Choreografie vody

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

Čty­ři mohut­ná skla spo­je­ná oce­lí, jed­na hereč­ka, mik­ro­fon a před­po­věď poča­sí – zít­ra bude mož­ná pršet. Co bude­me dělat, až se „to“ sta­ne? Jak se s „tím“ vypo­řá­dá­me? Pár kapek dopad­ne na rame­no, tro­chu nám smá­čí šaty, a zatím­co se bude­me dívat naho­ru, stoup­ne pod námi hladina.

Nesne­si­tel­ná teku­tost bytí měla 19. květ­na obno­ve­nou pre­mi­é­ru na Jatkách78, popr­vé byla insce­na­ce uve­de­na minu­lý rok v rám­ci fes­ti­va­lu Let­ní Let­ná. Reži­sér Vít Neznal na pro­jek­tu spo­lu­pra­co­val s cho­re­o­gra­f­kou Dorou Sulžen­ko Hoš­to­vou a hereč­kou Kate­ři­nou Dvo­řá­ko­vou. V hale se tedy po něko­lik veče­rů zapl­ní vel­ké akvá­ri­um 12 000 lit­ry vody, se kte­rou se vypo­řá­dá­vá jed­na osa­mo­ce­ná herečka.

Divá­ci jsou roze­sa­ze­ni na čtyřech ele­va­cích, kaž­dá z nich sto­jí před jed­nou ze skle­ně­ných stěn. Dvo­řá­ko­vá se v šedých šatech a čer­ve­ných holín­kách pohy­bu­je po svém malém pro­sto­ru ve skle­ně­ném kvá­d­ru. Se slo­vy „Dob­rý večer“ divá­ky zdra­ví přes mik­ro­fon, jako by nás víta­la na něja­ké show. Postup­ně pře­chá­zí do odleh­če­né­ho mono­lo­gu o poča­sí a o „tom“, co se blí­ží. Vět­ši­na divá­ků prav­dě­po­dob­ně při­bliž­ně ví, co je čeká. Víme, že „to“ je blí­ží­cí se masa vody, se kte­rou se hereč­ka bude muset poprat a vyrov­nat. Bez zdr­žo­vá­ní divák dostá­vá, co oče­ká­vá. Na šedé šaty spad­ne Dvo­řá­ko­vé pár kapek, a zatím­co já se sna­žím na vyso­kém stro­pě vypo­zo­ro­vat, odkud přes­ně voda padá a jak to vůbec fun­gu­je, mik­ro­fon vyjíž­dí z akvá­ria naho­ru a scho­vá­vá se do kyb­lí­ku na stro­pě, aby na něj nena­pr­še­lo. Hereč­ka tak pře­stá­vá mlu­vit a začí­ná hrát tělem. Ze stro­pu ji kro­pí déšť, zatím­co zespo­du poma­lu stou­pá hla­di­na vody a zapl­ňu­je Dvo­řá­ko­vé holín­ky. Z poma­lé­ho ucuk­á­vá­ní před kap­ka­mi deš­tě se stá­vá divo­ký boj s vodou, sna­ha unik­nout nevy­hnu­tel­né­mu. Jed­no­du­ché pohy­by, otoč­ky, cáká­ní ruka­ma i noha­ma stou­pa­jí­cí voda stě­žu­je. Fyzic­ká nároč­nost tan­ce v mase vody je stá­le více přítomná.

Po chví­li však nával vody usta­ne a všech­na se z akvá­ria vypus­tí. Při­chá­zí stá­di­um domně­lé­ho kli­du. Dvo­řá­ko­vá se poté pub­li­ku sna­ží holín­ky pro­dat, jako­by už je nemě­la potře­bo­vat. Během vyvo­lá­vá­ní cen se však akvá­ri­um opět začne plnit a brzy voda pře­kro­čí hla­di­nu, kte­ré dosáh­la před­tím. Čer­ve­né boty plu­jí ve vodě ved­le hereč­ky. Už se nau­či­la pla­vat, nepo­tře­bu­je je. Nej­pr­ve se potá­pí a před­vá­dí nád­her­nou cho­re­o­gra­fii ve vodě, sna­ží se najít ces­tu ven. Postup­ně se začí­ná s mate­ri­á­lem kolem sebe smi­řo­vat, už jí není cizí, stá­vá se její sou­čás­tí. Do vody nebou­chá, pře­stá­vá agre­siv­ně naru­šo­vat její tex­tu­ru. Hla­dí, zkou­má ji a postup­ně s ní splý­vá. Pak zůstá­vá ležet na hla­di­ně a nechá­vá se poklid­ně nad­ná­šet. V momen­tě, kdy si aktér­ka na svůj nový stav při­vyk­ne, začne voda prud­ce ustu­po­vat, dokud její hla­di­na nezmi­zí někde v trub­kách pod akvá­ri­em. Dvo­řá­ko­vá dopa­dá na vlh­kou pod­la­hu a vra­cí se tak opět na začá­tek koloběhu.

Kon­cept samot­né insce­na­ce je vel­mi efekt­ní. Krom drob­né hereč­ky boju­jí­cí s lit­ry vody uza­vře­né v akvá­riu totiž fun­gu­je i samot­ný prin­cip meta­fo­ry teku­ti­ny. Může­me vodu chá­pat jako samot­ný život, může­me ji číst jako při­chá­ze­jí­cí změ­nu nebo pro­blém, kte­rý zrov­na řeší­me ve svém živo­tě. Pro­ces stra­chu, boje, pozná­vá­ní, smí­ře­ní, zkla­má­ní nebo zra­dy, všech­no se může zrcadlit v jed­né dív­ce v akvá­riu. Pokud však insce­na­ci čte­me jen přes for­mál­ní prá­ci s mate­ri­á­lem vody, může začít nudit i její krá­sa a este­ti­ka – i to jak hla­di­na láme a mění obraz těla, jak se od povrchu vody odrá­ží kap­ky dopa­da­jí­cí sho­ra a nepro­nik­nou hlou­bě­ji, jak nepro­nik­nu­tel­ně a pev­ně voda půso­bí v tako­vém množ­ství. Insce­na­ce vytvá­ří láka­vou a efekt­ní podí­va­nou a může divá­ka hlu­bo­ce zasáh­nout. Záro­veň pokud se člo­věk nene­chá pohl­tit, snad­no postrá­dá kon­krét­něj­ší téma, kte­ré by posou­va­lo čis­tý kon­cept někam dál.

Nesne­si­tel­ná teku­tost bytí
Režie: Vít Neznal
Cho­re­o­gra­fie: Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá
Hra­je: Kate­ři­na Dvo­řá­ko­vá
Dra­ma­tur­gie: Kate­ři­na Souč­ko­vá
Scé­no­gra­fie: Vít Neznal, Petr Vítek, Ivan Němec
Hud­ba: Jan Čtvrtník

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Alexandra Ratajová

Studentka Katedry Teorie a kritika na DAMU, občasná přispěvatelka webu Loutkáře, Divadelních novin a nové platformy studentů KTK PASQUIL, též členka redakce časopisu Hybris. Absolvovala tří týdenní pobyt na NYU Tisch School of the Arts díky soutěži Vaclav Havel Library Foundation o krátkou divadelní hru.