Mezinárodní festival dokumentárního divadla – AKCENT 2019

Foto: (archiv festivalu)

Foto: (archiv festivalu)

Devá­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla AKCENT při­ná­ší inspi­ra­tiv­ní náhled do nej­růz­něj­ších forem scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré míří k pod­stat­ným otáz­kám dneš­ní doby. Zážit­ko­vé insta­la­ce, inter­ak­tiv­ní scé­nic­ké udá­los­ti a insce­na­ce doku­men­tár­ní­ho diva­dla reflek­tu­jí lokál­ní i glo­bál­ní téma­ta. Prů­běž­ná pře­hlíd­ka sou­čas­né domá­cí a zahra­nič­ní diva­del­ní tvor­by pro­běh­ne v Diva­dle Archa od 26. říj­na do 2. prosince. 

Letoš­ní AKCENT ote­vřou rezi­dent­ky Archa.lab Dai­sy Ale­xan­der, Mil­lie Done, Çiğ­dem ErdölVarja Hrva­tin pra­cu­jí­cí pod titu­lem Kadin­lar. Mla­dé tvůr­ky­ně se do Archy vra­cí s uni­kát­ním scé­nic­kým tva­rem Šče­ge­tavček zalo­že­ným na chyt­ré kom­bi­na­ci tex­tu, videa a zvu­ku. Inter­ak­tiv­ní insta­la­ce stu­du­je feno­mén žen­ství z pohle­du stra­chu, rebe­lie, eufo­ric­ké extá­ze, hys­te­rie a humoru.

Čes­ko-por­tu­gal­ský sou­bor Hotel Euró­pa ve své doku­men­tár­ní insce­na­ci Post-Colo­nial Loves nahlí­ží lás­ku jako dějiš­tě poli­ti­ky i uto­pií v kolo­ni­ál­ním pro­sto­ru a post­ko­lo­ni­ál­ní éře. Jak násil­ná pova­ha kolo­ni­a­lis­mu ovliv­ni­la vzta­hy v minu­los­ti a dnes? And­ré Amá­liaTere­za Havlíč­ko­vá vychá­zí z roz­ho­vo­rů s lid­mi, kte­ří kolo­ni­a­lis­mus zaži­li, ale i s pří­sluš­ní­ky nové gene­ra­ce naro­ze­né po pádu por­tu­gal­ské­ho impé­ria, kte­ří jsou kolo­ni­ál­ním myš­le­ním ješ­tě pří­mo poznamenáni.

Insce­na­ce doku­men­tár­ní­ho diva­dla Oby­čej­ní lidé se vra­cí na Akcent po letoš­ním úspě­chu na fes­ti­va­lu v Avig­no­nu a v pře­stáv­ce tur­né po Fran­cii. Setká­ní čes­kých a čín­ských život­ních osu­dů na jed­nom jeviš­ti vznik­la v kopro­duk­ci nezá­vis­lé­ho pekingské­ho diva­dla Living Dan­ce Stu­dio a Diva­dla Archa.
Osob­ní pří­běhy, hud­bu, tanec, video­art i svě­tel­ný design kom­bi­nu­jí čeští a čín­ští uměl­ci spo­leč­ně pří­mo před oči­ma divá­ků v neu­stá­le se pro­mě­ňu­jí­cí scéně.

Banál­ní pří­běh vzrůs­ta­jí­cí aver­ze mezi lid­mi inspi­ro­val cho­re­o­gra­fii Solo lamen­to­so slo­ven­ské reži­sér­ky a per­for­mer­ky Slá­vy Daub­ne­ro­vé. Auten­ti­ci­tu a doku­men­tár­nost pro­po­ju­je tato kon­cep­tu­ál­ní expe­ri­men­tá­tor­ka s fik­cí. Vznik­la tak insce­na­ce na pome­zí doku­men­tár­ní­ho, pohy­bo­vé­ho a výtvar­ně sty­li­zo­va­né­ho divadla.

Insce­na­ce doku­men­tár­ní­ho diva­dla Ishá, The Woman Who… vzni­ka­la v malé por­tu­gal­ské ves­nič­ce ve spo­lu­prá­ci s míst­ní komu­ni­tou. Nefor­mál­ní kolek­tiv mla­dých por­tu­gal­ských diva­del­ních tvůr­kyň se v ní zabý­va­jí téma­tem posta­ve­ní ženy napříč generacemi.

Oby­va­te­lé Nau­ru v Paci­fi­ku si spo­lu s lukra­tiv­ní­mi fos­fá­ty vytě­ži­li veš­ke­rou úrod­nou půdu a dnes musí pro vlast­ní obži­vu pro­vo­zo­vat uprch­lic­ké tábo­ry pro migran­ty vyhoš­tě­né z Aus­trá­lie. Auten­tic­ké svě­dec­tví mla­dých vlám­ských tvůrců/performerů Sil­ke Huy­smans a Han­ne­se Deree­re­ra, kte­ří oblast navští­vi­li a pro­zkou­ma­li, při­ná­ší insce­na­ce Ple­a­sant Island v pro­duk­ci diva­dla CAMPO.

