Mám spoustu materiálu…

V diva­dle Hyber­nia v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Ody­sea pro­běh­la 28. čer­ven­ce pre­mi­é­ra insce­na­ce Len­ky Vag­ne­ro­vé Sor­ce­rer. Cho­re­o­gra­fie, kte­rá se zabý­vá téma­tem stra­chu jako nej­sil­něj­ší lid­ské emo­ce, čaro­děj­nic­tvím a magií, vznik­la v kopro­duk­ci s němec­kým cho­re­o­gra­fem Feli­xem Lan­de­re­rem. S Len­kou jsme si poví­da­ly o vzni­ku nové­ho před­sta­ve­ní i o nej­bliž­ších plá­nech její company.

Proč jste se roz­hod­la pra­co­vat prá­vě s Feli­xem Lan­de­re­rem?
My jsme se s Feli­xem potka­li ve Švéd­sku, jsou to sko­ro čty­ři roky, a hod­ně jsme si sed­li. Vel­mi se mi líbi­lo, jakým způ­so­bem pra­cu­je s pohy­bem, jakou vytvá­ří dyna­mi­ku, jaký je člo­věk, a vůbec – moc jsme si rozu­mě­li. Pro­to jsme se roz­hod­li udě­lat spo­leč­né před­sta­ve­ní. Pár let se to růz­ně odklá­da­lo, i kvů­li mému těho­ten­ství, tak­že se ten dáv­ný plán usku­teč­nil až teď.

To, že jste udě­la­li dvě úpl­ně samo­stat­né čás­ti, bylo spíš z prak­tic­kých důvo­dů, nebo to byl záměr od začát­ku?
Chtě­li jsme spo­leč­ně pra­co­vat na před­sta­ve­ní od začát­ku, tvo­řit na prin­ci­pu stří­dá­ní kapi­tol tak, aby ruko­pis obou cho­re­o­gra­fů zůstal jas­ně čitel­ný. Jsme oba vel­mi roz­díl­ní a roz­hod­li jsme se z této růz­no­ro­do­sti a odliš­ných pohle­dů na jed­no téma vychá­zet. Zjis­ti­li jsme ale během pro­ce­su, že bychom na to potře­bo­va­li mno­hem víc času. I obsa­ze­ní taneč­ní­ků je vel­mi pes­t­ré – poznat všech­ny lidi a vytvo­řit kom­pakt­ní dra­ma­tur­gii jed­no­ho cel­ku trva­lo déle, než jsme si na začát­ku mys­le­li.  Tak­že nako­nec jsme se roz­hod­li pro dvě oddě­le­né části.

Tak­že jste pra­co­va­li kaž­dý zvlášť, nezá­vis­le na sobě?
Ne. Domlu­vi­li jsme se na téma­tu, řeši­li, jak důle­ži­té jsou pro nás cha­rak­te­ry postav a jak s nimi kaž­dý z nás chce pra­co­vat. Tvo­ři­li jsme na prin­ci­pu kapi­tol, celou dobu jsme dis­ku­to­va­li o dra­ma­tur­gii, ale na sále jsme zkou­še­li ze začát­ku kaž­dý sám. Cho­di­li jsme se dívat na to, co dělá ten dru­hý, ale potře­bo­va­li jsme víc času na indi­vi­du­ál­ní prá­ci. Vlast­ně až během pro­ce­su tvor­by jsme se roz­hod­li, že kaž­dý vytvo­ří samo­stat­nou cho­re­o­gra­fii. Od začát­ku jsme chtě­li, aby před­sta­ve­ní mělo dva para­lel­ní pří­běhy, kte­ré se pro­lí­na­jí, kte­ré se skr­ze kapi­to­ly neu­stá­le vra­ce­jí a pro­chá­ze­jí pří­bě­hem toho dru­hé­ho, ovliv­ňu­jí ho a posou­va­jí. Tak­že dva para­lel­ní svě­ty, kte­ré ústí v jeden závěr, byly naším zámě­rem od začátku.

