Cédric Andrieux

26. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA před­sta­vil spo­leč­ný pro­jekt fran­couz­ské­ho per­for­me­ra a kon­cep­tu­a­lis­ty Jérô­ma Bela a fran­couz­ské­ho taneč­ní­ka Céd­ri­ca Andrie­ux. Insce­na­ce s pros­tým názvem: Céd­ric Andrie­ux, vyrůs­tá z kon­cep­tu por­trétu taneč­ní­ka, kte­rý reka­pi­tu­lu­je svou kari­é­ru a pře­de­vším svou zku­še­nost s feno­mé­nem sou­čas­né­ho tance.

Tato osm­de­sá­ti­mi­nu­to­vá per­for­man­ce je sólem pro Céd­ri­ca Andrie­ux. Vznik­la v Paří­ži v roce 2009 pod zášti­tou Thé­âtre de la ville, Fes­ti­val d´Automne a R.B. Jérô­me Bel. Céd­ric Andrie­ux v ní pro­střed­nic­tvím nara­tiv­ních a pohy­bo­vých pasá­ží vyprá­ví svůj pří­běh taneč­ní­ka, kte­rý se naro­dil v roce 1977 ve fran­couz­ském Bres­tu, vystu­do­val paříž­skou kon­zer­va­toř se zamě­ře­ním na sou­čas­ný tanec, poté ode­šel do New Yor­ku do angaž­má ve sku­pi­ně Jen­ni­fer Muller/The Works, v níž strá­vil dva roky, aby ji v roce 1999 opus­til a násle­du­jí­cí léta 1999 – 2007 pro­žil v angaž­má Mer­ce Cun­ningham Dan­ce Com­pa­ny. V roce 2007 se vrá­til do Fran­cie a do roku 2010 půso­bil jako sólis­ta Lyon Ope­ra Ballet.

Přes­to­že se jed­ná o sólo­vou a v řadě aspek­tů auto­bi­o­gra­fic­kou per­for­man­ci, je zřej­mé, že se tvůr­cům nejed­na­lo o napl­ně­ní sché­ma­tu osob­ní zpo­vě­di. Spo­leč­né autor­ství obou osob­nos­tí – Céd­ri­ca Andrie­ux a Jérô­ma Bela – tak z její struk­tu­ry zře­tel­ně vyční­vá. Céd­ric Andrie­ux sice v rám­ci toho­to kusu před­sta­vu­je sám sebe, nehra­je však ani tak Céd­ri­ca Andrie­ux – člo­vě­ka, jako spí­še Céd­ri­ca Andrie­ux – taneč­ní­ka na poli sou­čas­né­ho tan­ce. Auto­bi­o­gra­fic­ké detai­ly, osob­ní či intim­ní sfé­ra posta­vy zůstá­va­jí takřka stra­nou. Akcen­ty insce­nač­ní­ho tva­ru nao­pak smě­řu­jí od posta­vy k cel­ku, jsou sou­stře­dě­ny k úsi­lí nahléd­nout pojem sou­čas­né­ho tan­ce v růz­ných filo­zo­fic­kých a spo­le­čen­ských per­spek­ti­vách. Posta­va, kte­rou zde Céd­ric Andrie­ux vytvá­ří a kte­rou napl­ňu­je pro­střed­nic­tvím celé své osob­nos­ti, své reál­né iden­ti­ty, je navzdo­ry pří­tom­nos­ti auto­bi­o­gra­fic­kých prv­ků nepře­tr­ži­tou hrou na hra­ni­ci skutečnosti.

