Rozbagrováno!

foto: archiv festivalu

foto: archiv festivalu

Šes­ti­den­ní pře­hlíd­kou Terén­ní úpra­va zapo­ča­la svo­ji čin­nost plat­for­ma pro per­for­ma­tiv­ní umě­ní Terén. Ben­ja­mín Cen­t­ra expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla od 1. do 6. říj­na opa­no­val nejen Dům pánů z Fana­lu a HaDi­va­dlo, ale také kavár­nu PRAHA či Sál Bře­ti­sla­va Baka­ly. Dra­ma­tur­gic­ky se roz­kro­čil od melod­ra­mu Bohusla­va Mar­ti­nů přes dět­ský pro­gram až k tech­no pár­ty. Jak prv­ní výko­po­vé prá­ce změ­ni­ly brněn­skou kul­tur­ní krajinu?

Na čel­ní stra­ně síd­la CEDu vyrost­lo do úvod­ní­ho veče­ra impo­zant­ní leše­ní září­cí do setmě­lé­ho měs­ta výstraž­ný­mi svět­ly a množ­stvím oran­žo­vých upí­na­cích pásů. Z jádra kon­struk­ce zahá­jil per­for­ma­tiv­ní pře­stav­bu Elia Moret­ti, per­ku­sis­ta ital­ské­ho půvo­du, v Čes­ku spo­je­ný s alter­na­tiv­ní­mi akus­tic­ký­mi pro­jek­ty či diva­dlem Con­ti­nuo. Jeho kom­po­zi­ce pro bub­ny, čine­ly a smy­čec se ale bohu­žel pří­liš roz­plý­va­la v ote­vře­ném pro­sto­ru nad Zel­ným trhem, tak­že se hud­bě nepo­da­ři­lo obe­jmout počet­né obe­cen­stvo a kon­cen­t­ro­vat jeho pozor­nost jed­ním smě­rem. Poté pro­běh­ly obli­gát­ní pro­slo­vy. Nej­pr­ve hovo­ři­li: Miroslav Oščat­ka (ředi­tel CEDu), Maty­áš Dlab (umě­lec­ký šéf plat­for­my) a Lukáš Jiřič­ka (dra­ma­turg plat­for­my). Jak to u nových pro­jek­tů bývá, mno­ho mlu­vi­li o změ­nách, roz­ma­ni­tos­ti a jiném dra­ma­tur­gic­kém a insce­nač­ním pří­stu­pu. Slí­bi­li pro­jek­ty domá­cí i zahra­nič­ní, původ­ní i hos­tu­jí­cí, vět­ši­nou jed­no­rá­zo­vé, ale vždy pojí­ma­jí­cí pro­stor Brna jako urbán­ní jeviš­tě. Násled­ně Bar­bo­raJakub Liš­ko­vi coby redak­to­ři před­sta­vi­li nový časo­pis Cen­t­ra expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla CEDIT. Ten nabí­zí vhled do tvor­by všech scén CEDu a pře­de­vším do šir­ší­ho kon­tex­tu, jenž míst­ní umě­lec­ké zámě­ry formuje.

Spo­leč­ní­ka pro dru­hý večer před­sta­vo­val Oidi­pus, respek­ti­ve vari­a­ce antic­ké­ho pří­bě­hu v dra­ma­tu And­ré Gidea s hud­bou Bohusla­va Mar­ti­nů. Svě­to­vou pre­mi­é­ru reži­sér a vizu­ál­ní umě­lec Mark Ther insce­no­val jako roz­hla­so­vou hru na jeviš­ti. Své dílo úvod­ním a závě­reč­ným pro­slo­vem kon­fe­ren­ci­é­ra navá­zal na reál­né roz­hla­so­vé pro­ve­de­ní z roku 1936 v režii Jin­dři­cha Honz­la. Kro­mě zva­žo­vá­ní (ne)možnosti ovlá­dat svůj osud text při­ná­ší dis­ku­se o pod­sta­tě štěs­tí, hrdin­ství či prak­tič­nos­ti inces­tu. Nedá se říct, že by scé­nic­ká črta někte­ré z témat vyzdvi­ho­va­la nebo posou­va­la za hra­ni­ci pou­hé­ho komen­tá­ře. Nicmé­ně uply­nu­la v pří­jem­ném tem­pu, a to pře­de­vším díky Janu Kola­ří­ko­vi (Kré­on) a Hele­ně Čer­má­ko­vé (Jokas­ta), jejichž schop­nost tvo­ři­vě pra­co­vat s hla­sem jako hlav­ním vyja­d­řo­va­cím pro­střed­kem je zře­tel­ně vydě­lo­va­la od zbyt­ku obsa­ze­ní. Živá pro­duk­ce hud­by Mar­ti­nů vypl­ňo­va­la pře­dě­ly mezi výstu­py či pro­vá­ze­la pří­chod cha­rak­te­rů do dia­lo­gu. Až fil­mo­vým způ­so­bem dotvá­ře­la atmo­sfé­ru a pod­tr­ho­va­la základ­ní pova­ho­vé rysy postav dyna­mic­kým, ale nijak pře­kva­pi­vým způsobem.

