Umíš-li mluvit, můžeš zpívat, umíš-li chodit, můžeš tančit.

Foto: Chris Nash

Foto: Chris Nash

Fes­ti­val Kore­spon­dan­ce, kona­jí­cí se čás­teč­ně v Pra­ze, ale pře­de­vším ve Žďá­ru nad Sáza­vou v sobě pro­po­ju­je pohy­bo­vé i myš­len­ko­vé tren­dy zemí tří kon­ti­nen­tů. Fes­ti­val pod­po­ru­je komu­nit­ní pro­jek­ty, zapo­ju­je míst­ní obča­ny a svou poe­ti­kou vyja­dřu­je přá­tel­ský a ote­vře­ný postoj k mezi­o­bo­ro­vé a transkon­ti­nen­tál­ní spo­lu­prá­ci. Nepo­pi­ra­tel­ně oslo­vu­je pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ky z celé­ho svě­ta, nad­šen­ce i náhod­né kolemjdou­cí. Jed­no­du­še se zde snou­bí pres­tiž účin­ku­jí­cích se sko­ro až domác­kou atmosférou.

Voli­tant půvo­dem srb­ské taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Rity Gobi se skr­ze Aerowa­ves Twenty18 dosta­lo mezi dva­cet nej­lep­ších taneč­ních insce­na­cí Evro­py. Pro­stor pro útlou per­for­men­ku posky­tl Malý sál Muzea nové gene­ra­ce, její „pole působ­nos­ti“ (troj­ú­hel­ní­ko­vé „jeviš­tě“) vyme­zu­je bílá pás­ka podob­ně jako v Trie­ro­vě Dogvillu, tedy jaká­si ima­gi­nár­ní linie, na níž nejde. Pro­střed­kem pro tvor­bu její­ho dva­ce­ti­mi­nu­to­vé­ho sóla je abso­lut­ní kon­cen­t­ra­ce a mini­ma­lis­tic­ký pohyb, umoc­ně­ný něko­li­ka­ná­sob­ným opa­ko­vá­ním při­po­mí­na­jí­cí tra­jek­to­rii někte­ré z posta­vi­ček orlo­je. Extrém­ní křeh­kos­tí půso­bí jako pavouk a záro­veň můra chy­ce­ná v pavu­či­ně odkud není úni­ku. Vyu­ží­vá kon­tras­tu mezi lad­ným a trha­ným pohy­bem, to vše s neu­vě­ři­tel­nou sou­stře­dě­nos­tí, přesností.

Kro­mě kon­cen­t­ra­ce pohy­bo­vé­ho a taneč­ní­ho diva­dla je pro fes­ti­val význam­né pro­lí­ná­ní tra­dic, pří­stu­pů, odliš­ných kul­tur, setká­vá­ní a spo­lu­prá­ce. Na spo­lu­prá­ci a boře­ní hra­nic mezi odliš­ný­mi kul­tu­ra­mi sta­ví také sku­pi­na mexic­kých uměl­ců Foco alAire pro­duc­ci­o­nes svou per­for­man­ce LOStheUL­TRA­MAR. Svým zpr­vu odci­ze­ným pro­je­vem, jež tkví v mono­tón­ním pohy­bu celé sku­pi­ny v geo­me­t­ric­ké for­ma­ci (v němž ovšem lze najít vtip a krá­su), tra­dič­ní mexic­kou hud­bou a sko­ro až děsi­vě str­nu­lým výra­zem půso­bí jako své­byt­ný útvar. Ve sku­teč­nos­ti se však skr­ze ten­to prin­cip dostá­va­jí ke komu­ni­ka­ci s divá­kem a jeho zapo­je­ní a zru­še­ní ram­py. Roz­hod­ně Vás na inter­ak­ci nijak nepři­pra­ví, nao­pak, zadí­va­jí se hlu­bo­ko do očí a svým v závě­ru nakaž­li­vým úsmě­vem a chu­tí zatan­čit si vtáh­nou dovnitř kohokoli.

