Rumunská taneční historie jako dynamit

Nedáv­no dra­ma­tur­gie hole­šo­vic­ké stagi­o­ny Alfred ve dvo­ře nabíd­la praž­ské­mu pub­li­ku výživ­nou ukáz­ku sou­čas­né rumun­ské tvor­by Roma­ni­an Pul­se. Zdá se, že nená­pad­ná pře­hlíd­ka z kra­je Mir­cei Eli­a­da a Ioa­ny Mony Popo­vi­ci vzbu­di­la neče­ka­ný roz­ruch a Janu Bohutín­skou inspi­ro­va­la k násle­du­jí­cí reflexi.

Před­stav­te si, že jed­no­ho dne zjis­tí­te, že tanec ve vaší zemi je zce­la bez pamě­ti. Jste sice absol­vent nebo absol­vent­ka taneč­ní ško­ly, ale o his­to­rii tan­ce ve své zemi jste se během stu­dia nedo­zvě­dě­l/-a sko­ro nic. Vaši uči­te­lé vám dokon­ce neu­mí odpo­vě­dět ani na pří­mo polo­že­né otáz­ky – Kdo byl před námi? Na koho nava­zu­je­me? Kolu­jí jen legen­dy. Tře­ba ta o cho­re­o­gra­fo­vi, kte­rý se jme­no­val Ste­re Pope­scu (1920 – 1968). V době nesvo­bo­dy emi­gro­val a v Paří­ži způ­so­bil skan­dál svou avant­gard­ní cho­re­o­gra­fií. Jed­na polo­vi­na pub­li­ka nad­še­ně tles­ka­la a dru­há své buče­ní dopro­vo­di­la emo­tiv­ním háze­ním růz­ných před­mě­tů na scé­nu. Když dlou­ho pát­rá­te, najde­te něko­li­ka­mi­nu­to­vý záznam inkri­mi­no­va­né­ho díla. Jak ho ale pře­číst? Je to blá­bol a pro­pa­dák, nebo revo­luč­ní umě­lec­ké ges­to? Obě ver­ze čte­ní jsou mož­né. To samé ostat­ně pla­tí i pro pro­jekt Roma­ni­an Dan­ce His­to­ry. A těch ver­zí by moh­lo být ješ­tě víc.

Když jste umě­lec a tvůr­ce, může­te na ztrá­tu pamě­ti, o kte­rou se posta­ral tuhý nesvo­bod­ný režim, zare­a­go­vat vlast­ním způ­so­bem – tvor­bou. Rumun­ští uměl­ci zača­li spo­lu s cho­re­o­gra­fem Manu­e­lem Pel­mu­sem tvo­řit vlast­ní Rumun­skou taneč­ní his­to­rii (Roma­ni­an Dan­ce His­to­ry). Pro­jekt, kte­rý dob­ře demon­stru­je diva­del­ní proud upo­za­ďu­jí­cí finál­ní dílo jako něco nežá­dou­cím způ­so­bem uce­le­né­ho a hoto­vé­ho, pří­liš kon­venč­ní­ho, a upřed­nost­ňu­jí­cí pro­ces tvor­by, umě­lec­ké ges­to, jež je nut­né chá­pat v umě­lec­ko-spo­le­čen­ském kon­tex­tu, jestli­že se chce­me pus­tit do jeho inter­pre­ta­cí. Roma­ni­an Dan­ce His­to­ry (RDH) je dia­log – po před­sta­ve­ní násle­du­je dis­ku­se s divá­ky; ale­spoň tak jsem RDH sama dva­krát zažila.

Na Sym­po­ziu v pol­ském Lub­li­nu, kte­ré bylo sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Identity.Move! (zamě­ře­né­ho na umě­lec­ký výzkum), vystou­pi­li Rumu­ni s čás­tí RDH The Ham­mer without a Mas­ter. Dva taneč­ní­ci – per­for­me­ři. Jeden v oby­čej­ných kalho­tách a koši­li, dru­hý v kos­tý­mu odka­zu­jí­cí­mu ke kro­jům. Na jeviš­ti se poku­si­li o „rekon­struk­ci“ Pope­sco­va díla. Rekon­struk­ci v uvo­zov­kách, pro­to­že ve sku­teč­nos­ti ani omy­lem nepra­cu­jí doku­men­tár­ní, his­to­ri­o­gra­fic­kou for­mou, ale jdou ces­tou inter­pre­ta­ce, vlast­ní­ho pohle­du, vlast­ní­ho pře­mýš­le­ní o před­mě­tu své­ho zájmu. Vyu­ží­va­jí všech­no, co si zama­nou – mysti­fi­ka­ci, paro­dii, iro­nii, gro­tes­ku, tanec… Výsled­kem je vlast­ně mozai­ka taneč­ních klišé v pohy­bu i mimi­ce, kte­rou by s pře­hle­dem posklá­da­la i kdeja­ká jiná taneč­ní kul­tu­ra. A inter­pre­to­vat moh­li i divá­ci, když zahrá­li, jak asi teh­dy moh­lo vypa­dat aplau­du­jí­cí a bučí­cí pub­li­kum. The Ham­mer without a Mas­ter je také vyu­ži­tel­ný jako gue­ril­la – když taneč­ní­ci inko­gni­to při­je­dou na zahra­nič­ní fes­ti­val, bez pozvá­ní vnik­nou na jeviš­tě a svým vyprá­vě­ním o rumun­ské taneč­ní his­to­rii hacknou seri­oz­ní fes­ti­val a nakrk­nou jeho orga­ni­zá­to­ry i pub­li­kum. Prý, možná.

