8 dní současného umění

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho umě­ní 4+4 dny v pohy­bu letos od 10. do 18. říj­na oži­ví nejen netra­dič­ní praž­ská mís­ta, ale nabíd­ne i prů­lo­mo­vá díla z oblas­ti tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla. Na scé­ně Diva­dla Archa fes­ti­val před­sta­ví před­ní tvůr­ce z Rakous­ka, Bel­gie, Izra­e­le a Nor­ska, v Diva­dle Ponec pak pre­mi­é­ru nové­ho pro­jek­tu sou­bo­ru DOT504.

 „Šest zahra­nič­ních taneč­ních insce­na­cí, kte­ré uvá­dí­me letos na fes­ti­va­lu zdán­li­vě nespo­ju­je žád­né kon­krét­ní téma, pří­běh či mot­to. Přes­to, pokud by někdo chtěl spo­ji­tost najít, tak ji roz­hod­ně najde. Rakous­ká cho­re­o­gra­f­ka Doris Uhlich a bel­gic­ký cho­re­o­graf Jan Mar­tens a němec­ký cho­re­o­graf Ste­fan Dre­her  reflek­tu­jí sou­čas­nou spo­leč­nost skr­ze masu svých taneč­ní­ků, izra­el­ský cho­re­o­graf Hil­lel Kogan a Yaniv Cohen z Nor­ska sar­kas­tic­ky kon­fron­tu­jí rea­li­tu na Blíz­kém výcho­dě s ostrou nábo­žen­skou kri­ti­kou, zatím­co slo­vin­ští uměl­ci Janez Jan­ša a Iztok Kovač podob­ně jako slo­ven­ský cho­re­o­graf Josef Fru­ček pro­pad­li ve své tvor­bě téma­tu stár­nu­tí a smr­ti,“ říká dra­ma­turg diva­del­ní­ho a taneč­ní­ho pro­gra­mu Pavel Štorek. 

Taneč­ní pro­gram fes­ti­va­lu zahá­jí v 10. a 11. říj­na v Diva­dle Archa reno­mo­va­ná rakous­ká cho­re­o­gra­f­ka Doris Uhlich, pře­zdí­va­ná také jako „kor­pu­lent­ní taneč­ni­ce“. V před­sta­ve­ní more than naked 20 „nahá­čů“ spo­lu s autor­kou v roli nahé DJky zbo­ří divác­ké před­sta­vy o těle, tan­ci, naho­tě i živo­tě. „Kaž­dý sval a záhyb naše­ho těla se v prů­bě­hu neu­vě­ři­tel­ně baví,“ říka­jí o more than naked sami taneč­ní­ci. Humor­ná stu­die naho­ty se soci­ál­ně-poli­tic­kým pod­tex­tem sli­bu­je zába­vu i v hledišti.

Jan Mar­tens, výrazná osob­nost mla­dé gene­ra­ce vlám­ských tvůr­ců, se po loň­ském praž­ském úspě­chu před­sta­ve­ní Vic­tor do Archy vra­cí 12. říj­na s cho­re­o­gra­fií, ve kte­ré jde o jedi­né: neu­s­ká­kat se k smr­ti. V před­sta­ve­ní The Dog Days are Over osm taneč­ní­ků neú­nav­ně ská­če od začát­ku do kon­ce, čas­to na hra­ni­ci tran­su a vyčer­pá­ní. Legen­dár­ní ame­ric­ký foto­graf Phi­lip­pe Hal­sman tvr­dil, že skok nás zba­vu­je mas­ky a uka­zu­je naši pra­vou tvář. Janu Mar­ten­so­vi se daří nejen to, ale i kon­fron­ta­ce s otáz­kou, kde leží hra­ni­ce mezi umě­ním a zábavou.