Za tu dobu, co diva­dlo sle­du­ji, jsem si vypěs­to­va­la jis­tou rezisten­ci vůči stád­ním a vět­ši­nou bez­myš­len­ko­vi­tým stan­ding ovati­ons. Pokud by si snad někdo z diva­del­ní­ků mys­lel, že se jed­ná o něja­kou for­mu nabubře­los­ti a neschop­nos­ti teo­re­ti­ků a kri­ti­ků, není tomu tak. Hlu­bo­ce si cením herec­ké­ho řemes­la, jehož osvo­je­ní si posky­tu­je uměl­ci mož­nost pře­dá­vat myš­len­ky či pří­běh dál těm, kte­ří nestrá­vi­li nad danou lát­kou tři měsí­ce. Ve fyzic­kém diva­dle se míra pre­ciz­nos­ti a ono­ho zvlád­nu­tí měří lépe než u herec­tví dra­ma­tic­ké­ho. Nicmé­ně pova­žu­ji za klí­čo­vé zvlád­nout obo­jí, jak řemes­lo tak schop­nost najít to, co pub­li­kum zají­má a pře­dat dál i za cenu, že ne vždy se vše poda­ří jak má a jako tvůr­ci bude­me schop­ni si při­znat, že jsme udě­la­li chy­bu, že nemů­že­me nebo že nám okol­nos­ti nedo­vo­lí hrát dál. Bare­ly Metho­di­cal Troup je brit­ská sku­pi­natří herců/akrobatů, jejichž insce­na­ce Bro­man­ce je pře­hlíd­kou toho nej­lep­ší­ho z tam­ní šká­ly nové­ho cir­ku­su, vzduš­né i páro­vé akro­ba­cie, par­kou­ru, ale i herec­tví. S milou sebe­i­ro­nií nechá­va­jí divá­ky nahléd­nout do svě­ta mužů v dneš­ní spo­leč­nos­ti, do svě­ta sou­pe­ře­ní, porov­ná­vá­ní, síly, ale i cit­li­vos­ti a stra­chu.  To vše skr­ze pre­ciz­ně zvlád­nu­té řemes­lo nové­ho cir­ku­su s vti­pem, pat­řič­nou hloub­kou a záro­veň i lehkostí.

Pod pojmem inko­gni­to si lze před­sta­vit mno­hé, vyja­dřu­je ano­ny­mi­tu, uta­je­ní či mas­ko­vá­ní a stal se námě­tem i názvem insce­na­ce Lali Aygu­a­dé Com­pa­ny. Inco­gni­to pro­ti sobě sta­ví lad­nost a něhu ženy s prud­kos­tí a silou muže. Zpo­čát­ku nevím, kdo jsou a co mi chtě­jí říct, jsou jako dva ele­men­ty pohy­bu­jí­cí se oddě­le­ně i spo­lu, jeden ved­le dru­hé­ho, sou­pe­ří i spo­lu­pra­cu­jí. Dva roz­díl­ní lidé vedou dia­log, boju­jí spo­lu, ochra­ňu­jí se, cítí samo­tu odci­ze­ní i souzně­ní. To vše bez nut­né zna­los­ti půvo­du nebo pří­bě­hu taneč­ní­ků, kte­ré stej­ně nako­nec odha­lí a skr­ze hla­so­vou nahráv­ku při­blí­ží svou identi­tu. Inco­gni­to pře­stá­vá exis­to­vat a oni se sta­nou dvě­ma kon­krét­ní­mi osob­nost­mi – Nico­la­sem Richi­niInes Mas­so­ni, kte­ří pro mě dovr­ši­li spo­lu­prá­ci mezi jed­not­liv­ci, poli­tic­ký­mi sys­témy, kul­tu­ra­mi, jazy­ky a způ­sob pře­mýš­le­ní na jed­nom fes­ti­va­lu kde­si na Vysočině.

Kore­spon­dan­ce nepat­ří mezi gigan­ty ve svě­tě taneč­ních fes­ti­va­lů, jsou to tři dny v malém are­á­lu žďár­ské­ho zám­ku, nicmé­ně za účas­ti význam­ných tvůr­ců ze zemí z celé­ho svě­ta, z nichž jme­nu­ji ale­spoň Gha­nu, Fran­cii, Bri­tá­nii, Mexi­ko, Špa­něl­sko a jiné. Ne veli­kos­tí nýbrž svou maleb­nos­tí mož­ná prá­vě při­ta­hu­je pozor­nost a zájem divá­ků, kte­ří se zde mohou účast­nit worksho­pů, být sou­čás­tí jed­not­li­vých před­sta­ve­ní, sle­do­vat prá­ci pro­fe­si­o­ná­lů a násled­ně s nimi dis­ku­to­vat, což nebý­vá vždy samozřejmostí.

Kore­spon­Dan­ce – Žďár nad Sáza­vou (13. – 15. 7. 2018)

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.