Flashmob — Den tance

Do vel­ko­le­pých oslav Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce orga­ni­zo­va­ných Vizí tan­ce zbý­vá něko­lik týd­nů, spí­še dnů. Máte-li zájem užít si spo­leč­ně v úte­rý 29. dub­na parád­ní zába­vu nauč­te se krát­kou cho­re­o­gra­fii na hit Wil­la Smi­the Men in Black.

Fla­shmob pro vás při­pra­vi­ly báječ­né taneč­ni­ce a lek­tor­ky praž­ské aka­de­mie BDS Máka a Káka. V Pra­ze se bude tan­čit opět na piaz­ze­tě ND, ale nevá­hej­te se při­po­jit kde­ko­li v ČR nebo ve svě­tě. Během fla­shmo­bu se natoč­te a pošle­te záznam na vizetance@vitence.cz, abychom moh­li při­pra­vit sestřih ze všech míst, kde se letos tan­či­lo na Man in Black.

Video při­pra­vi­li Vize tan­ce, Ciné­as­te a BDS aka­de­mie Pra­ha za pod­po­ry MHMP, MKČR a IDU. Více infor­ma­cí o MDT 2014 na webu VIZE TANCE, vizetance.cz/mezinarodni-den-tance-2014
 
Pro­gram Dne tan­ce v Pra­ze:
 
Piaz­ze­ta Národ­ní­ho diva­dla
15.30         zápis do Guin­nesso­vy kni­hy rekor­dů – balet­ní hodi­na
16.30         vystou­pe­ní dět­ské­ho bale­tu a stu­den­tů tan­ce z USA
17.00         420PEOPLE: Gol­den Crock, ME-SA/ALT@RT: Much More Than Nothing
18.00         street dan­ce fla­shmob
18.30         tom­bo­la
18.40         vystou­pe­ní nové­ho cir­ku­su
 
Náplav­ka u Raší­no­va nábře­ží
19.00         stu­den­ti praž­ských taneč­ních kon­zer­va­to­ří a HAMU, tan­čír­ny pro veřejnost

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.