ní balada.

Dět­ská tou­ha zabít?
To je pří­běh Uli­a­ny, pří­běh dív­ky, kte­rá pros­tě vyběh­ne ze dvo­ra k řece, uvi­dí hulá­ny a chce s nimi odjet, jen­že bra­tr jí to nedo­vo­lí.  Ona najde hada jedo­vé­ho, uva­ří mu z něj sní­da­nič­ku, a je to. Nechá se zazdít.  Ta dětin­skost je v tom umanutí„klidně mě zazdě­te, ale hlav­ně o mně nezpí­vej­te písničku“.

Jaké jsou dal­ší tou­hy člo­vě­ka ulo­že­né v bala­dách Kyti­ce?
Tak napří­klad Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá nád­her­ně tan­cu­je tou­hu ženy po dítě­ti, po mateř­ství; potom je tam téma tou­hy po svo­bo­dě – přes­to­že jde v před­lo­ze o věz­ně turec­ké­ho, tak já tam mám věz­ně, kte­rý je trýz­něn jakousi vněj­ší aro­gan­cí svě­ta, z níž samo­zřej­mě uni­ká. Ten nej­vět­ší dia­log, pokud mlu­ví­me o vnitř­ním dia­lo­gu, je ve čtvr­té čás­ti, kte­rá pojed­ná­vá o smr­ti. Zaži­li jsme něko­lik pře­nád­her­ných zkou­šek, na kte­rých jsme mlu­vi­li o smr­ti s taneč­ní­ky, kte­rým je přes sedm­de­sát a taneč­ní­ky, kte­ří prá­vě skon­či­li ško­lu, s taneč­ní­ky mezi tři­ce­ti, čty­ři­ce­ti lety… Byla to vel­mi růz­no­ro­dá deba­ta, plná respek­tu k jiným názorům…

… a k čemu jste dospě­li?
Řek­ně­me, že vět­ši­no­vě pře­vá­ži­la nadě­je, že smrt není koneč­ná, že je to spíš změna.

Přes tuto dis­ku­si ved­la ces­ta k Malostran­ské­mu hřbi­to­vu coby insce­nač­ní­mu pro­sto­ru?
To byla taky slo­ži­tá ces­ta, stej­ně jako k tomu ucho­pe­ní hud­by, nebo vůbec při­je­tí toho­to úko­lu. Původ­ně se plá­no­va­lo mega­před­stve­ní – živý orchestr, veli­ký filhar­mo­nic­ký sbor, všech­no nej, nej, nej, pak se zjis­ti­lo, že tako­vý ansám­bl nemů­že nikam ces­to­vat, pro­to­že se to vůbec neu­pla­tí. Tak jsem navrh­la, že udě­lám dvě vari­an­ty, jed­nu veli­kou, kte­rou bychom uvá­dě­li v čes­kých zemích, a dru­hou, kte­rá by moh­la být na repro­du­ko­va­nou muzi­ku, a tím pádem mobil­něj­ší. A u ní to zůsta­lo. Tak­že máme mobil­ní Kyti­ci. Pak vznik­ly dal­ší kom­pli­ka­ce, tak­že to chví­li vypa­da­lo, že ten pro­jekt vůbec nedo­kon­čí­me. Jen­že už na něm bylo tolik napra­co­vá­no, že jsme si řek­li, že si jej udě­lá­me jen tak pro sebe někde za Pra­hou, v něja­kém roz­pad­lém sta­ve­ní, pro pár kama­rá­dů… A z toho­to pře­mýš­le­ní vze­šel od scé­no­gra­fa Iva­na Ada­ma nápad vyu­žít Malostran­ský hřbitov. 

A na jaké jeviš­tě byla původ­ně Kyti­ce kon­ci­po­vá­na?
Šlo o Sta­vov­ské diva­dlo. I z toho důvo­du se mi do toho nechtě­lo, já tyhle mega­lo­man­ské pro­jek­ty  nemám ráda.

To říká žena, kte­rá měla posled­ní pre­mi­é­ru v Kon­gre­so­vém cen­t­ru!
Zjis­ti­li jsme, že Malostran­ský hřbi­tov je pro Kyti­ci na míru šitý. Napří­klad se uká­za­lo, že tu byl původ­ně tře­ba pohřbe­ný K. J. Erben.

A jak ten pro­jekt může ces­to­vat, jak je pře­nos­ný?
Když jsme žáda­li Sprá­vu praž­ských hřbi­to­vů o povo­le­ní, tak pan ředi­tel řekl, to je skvě­lý nápad, a jest­li bychom to nechtě­li dávat i na jiných hřbitovech?

A že jich po Čechách a po svě­tě je! Doko­na­lá taneč­ní infrastruk­tu­ra…! Chci se dostat ješ­tě k tomu, jakým způ­so­bem tvo­ří­te.  Řek­ně­te mi, co vás cho­re­o­gra­fic­ky vede?
Straš­ně moc čer­pám z hud­by. V ní jsou  pro mě ulo­že­ny základ­ní pod­ně­ty. Ale když bychom se bavi­li o kon­krét­ní prá­ci, tak si tře­ba vůbec nedo­ve­du před­sta­vit, že bych děla­la cho­re­o­gra­fii s lid­mi, kte­ré neznám. Že bych udě­la­la kon­kurz a nabra­la „figu­ry“, kte­ré se mi do cho­re­o­gra­fie něja­kým způ­so­bem hodí.

