EnviroCity

V let­ních měsí­cích Pra­hu oži­ví fes­ti­val Envi­ro­Ci­ty, kte­rý nabí­zí i taneč­ní před­sta­ve­ní. Fes­ti­val orga­ni­zu­je sdru­že­ní Colla­bo­ra­ti­ve Collecti­ve.  Pro­gram se ode­hra­je od 21. do 29. červ­na 2014 v zahra­dách are­á­lu IPR Pra­ha (Vyše­hrad­ská 57, Pra­ha 2) a dále od 3. čer­ven­ce do 9. září 2014 v industri­ál­ním pro­sto­ru Nákla­do­vé­ho nádra­ží Žižkov.

Cen­t­rem setká­vá­ní bude envi­ron­men­tál­ní pavi­lon Loop, kte­rý spe­ci­ál­ně pro tuto akci při­pra­vi­li stu­den­ti Fakul­ty umě­ní a archi­tek­tu­ry na Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě v Liber­ci a Les­nic­ké a dře­vař­ské fakul­ty na Čes­ké země­děl­ské uni­ver­zi­tě v Pra­ze pod vede­ním archi­tek­ty Marie Davi­do­vé (COLL COLL / FA ČVUT), Šimo­na Pro­ko­pa (COLL COLL) a Mar­ti­na Klo­dy (ARCHWERK). „Pavi­lon je zamýš­len jako nezvyk­lý typ měst­ské­ho mobi­li­á­ře, kte­rý spo­lu­u­tvá­ří veřej­ný pro­stor, posky­tu­je mož­nost komu­nit­ní­ho potká­vá­ní, a záro­veň slou­ží jako umě­lec­ký objekt, kte­rý lze oži­vo­vat pro­střed­nic­tvím per­for­man­cí,“ dodá­vá k pro­jek­tu Marie Davidová.

Spo­lupo­řa­da­te­lem fes­ti­va­lu je Insti­tut plá­no­vá­ní a roz­vo­je hl. měs­ta Pra­hy (IPR Pra­ha), kte­rý v rám­ci série pre­zen­ta­cí a debat před­sta­ví na fes­ti­va­lu téma­ta spo­je­ná s oblast­mi archi­tek­tu­ry, urba­nis­mu, roz­vo­je a tvor­by měs­ta. Pro­gram fes­ti­va­lu Envi­ro­Ci­ty kro­mě toho nabíd­ne i pre­zen­ta­ce a dis­ku­ze o tom, jakým způ­so­bem lze oži­vo­vat měst­ské veřej­né pro­sto­ry. Kul­tur­ní pro­gram pak dopl­ní site-spe­ci­fic per­for­man­ce inspi­ro­va­né archi­tek­to­nic­kým objek­tem pavi­lo­nu, ale i růz­né hry, inter­ak­tiv­ní worksho­py, archi­tek­to­nic­ké pro­cház­ky, cyk­lo­pro­jížď­ka, video-insta­la­ce a další.

Slav­nost­ní zahá­je­ní fes­ti­va­lu spo­je­né s ver­ni­sá­ží pavi­lo­nu se usku­teč­ní v sobo­tu 21. červ­na od 20.00 ve ven­kov­ním are­á­lu IPR Pra­ha. Geo­me­t­rie archi­tek­to­nic­ké­ho objek­tu envi­ron­men­tál­ní­ho pavi­lo­nu Loop se sta­ne inspi­ra­cí pro zaha­jo­va­cí site-spe­ci­fic taneč­ní per­for­man­ci, kte­rou při­pra­ví na míru taneč­ni­ce Jana Vrá­na. Per­for­man­ce bude pod­po­ře­na svě­tel­nou show z díl­ny stu­dia Lun­chme­at.

