ALTA MATER

foto: Hortense Le Guillou

foto: Hortense Le Guillou

Taneč­ná, resp. alter­na­tív­na diva­del­ná scé­na mi je od urči­té­ho bodu mojej kari­é­ry bliž­šia než tá „tra­dič­ná” čino­her­ná. Dlho som roz­mý­šľal pre­čo to tak je. Či je to môj pro­blém s inšti­t­úci­a­mi a auto­ri­ta­mi ako taký­mi, ale­bo je to jed­no­du­cho pre­to, že mi vyho­vu­je bez­hra­nič­nosť, ktorú per­for­me­ri a taneč­ní­ci vyža­rujú obdi­vu­hod­ne prirodzene.

Stu­dio Alta sa nachá­d­za neďa­le­ko môj­ho naj­mi­lo­va­nej­šie­ho mies­ta v celej Pra­he — park Stro­mov­ka. Toto mies­to dýcha tro­chu ako Hamps­te­ad Heath a tro­chu ako Hyde Park. Opla­kal som tu veľa býva­lých milen­cov, vypil veľ­mi veľa piva a pre­čí­tal veľa kníh.

Prvý­krát som sa v ňom oci­tol prá­ve pri prí­le­ži­tos­ti mojej his­to­ric­ky prvej praž­skej hos­ťo­vač­ky v rám­ci fes­ti­va­lu súčas­né­ho slo­ven­ské­ho tan­ca Hybaj Ho! s insce­ná­ci­ou Poci­to­vé RozU­me­nie, kto­ré bolo pre mňa pre­lo­mo­vé kvô­li dvom veci­am — prvý­krát som reží­ro­val čis­to taneč­né pred­sta­ve­nie a počas toh­to pro­ce­su som sa zozná­mil s choreografom/performerom Pet­rom Šave­lom, kto­rý bude mať na moju vte­dy ešte vyví­jaj­úcu sa kari­é­ru veľ­mi zásad­ný vplyv. Kaž­dý krát keď som v Stro­mov­ke mys­lím na Altu a nao­pak. Mys­lím, že o rok či dva neskôr som sa do Alty vrá­til s insce­ná­ci­ou KAFKA.DREAMING, ďal­ším pro­jek­tom, kto­rý mal zásad­ný vplyv na moju kari­é­ru a kto­rý do veľ­kej mie­ry zaprí­či­nil, že prácu v kamen­nom diva­dle vyhľa­dá­vam už len zried­ka­ke­dy. Alta tak stá­la pri dvoch zlo­moch mojej kari­é­ry. Iste, netvo­ril som tu tak čas­to ako by som si prial, nehral som tu toľ­ko pred­sta­ve­ní koľ­ko moji star­ší a skú­se­nej­ší kole­go­via, ale napriek tomu má Stu­dio Alta veľ­mi zásad­né mies­to v mojom živo­te a v mojom srd­ci. Ten­to rok má 10 rokov.

Na kon­ci augusta sa udial jeden z prvých even­tov na počesť toh­to výro­čia: 10 let v pohy­bu / Sou­boj taneč­ních Titá­nů. Pod taneč­ný­mi Titá­n­mi sa mys­le­li samozrej­me ‚alťác­ke” stá­li­ce — guru súčasnej tanečnej impro­vi­zá­cie Julyen Hamil­ton, niek­torí z naj­lep­ších per­for­me­rov a taneč­ní­kov svo­jej gene­rá­cie Jaro Viňar­ský, Peter Šavel,  Sta­no Dobák, Renan Mar­tinsRas­mus Ölme. Štvord­ňo­vý event spre­vá­d­za­li aj worksho­py i komu­nit­né zdieľa­nie zážit­kov med­zi účast­níkmi a performermi.

