Člověk v mezní situaci

Petr Boháč je reži­sér, autor kon­cep­tů, dra­ma­turg, pro­du­cent. Jeho jmé­no spo­ju­je­me pře­de­vším s for­ma­ce­mi Spit­fi­re Com­pa­ny a Tan­te­hor­se, fes­ti­va­ly Nul­tý bod a Za dveř­mi, a v posled­ní době s diva­del­ní pro­gra­ma­cí Palá­ce Akro­po­lis. Za jeho režij­ní a autor­ské asi­s­ten­ce vznik­lo v posled­ní době něko­lik význam­ných pro­jek­tů jako např. One Step Befo­re the Fall či Antiwords, dří­ve např. 13. Měsíc/ Requi­em za Bru­na Schul­t­ze či Nedo­tknu­tel­ní. Poe­ti­ka, v níž se jeho díla pro­fi­lu­jí, mají roz­kmit od lout­ko­vé přes fyzic­kou per­for­man­ci až po taneč­ní diva­dlo. Není snad­né ji postih­nout – je bás­ni­vá i kon­cep­tu­ál­ní, intro­vert­ní i expre­siv­ní, vždy tro­chu pro­vo­ka­tiv­ní. Vlast­ně tak tro­chu Petr půso­bí sám – jako neprak­tic­ký inte­lek­tu­ál, se kte­rým máte chuť si dát páku!

V rám­ci hlav­ní­ho pro­gra­mu fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha uvá­dí­te pre­mi­é­ru, kte­rá vznik­la v kopro­duk­ci tří význam­ných sub­jek­tů – dráž­ďan­ské­ho taneč­ní­ho cen­t­ra Helle­rau, bru­sel­ské­ho diva­dla Bri­git­ti­nes a Tan­ce Pra­ha Jak ten­to vel­ko­rysý pro­dukč­ní model ovliv­nil přípravy? 

Ani­mal Exi­tus jsme při­stu­po­va­li jako ke kaž­dé jiné pre­mi­é­ře. Ten orga­ni­zač­ní roz­sah je sekun­dár­ní zále­ži­tost. Roz­ho­du­jí­cí bylo to, že jsme se moh­li kon­ti­nu­ál­ně ana­ly­tic­ky zabý­vat tím, čím jsme chtě­li. Zahra­nič­ní kopro­duk­ce jsou pro nás ces­tou, jíž se hod­lá­me do budouc­na vydat. Chce­me zkrá­tit dobu zkou­še­ní, ale maxi­mál­ně zin­ten­ziv­nit prá­ci v rám­ci rezi­denč­ní­ho poby­tu.  Ten­to­krát jsme měli malý tým lidí, na měsíc a půl vyvá­za­ných z kon­tex­tu Pra­hy, kte­ré se poda­ři­lo uklid­nit tak, aby se sou­stře­di­li na tvorbu.

Dru­há pod­stat­ná věc byla mož­nost roz­ho­vo­ru s lid­mi, kte­ří měli k naší prá­ci co říct, což byla v Helle­rau Car­men Meh­nert a v Bru­se­lu Patrick Bon­té. Klad­li nám otáz­ky, tre­fo­va­li se přes­ně do mých nešva­rů, jako jsou ste­re­o­ty­py v prá­ci s hud­bou, rytmem; Car­men napří­klad hod­ně komen­to­va­la pro­sto­ro­vé zále­ži­tos­ti, tak­že když jsme se pře­su­no­va­li do Bri­git­ti­nes, byl jsem při­pra­ve­ný někte­ré zále­ži­tos­ti radi­kál­ně měnit. Po při­po­mín­kách Patric­ka Bon­té­ho, kte­rý novou insce­na­ci viděl vlast­ně před pre­mi­é­rou, jsem se poku­sil nahléd­nout celou věc ješ­tě s ohle­dem na vní­má­ní divá­ka. Ta zpět­ná vaz­ba byla pro mě zásad­ní. Komen­tá­ře obou mě sko­kem posunovaly.

Stih­ne­te v této fázi ješ­tě něco měnit?

Nejde o to něco měnit, ten tvar je hoto­vý. Jen jsem si uvě­do­mil, že chci při­dat ješ­tě jeden roz­měr, kte­rý se dotý­ká per­cep­ce před­sta­ve­ní. Samo­zřej­mě netvr­dím, že se díky tomu nezmě­ní i někte­ré čás­ti před­sta­ve­ní. Zce­la jis­tě to ovliv­ní vní­má­ní pro­sto­ru obou per­for­me­rek. Jsem sám zvě­dav, jak to pub­li­kum příjme.