A že umí nakrk­nout, to je asi v sou­vis­los­ti s Roma­ni­an Dan­ce His­to­ry jedi­né jis­té. V Lub­li­nu si jed­na divač­ka při před­sta­ve­ní demon­stra­tiv­ně roz­táh­la před obli­če­jem novi­ny a čet­la si, aby se nemu­se­la dívat. To samé udě­lal jeden z divá­ků v Pra­ze, když tu v Alfre­du ve dvo­ře Rumu­ni vystou­pi­li s dal­ší čás­tí pro­jek­tu, Social Dan­ce (9. dub­na v rám­ci fes­ti­va­lu Roma­ni­an Pul­se). Jiní divá­ci své nakrk­nu­tí vyjá­d­ři­li pří­mo odcho­dem upro­střed před­sta­ve­ní. V hle­diš­ti se zce­la nezha­sí­ná, tak­že všech­ny reak­ce jsou veřej­né, dob­ře vidi­tel­né pro divá­ky i samot­né tanečníky.

Social Dan­ce je na tom z hle­dis­ka obtíž­nos­ti divác­ké­ho poro­zu­mě­ní ješ­tě hůř než The Ham­mer without a Mas­ter. Bez kon­tex­tu by to bylo jen bez­cíl­né trsá­ní nesou­ro­dé par­tič­ky na rumun­skou popi­nu. Jen­že na oči se tu spo­leh­nout nemů­že­me, jde o myš­le­ní, kon­cept. Ve sku­teč­nos­ti do rám­ce rumun­ské taneč­ní his­to­rie vklá­dá Social Dan­ce rom­skou kul­tu­ru, hud­bu mane­le a taneč­ní­ci si ješ­tě čás­ti před­sta­ve­ní dovo­lu­jí věno­vat rumun­ské­mu, a v Pra­ze i čes­ké­mu, minis­ter­stvu kul­tu­ry. Vypa­dá to nevin­ně, ale ve sku­teč­nos­ti to u rumun­ské­ho pub­li­ka rezo­nu­je jako rudý hadr u býka. Pro­to­že: Tohle (rozu­měj Romo­vé) pře­ci nejsou sou­část naší (rozu­měj rumun­ské) kultury!

Kdy­bych měla dva kusy RDH, kte­ré jsem vidě­la, hod­no­tit jako plno­hod­not­ná před­sta­ve­ní, pova­žo­va­la bych je za výsměch, kte­rý tes­tu­je hra­ni­ce umě­ní a divác­ké blbos­ti. Vidě­la jsem je v diva­del­ních pro­sto­rách, což samo o sobě sti­mu­lu­je oče­ká­vá­ní něče­ho hoto­vé­ho, pro­fe­si­o­nál­ní­ho, zkrát­ka něče­ho, co má urči­té para­me­t­ry. RDH tako­vá není. Je to prá­vě zmí­ně­né ges­to. Ale je také doce­la mož­né, že je sku­teč­ně výsmě­chem – kon­zer­va­tiv­ní­mu naci­o­na­lis­mu, sna­ze pet­ri­fi­ko­vat jedi­nou správ­nou a při­ja­tel­nou ver­zi his­to­rie, jedi­nou ver­zi dob­ré­ho, sro­zu­mi­tel­né­ho umě­ní, tou­ze jed­nou pro vždy a správ­ně popsat lid­skou identi­tu. Až do teď bych byla ochot­ná napsat, že RDH je lokál­ní pro­jekt, sro­zu­mi­tel­ný v rumun­ském kon­tex­tu a pro­to zce­la nevhod­ný jako vývoz­ní arti­kl. Jen­že, copak se nás tyhle „beto­no­va­cí“ sna­hy netý­ka­jí? Copak se netý­ka­jí jaké­ho­ko­liv stá­tu, kte­rý rela­tiv­ně nedáv­no pro­žil a zvlá­dl pře­vrat­nou his­to­ric­kou změ­nu (poli­tic­ké­ho reži­mu, lid­ské­ho myš­le­ní, chá­pá­ní svo­bo­dy)? Copak se netý­ka­jí jaké­ho­ko­liv stá­tu? Komu­ni­ty? Paměť je křeh­ká hod­no­ta a plu­ra­li­ta inter­pre­ta­cí je mož­nos­tí, kte­rá mno­hým (sku­teč­ně mno­hým) nesmír­ně pije krev.

Roma­ni­an Dan­ce His­to­ry je z hle­dis­ka něče­ho tako­vé­ho jako umě­lec­ké mis­trov­ství, pro­pa­dák. Jen­že o to, mys­lím, tvůr­cům nejde. Jde o to, že chtě­jí veřej­ně mlu­vit o tom, o čem hovo­řit pova­žu­jí za nut­né – jedi­ná prav­da nee­xis­tu­je, natož aby ji někdo vlast­nil a his­to­rie je kon­strukt, kte­rý se dá pou­žít k mar­gi­na­li­za­ci nepo­ho­dl­ných, ke zkrášlo­vá­ní rea­li­ty, ve pro­spěch mocen­ských zájmů (rea­li­zo­va­ných tře­ba i v malin­kém taneč­ním nebo aka­de­mic­kém ryb­níč­ku). Nebo se jen všem smě­jí do očí? Inter­pre­ta­ci se meze nekladou.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jana Bohutínská

Koučka a novinářka zaměřená na umění, kulturu a byznys. Pracovala mj. jako redaktorka časopisu Taneční zóna a kulturního čtrnáctideníku A2, vedla workshopy kritického psaní. Jako koučka se vedle dalších oblastí věnuje problematice druhé kariéry umělců.