Choreografie vody

Čty­ři mohut­ná skla spo­je­ná oce­lí, jed­na hereč­ka, mik­ro­fon a před­po­věď poča­sí – zít­ra bude mož­ná pršet. Co bude­me dělat, až se „to“ sta­ne? Jak se s „tím“ vypo­řá­dá­me? Pár kapek dopad­ne na rame­no, tro­chu nám smá­čí šaty, a zatím­co se bude­me dívat naho­ru, stoup­ne pod námi hladina.

Publikováno
V rubrikách Recenze