S čím tedy ten­to­krát na divá­ky vyru­ku­je­te?

Já pokra­ču­ji v tri­lo­gii věno­va­né tělu. Začal jsem cho­re­o­gra­fií One Step Befo­re the Fall, v níž jsem – samo­zřej­mě vel­mi ovliv­něn Mar­ké­tou Vacov­skou – obje­vil téma „vyčer­pá­ní“.  V této chví­li se dostá­vám k mode­lu při­je­tí, akcepta­ce, ať už vlast­ní smr­ti, nebo urči­té trau­ma­tic­ké udá­los­ti. Inspi­ro­va­li jsme se výzku­mem ame­ric­ké psy­cho­lož­ky Kübler-Ros­so­vé, kte­rá kon­cem 60. let pub­li­ko­va­la výsled­ky výzku­mu pěti set respon­den­tů, kte­ří se muse­li vyrov­ná­vat s fak­tem, že brzy umřou.

A k čemu ten výzkum dospěl?

Ros­so­vá popsa­la pět fází, jimiž člo­věk v tako­vé situ­a­ci pro­chá­zí – těmi sta­vy jsou: popí­rá­ní, hněv, smlou­vá­ní, depre­se, smí­ře­ní. Ten­to pětistup­ňo­vý model je pod­sta­tou Ani­mal Existus.

A proč jste toto téma zvolil?

Zákla­dy lid­ské exis­ten­ce mě zají­ma­jí dlou­ho­do­bě. Věno­val jsem se jim už při stu­diu filo­zo­fie, este­ti­ky, a čes­ké lite­ra­tu­ry na filo­zo­fic­ké fakul­tě. Mys­lím si, že sou­čas­ný tanec dis­po­nu­je mož­nost­mi, jak na základ­ní lid­ské pod­mín­ky nahlí­žet a zob­ra­zo­vat je. A jed­na z těch základ­ních okol­nos­tí je při­je­tí smr­ti či trau­mat. Mys­lím si, že je pro moder­ní­ho člo­vě­ka vel­mi důle­ži­té si trau­ma­ta při­pus­tit, jinak se dosta­ne ješ­tě do vět­ších problémů.

Je zají­ma­vé, že v době, kdy při­chá­zí­te s tím­to váž­ným obsa­hem je polo­vi­na sou­bo­ru tzv. „v naději“.

To pocho­pi­tel­ně také ovliv­ni­lo vývoj celé­ho kon­cep­tu. Smrt a naro­ze­ní spo­lu kore­spon­du­jí, nedá se jed­no k dru­hé­mu nevztáh­nout. Pro­to jsme se při pří­pra­vě Ani­mal Exu­tus kon­fron­to­va­li s tex­tem Sta­bat Mater od Julie Kris­te­vy. Fas­ci­nu­jí­cí text.

Mohl bys­te se vrá­tit k ozřej­mě­ní tri­lo­gie, o níž jste hovo­řil – jaké jsou její čás­ti, a o čem pojednávají?

Prv­ní část, jak jsem už zmí­nil, bylo dílo s Mar­ké­tou Vacov­skou a Len­kou Dusi­lo­vou One Step Befo­re the Fall. Ani­mal Exis­tus tvo­ří část dru­hou, atře­tí bude mít pre­mi­é­ru za rok v režii Miřen­ky Čecho­vé. Já píšu k insce­na­ci kon­cept. Bude se jme­no­vat Sni­pers Like a bude vychá­zet z ryt­mic­ké parti­tu­ry Labu­tí­ho jeze­ra. Podrob­nos­ti zatím zaml­čím. Hud­bu nám bude dělat Ame­ri­čan­ka Sivan Eldar. Taneč­ní­ky na scé­ně bude odstře­lo­vat v hle­diš­ti pří­tom­ný sniper.

Čím vás ten feno­mén odstře­lo­va­čů zaujal?