Tvor­bu Julye­na Hamil­to­na som ako správ­ny mla­dý súčas­ný reži­sér poznal pre­do­všet­kým z you­tu­be a roz­prá­va­ní kole­gov, čo jeho pred­sta­ve­nia videli. Zažiť jeho sólo naži­vo bol veľ­mi suges­tív­ny záži­tok. Do pries­to­ru pri­šiel star­ší pán s tro­mi rekvi­zi­ta­mi (van­k­úš, budík a deka) a od prvé­ho momen­tu komu­ni­ko­val s divá­kom súvis­lým tokom tex­tu, o kto­rom som sa neskôr ohro­me­ný dozve­del že bol od prvé­ho momen­tu impro­vi­zo­va­ný. Hamil­to­no­ve obdi­vu­hod­né aso­ci­ač­né schop­nos­ti v kom­bi­ná­cii s ply­nu­lý­mi dia­lóg­mi tela a slo­va vytvá­ra­li doslo­va hudob­ný záži­tok. Ťaž­ko tu pou­ží­vať aké­koľ­vek ana­lý­zy, keď­že sólo vzni­ka­lo nao­zaj v danom oka­mi­hu a v danej situ­á­cii. Hamil­ton doká­zal v pra­vý čas prekva­piť, v pra­vý čas odľa­h­čiť a s pri­rod­ze­nos­ťou, kto­rá je vlast­ná skú­se­ným taneč­ní­kom, si pýtať pozor­nosť. Nao­za­jst­né majstrov­stvo a post­mo­der­na pres­ne taká, ako by mala byť.

Nasle­duj­úce sólo Rena­na Mar­tinsa sa dalo inter­pre­to­vať ako majstrov­ská štúdia jed­né­ho účast­ní­ka žúru. Stojíme/sedíme leda­bo­lo v pries­to­re, z repro­duk­to­ru znie Rihan­na, Whit­ney Hous­ton v tých najdis­ko­vej­ších remi­xoch aké si vie­te pred­sta­viť. Mar­tins dáva čas kaž­dé­mu kro­ku. Jeho mimi­ka sa mení tak poma­ly, až máte pocit že doká­že­te regis­tro­vať prúd ner­vo­vé­ho impul­zu z moz­gu do jed­not­li­vých sva­lov. Zapo­je­né je celé telo. Pro­ble­ma­tic­ký zlom nastal pri pre­cho­de do ambi­ent­nej elek­tro­ni­ky (aby sme náho­dou neza­bud­li že sa jed­ná o súčas­ný tanec) a z roz­jasne­nej mimi­ky sa tvár kri­ví v gri­ma­se pla­ču? Hne­vu? Na oka­mih prestá­vam Rena­no­vi veriť, ako raver z povo­la­nia však viem, že tie­to strie­da­nia nálad sú extá­zou kaž­dé­ho dob­ré­ho tech­na. Moju dôve­ru zís­ka­va späť, keď nabe­rá dôve­ru voči pub­li­ku kto­ré­ho obklo­pu­je. Je to pred­sa len odváž­ne roz­hod­nu­tie tan­co­vať sólo med­zi pub­li­kom, aj napriek tomu, že nevi­dím med­zi nami niko­ho kto by nebol s ním od prvé­ho momen­tu. Mar­tins drží svo­je tem­po aj dáv­no po otvo­re­ní dverí, kde nám Lucia K. už nazna­či­la, že je čas na tretie a finál­ne sólo.