Fes­ti­va­lu se na 15. říj­na do Diva­dla Archa poda­ři­lo zařa­dit i před­sta­ve­ní Izto­ka Kova­če, kul­tov­ní posta­vy slo­vin­ské taneč­ní scé­ny. Před dva­ce­ti lety s prů­lo­mo­vým před­sta­ve­ním How I Cau­ght a Fal­con polo­žil zákla­dy slo­vin­ské­ho sou­čas­né­ho tan­ce, spo­lu s reži­sé­rem a per­for­me­rem Jane­zem Jan­šou nyní uvá­dí před­sta­ve­ní Fal­con! Kova­čo­vi je 51, Jan­šo­vi o rok méně. Spo­leč­ně si kla­dou otáz­ky, kte­ré stá­le čas­tě­ji rezo­nu­jí i v čes­kém pro­stře­dí: napří­klad co člo­vě­ka ve zra­lém věku ješ­tě táh­ne na jeviš­tě a jak vlast­ně může vypa­dat tako­vý tanec „star­ců“?

Ve spo­leč­ném veče­ru s před­sta­ve­ním Fal­con! uve­de fes­ti­val dal­ší lahůd­ku nejen pro pří­z­niv­ce pohy­bo­vé­ho umě­ní, před­sta­ve­ní We Love Arabs. Izra­el­ský cho­re­o­graf Hil­lel Kogan stu­do­val u Mer­ce Cun­ningha­ma a dnes mimo jiné půso­bí v Bat­she­va Ensem­ble. Do Pra­hy veze před­sta­ve­ní, kte­ré kri­ti­ka ozna­či­la za pro­vo­ka­tiv­ně poli­tic­ké, přes­to nesmír­ně zábav­né. Pro­ti sebe sta­ví dva taneč­ní­ky — jeden bude mít časem na tri­ku načmá­ra­nou Davi­do­vu hvězdu, dru­hý na čele čer­ný půl­mě­síc. Jeden má rád hum­mus, dru­hý pita chléb. Zvlád­nou to, i když jsou „jen“ na scéně?

Sérii taneč­ních před­sta­ve­ní v Diva­dle Archa uza­vře 16. říj­na vtip­ný, mul­ti­kul­tur­ní, taneč­ní komen­tář o tom, co si lidé mys­lí o Jeruza­lé­mu. Nor­ský taneč­ník izra­el­ské­ho půvo­du Yaniv Cohen, aktu­ál­ně člen pres­tiž­ní­ho sou­bo­ru Car­te Blanche, zazna­me­nal ruč­ní video­ka­me­rou odpo­vě­di oby­va­te­lů Jeruza­lé­ma na otáz­ku, proč je pro ně měs­to důle­ži­té. V před­sta­ve­ní How hard can it be? se mísí gro­tesk­ní poje­tí s wes­ter­no­vou este­ti­kou a pře­svěd­če­ním, že humor může bořit zdi a odkrýt lid­skou strán­ku trau­ma­tic­kých událostí.

V diva­dle Ponec pro­běh­ne v rám­ci fes­ti­va­lu svě­to­vá pre­mi­é­ra nové­ho díla Collecti­ve Loss of Memo­ry čes­ké­ho sou­bo­ru DOT504Root­Les­sRo­ot Com­pa­ny. Pod vede­ním kme­no­vých cho­re­o­gra­fů řec­ké­ho sou­bo­ru, Joze­fa Fru­če­kaLin­dy Kape­ta­ney, pět výji­meč­ných taneč­ní­ků z pěti zemí ucho­pí téma fyzic­ké agre­se a tou­hy po zabíjení.

Pomy­sl­ný taneč­ní mara­ton na fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu dopl­ní 16. říj­na po celý den v Diva­dle Archa mara­ton sku­teč­ný. Němec­ký taneč­ník, cho­re­o­graf a peda­gog Ste­fan Dre­her se nechal inspi­ro­vat taneč­ní­mi mara­to­ny, kte­ré byly popu­lár­ní ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí v USA. Pod­le Dre­he­ra se taneč­ní mara­ton hod­ně podo­bá mara­to­nu běžec­ké­mu. V Čes­ké repub­li­ce pove­de svůj taneč­ní mara­ton už podru­hé, ten­to­krát s pro­fe­si­o­nál­ní­mi taneč­ní­ky – stu­den­ty praž­ské Kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­re, antverp­ské Konin­klijk Con­serva­to­ri­um a s hudeb­ní­ky z tak­též antverp­ské AP Hogeschool.

