Stanica volá SOS! A pražská nezávislá scéna podává pomocnou ruku

Foto: Stanice Zárečie Žilina

Foto: Stanice Zárečie Žilina

V noci z 18. na 19. květ­na pod­lehl sál S2 ve slo­ven­ské Sta­ni­ci Žili­na-Zárie­čie pla­me­nům. Šest­nác­ti­le­tá his­to­rie toho­to cen­t­ra pro sou­čas­nou kul­tu­ru je neroz­luč­ně spja­tá i s čes­kou scé­nou. Pro­to se pražští nezá­vis­lí uměl­ci spo­ji­li a při­pra­vu­jí v pon­dě­lí 3. červ­na od 19:30 bene­fič­ní večer ve Stu­diu ALTA s názvem Sta­ni­ca volá SOS! Ten­týž večer pod­po­ří výtěž­kem z Ope­nin­gu v PONCI Sta­nicu fes­ti­val TANEC PRAHA. 

Desít­ky dob­ro­vol­ní­ků a přá­tel Sta­ni­ce uklí­zí násled­ky niči­vé­ho požá­ru, jehož pří­či­na zatím není zná­ma, a počí­ta­jí ztrá­ty. Vykli­dit a odvézt množ­ství odpa­du bude stát něko­lik tisíc euro. A to je jenom začá­tek. Jest­li se má do Sta­ni­ce vrá­tit život, bude potře­ba pro­stor vybu­do­vat nano­vo – a to už bude stát desít­ky tisíc euro, kte­ré může orga­ni­za­ce toho­to typu v našich pod­mín­kách vysbí­rat pou­ze od malých dárců.

Jest­li chce­te být sou­čás­tí pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Sta­ni­ce, přijď­te na bene­fič­ní večer 3. červ­na do Stu­dia ALTA. Sejdou se zde tři desít­ky uměl­ců, kte­ří půso­bí v Pra­ze a kte­rým osud Sta­ni­ce není lhos­tej­ný. Jako pro­jev soli­da­ri­ty vytvo­ří spo­leč­ně hudeb­ně-taneč­ní večer, kte­rým chtě­jí veřej­nost moti­vo­vat k finanč­ní pod­po­ře likvi­da­ce škod požáru.

Účast potvr­di­li slo­ven­ští uměl­ci půso­bí­cí v Pra­ze – Mar­tin Tala­ga, Tomáš Janyp­ka, Lucia Kaši­a­ro­vá, Vik­tor Čer­nic­ký a Zden­ka Svi­te­ko­vá, ale i čeští uměl­ci, kte­rých se Sta­ni­cou pojí účast na fes­ti­va­lech, worksho­pech či kopro­dukč­ních pro­jek­tech. Mimo jiné se může­te těšit na per­for­man­ce v podá­ní Tere­zy Ondro­vé, Mar­kéty Jan­do­vé, Dory Bouz­ko­vé, Jany Novo­ry­to­vé, Mir­ky Eli­ášo­vé, Mish Rais, Mar­kéty Strán­ské, Hele­ny Arenber­ge­ro­vé, Lucie Cha­rou­zo­vé, Ley Šve­jdo­vé či Sva­to­plu­ka Ždímala.

Hudeb­ní vystou­pe­ní a dopro­vod per­for­me­rům při­pra­ví uměl­ci jako Tomáš Vtí­pil, Jano Doe, David Danel, Ondřej Zajac, Ondřej Ježek, Tomáš Pro­cház­ka, Voj­těch Pro­cház­ka, Pasi Mäkelä, Ken Gan­field, Michal Wrob­lewski, Geor­ge Cre­maschi, Jan Cha­lu­pa a Daniel Meier.
Do výzvy na záchra­nu toho­to uni­kát­ní­ho pro­jek­tu, kte­rý vzni­kl z nad­še­ní par­ty teh­dej­ších stu­den­tů, se při­po­ju­jí i orga­ni­za­ce jako Baza­ar Fes­ti­val či SE.S.TA – Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho rozvoje.

VSTUPNÉ NA AKCI JE DOBROVOLNÉ A CELOU ČÁSTKU VĚNUJEME NA OBNOVU STANICE ŽILINA-ZÁRIEČIE.
DAROVAT ONLINE MŮŽETE ZDE: https://trucspherique.darujme.sk/2989/
VÍCE INFORMACÍ O BENEFIČNÍ AKCI STANICA VOLÁ SOS!: https://www.altart.cz/program/stanica-vola-sos-%E2%97%8F-beneficni-vecer/
***
Pro více infor­ma­cí kon­tak­tuj­te pro­sím Tati­a­nu Bre­de­ro­vou:
tatiana@altart.cz / 728 114 927