Říka­la jste, že se žád­ným z taneč­ní­ků, kte­ří v Sor­ce­re­ro­vi vystu­pu­jí,  jste nikdy před­tím nepra­co­va­la. Na zákla­dě čeho jste je vybí­ra­li?
Byli jsme domlu­ve­ní, že kaž­dá stra­na vybe­re tři lidi, já jsem měla workshop v Han­no­ve­ru, Felix v Pra­ze. Chtě­la jsem pozvat nové lidi, a to i z prak­tic­kých důvo­dů, pro­to­že para­lel­ně uvá­dí­me star­ší insce­na­ce, tak­že by to ani nešlo hrát dohro­ma­dy. Ale s někte­rý­mi z nich jsme se zna­li už dří­ve, napří­klad se Samu­e­lem Den­to­nem, kte­rý je z Bri­tá­nie, jsem měla mož­nost mno­ho­krát pra­co­vat na mých worksho­pech v Skå­nes Dan­ste­a­ter ve Švéd­sku, je to taneč­ník, kte­ré­ho jsem zna­la asi nej­víc. Pepu Bar­to­še a Simo­nu Macho­vi­čo­vou znám z HAMU, kde jsem uči­la. Bra­ňo Bašis­ta je úpl­ně z jiné­ho taneč­ní­ho pro­stře­dí, hle­da­la jsem něko­ho, kdo má odliš­nou pohy­bo­vou kvalitu.

Slo­že­ní taneč­ní­ků je poměr­ně národ­nost­ně pes­t­ré. Pro­je­ví se, že jsou kaž­dý odji­nud?
Chtě­li jsme to mít hod­ně pes­t­ré, to urči­tě, ale spíš jsme vybí­ra­li lidi, kte­ří jsou pro nás typo­vě zají­ma­ví. Kaž­dý z nich má úpl­ně jinou jevišt­ní zku­še­nost, někte­ří z nich jsou na scé­ně vel­mi dlou­ho, někte­ří taneč­ní­ci jsou mlad­ší, někdo je sil­ný v herec­kém pro­je­vu… To, že má kaž­dý jiný bac­kground, mě vel­mi baví.

To, že v Sor­ce­re­ro­vi vystu­pu­jí dvě ženy a čty­ři muži, vyply­nu­lo během výbě­ru taneč­ní­ků?
Musím říct, že jsme od začát­ku vědě­li, že chce­me víc klu­ků. To bylo jas­né. Felix měl svo­ji taneč­ni­ci vybra­nou, já jsem vybí­ra­la taneč­ni­ci tady. Shod­li jsme se na roz­díl­ných typech, kaž­dá je úpl­ně jiná.

V jed­nom roz­ho­vo­ru jste řek­la, že chce­te svo­ji část ješ­tě roz­pra­co­vat. Máte už o tom něja­kou kon­krét­ní před­sta­vu, nebo je na tuto otáz­ku ješ­tě brzy?
Urči­tě bych chtě­la vytvo­řit v budouc­nu samo­stat­né celo­ve­čer­ní před­sta­ve­ní, pro­to­že jsem pra­co­va­la na spous­tě mate­ri­á­lu, kte­rý cha­rak­te­ry roz­ví­jí ješ­tě víc, ale do Sor­ce­re­ra se nedo­sta­ly. Navíc nevím, jak dlou­ho bude­me tohle před­sta­ve­ní hrát dohro­ma­dy, pro­to­že to zále­ží taky na němec­ké stra­ně. Čeká nás zatím tour v Němec­ku a reprí­zy na pod­zim v Praze.

Kdy­bys­te tedy svou část roz­pra­co­vá­va­la, zacho­va­la bys­te stej­ný tým a obsa­ze­ní?
Ano, chtě­la bych pra­co­vat s  lid­mi, kte­ří teď v před­sta­ve­ní účin­ku­jí, je jim uši­to na míru. Uvi­dí­me ale, jest­li budou moct, pro­to­že kaž­dý z nich je fre­e­lan­cer a zvlášť u taneč­ní­ků ze zahra­ni­čí nevím, jaké mají plá­ny. Také je to hod­ně otáz­ka finan­cí vozit lidi na pra­vi­del­né reprí­zy do Pra­hy. Ráda bych při­zva­la také někte­ré své stá­va­jí­cí taneč­ní­ky. Ale kaž­do­pád­ně bych insce­na­ci, jed­not­li­vé cha­rak­te­ry i celý pří­běh chtě­la roz­vést dál.