Základ­ní­mi rysy této zábav­né scé­nic­ké kolá­že jsou iro­nie, nad­hled a vtip. Klí­čem k výstav­bě její insce­nač­ní struk­tu­ry je prin­cip opa­ko­vá­ní násle­du­jí­cí­ho cyk­lu: nasto­le­ní moti­vu nara­cí per­for­me­ra, násle­du­je záměr­ná, pro­myš­le­ná baga­te­li­za­ce či zjed­no­du­še­ní toho­to moti­vu, kte­ré ústí do iro­nic­ké­ho komen­tá­ře či glo­sy. Někte­ré z moti­vů jsou dále roz­ví­je­ny fyzic­kou akcí či tan­cem, jako např. ukáz­ky kre­a­cí, kte­ré Céd­ric Andrie­ux tan­čil v rám­ci Cun­ningha­mo­vých děl, ukáz­ky z Cun­ningha­mo­vy tré­nin­ko­vé meto­dy, kre­a­ce z insce­na­ce Newark Trishy Brown ad.
Úsi­lí o mode­lo­vost, o posti­že­ní nej­o­bec­něj­ších rysů, kte­ré sou­čas­ný tanec cha­rak­te­ri­zu­jí v rovi­ně main­stre­a­mo­vé­ho pově­do­mí, vyja­dřu­je rov­něž scé­nic­ké ucho­pe­ní této kom­po­zi­ce. Céd­ric Andrie­ux při­chá­zí na jeviš­tě se spor­tov­ní taš­kou a láhví vody oble­čen „tré­nin­ko­vě“, tedy v poně­kud ošun­tě­lém trič­ku, vyta­ha­ných spor­tov­ních kalho­tách a spor­tov­ních botách. Sou­čás­tí jeho kre­a­ce je pří­tom­nost mik­ro­por­tu, kte­rý má při­pev­ně­ný na těle a kte­rý kro­mě toho, že ovliv­ňu­je per­for­me­rův fyzic­ký pro­jev, zpro­střed­ko­vá­vá nepře­tr­ži­tý pře­nos zvu­ku i fyzic­ké­ho hlu­ku per­for­me­ro­va těla. Záro­veň však při­spí­vá k atmo­sfé­ře inti­mi­ty, k ilu­zi, že jsme svěd­ky sku­teč­né­ho intim­ní­ho mono­lo­gu – nejen „hry“ na něj. Céd­ric Andrie­ux postup­ně vyzou­vá spor­tov­ní boty a (v por­tá­le) se pře­vlé­ká do taneč­ní­ho pásu slou­ží­cí­ho taneč­ní­kům k fixa­ci muž­ské­ho při­ro­ze­ní při pohy­bu a do při­lé­ha­vé­ho čer­ve­né­ho bati­ko­va­né­ho tri­ko­tu. Tyto prv­ky v živo­tě taneč­ní­ka při­tom výmluv­ně glo­su­je a skr­ze jejich pří­zem­nost, s jem­nou iro­nií, nená­pad­ně a nená­sil­ně ote­ví­rá téma před­sud­ků spo­je­ných s tou­to pro­fe­sí, včet­ně téma­tu soci­ál­ní­ho posta­ve­ní tanečníka.

Kon­tem­pla­ce nad para­do­xy filo­zo­fic­kých výcho­di­sek sou­čas­né­ho tan­ce a bana­li­za­ce­je­ho fyzic­ké rea­li­ty pro­stu­pu­je celou insce­na­cí. Ten­to myš­len­ko­vý odkaz, kte­rý si se zábav­nou leh­kos­tí pohrá­vá s téma­tem tvůr­čí svo­bo­dy, pře­kra­čo­vá­ní hra­nic či odkrý­vá­ní soci­ál­ních ste­re­o­ty­pů odha­lu­je autor­ský vliv Jérô­ma Bela.Jako před­sta­vi­tel vývo­jo­vé­ho prou­du sou­čas­né­ho tan­ce ozna­čo­va­né­ho jako non-dan­ce, pře­de­vším však tvůr­čí filo­zof v sou­řad­ni­cích sou­čas­né­ho tan­ce a umě­ní 21. sto­le­tí. je Jérô­me Bel fas­ci­no­ván otáz­kou smys­lu a soci­ál­ní funk­ce umě­ní v post­mo­der­ní době, tanec nevy­jí­ma­je. Svěd­čí o tom jeho rané pro­vo­ka­tiv­ní per­for­man­ce z 90. let, stej­ně jako poz­dě­ji mno­hem smíř­li­věj­ší, avšak tím kon­cen­t­ro­va­něj­ší tva­ry z obdo­bí posled­ní deká­dy, v nichž ten­to mys­li­tel nepře­stá­vá ohle­dá­vat neu­ral­gic­ké body našich kul­tur­ních a antro­po­lo­gic­kých sou­vztaž­nos­tí. Pro­jekt s názvem Céd­ric Andrie­ux před­sta­vu­je jed­nu ze samo­stat­ných sou­čás­tí vol­né série z díl­ny Jérô­ma Bela, jejichž námě­tem jsou sólo­vé por­tréty taneč­ní­ků, kte­ří uza­ví­ra­jí kari­é­ru a reka­pi­tu­lu­jí své zku­še­nos­ti. Pro­lo­gem k této řadě se stal Belův pro­jekt z roku 2000, kte­rý vytvo­řil s taneč­ní­kem a cho­re­o­gra­fem Xavie­rem le Royem a kte­rý nesl název Xavier le Roy. V roce 2004 násle­do­val por­trét balerí­ny Opé­ra Nati­o­nal de Paris Véro­nique Doisne­au, v dal­ší sezó­ně potom por­trét balerí­ny Isa­bel Torres z Tea­tro Muni­ci­pal Rio de Jane­i­ro, v roce 2009 por­trét Lut­ze Förs­te­ra z Tanzthe­a­ter Wup­per­tal Pina Bausch a Céd­ric Andrie­ux, tak­též z roku 2009.
Spo­leč­ným jme­no­va­te­lem uve­de­né série, je Belův pohled na feno­mén tan­ce ze zor­né­ho úhlu jeho vývo­jo­vé pro­měn­li­vos­ti, vari­a­bi­li­ty a este­tic­ko-teo­re­tic­kých pře­sa­hů. Do těch­to sou­řad­nic Bel nevá­há dosa­dit lid­skou bytost — taneč­ní­ka, kte­ré­ho kon­fron­tu­je s nasto­le­ný­mi este­tic­ko-vývo­jo­vý­mi kate­go­ri­e­mi tan­ce, stej­ně jako s pro­voz­ní rea­li­tou taneč­ní­ho umě­ní a jeho soci­ál­ní rezo­nan­cí. Bel se, spo­lu s jed­not­li­vý­mi inter­pre­ty, uve­de­ných por­trétů zamýš­lí nad pojmy jako jsou kla­sic­ký balet a jeho vrchol­ná peti­pov­ská for­ma či Balan­chi­no­va neo­kla­si­ka, nad cho­re­o­gra­fic­ký­mi opu­sy Wil­li­a­ma For­sy­tha a Jiří­ho Kyli­á­na, nad pojmem tanzthe­at­ru atd.