Mys­lím na to dlou­ho, ješ­tě od dob spo­lu­prá­ce s Jiřím Sozan­ským, kte­rý byl v Sara­je­vu. Tragé­die Sara­je­va de fac­to zača­la tím, že sni­pe­ři ostře­lo­va­li civi­lis­ty. To samé se dělo i teď na Ukra­ji­ně.  Sni­per není vidět, stří­lí na vel­kou vzdá­le­nost a nelze se pro­ti němu brá­nit. Bude­me roz­pra­co­vá­vat téma skry­té hroz­by a uprch­lic­tví. Jsem rád, že jsme zís­ka­li nor­ské­ho kopro­du­cen­ta z Bae­rum Kul­tur­hus. Tak­že na kon­ci břez­na bude­me mít pre­mi­é­ru v Bae­ru­mu, bude násle­do­vat sever­ská tour a v květ­nu se vrá­tí­me do Prahy.

Co tedy všech­ny tři čás­ti tri­lo­gie spojuje?

Je to téma, kte­ré sle­du­je­me už od začát­ku naší tvor­by – člo­věk v mez­ní situ­a­ci. One Step před­sta­vo­val spí­še indi­vi­du­ál­ní nahlí­že­ní, Ani­mal je více meta­fy­zic­ký a Sni­per zasa­hu­je více do spo­le­čen­ské­ho kon­tex­tu. Pro všech­ny tři pro­jek­ty pla­tí sna­ha opros­tit se úpl­ně od vše­ho, vzít jed­nu ideu a vel­mi jed­no­du­še ji pře­nést na jeviště.

Když pou­ží­vá­te slo­vo těles­nost, jak je vnímáte?

Já se sna­žím při­jít s novým jazy­kem, ať už cho­re­o­gra­fic­kým nebo režij­ním. Neu­stá­le se o tom s  Miřen­kou a Mar­ké­tou baví­me.  Pro mě je těles­nost urči­tý pro­stře­dek, kte­rým se pokou­ším vyjá­d­řit to, co chci. Samo­zřej­mě kaž­dý tanec je těles­nou zále­ži­tos­tí, bez toho by to nebyl tanec, pakli­že by netan­či­li robo­ti. Ale pro mě je důle­ži­té, že tělo má emo­ce, že má urči­té limi­ty. Kaž­dý z per­for­me­rů má limi­ty někde jin­de. Mar­ké­ta Vacov­ská má limi­ty úpl­ně jin­de než Miřen­ka, nebo Bára Láta­lo­vá, kte­rá pro mě před­sta­vu­je novou zkušenost.

Tak­že těles­nost rov­ná se performer.

To je pod­le mě zásad­ní pojme­no­vá­ní, aspoň v mém slov­ní­ku. Per­for­me­ra odli­šu­ji od taneč­ní­ka a od her­ce. Per­for­mer na jeviš­ti nasa­zu­je své já, svo­ji pří­tom­nost. Taneč­ní­ka, když to zjed­no­du­ším, vidím jako inter­pre­ta – musí být zastu­pi­tel­ný, má alter­na­ce – když se podí­vá­me na pra­xi nor­mál­ní­ho balet­ní­ho sou­bo­ru, tak taneč­ník plní part urči­té cho­re­o­gra­fie. Ale per­for­mer při­ná­ší svůj oso­bi­tý pohled na to, kdo je, proč je, proč to vůbec dělá a jaké má mož­nos­ti těla.

Ješ­tě tady máme toho herce…

Herec je v pro­vo­zu čino­her­ní­ho diva­dla pro mě srov­na­tel­ný s taneč­ní­kem – mís­to pohy­bu pra­cu­je s mlu­ve­ným slo­vem. A teď netvr­dím, že taneč­ník nemů­že mít v sobě kus per­for­me­ra, a netvr­dím, že napří­klad Karel Dob­rý v Oprič­ni­ko­vi je herec bez kusu per­for­me­ra. Nemám potře­bu tohle nějak víc vysvět­lo­vat, jenom si to teď rov­nám v hlavě.

Řek­ně­te mi, jak jste vlast­ně při­šel k diva­dlu? Zmí­nil jste, že jste stu­do­val filo­zo­fii, češ­ti­nu a … najed­nou jste režisér.

Na stu­diu jsem chví­li koke­to­val s gene­ra­tiv­ní lin­gvis­ti­kou, potom jsem se zabý­val čes­kou lite­ra­tu­rou, pře­de­vším čes­kou poezií pře­lo­mu 30., 40. let, tak­že mě zají­mal pře­lom, změ­ny poe­ti­ky u Hola­na a Sei­fer­ta, nová vlna poezie 42, Jiří Kolář atd. Mys­lel jsem si, že celý svůj život strá­vím v Kle­men­ti­nu a budu počí­tat met­ra ver­šů a pra­co­vat s inter­pre­ta­cí, psát kri­ti­ky, což jsem také psal … Ale v jis­té chvíli …

 … ten moment všech­ny zajímá.