Nej­bu­ja­řej­ší­ho divác­ké­ho při­je­tí se dočka­lo dílo ang­lic­ko-němec­ké­ho usku­pe­ní Gob Squad. Super Night Shot svou pro­kla­mo­va­nou vál­kou s ano­ny­mi­tou a pra­cí s blíz­kým oko­lím Sálu Bře­ti­sla­va Baka­ly nej­pří­mo­ča­ře­ji spl­ňo­val přá­ní Teré­nu vyu­žít pro­stor měs­ta. Akti­vi­za­ce pub­li­ka pro­běh­la už před začát­kem, kdy orga­ni­zá­to­ři s divá­ky při­pra­vi­li v před­sá­lí uví­ta­cí špa­lír pro navra­ce­jí­cí se (dle jejich slov) super­hr­di­ny. Roz­da­li prs­kav­ky, frkač­ky a vystře­lo­va­cí tru­bi­ce s fli­t­ry, vzty­či­li transpa­rent. Při­ví­tá­ní pro­běh­lo bouř­li­vě a nad­še­ně, atmo­sfé­ra i po pře­su­nu do seda­ček zůsta­la uvol­ně­ná. Ide­ál­ní star­to­va­cí pozi­ce pro simul­tán­ní sle­do­vá­ní čtyř nesestří­ha­ných video zázna­mů doku­men­tu­jí­cích sna­hu tří žen a jed­no­ho muže o doby­tí slá­vy v nezná­mém měs­tě. V rám­ci kon­cep­tu fik­tiv­ní­ho natá­če­ní roman­tic­ké­ho fil­mu všich­ni vyra­zi­li do ulic, kaž­dý s odliš­ným úko­lem. Bas­ti­an shá­něl ide­ál­ní loka­ci pro závě­reč­ný poli­bek. Berit hle­da­la nej­lep­ší mož­nou oso­bu k polí­be­ní. Lau­ra pro­pa­go­va­la hlav­ní hvězdu, a svou kole­gy­ni, Johan­nu a ta zase tes­to­va­la, jak Lau­ři­na PR stra­te­gie zalo­že­ná na lepe­ní Johan­ni­ných fotek na auta či výlo­hy fun­gu­je (a nepře­kva­pi­vě zjis­ti­la, že mizi­vě). Všich­ni hoj­ně inter­a­go­va­li s náhod­ný­mi kolemjdou­cí­mi. Berit obje­vi­la výřeč­né­ho Mirosla­va a pod sochou Još­ta, brněn­ským „žira­fo­ko­něm“, tak moh­lo dojít k oče­ká­va­né­mu polib­ku. Oslo­vo­vá­ní lidí pro­klá­da­ly krát­ké pou­lič­ní taneč­ní výstu­py (v blyš­ti­vých róbách či zví­ře­cích mas­kách), při nichž se akce celé čtve­ři­ce na chví­li syn­chro­ni­zo­va­ly, byť je od sebe zpra­vi­dla oddě­lo­va­lo něko­lik budov. Bez ostychu roz­ži­li měst­ské uli­ce a přes neu­stá­lou pří­tom­nost kame­ry se jim poda­ři­lo roz­mlu­vit kaž­dé­ho, kdo jenom tro­chu uměl ang­lic­ky. Uká­za­li, že komu­ni­ka­ce s „nezná­mý­mi bliž­ní­mi“ může uvol­ně­ně a pří­jem­ně pro­bí­hat i v jiné rea­li­tě než pou­ze vir­tu­ál­ní. Nejde o pře­vrat­nou myš­len­ku, ale neško­dí si ji při­po­mí­nat. Pub­li­kum se navíc nesmá­lo jenom cizí­mu „neštěs­tí“, pro­to­že videa kon­či­la zázna­mem špa­lí­ro­vé­ho vese­lí a kaž­dá z divác­kých tvá­ří se obje­vi­la ale­spoň v jed­nom zábě­ru. Zábě­ru, kte­rý nikdo pře­dem nea­ran­žo­val, pro kte­rý jim nikdo nevy­bral out­fit, neu­dě­lal make-up a nevy­mys­lel licho­ti­vé svět­lo. Stej­ně jako setká­ní na uli­ci i tyto zábě­ry mohou být vese­lé, smut­né, rozhně­va­né či trap­né. Jiný­mi slo­vy – při­ro­ze­né a lidské.

