ProART Festival v Praze a Brně

Již mezi tra­dič­ní kul­tur­ní udá­los­ti může­me řadit let­ní Mezi­ná­rod­ní workshop fes­ti­val Pro­ART, kte­rý letos svým jede­nác­tým vydá­ním ote­ví­rá svou dru­hou deká­du. Pokud hle­dá­te na léto umě­lec­ké vyži­tí, pak jste srdeč­ně zvá­ni k tomu­to ori­gi­nál­ní­mu pro­po­je­ní den­ních umě­lec­kých worksho­pů a večer­ních diva­del­ních pro­duk­cí, kte­ré budou opět hos­tit brněn­ské Diva­dlo na Orlí a JAMU, resp. Stát­ní ope­ra Národ­ní­ho diva­dla a Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD v Praze.

Již od roku 2004 se může­te na kul­tur­ní mapě setká­vat s Pro­ART fes­ti­va­lem a pokud jste se s ním ješ­tě nese­tka­li, pak je nej­vyš­ší čas chy­bu napra­vit. Téměř tři­cít­ka mezi­ná­rod­ních peda­go­gů nadžán­ro­vých doved­nos­tí se těší na setká­ní s Vámi.

V Brně bude od sobo­ty 20. do 26. čer­ven­ce vyu­čo­vat mj. také Neil Paris z Vel­ké Bri­tá­nie, kte­rý by doká­zal roz­tan­čit i sto­jí­cí žid­li či Eran Gisin z Izra­e­le, z jehož ener­gie bude­te žít po celý zby­tek léta. Jako nováč­ky fes­ti­va­lu při­ví­tá morav­ská met­ro­po­le němec­ké­ho taneč­ní­ka roku Ola­fa Rei­nec­ke­ho a cho­re­o­gra­f­ku roku Bär­bel Sten­zenber­ger. Opět se před­sta­ví na jihu Mora­vy také Slo­vák Vla­di­slav Beni­to Šol­týs, jenž sta­ví na zku­še­nos­tech z folk­lór­ní­ho a zemi­té­ho sou­čas­né­ho tan­ce a taneč­ní­ho diva­dla, a Ire­ne Bauer z Víd­ně, jež moder­ně, ana­to­mic­ky a hlav­ně trpě­li­vě při­bli­žu­je lai­kům i pro­fe­si­o­ná­lům zákla­dy kla­sic­ké­ho tan­ce a Pilates.

 

Pra­ha opro­ti tomu při­ví­tá mezi 27. čer­ven­cem a 3. srp­nem mj. Gab­rie­la Won­ga z Malaj­sie, jenž sta­ví svou sou­čas­nou taneč­ní tech­ni­ku krom jiné­ho i na prin­ci­pech čín­ské­ho taneč­ní­ho a bojo­vé­ho umě­ní, ele­gant­ní­ho „dan­seur noble” Žigu Jere­ba ze Slo­vin­ska či tech­nic­ky přes­nou a věč­ně opti­mis­tic­kou Leo­nie Wahl ze Švý­car­ska. Vyu­čo­vat se bude od bale­tu, jógy, Pila­tes, přes moder­ní lek­ce, sou­čas­né tren­dy až po taneč­ní diva­dlo, part­ne­ři­nu, impro­vi­za­ci a ino­va­tiv­ní fúzi Fel­den­kre­is s bre­akdan­ce. Pro zájem­ce o prá­ci s men­tál­ně posti­že­ný­mi nabí­zí praž­ský Pro­ART ate­li­ér Tanec s a bez han­di­ca­pu pod vede­ním Hany Zanin, Češ­ky pro­vda­né do Rakous­ka. Vyu­ču­je čes­ky a při­tom pou­ží­vá postu­py ze svých dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí v této oblas­ti. Je ředi­tel­kou vídeň­ské­ho cen­t­ra Ich bin OK pro lidi s Dow­no­vým syn­dro­mem. Tuto smě­si­ci taneč­ních sty­lů může ochut­nat kaž­dý bez roz­dí­lu věku, pohla­ví (tan­čí­cí muži jsou pře­ci sexy) nebo pře­de­šlé­ho taneč­ní­ho vzdělání.

Tra­dič­ní herec­ké ate­li­é­ry pove­dou letos Kami­la Valůš­ko­vá z brněn­ské­ho HaDi­va­dla, v Pra­ze pak reži­sér­ka a dra­ma­tur­gy­ně Diva­dla Na zábrad­lí Lucie Feren­zo­vá. Diva­dlo může být zají­ma­vým obo­ha­ce­ním i pro zary­té­ho milov­ní­ka tan­ce, emo­ce a výraz totiž pat­ří i do pohybu.

Fes­ti­val nabí­zí šan­ci i těm, kte­ří se chtě­jí zúčast­nit něja­ké­ho taneč­ní­ho pro­jek­tu na jeviš­ti a dosud nemě­li tu pří­le­ži­tost. V tzv. sear­ching pro­jek­tu se pod dohle­dem cho­re­o­gra­fů a reži­sé­rů mohou před­sta­vit na prk­nech, jež zna­me­na­jí svět.

Mezi letoš­ní fes­ti­va­lo­vé novin­ky pat­ří řada tzv. mas­terc­lass, kte­ré jsou krat­ší v čase, ale inten­ziv­něj­ší v nápl­ni. V Brně bude vyu­čo­vat mas­terc­lass hudeb­ni­ce a zpě­vač­ka Iva Bit­to­vá, v Pra­ze pak oper­ní pěvec Adam Pla­chet­ka a muzi­ká­lo­vá zpě­vač­ka a stá­li­ce čes­ké popu­lár­ní hud­by Bára Basi­ko­vá.
V Brně opět pro­běh­nou kro­mě taneč­ních a herec­kých worksho­pů i lek­ce kla­ví­ru a smyč­co­vých nástro­jů pod vede­ním Richar­da Poh­la, resp. Graf­fo­va kvar­te­ta. V obou měs­tech fes­ti­val tra­dič­ně nabí­zí i dvou­den­ní fotoworkshop zamě­ře­ný na pohy­bo­vou a diva­del­ní fotografii.

Umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Mar­tin Dvo­řák k letoš­ní­mu roč­ní­ku řekl: „Nej­vět­ším láka­dlem bude asi tro­ji­ce víken­do­vých pěvec­kých mas­terc­lass pod vede­ním Basi­ko­vé, Bit­to­vé a Pla­chet­ky. Samo­zřej­mě máme vel­kou radost, že naše pozvá­ní při­ja­li. Jako nováč­ky fes­ti­va­lu při­ví­tá­me Leo­nie Wahl ze Švý­car­ska a Žigu Jere­ba ze Slo­vin­ska nebo němec­ké cho­re­o­gra­fic­ké duo Ola­fa Rei­nec­ke a Bär­bel Sten­zenber­ger. Po letech se k nám vra­cí oblí­ben­ci Gab­riel Wong z Malaj­sie a Slo­ven­ka Eva Kli­máč­ko­vá z Paří­že. Nebu­de chy­bět ani milá­ček brněn­ské scé­ny Eran Gisin či Neil Paris s taneč­ním diva­dlem. O své zahra­nič­ní zku­še­nos­ti se na fes­ti­va­lu podě­lí rov­něž Češi Petr Ochvat z vídeň­ské Tan­zquar­tier či Anna Štěr­bo­vá z Lan­desthe­a­ter Linz. Fes­ti­val se pro leto­šek pone­se v duchu téma­tu Tělo jako hlas — Slo­vo jako obraz, kte­rý byl zvo­len z tou­hy po hle­dá­ní pře­sa­hu jed­not­li­vých umě­lec­kých dis­ci­plín, kte­ré fes­ti­val pre­zen­tu­je a ve své filo­zo­fii zaštiťuje.”

Nabi­tý večer­ní pro­gram v Diva­dle NoD a Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD nabíd­ne ve 12 veče­rech pro­jek­ty z Čes­ka, Slo­ven­ska, Rakous­ka, Maďar­ska, Izra­e­le, Řec­ka, Fran­cie a Němec­ka. Při­hlá­sit se na worksho­py je mož­né pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké při­hláš­ky na webu http://www.proart-festival.cz/cz/proart-festival-2014/ od 1. dubna.

Peda­go­go­vé XI. Pro­ART Fes­ti­va­lu 2014

BRNO, 20. 7. – 26. 7. 2014
17 peda­go­gů z 6 svě­to­vých zemí

Ire­ne Bauer (A) — balet, Pila­tes
Iva Bit­to­vá (CZ/USA) — pěvec­ká mas­terc­lass
Mar­tin Dvo­řák (CZ/A) — jóga
Eran Gisin (IL) — moder­na Kibbu­tz
Graf­fo­vo kvar­te­to (CZ) — smyč­co­vé nástro­je
Mar­kus Hip­p­mann (A) — fotoworkshop
Ale­na Paja­so­vá (CZ/CH) — tanec pro začá­teč­ní­ky
Neil Paris (UK) — taneč­ní-diva­dlo sear­ching pro­jekt
Richard Pohl (CZ) — kla­vír
Mir­ka Pro­ke­šo­vá (CZ) — moder­na
Olaf Rei­nec­ke (D) — con­tem­po­ra­ry, part­ne­ring
Bär­bel Sten­zenber­ger (D) — impro­vi­za­ce, part­ne­ring
Vla­di­slav Beni­to Šol­týs (SK) — con­tem­po­ra­ry
Kami­la Valůš­ko­vá (CZ) — herec­ký sear­ching projekt

PRAHA, 
26. 7. – 3. 8. 2014
15 peda­go­gů ze 7 svě­to­vých zemí

Bára Basi­ko­vá (CZ) — pěvec­ká mas­terc­lass
Gina Bat­tistich (A) — od Fel­den­kre­is k Bre­akdan­ce
Ire­ne Bauer (A) — balet
Mar­tin Dvo­řák (CZ/A) — jóga
Lucie Feren­zo­vá (CZ) — herec­ký sear­ching pro­jekt
Žiga Jereb (SLO/A) — part­ne­ring, moder­na
Eva Kli­máč­ko­vá (SK/F) — taneč­ní sear­ching pro­jekt
Paul Lec­laire (D) — fotoworkshop
Petr Ochvat (CZ/A) — od Fel­den­kre­is k Bre­akdan­ce
Adam Pla­chet­ka (CZ/A) — oper­ní mas­terc­lass
Vla­di­slav Beni­to Šol­týs (SK) — taneč­ní diva­dlo
Anna Štěr­bo­vá (CZ/A) — part­ne­ring
Leo­nie Wahl (CH/A) — impro­vi­za­ce, con­tem­po­ra­ry
Gab­riel Wong (MAL/D) — con­tem­po­ra­ry
Hana Zanin (CZ/A) — tanec s a bez handicapu

Pořá­dá Pro­ART ve spo­lu­prá­ci s: Národ­ním diva­dlem Pra­ha, praž­ským Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­rem NoD a Diva­dlem na Orlí / Hudeb­ně-dra­ma­tic­kou labo­ra­to­ří JAMU.

Za finanč­ní pod­po­ry hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna, Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, Rakous­ké­ho kul­tur­ní­ho fóra, Čes­ko-němec­ké­ho fon­du budouc­nos­ti, Vel­vy­sla­nec­tví stá­tu Izra­el v Pra­ze a Nada­ce Život umělce.