… v jis­té chví­li mě to pře­sta­lo bavit. Já mám rád změ­ny.  Než jsem došel k lite­ra­tu­ře, tak jsem hrál pro­fe­si­o­nál­ně fotbal.

Fot­bal?!

No, já jsem do osm­nác­ti let vlast­ně nic jiné­ho nedě­lal. Pak jsem ale zjis­til, že nebu­du nej­lep­ší a dva roky jsem stu­do­val jenom pro­to, abych se dostal na univerzitu.

Vy jste při fot­ba­le nestu­do­val gymnázium?

Ne, vůbec ne. Já jsem de fac­to necho­dil do ško­ly, pro­to­že fot­ba­lis­ti cho­dit do ško­ly nemuse­jí… Já jsem elek­tri­kář, ale nikdy jsem na drá­ty v pod­sta­tě nesáhl.

 Co byla vaše prv­ní režie?

Anne Fran­ko­vá. Což byl režij­ně spí­še intu­i­tiv­ní kon­cept, ve kte­rém jsem si šťast­ně určil základ­ní režij­ní pravidla.

Jak jste si tvo­řil názor na to, jak reží­ro­vat, když jste neměl žád­né zkušenosti?

Hol­ky si ze mě vždyc­ky děla­jí legra­ci, že reží­ru­ji jako tre­nér, já de fac­to men­to­ru­ji nebo kou­ču­ji.  Ale jak při­bý­va­jí zku­še­nos­ti, sna­žím se roz­li­šo­vat, kte­ré věci by moh­ly fun­go­vat, a kte­ré ne. Za těch sedm let se už nějak vytří­bil můj režij­ní jazyk, dou­fám.  Ale mys­lím si, že jej za chví­li budu muset pře­hod­no­tit, pro­to­že bych se nerad dostal do sta­vu, kdy dělám podob­né věci, věci podob­ným způ­so­bem.  Cítím, že po dokon­če­ní tri­lo­gie budu muset sáh­nout k něče­mu nové­mu. Samo­zřej­mě kon­cept člo­vě­ka v mez­ní situ­a­ci zůsta­ne, ten jsem našel už u Jiří­ho Kolá­ře a dal­ších bás­ní­ků, a pořád mě to zají­má. Ale mys­lím si, že nad­chá­zí doba, kdy budu muset změ­nit poe­ti­ku a mož­ná i žánr. Nej­vět­ší dob­ro­druž­ství je prá­vě v této změ­ně, v mož­nos­ti pře­hod­no­tit svá výcho­dis­ka a stvo­řit nové tvůr­čí paradigma.

Kro­mě těch­to lite­rár­ních ikon, zau­jal vás někdo jako vzor, či inspi­ra­tiv­ní ener­gie v oblas­ti diva­dla nebo tance.

Spíš než reži­sé­ři jsou to insce­na­ce, kte­ré mi zůsta­ly v hla­vě. Mě v jis­té chví­li uchvá­ti­la Sest­ra úzkost v Diva­dle v Dlou­hé, to pro mě bylo napros­to fas­ci­nu­jí­cí před­sta­ve­ní. Umím si před­sta­vit, že kdy­bych to viděl dnes, tak by mě to tolik neza­u­ja­lo, ale ten­krát šlo o ini­ci­ač­ní záži­tek.  Teď se už těž­ko nadchnu pro něco, co vidím, pro­to­že jsem vel­mi kon­fron­tač­ní typ divá­ka. Když vidím cosi, co ve mně rezo­nu­je, oka­mži­tě se s tím začnu kon­fron­to­vat. Asi si tím neu­stá­le tří­bím svou poe­ti­ku.  Ale napří­klad před­sta­ve­ní Kris­ti­á­na Lupy, či War­li­kowské­ho, jsou pro mě stá­le fas­ci­nu­jí­cí – vidět s jakým roz­sa­hem pra­cu­jí a s jakou inti­mi­tou! Pře­de­vším poje­tí intim­nos­ti u Lupy je pro mě nedo­sa­ži­tel­ná hodnota.

 Když mlu­ví­te o tom, že vás zají­má kraj­ní situ­a­ce, pro­věr­ka, máte s tím něja­kou osob­ní zkušenost?

