Naučená bezmocnost podruhé

V říj­nu, v rám­ci fes­ti­va­lu Čty­ři + čty­ři dny v pohy­bu, uve­dl reži­sér Jiří Havel­ka pod znač­kou sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce site-spe­ci­fic pro­jekt Nau­če­ná bez­moc­nost. Pro­sto­ry opuš­tě­ných sute­ré­nů býva­lých láz­ní budo­vy Orco napl­nil teh­dy strach, tíseň i nostalgie.

 

Nahléd­li jsme do lág­ru, ze kte­ré­ho nelze ode­jít, do lág­ru duše. Když nám per­for­me­ři téměř dýcha­li do tvá­ře oči plné běsů, když jsme sly­še­li duté odrá­že­ní jejich těl o chlad­né zdi, o zem, pocí­ti­li jsme onu bez­moc takřka fyzic­ky. Insce­na­ce měla tak sil­ný vnitř­ní poten­ci­ál, a tak málo mož­nos­tí k reprí­zám,  že se ho tvůr­ci roz­hod­li pře­nést na jeviš­tě. Pře­kva­pi­vě však vznik­lo úpl­ně jiné dílo.

Výcho­zí bod zůstá­vá stej­ný. Nesvo­bo­da a bez­moc jsou klí­čo­vým téma­tem i pro Korek­ci.  Už tu ale nejde o pří­běh vězeň­ky­ně z pade­sá­tých let. Jde o nás, běž­né lidi 21. sto­le­tí, kte­ří žijí spou­ta­ní svou pra­cí, vzta­hy, okol­nost­mi, svý­mi stra­chy. Jedi­ný, kdo nás může pus­tit „na vol­no“, jsme my sami. Proč to neu­dě­lá­me? Je to tak těž­ké? Dochá­zí nám vůbec naše nesvo­bo­da? Ane­bo radě­ji zůstá­vá­me v sevře­ní, než abychom se muse­li se svo­bo­dou potý­kat a pře­vzít zod­po­věd­nost za svá rozhodnutí?

Reži­sér Jiří Havel­ka posta­vil situ­a­ci nesvo­bo­dy na jed­no­du­chém prin­ci­pu – na nemož­nos­ti pohnout se z mís­ta. Šes­ti­ce per­for­me­rů sto­jí v řadě. Medi­ta­tiv­ní hud­ba dvo­ji­ce hudeb­ní­ků z Cla­ri­net Fac­to­ry nala­dí jem­nou ener­gii, do kte­ré se per­for­me­ři pro­bou­ze­jí. Mini­ma­lis­tic­ký­mi pohy­by očí a prs­tů pro­zkou­má­va­jí pohyb­li­vost své­ho těla, jako­by se chtě­li pře­svěd­čit, že schop­nost hýbat se, ješ­tě neztra­ti­li. Za chví­li se již osmě­lí a s mimi­kou zvě­da­vých dětí začnou poma­lu dorá­žet na oso­by sto­jí­cí ved­le nich. Cho­re­o­gra­fie dosud sta­tic­ké řady nabí­rá na dyna­mi­ce. Per­for­me­ři se kývá­va­jí ze stra­ny na stra­nu jako kyva­dla u met­ro­no­mu, vychy­lu­jí směr své­ho kmi­tá­ní vzá­jem­ným doty­kem jako kulič­ky na nit­kách ve sráž­kostro­ji, kte­rý si mož­ná pama­tu­je­te z fyzi­ky. Záko­ny gra­vi­ta­ce však jejich pohyb popí­rá. Tělo se dostá­vá dale­ko dale­ko mimo osu a padá do napros­to hra­nič­ních úhlů, a vra­cí se zpět do vzpří­me­né pozi­ce.   Ten­to trik hra­je klí­čo­vou roli – při­pev­ně­né boty k pod­la­ze nedo­vo­lí taneč­ní­kům hnout se z mís­ta. V tom­to „kouz­le“ je ukot­ve­no celé téma. 

Opro­ti melan­cho­lic­ké a drs­né Nau­če­né bez­moc­nos­ti je Korek­ce v humo­ru a leh­kos­ti více „havel­kov­ská“. Posta­vám se může­me smát. Když se sna­ží pře­ko­nat svůj úděl, pada­jí na zem a nesmy­sl­ný­mi pohy­by se úpěn­li­vě sna­ží vstát  v sou­la­du s hes­lem, proč to dělat jed­no­du­še, když to jde slo­ži­tě, nebo když se vzá­jem­ně pošťu­chu­jí se zlo­my­sl­nos­tí komik­so­vých figu­rek. Cho­re­o­gra­fie je navzdo­ry neměn­né­mu posta­ve­ní figur v jed­né linii vel­mi invenč­ní a akč­ní. Per­for­me­ři nevy­u­ží­va­jí jen skvě­le zvlád­nu­té­ho pohy­bu, ale i mimi­ku.  Havel­ka při­ná­ší na scé­nu diva­del­ní hra­vost i bás­nic­kou poe­ti­ku, kte­rou si s sebou nese již od stu­dií na Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla. Je to konec­kon­ců lout­ka v podo­bě botek na nit­kách, kte­rá „pro­jde“ oko­lo k zemi při­špen­dle­ných těl a ote­vře posta­vám oči – ode­jít je možné!

Korek­ce kon­čí pře­ta­ve­ním otáz­ky: Jsme ochot­ni z nesvo­bo­dy unik­nout? v otáz­ku: Doká­že­me si nesvo­bo­du užít a exis­to­vat v ní napl­no? A je to vůbec možné?

Těla se vybí­je­jí.  Ener­gic­ky „paří“ ve svě­tel­ných zábles­cích stro­bo­sko­pu na jakési roz­je­té par­ty. Per­for­me­ři odha­zu­jí svrš­ky. Po kůži jim sté­ká pot. Svět­la na jeviš­ti zhas­nou a my tuší­me, že až se hud­ba vytra­tí, sva­ly opět zatuh­nou, srd­ce se stáh­ne do rohu těles­ných útrob a bez­moc­ná sna­ha o uvol­ně­ní může začít znovu.

Korek­ce není tak emo­ci­o­nál­ně agre­siv­ní, jako byla Nau­če­ná bez­moc­nost. Je civil­něj­ší.  O to víc se nás však může dotknout. Kdo z nás nemá někdy pocit, že by se chtěl z něja­kých těch bot uvol­nit a běžet a běžet.

Režie: Jiří Havel­ka
Cho­re­o­gra­fie a tanec: Vero­ni­ka Kot­lí­ko­vá, Tere­za Ondro­vá, Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá, Karo­lí­na Hej­no­vá, Robert Niž­ník, Jaro Ond­ruš, Petr Opav­ský
Scé­na a kos­týmy: Dáda Něme­ček
Svě­tel­ný design: Katarí­na Ďuri­co­vá
Hud­ba: Cla­ri­net Fac­to­ry
Pro­duk­ce: Ver­Te­Dan­ce o.s.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.