Prv­ní fes­ti­va­lo­vou nedě­li 22. červ­na se brá­ny are­á­lu IPR Pra­ha ote­vřou již od 10.00, kdy se usku­teč­ní pohy­bo­vý workshop pro dospě­lé pod vede­ním Věr­ky Ondra­ší­ko­vé a Vero­ni­ky Sequen­so­vé. Workshop bude zamě­řen na komu­ni­ka­ci s pro­sto­rem a vněj­ším svě­tem, pro­střed­kem komu­ni­ka­ce však nebu­de pou­ze tělo taneč­ní­ka, ale objekt, v tom­to pří­pa­dě dře­vo. Účast na worksho­pu není ome­ze­na před­cho­zí­mi taneč­ně-pohy­bo­vý­mi zku­še­nost­mi, ale je ome­ze­na počtem účastníků.

Pro­gram fes­ti­va­lu dopl­ní v nedě­li 22. červ­na dvě taneč­ní před­sta­ve­ní, obě při­pra­ve­ná ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem TANEC PRAHA 2014. Před­sta­ve­ní pro čty­ři taneč­ní­ky, jed­no­ho hudeb­ní­ka a list papí­ru s názvem Svět z papí­ru z díl­ny cho­re­o­gra­f­ky Mir­ky Eli­ášo­vé je urče­no pro celou rodi­nu a ode­hra­je se od 13.00. Duo Kate­ři­ny Die­t­zo­véPet­ra Vrby, kte­ří půso­bí pod hla­vič­kou CreW­collecti­ve, se potká v taneč­ně-hudeb­ní impro­vi­za­ci od 17.00. Odpo­led­ní pro­gram (13.30) nabíd­ne rov­něž inter­ak­tiv­ní výtvar­ně-pohy­bo­vou díl­nu pro děti (5 – 12 let) pod vede­ním zku­še­né lek­tor­ky Jany Novo­ry­to­vé.

Tanec a per­for­man­ce se obje­ví i v pro­gra­mu posled­ní­ho červ­no­vé­ho víken­du. V sobo­tu 28. červ­na od 17.00 uve­de reži­sér a per­for­mer Jan Bár­ta se svým kole­gou, mul­ti­dis­ci­pli­nár­ním nor­ským uměl­cem Erik­kem McKen­zi­em před­sta­ve­ní Pitch – pro­jekt na pome­zí diva­dla, hud­by a insta­la­ce. Stej­ný den se od 18.00 bude dis­ku­to­vat o roli živé­ho umě­ní ve veřej­ném pro­sto­ru. Dis­ku­zi s odbor­ní­ky, koor­di­ná­to­ry, uměl­ci a zástup­ci z regi­o­nů při­pra­vi­la Nová síť ve spo­lu­prá­ci s Petrem Polou a její­mi hos­ty budou: Šár­ka Zahál­ko­vá z Diva­dla 29 a pro­jek­tu Off­ci­ty, Jiří Hon­zí­rek z Diva­dla Fes­te, Jiří Vydra z Vald­šten­ské lodžie a Adris Svět­lí­ko­vá s Dag­mar Kan­tor­ko­vou z kul­tur­ní­ho networ­ku Nová síť. Kul­tur­ní pro­gram fes­ti­va­lu v are­á­lu IPR Pra­ha zakon­čí v nedě­li 29. červ­na od 20.00 taneč­ní site-spe­ci­fic pro­jekt Palo Krši­aka.

Fes­ti­val se po skon­če­ní pro­gra­mo­vé čás­ti na IPR Pra­ha pře­su­ne od 3. čer­ven­ce 2014 na Nákla­do­vé nádra­ží Žiž­kov (NNŽ). Pro­gram na NNŽ je při­pra­vo­ván ve spo­lu­prá­ci s Land­s­ca­pe Fes­ti­va­lem Pra­ha a bude zve­řej­něn ve dru­hé polo­vi­ně června.

Vstup na fes­ti­val je zdar­ma. Více na www.envirocity.cz.

Kom­plet­ní pro­gram fes­ti­va­lu nalez­ne­te na: http://www.envirocity.cz/#!program/c137j

 

6.6. 2014