Letoš­ní fes­ti­val 4 + 4 dny v pohy­bu kro­mě taneč­ně-pohy­bo­vých před­sta­ve­ní nabíd­ne celou řadu aktu­ál­ních, pro­vo­ku­jí­cích, zají­ma­vých a pod­nět­ných akcí napříč žán­ry — od diva­dla, přes výsta­vy, audi­o­vi­zu­ál­ní pro­jek­ty až po dis­ku­se a komen­to­va­né pro­cház­ky. Roz­sáh­lý pro­gram nabíd­ne napří­klad vel­kou výsta­vu sou­čas­né­ho výtvar­né­ho umě­ní v nevy­u­ži­tém Palá­ci U Stý­b­lů v srd­ci Pra­hy na Vác­lav­ském náměs­tí, bel­gic­ké a nizo­zem­ské pro­jek­ty ode­hrá­va­jí­cí se mimo zave­de­né diva­del­ní pro­sto­ry nebo mezi­ná­rod­ní sym­po­zi­um Czech Cra­sh za účas­ti mno­ha zahra­nič­ních pořa­da­te­lů z oblas­ti per­for­ming arts. Z čes­kých uměl­ců uve­de fes­ti­val pre­mi­é­ry nových před­sta­ve­ní sou­bo­rů diva­dlo VOSTO5, Ryba Řvou­cí, SPAM 6 (Vla­di­mír 518, Ondřej Andě­ra, David Vrbík) nebo Light Stu­dio. Pro­gram kro­mě fes­ti­va­lo­vých taneč­ních scén, Diva­dla Archa a Diva­dla Ponec, pro­běh­ne v Palá­ci u Stý­b­lů, ve Stu­diu Alta, v býva­lém Ústře­dí lido­vé umě­lec­ké výro­by na Národ­ní tří­dě a na dal­ších netra­dič­ních mís­tech. Více infor­ma­cí o celém pro­gra­mu najdou zájem­ci na www.ctyridny.cz.


We Love Arabs — trai­ler
The Dog Days Are Over — trai­ler

How hard can it be – trai­ler

Vstu­pen­ky jsou k dostá­ní v poklad­ně Diva­dla Archa a diva­dla Ponec. 
Při náku­pu 2 a více vstu­pe­nek na různá před­sta­ve­ní v Diva­dle Archa obdr­ží­te 1 vstu­pen­ku dle vaše­ho výbě­ru zdar­ma. 

Sku­pi­nám z řad stu­dent­stva taneč­ních a umě­lec­kých obo­rů (mini­mál­ně 5 osob) nabí­zí fes­ti­val zvý­hod­ně­né vstup­né 170 kč à vstu­pen­ka na před­sta­ve­ní v Diva­dle Archa. Sle­vu je mož­né uplat­nit na poklad­ně diva­dla po před­cho­zí rezer­va­ci na fourdays@theatre.cz. 

Více infor­ma­cí na www.ctyridny.cz.

Pře­hled taneč­ní­ho pro­gra­mu na fes­ti­va­lu 4 + 4 dny v pohybu:

Diva­dlo Archa 

Pátek + Sobo­ta 10. + 11. 10. / 19.30, Doris Uhlich (AT) – more than naked

Nedě­le 12. 10. / 19.30 , Jan Mar­tens (BE) – The Dog Days are Over

Stře­da 15. 10. / 19:30, Iztok Kovač & Janez Jan­ša (SL) – Fal­con!

Stře­da 15. 10. / 19:30, Hil­lel Kogan (IL) — We Love Arabs

Čtvr­tek 16. 10. / 10:22 – 22:22,  12hodinový taneč­ní mara­ton — Ste­fan Dre­her (DE) — Dan­cing Days
Čtvr­tek, 16. 10. / 19.30, Yaniv Cohen (NO) — How hard can it be? 

Diva­dlo Ponec 

Pátek 17. 10. / 19:30, DOT504 Dan­ce Com­pa­ny (CZ) — Collecti­ve Loss of Memo­ry – svě­to­vá premiéra

Part­ner fes­ti­va­lu: Palác U Stýblů