Dva násle­du­jí­cí veče­ry oku­po­va­la hud­ba. Dal­ší ze série „declub­bing“ večír­ků ukry­tých pod hla­vič­kou SOfT před­sta­vil argen­tin­ský DJ kolek­tiv T R R U E N O. Sklep­ní pro­sto­ry CEDu se do brz­kých ran­ních hodin otřá­sa­ly bea­ty nekom­pro­mis­ní­ho tech­na. Přes­to­že sle­do­vá­ní růz­no­ro­dých podob, jež žán­ru vtis­ku­jí jed­not­li­vé hudeb­ni­ce a hudeb­ní­ci, mělo být meri­tem věci, pozo­ro­vá­ní účast­ní­ků před mixo­va­cím pul­tem ský­ta­lo snad ješ­tě vět­ší potě­še­ní. Stej­ně jako před­chá­ze­jí­cí dny se Teré­nu poda­ři­lo na jed­no mís­to dostat lidi v nej­lep­ším slo­va smys­lu zvlášt­ní, oje­di­ně­lé a vizu­ál­ně neo­by­čej­ně pou­ta­vé. Napří­klad tu ved­le divo­žen­ky v čer­né lyžař­ské kuk­le a rafi­no­va­né čer­né pod­prsen­ce par­ke­tem brouz­dá pár v ležér­ní ele­gan­ci z pozd­ních dílů seri­á­lu Dallas. Pokud se tato kva­li­ta sta­ne u Teré­nu kon­stant­ní, tak se roz­hod­ně nebo­jím o jeho komu­nit­ní potenciál.

Pro­gram posled­ní­ho veče­ra bych bez váhá­ní ozna­či­la za nej­ex­pe­ri­men­tál­něj­ší. Čes­ké ambi­ent­ní usku­pe­ní IQ+1 sice šláplo napros­to ved­le mé slu­cho­vo­dy a kogni­tiv­ní pro­ce­sy, ale japon­ský hudeb­ník Oto­mo Yoshi­hi­de doká­zal k zostře­né­mu vní­má­ní vybu­dit i mou upře­hlíd­ko­va­nou mysl. Počá­teč­ní sklad­by s rados­tí laic­ky defi­nu­ji jako bolest v hud­bě. Pře­di­men­zo­va­ná hla­si­tost, inten­ziv­ní vrzot a občas­né zadu­ně­ní kopá­ku moh­ly poslu­cha­čům bolest způ­so­bo­vat, ale hlav­ně ji ana­ly­zo­va­ly. Roz­klá­da­ly ji na prvo­či­ni­te­le a umož­ni­ly osob­ním bolístkám odchod skr­ze agre­siv­ní zvu­ky, tak­že se mysl moh­la vyprázd­nit pro melo­dič­těj­ší, poklid­něj­ší dru­hou část kon­cer­tu. V ní se dalo kochat nej­čas­tě­ji kyta­ro­vý­mi plo­cha­mi naru­šo­va­ný­mi neo­če­ká­va­ný­mi pauza­mi či náh­lý­mi pory­vy hlasitosti.

Jak jsem už napsa­la, tak o komu­nit­ní poten­ci­ál nové brněn­ské plat­for­my nemám sta­rost. Nyní musím dodat, že nemám sta­rost ani o její poten­ci­ál umě­lec­ký. Ne kaž­dý večer jsem odchá­ze­la domů nad­še­ná este­ti­kou prá­vě zhléd­nu­té­ho, ale s postu­pem Terén­ní úpra­vy jsem více a více obdi­vo­va­la její dra­ma­tur­gic­ké rozpě­tí. Ukáz­ky per­for­ma­ti­vi­ty v nej­šir­ším mož­ném poje­tí, dle mého míně­ní, mohou brněn­ské kul­tu­ře (a kaž­dé­mu svol­né­mu jedin­ci) jen pro­spět. Street arto­vý umě­lec TIMO rozko­pa­né prázd­ni­no­vé Brno ozna­čil pomo­cí doprav­ní­ho sym­bo­lu jako jed­nu vel­kou sle­pou ulič­ku. Výko­po­vé prá­ce Teré­nu morav­skou met­ro­po­li nao­pak do širo­ka ote­ví­ra­jí. Snad se tím­to pří­stu­pem naka­zí i dal­ší instituce.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jiřina Hofmanová

Jiřina Hofmanová pracuje v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu při Divadelní fakultě JAMU a zároveň je doktorandkou oboru Divadelních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se věnuje dějinám českého, resp. československého divadla druhé poloviny 20. století. Mezi její aktuální záliby patří práce na disertaci, prokrastinace, lamentování nad stavem disertace, vaření, hrůza z toho, že disertace nebude nikdy hotová, čtení knih, jež se netýkají divadla, a chození do artových kin. Psaní o současném divadelním dění se nyní věnuje pouze na vyžádání, tedy minimálně, byť se k němu chce vrátit ve větším rozsahu.