Vyšla Taneční zóna 1/2019

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

TANEČNÍ ZÓNA 1/2019 JE TADY! 

V tra­dič­ním for­má­tu Brá­ny vní­má­ní se věnu­je­me pan­to­mi­mě, jejím před­sta­vi­te­lům. S nej­zná­měj­ším sou­čas­ným čes­kým před­sta­vi­te­lem moder­ní pan­to­mi­my Radi­mem Vizvárym mlu­vi­la Jana Sopro­vá, jeho insce­na­ci Sólo aneb Pří­běh pan­to­mi­my ana­ly­zu­je prof. Cti­bor Tur­ba. Jana Sopro­vá při­pra­vi­la i obsáh­lý živo­to­pis­ný roz­ho­vor s nej­vý­znam­něj­ším slo­ven­ským mimem minu­lé­ho sto­le­tí, loni osm­de­sá­ti­le­tým Mila­nem Sládkem.

Nina Van­ge­li píše o Čes­ké taneč­ní plat­for­mě. Text o vítěz­ném pohy­bo­vém ese­ji PLI píše a roz­ho­vor s jeho auto­rem, per­for­me­rem Vik­to­rem Čer­nic­kým při­pra­vil edi­tor webo­vých strá­nek Taneč­ní zóny Mar­tin Macháček.

Pokra­ču­je­me také v loni zapo­ča­tém mapo­vá­ní regi­o­nál­ních čes­kých balet­ních scén. Po Ost­ra­vě, Brnu a Plzni se ten­to­krát věnu­je­me Čes­kým Budějovicím.

A začí­ná­me nový celo­roč­ní seri­ál zabý­va­jí­cí se diva­del­ní antro­po­lo­gií. Po dvou­le­tém mapo­vá­ní cest tan­ce z Afri­ky přes Sever­ní a Již­ní Ame­ri­ku, Blíz­kou Asii a Dál­ný Východ až do Evro­py Sta­ni­sla­va Sla­vic­ké­ho se ten­to rok zamě­ří­me na antro­po­lo­gic­ké pří­běhy dva­cá­té­ho sto­le­tí, jež ini­ci­o­val tvůr­ce kru­té­ho diva­dla Anto­nin Artaud a jež sepsal Polák Les­zek Kolan­kiewicz, prů­kop­ník diva­del­ní antro­po­lo­gie a tvůr­ce var­šav­ské ško­ly antro­po­lo­gie podí­va­ných, ředi­tel Var­šav­ské uni­ver­si­ty (2002 – 2012) a Cen­t­re de civi­li­sati­on polo­nai­se na Sor­bon­ně (2012 – 2016). Seri­ál spe­ci­ál­ně pro Taneč­ní zónu při­pra­vi­la vyso­ko­škol­ská peda­gož­ka, teo­re­tič­ka a kri­tič­ka Jana Pilátová.

LÍBÍ SE VÁM A ZAJÍMÁ VÁS TANEČNÍ ZÓNA? PŘEDPLATNÉ NEPOČKÁ! REVUE TANEČNÍ ZÓNA SI MŮŽETE PŘEDPLATIT !!! ZDE !!!