Materia — o tanci, hudbě, architektuře a člověku

Na pro­jek­tu spo­lu­pra­cu­jí cho­re­o­gra­f­ka Dana Pala, hudeb­ní skla­da­tel Jiří Lukeš, scé­no­gra­f­ka Ha Tha­nh Ngu­yen a light — desig­nér Jan Komá­rek. Spo­lu s taneč­ní­ky a hudeb­ní­ky zkou­ma­jí ve dvou děj­stvích fyzic­ký i dušev­ní mate­ri­ál, vlast­nos­ti pro­sto­ru, pro­ces tvor­by archi­tek­ta a jeho vyu­ži­tí pro stav­bu choreografie.

Mate­ria je syn­te­tic­kým vystou­pe­ním, kte­ré vyšlo ze stu­dia pro­sto­ru a z pokor­né­ho pří­stu­pu k mís­tu, jež má vel­kou vnitř­ní sílu. Je tře­ba oce­nit peč­li­vou pří­pra­vu a respekt tvůr­ců, kte­ří se nesna­ži­li pře­bít auru kos­te­la, ale tvo­ři­li v sym­bi­óze s ním,popsa­la svůj dojem z pre­mi­é­ry Mate­rie Lucie Kocour­ko­vá, kri­tič­ka taneč­ních aktualit.

Divá­ci Mate­rie nejsou pou­hý­mi pasiv­ní­mi pozo­ro­va­te­li. V prů­bě­hu prv­ní čás­ti před­sta­ve­ní se stá­va­jí lid­ským mate­ri­á­lem, kte­rý dodá­vá mini­ma­lis­tic­ké­mu pro­sto­ru náplň, a v dopro­vo­du svět­lo­no­šů se v těs­ném kon­tak­tu s taneč­ní­ky postup­ně pře­sou­va­jí z pří­ze­mí věže kos­te­la až do kos­tel­ní kryp­ty, kde se ode­hrá­vá dru­há část před­sta­ve­ní. K netra­dič­ní­mu zážit­ku při­spí­va­jí vyna­lé­za­vé scé­no­gra­fic­ké efek­ty a drob­né hry s roz­ma­ni­tý­mi mate­ri­á­li­e­mi, do nichž se může kaž­dý divák zapojit. 

Tan­čí Hele­na Šťá­vo­vá, Dana Pala, Ondřej Sochůrek, Andrea Vyky­sa­lá a Radim Klá­sek, hra­jí Jan Mach (baskla­ri­net), Jiří Pohnán (trub­ka), Kate­ři­na Šimo­no­vá (pozoun) Ilia Cher­no­kli­nov (vio­la), Josef Hře­bík (akor­de­on), Jan Kasal (bicí), Marie Pocho­po­vá (var­ha­ny). 

Zášti­tu nad Mate­rií pře­vza­lo vel­vy­sla­nec­tví Slo­vin­ské republiky.

Vstup­né je 150 Kč, rezer­va­ce jsou mož­né na emai­lo­vé adre­se: rezervace.materia@seznam.cz Prv­ních 20 rezer­vu­jí­cích zís­ká­vá zvý­hod­ně­né vstu­pen­ky za 100 Kč. Aktu­ál­ní infor­ma­ce nalez­ne­te na www.facebook.com/projektmateria Mate­ria, taneč­ní site — spe­ci­fic představení

11. a 12. 4. 2014, 20:00, Kos­tel Nej­svě­těj­ší­ho Srd­ce Páně, Náměs­tí Jiří­ho z Poděbrad, Praha 

Kon­tak­ty
Klá­ra Bělo­ro­vá, pro­duk­ce; klara.belorova@seznam.cz ; +420 606 236 406
Dana Pala, cho­re­o­gra­fie; www.danapalacreativity.com; danapalacreativity@gmail.com,

Part­ne­ři pro­jek­tu: HAMU, Nada­ce život uměl­ce, Čes­ký hudeb­ní fond