V pří­pa­dě Céd­ri­ca Andrie­ux jej zají­má pře­de­vším for­mál­ní abs­trak­ce a ale­a­to­ric­ké výbo­je či medi­ta­ce filo­zo­fa taneč­ní post­mo­der­ny Mer­ce Cun­ningha­ma, a v nepo­sled­ní řadě pak s jem­nou sebe­i­ro­nií ote­ví­rá téma poe­ti­ky tzv. non-dan­ce per­for­man­cí. Jérô­me Bel, stej­ně jako inter­pre­ti jed­not­li­vých por­trétů, nepři­ná­ší závě­ry svých scé­nic­kých stu­dií. Jeho zájem smě­řu­je k ote­ví­rá­ní per­spek­tiv, inspi­ro­vá­ní… Ve smys­lu recep­ce svých děl zůstá­vá skal­ním kon­cep­tu­a­lis­tou, neboť v duchu této filo­zo­fie usi­lu­je o dokon­če­ní díla v mys­lích divá­ků. Toto úsi­lí se mu daří, neboť nejen Céd­ric Andrie­ux, stej­ně jako por­tréty výše zmí­ně­ných osob­nos­tí před­sta­vu­jí díla vyni­ka­jí­cí nejen úsi­lím o pojme­no­vá­ní, pole­mi­ku či pro­vě­řo­vá­ní stá­va­jí­cích ter­mí­nů z oblas­ti vývo­je taneč­ní­ho umě­ní 20. (a 21.) sto­le­tí, ale vyzna­ču­jí se také neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­rou, kte­rá je v pří­pa­dě kaž­dé­ho z por­trétů zce­la jiná. Ten­to aspekt svěd­čí o empa­tii Jérô­ma Bela, kte­rý v roli auto­ra jed­not­li­vých kon­cep­tů doká­že vel­mi cit­li­vě odhad­nout osob­nost a cha­risma kaž­dé­ho z inter­pre­tů a ve struk­tu­ře insce­nač­ní­ho tva­ru usi­lu­je o to při­způ­so­bit svou výpo­věď poten­ci­á­lu inter­pre­ta, niko­li nao­pak. Por­trét Vero­nique Doisne­au tak cha­rak­te­ri­zu­je atmo­sfé­ra dojem­nos­ti s náde­chem smut­ku a nena­pl­ně­ných přá­ní, Xavie­ra le Roye pocit poro­zu­mě­nía nezměr­né sym­pa­tie k jeho neu­tu­cha­jí­cí vita­li­tě navzdo­ry dáv­no minu­lé­mu mlá­dí. U Lut­ze Förs­te­ra je to atmo­sfé­ra nos­tal­gic­ké non­ša­lan­ce, s níž ten­to taneč­ník vzpo­mí­ná na svou úlo­hu v ději­nách sou­čas­né­ho tan­ce… Céd­ric Andrie­ux pak při­ná­ší již zmí­ně­ný iro­nic­ký nad­hled nad svou rolí taneč­ní­ka v kuli­sách contemporary.

Kon­cept: Jérô­me Bel, Námět a spo­lu­prá­ce: Céd­ric Andrie­ux, S pou­ži­tím úryv­ků z děl: Trisha Brown (Newark), Mer­ce Cun­ningham (Biped, Sui­te for 5), Phi­lip­pe Tré­het (Nuit fragi­le), Jérô­me Bel (The Show Must Go On), Kou­čing: Jean­ne Ste­e­le (Mer­ce Cun­ningham) and Lan­ce Gries (Trisha Brown), Jazyk před­sta­ve­ní: Ang­lič­ti­na (s čes­ký­mi titul­ky), Mana­žer pro­duk­ce: San­dro Gran­do, Kopro­duk­ce: Thé­âtre de la ville (Paris), Fes­ti­val d´Automne (Paris), R.B. Jérô­me Bel (Paris).
 
9.6. 2014
Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Julie Kočí

Vystudovala teatrologii na FF UK v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském programu. Věnuje se výzkumu dějin a teorie tance.