Já mys­lím, že jsem tro­chu feno­me­no­log. Pra­cu­ji s uzá­vor­ko­vá­ním mode­lu a jeho zkou­má­ním. Ale není to uza­vře­ná labo­ra­toř. Jeden lon­dýn­ský novi­nář viděl One Step a nechtěl uvě­řit, že jsem se osob­ně, v rodin­ném kru­hu, nese­tkal s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou. Říkal jsem mu, že není těž­ké si před­sta­vit, jak je pro nemoc­né par­ki­so­nem těž­ké zapnout si koši­li. Já nemu­sím být u toho, abych viděl, že něco tako­vé­ho exis­tu­je, umím si to před­sta­vit. Tím neří­kám, že se k téma­tu nepři­bli­žu­ji z růz­ných stran a že nepra­cu­ji se svo­jí vlast­ní vzpo­mín­ko­vou nebo pro­žit­ko­vou pamětí.

Pra­cu­je­te s urči­tým okru­hem lidí, ale v posled­ní době se tro­chu pro­mě­ni­li – mlu­vím napří­klad o Andrei Milt­ner, nebo Báře Láta­lo­vé. Pozo­ru­je­te svět čes­kých per­for­ming arts s ohle­dem na to, s kým bys­te rád spolupracoval?

No, jéje… Teď jsme popr­vé udě­la­li open call na Sni­pers. Vel­mi nás pře­kva­pil zájem a mož­nos­ti, s kým bychom moh­li pra­co­vat. Toto roz­ši­řo­vá­ní je vel­mi důle­ži­té a pro sku­pi­nu jako Spit­fi­re i nezbyt­né. Bohu­žel jsem typ člo­vě­ka, kte­rý vel­mi těž­ko hle­dá ces­tu k novým lidem. Meta­fo­ric­ky řeče­no, ve své prá­ci potře­bu­ji ke svým per­for­me­rům a per­for­mer­kám „milost­ně vzpla­nout”, udě­lat ze zkou­še­ní intim­ní proces.

Na dru­hou stra­nu jsem byl mimo jiné porad­cem pro vel­ké fir­my, sesta­vo­va­la byz­nys plá­ny, byz­nys mode­ly, tak­že doká­žu tuto meto­di­ku apli­ko­vat. Nepo­čí­ta­je zkou­še­ní, hoto­vé před­sta­ve­ní je pro mě jed­na tře­ti­na výsled­ku, dru­hou tře­ti­nu tvo­ří dra­ma­tur­gie celé sku­pi­ny lidí a ta tře­tí část před­sta­vu­je chá­pá­ní díla jako pro­duk­tu, kte­rý na trhu buď uspě­je, nebo ne.

Takhle trž­ně jste scho­pen se na svo­ji tvor­bu dívat?

Urči­tě. V sou­čas­né době se dostá­vám stá­le čas­tě­ji do pro­du­cent­ské role i díky tomu, že pra­cu­ji v Akro­po­li jako dra­ma­turg.  Pro­chá­zím napříč celým tím pro­dukč­ním řezem: v jis­té chví­li jsem pro­du­cent u jiných před­sta­ve­ní, než u mých, jin­dy fun­gu­ju zase jako dra­ma­turg, a potom tře­ba jako reži­sér. Půso­bí ama­tér­sky, když sou­bo­ry s rela­tiv­ně dob­rým před­sta­ve­ním nejsou schop­ny zachá­zet jako s produktem…

 … a trva­jí na jeho výji­meč­nos­ti, i když na něj nikdo necho­dí.  Pak plá­čou na baru a láte­ří, že zase nepřišel?

Něco v tom smys­lu, což je samo­zřej­mě vel­mi zjed­no­du­še­né. Ale zkrát­ka – dopře­du se neza­mys­lí, co s danou insce­na­cí budou dělat. To je ale zásad­ní otáz­ka. Může­me pla­kat, že se to nehra­je, nebo může­me pra­co­vat na tom, aby se daný kus hrál. Čes­ký kon­text, když se na to ptá­te, je vel­mi malý, a ješ­tě je vel­mi „praž­ský“. A tím, jak je malý, de fac­to lokál­ní, tak potře­bu­je­me oslo­vit evrop­ský kon­text. Tak­že já z toho pro­du­cent­ské­ho hle­dis­ka v sou­čas­né době vní­mám, že nej­dů­le­ži­těj­ší je vyvézt Spit­fi­re do evrop­ské­ho prostoru.

 

9. 6. 2014

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.