Proč je to pro vás tak důle­ži­té? 
Je tam to sro­zu­mě­ní.  Taky potře­bu­ji s těmi lid­mi pra­co­vat straš­ně dlou­ho, nejsem schop­na spích­nout cho­re­o­gra­fii za měsíc.

Jak dlou­ho to trva­lo, než jste posta­vi­la Kyti­ci?
Dva a půl roku.

Tak­že bys­te asi nemoh­la fun­go­vat v ryt­mu gran­to­vé­ho roku.
Toho já nejsem schop­na, toho se nemůžu účast­nit ze zásady.

Vrať­me se ale k té cho­re­o­gra­fic­ké prá­ci.
Já musím mít obraz, svo­ji před­sta­vu, napros­to kon­krét­ní a jas­nou. Pro napl­ně­ní dané před­sta­vy potře­bu­ju taneč­ní­ky, kte­ré znám, pro­to­že v tu chví­li při­chá­zí na řadu potře­ba  sro­zu­mě­ní.  Vůbec nejde o tvar, nýbrž o tu spo­leč­nou ten­zi, kte­rou pro­ží­vá­me. Já jim sdě­lu­ji, co bych chtě­la vyjá­d­řit a oni – pod­ní­ce­ni mým obra­zem – impro­vi­zu­jí.  Já ty věci vidím jako film…

Když jde­te na prv­ní zkouš­ku, jak se na ni při­pra­vu­je­te? Máte napří­klad cho­re­o­gra­fic­kou kni­hu?
Mně pře­de­vším straš­ně dlou­ho trvá, než na tu prv­ní zkouš­ku vůbec při­jdu. Musím svést obrov­ský boj, za nímž je spous­ta hodin poslou­chá­ní muzi­ky, hodi­ny zjitře­né­ho blou­dě­ní, kte­ré si člo­věk s sebou pořád nosí a vlast­ně lape vje­my. Napří­klad spat­řím suchý pad­lý strom, kte­rý je zachy­cen vět­ve­mi okol­ních stro­mů… Pros­tě tako­vé věci, kte­ré se spo­lu s posle­chem hud­by začnou zvlášt­ním způ­so­bem pro­po­jo­vat, pro­plé­tat a vzni­ká postup­ně obraz jed­not­li­vých čás­tí, kte­ré potře­bu­ji mít pro sebe vnitř­ně vyjas­ně­né, při­pra­ve­né a roz­hod­nu­té. Pak tepr­ve při­chá­zím k tanečníkům.

A ta struk­tu­ra hud­by vám podr­ží celý tvar insce­na­ce.
Ano, to nechci pře­kra­čo­vat. Vzda­lu­ji se jenom té lite­ra­tu­ře, kte­rá byla skla­da­te­lo­vou inspirací. 

Když vás poslou­chám, tak bych řek­la, že zaží­vá­te stej­né vzru­še­ní, stej­nou ten­zi jako kdy­si. Je to tak? 
To je napros­to stej­ný, stej­ně neu­vě­ři­tel­ný a úchvat­ný záži­tek. Když si ovšem člo­věk pro­tr­pí ty dlou­hé chví­le před tím, kte­ré k tomu ale samo­zřej­mě patří.

Mimo­cho­dem, když máte hlu­bo­ké pochyb­nos­ti, co vás zachra­ňu­je, kde nebo u koho hle­dá­te pomoc?
Já vím, že pros­tě musím pra­co­vat. To je jedi­ný, co se dá dělat. Nikdo a nic vás neza­chrá­ní. Musí­te mít urči­tou vnitř­ní při­pra­ve­nost. A pak při­jde vždyc­ky obrov­ské osvo­bo­ze­ní, když začnu pra­co­vat s taneč­ní­ky. Při tom si najed­nou člo­věk ově­řu­je, jest­li ty pochy­by byly zby­teč­né, nebo ne. Vět­ši­nou se to ale začne klu­bat hezky.

Posled­ní otáz­ka. Říká­te, že Kyti­ce je o růz­ných podo­bách tou­hy. Máte vy něja­kou veli­kou nespl­ně­nou tou­hu?
Já mám pořád tu samou. Mně nikdo nevy­mlu­ví, že kdy­by svět při­jal onu myš­len­ku – zní to mož­ná pate­tic­ky, ale já to mys­lím straš­ně váž­ně –, kte­rou při­nes­la Dun­ca­no­vá, a hlav­ně její sest­ra Eli­za­be­th, že by tenhle svět byl lep­ší, pro­to­že tanec, ať se to komu líbí, nebo nelí­bí, ať to zní jak­ko­li blbě, tak tanec dává lidi do pořádku.

 

29.9.2014

 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.