Jaký vztah k mýtu a rea­li­tě má dneš­ní gene­ra­ce vnou­čat kubán­ských revo­lu­ci­o­ná­řů? Ve spo­lu­prá­ci s dráž­ďan­ským diva­dlem Helle­rau AKCENT před­sta­ví svým divá­kům také novou doku­men­tár­ní insce­na­ci Ste­fa­na Kae­gi­ho a Rimi­ni Pro­to­koll — Gra­n­ma. Pozou­ny z Hava­ny, kte­rá pro­po­ju­je rodin­né his­to­rie se socio-poli­tic­ký­mi otáz­ka­mi dneš­ní mění­cí se Kuby. Divá­ci se vypra­ví na toto před­sta­ve­ní auto­bu­sem do Hellerau.

Domá­cí tvůr­ce zastu­pu­je v pro­gra­mu AKCENTU Jiří Hon­zí­rek. Jeho autor­ská insce­na­ce Inter­net věcí zpra­co­vá­vá téma pra­cov­ních pod­mí­nek zahra­nič­ních „gastar­bai­te­rů” v zemích býva­lé­ho východ­ní­ho bloku.

Spielraum Kollek­tiv uve­dou svou inter­ak­tiv­ní diva­del­ní udá­lost Moje­Vi­ze, ve kte­ré děti vez­mou do svých rukou tele­viz­ní vysí­lá­ní zpráv. Diva­dlo Archa se pro ten­to účel pro­mě­ní v mís­to činu, kde mají děti ve věku 8 – 12 let mož­nost nahléd­nout do záku­li­sí tele­vi­ze a samy vytvá­řet její obsahy.

Zážit­ko­vou insta­la­ci s pro­jek­ce­mi a zvu­kem simu­lu­jí­cí návštěv­ní­kům poci­ty účast­ní­ků na nej­vět­ších revo­luč­ních demon­stra­cích v lis­to­pa­du 1989 při­pra­vu­je pro letoš­ní AKCENT sou­bor VOSTO5. Revo­luč­ní étos budou moci pro­střed­nic­tvím Same­to­vé simu­la­ce: Tri­bu­ny zažít divá­ci na vlast­ní kůži 26. a 27. lis­to­pa­du. Insta­la­ci dopl­ní díl­ny a gra­fic­ké worksho­py ve foyer divadla.

Do para­lel­ní­ho svě­ta onli­ne video­her zve divá­ky Jan Mocek se svou gamin­go­vou per­for­man­cí Vir­tu­al Ritu­al. Urba­nis­ta Osa­mu Oka­mu­ra, you­tu­ber Atlet, foto­gra­f­ka a gamer­ka Adéla Vosič­ko­vá – tři per­for­me­ři vytvo­ří expert­ní gamin­go­vý panel, aby odha­li­li vir­tu­ál­ní i reál­né ritu­á­ly, kte­ré for­mu­jí zdán­li­vě bez­tíž­ný svět videoher.

Fes­ti­val AKCENT
26. říj­na – 2. pro­sin­ce, Diva­dlo Archa
Pro­gram a vstu­pen­ky na www.archatheatre.cz a www.goout.cz

PROGRAM

pátek 26. říj­na, 20.00 diva­dlo
Fes­ti­val Akcent / Kadin­lar — Ščegetavček

nedě­le 27. říj­na a pon­dě­lí 28. říj­na, 20.00 diva­dlo
Fes­ti­val Akcent / Hotel Euró­pa — Post-Colo­nial Loves

nedě­le 10. lis­to­pa­du, 20.00 diva­dlo
Fes­ti­val Akcent / Johan a Jiří Hon­zí­rek – Inter­net věcí

pátek 15. a 16. lis­to­pa­du, 20.00 diva­dlo
Fes­ti­val Akcent / Jana Svo­bo­do­vá, Wen Hui a kol. /Divadlo Archa a Living Dan­ce Stu­dio – Oby­čej­ní lidé

pátek 22. lis­to­pa­du, 18.00 a sobo­ta 23. lis­to­pa­du, 15.00 per­for­man­ce
Fes­ti­val Akcent / Spielraum Kolek­tiv – MojeVize

pon­dě­lí 25. lis­to­pa­du, 20.00 diva­dlo
Fes­ti­val Akcent / Slá­va Daub­ne­ro­vá – Solo Lamentoso

úte­rý 26. a stře­da 27. lis­to­pa­du, 15.00 – 20.00, začá­tek vždy v celou hodi­nu, insta­la­ce
Fes­ti­val Akcent / Vosto5 – Same­to­vá simu­la­ce: Tribuna

čtvr­tek 28. lis­to­pa­du, 20.00 per­for­man­ce
Fes­ti­val Akcent / Joa­na Bri­to da Sil­va, Bea­triz Bap­tis­ta, Mari­a­na Fon­se­co, Susa­na Pai­xao – Ishá, The Woman Who…

pátek 29. lis­to­pa­du, 20.00 per­for­man­ce
Fes­ti­val Akcent / Cam­po – Sil­ke Huy­smans & Han­nes Deree­re – Ple­a­sant Island

sobo­ta 30. lis­to­pa­du, 20.00 diva­dlo / Moving Audi­en­ce, Fest­spielhaus Helle­rau, Dráž­ďa­ny
Ste­fan Kae­gi a Rimi­ni Pro­to­koll — Gra­n­ma. Pozou­ny z Havany

nedě­le 1. a pon­dě­lí 2. pro­sin­ce, 20.00 per­for­man­ce
Fes­ti­val Akcent / Jan Mocek – Vir­tu­al Ritual

Infor­ma­ce pro média a akreditace:

Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz