Tanečníci mezi námi: Oslava radosti v každodennosti

Pro tiš­tě­né čís­lo Taneč­ní zóny, kte­ré jsme věno­va­li život­ní­mu sty­lu taneč­ní­ků, jsme zís­ka­li foto­gra­fie z best­selle­ru Jor­da­na Mat­te­ra Dan­cers Among Us: A Cele­brati­on of Joy in the Eve­ry­day. Kni­ha vznik­la z nad­še­ní, což je patr­né z kaž­dé stránky.

 

Autor foto­pub­li­ka­ce, Jor­dan Mat­ter, newy­or­ský por­trét­ní foto­graf spo­lu­pra­cu­jí­cí s ame­ric­ký­mi i svě­to­vý­mi peri­o­di­ky a pres­tiž­ní­mi médii jako je Today, CBS, NBC, BBC, aj., vyzval taneč­ní­ka z Paul Tay­lor Dan­ce Com­pa­ny, aby tan­čil na mís­tě, kde se nor­mál­ně netan­čí. Vznik­la foto­gra­fie A man run­ning to catch the tra­in – zachy­cu­jí­cí muže v oble­ku, jak doslo­va plach­tí za roz­jíž­dě­jí­cím se vago­nem met­ra na Times Squa­re. Ten­to sní­mek se stal zákla­dem pro budou­cí kniž­ní cyklus.

„Inspi­ra­ce k této kni­ze při­šla jed­no­ho odpo­led­ne, kdy jsem pozo­ro­val své­ho syna Hud­so­na, jak si hra­je s malým auto­bu­sem,“ uvá­dí Jor­dan Mat­ter na svém blo­gu. „Sna­žil jsem se držet tem­po s jeho tří­le­tou mys­lí a sle­do­val jsem, jak se postup­ně dostá­vá hlou­bě­ji a hlou­bě­ji do svě­ta své fan­ta­zie. Neměl nic než kou­sek žlu­té­ho plas­tu a figur­ky, kte­rým chy­bě­ly paže. Takhle jsem tu situ­a­ci viděl já; on viděl roz­čí­le­né pány v oble­cích, kte­ří se sna­ží chy­tit míst­ní lin­ku 77 a odjet s ní do Aus­trá­lie…“ V této pří­ho­dě se pro Mat­te­ra vyje­vi­la síla kon­cen­t­ra­ce a schop­nos­ti být zce­la pří­tom­ný v daném momen­tu. Roz­ho­dl se uká­zat svět Hud­so­no­vý­ma oči­ma tak, aby na jeho foto­gra­fi­ích byli zachy­ce­ni živou­cí lidé a záro­veň daný moment osla­vo­val všech­ny aspek­ty a emo­ce kaž­do­den­ní­ho života.

„Zkrát­ka – po hře „na auto­bus“ jsem navští­vil jed­no výji­meč­né taneč­ní před­sta­ve­ní. Rázem jsem pocho­pil, že jsem našel svo­je spo­lu­pra­cov­ní­ky! Taneč­ní­ci jsou vypra­vě­či pří­bě­hů. Jsou ško­le­ni v tom, zachy­tit svý­mi těly vášeň. Čas­to vytvá­ře­jí fan­ta­zij­ní svět nebo nám nabí­ze­jí hlub­ší pohled na všed­ní svět kolem nás. Uka­zu­jí, co cítí­me, ale co vět­ši­na z nás, z nedo­stat­ku umě­lec­kých vloh a atle­tis­mu, není schop­na fyzic­ky vyjá­d­řit. Strá­vil jsem tři roky foto­gra­fo­vá­ním taneč­ní­ků po celých Spo­je­ných stá­tech a byl jsem stá­le zahan­bo­ván jejich nad­še­ním pro to, co děla­jí. Mohl jsem dát na Twit­ter nebo na Face­book, že při­je­du do měs­ta a taneč­ní­ci se dob­ro­vol­ně nabí­ze­li ke spo­lu­prá­ci, čas­to i teh­dy, když muse­li něko­lik hodin dojíž­dět,“ uvá­dí dál na svém blo­gu Jor­dan Mattera.

Na pub­li­ka­ci, kte­rá se sta­la feno­mé­nem, nava­zu­je výsta­va, kalen­dář a spous­ta dal­ších pro­jek­tů a blo­gů. Nech­te se okouz­lit na www.dancersamongus.com, kde si může­te kni­hu také objednat.

Dan­cers Among Us: A Cele­brati­on of Joy in the Eve­ry­day
Autor: Jor­dan Mat­ter
Workman Pub­lishing • lis­to­pad 2012 • ISBN: 9780761171706 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.