Peter Šavel je per­for­mer kto­ré­ho čes­ké­mu, resp. alťác­ke­mu pub­li­ku netre­ba pred­sta­vo­vať. Keď sa ma niek­to minu­le pýtal, ako by som ho ako per­for­me­ra opí­sal, pove­dal som jed­no­du­cho „ Ako Šave­la. Ale­bo Šave­lo­vú.” Peter patrí k tej sku­pi­ne vzác­nych umel­cov, kto­rý svo­je kon­cep­ty opie­rajú o reál­ne a nie vág­ne „ume­lec­ké” vzde­la­nie. Vidieť ho tan­co­vať, ale­bo jed­no­du­cho byť na javis­ku je pre mňa vždy svi­at­kom. Hovorím to ako jeho kole­ga, ako spo­lu­pra­cov­ník aj ako jeho snáď dob­rý pri­a­teľ. V Obý­vá­ku nás čakal v kos­tý­me ktorí mi pri­po­me­nul bowie­ov­skú vari­á­ciu na Rothbar­ta z Labu­tie­ho jaze­ra. Peter s nami komu­ni­ku­je po ang­lic­ky, čo ma teší, pre­to­že si mys­lím že v tom­to jazy­ku sa cíti oveľa kom­fort­nej­šie. Jeho sólo je viac per­for­ma­tív­nym kon­cer­tom. Upo­zor­ní nás, že spie­vať nevie, ale že sa o to nao­zaj pok­ú­si. Tex­ty pies­ni strie­da­li myšli­en­ky o lás­kach, boles­ti­ach, sexe, sexu­ál­nej ori­en­tá­cii… Pet­rov spe­vác­ky prejav mi pri­po­mí­na spe­váč­ku Ano­hni a pro­jekt For You Katri­na. Kaž­dú pes­nič­ku nasle­du­je prizna­nie z Pet­ro­vho živo­ta. Intím­ny kon­takt s divá­kom, kto­rý je mu vlast­ný už z mno­hých jeho pro­jek­tov (zavše spo­me­ni­em skve­lý happening/rituál Eau De Vie ) sa roz­ví­ja na vyššiu „meta-per­for­ma­tív­nu” úroveň 

Po pred­sta­ve­ní faj­čím s Jarom Viňar­ským na dvo­re a roz­prá­va­me sa o našich poci­toch. Vraj nemô­že dnes byť dlho, lebo zaj­t­ra worksho­pan­tom varí obed. S tou­to myšli­en­kou odchá­d­zam. Mám pocit že neod­chá­d­zam z diva­dla ale z rodin­nej cha­ty, ktorú si na istý čas kama­rá­ti pre­na­ja­li a pra­cujú tam. Nevi­em či sa môžem pova­žo­vať za neja­ké médi­um, ale ako člo­vek som veľ­mi cit­li­vý na ener­giu pries­to­rov. Alta má v sebe správ­ny smrad. Smrad z potu ľudí, ktorí na nej den­no­den­ne makajú, pot taneč­ní­kov, čo v nej tan­co­va­li a pot tých, čo tam ešte len budú tancovať. 

Uro­bi­la si skve­lý pro­jekt Luc­ka. Tak ako ty, aj ja Alte pra­jem aby bola dobrou mat­kou, kto­rá nechá svo­je deti odísť a kto­rej deti sa k nej budú čas­to vra­cať. Pra­jem ti veľa síl, nemáš to ľah­ké, kiež by si mala, ale aj tak to robíš skve­le. Pra­jem ti všet­ko naj­lep­šie milá Alta.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Tomáš Procházka

Režisér a performer. Absolvoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v ročníku Ľubomíra   Vajdičku a Jána Štrbáka. Už počas štúdia sa profiloval ako tvorca so svojským a výrazným citom pre výtvarnú estetiku a fyzické divadlo. Tieto znalosti v ňom boli naplno ukotvené počas výmenného pobytu ERASMUS na prestížnej Rose Bruford College, kde študoval odbor European Theatre  Arts  pod vedením Alexie Kokkali,  Thomasa Wilsona a Matthieu Bellona.

Počas štúdia výrazne zarezonovala jeho bakalárska inscenácia Portrét  Dory podľa   textu  Hélene   Cixous a odvážna úprava Shakespearovej tragédie Macbeth s podtitulom Hra o bastardoch. Spolu s Petrom Tilajčíkom bol nominovaný na cenu DOSky 2016 za koncept performancie KAFKA.DREAMING. Doma v Bratislave debutoval v divadle Aréna (autorská adaptácia Bergmanovej Persony a inscenácia operného libretta Pucciniho Toscy). V minulej sezóne debutoval v Slovenskom národnom divadle kontinuálnou performanciou ARTAUDIA.AUTOPSY., kde opäť účinkuje s Petrom Tilajčíkom.

Venuje sa predovšetký autorskému a performatívnemu divadlu. Pravidelne spolupracuje so špičkou súčasného slovenského tanca. Momentálne pracuje na dokončení svojej dramaturgickej trilógie Stratená generácia.

Žije v Prahe.