Pre­mi­é­ra Sor­ce­re­ra pro­běh­la v diva­dle Hyber­nia. To není úpl­ně obvyk­lý pro­stor pro sou­čas­ný tanec. Šár­ka Pavel­ko­vá (hlav­ní orga­ni­zá­tor­ka Diva­del­ní Ody­sey) řek­la, že by v uvá­dě­ní taneč­ních před­sta­ve­ní v Hyber­nii chtě­la pokra­čo­vat i po skon­če­ní fes­ti­va­lu. Mys­lí­te si, že to je v našich pod­mín­kách reál­né, aby se tak vel­ké diva­dlo pra­vi­del­ně zapl­ni­lo? Cílem orga­ni­zač­ní­ho týmu je, aby byl ten­to žánr samo­fi­nan­co­va­tel­ný. Dá se to u nás usku­teč­nit?
Usku­teč­nit se to asi dá, je to spíš otáz­ka na Šár­ku. Byla to pro náš sou­bor zají­ma­vá zku­še­nost, hrát na vel­mi odliš­né scé­ně. Pro mě ale Hyber­nia není úpl­ně ide­ál­ní pro­stor pro žánr, kte­rý dělá­me. Nejsem si také úpl­ně jis­tá, jest­li je taneč­ní diva­dlo toho­to typu atrak­tiv­ní pro vět­ši­nu turis­tů. Je to vel­mi spe­ci­fic­ký žánr, na kte­rý divá­ci musí chtít při­jít sami, není to něco, co se dá vnu­tit kaž­dé­mu turis­to­vi, kte­rý při­je­de do Pra­hy. Mys­lím, že je to taky na atmo­sfé­ře před­sta­ve­ní znát – někte­ří lidé odchá­ze­jí s tím, že si kou­pi­li lís­tek na něja­kou „show“, kte­rou asi neo­če­ká­va­li. Tohle byla moje zku­še­nost s turis­ty. Samo­zřej­mě vel­mi pod­po­ru­ji záměr, aby bylo před­sta­ve­ní samo­fi­nan­co­va­tel­né, to mně při­jde vel­mi důležité.

Jak se vám tady vystu­po­va­lo? Ten­to pro­jekt jste plá­no­va­li pro men­ší a uza­vře­něj­ší pro­stor?
Urči­tě počí­tá­me i s men­ší­mi a uza­vře­něj­ší­mi pro­sto­ry. Pro­jekt teď bude mít šňů­ru po Němec­ku, kde jsou pro­sto­ry intim­něj­ší, pří­mo urče­né pro fyzic­ké diva­dlo. Tam naše komor­ní, detail­ní prá­ce patří…

Vy sama už něja­kou dobu na jeviš­ti nevy­stu­pu­je­te. Způ­so­bi­lo to vaše mateř­ství, nebo jste se cíle­ně roz­hod­la, že se bude­te věno­vat pou­ze cho­re­o­gra­fii?
Urči­tě to bylo i tím mateř­stvím, pro­to­že člo­věk nemá vlast­ně žád­ný čas sám tré­no­vat. Vystu­po­vá­ní se nebrá­ním, zahrá­la bych si vel­mi ráda, ale také nemám ambi­ce být na jeviš­ti za kaž­dou cenu. Potře­bo­va­la bych na to čas a asi by to před­sta­ve­ní měl reží­ro­vat někdo jiný, nechtě­la bych ho dělat sama.

Proč?
Pro­to­že bych se chtě­la sou­stře­dit jenom na roli per­for­me­ra, nechtě­la bych řešit věci kolem, kte­ré jsou vel­mi nároč­né. Byla bych ráda, aby mě vedl někdo jiný. Já samo­zřej­mě můžu dávat spous­tu mate­ri­á­lu, nápa­dů, zapo­jo­vat se do cel­ko­vé dra­ma­tur­gie i este­ti­ky před­sta­ve­ní, ale měl by ho reží­ro­vat někdo jiný.

Co máte v nej­bliž­ší době před sebou? Chys­tá­te se už na něja­ký nový pro­jekt?
Máme naplá­no­va­ná vystou­pe­ní se sta­rý­mi věc­mi, jede­me do Edinbur­gu na Frin­ge Fes­ti­val s Jezd­ci a s La Lobou, do Düs­sel­dor­fu na Tanzmes­se, pak je šňů­ra Sor­ce­re­ra v Němec­ku. Chce­me to před­sta­ve­ní samo­zřej­mě pra­vi­del­ně hrát i v Pra­ze. A na příští rok bych urči­tě chtě­la chys­tat nový projekt.

Máte už něja­ké kon­krét­ní plá­ny?
Ano, pří­pra­va nové kre­a­ce a worksho­pů v roce 2015, pří­pra­va Sor­ce­re­ra v celo­ve­čer­ní podo­bě. Nej­dů­le­ži­těj­ší je pro mne ale stá­va­jí­cí před­sta­ve­ní co nej­ví­ce reprí­zo­vat, aby mělo šan­ci uzrát.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.