Bazaar 2018 – základy komunikace, radosti, důvěry a štěstí v několika krocích

foto: archiv festivalu Bazaar

foto: archiv festivalu Bazaar

Exis­to­vat v tichu by bylo krás­né. Pod vli­vem při­chá­ze­jí­cích e‑mailů, zpráv na mes­sen­ge­ru, ruchů měs­ta a neu­stá­lé­ho tele­fo­no­vá­ní tou­žím být na chví­li v míst­nos­ti, kde bude jen ticho. Socio-psy­cho­lo­gic­ké expe­ri­men­ty však doka­zu­jí, že člo­věk v sou­čas­nos­ti už na ticho není napro­gra­mo­ván. Absen­ce zvu­ků, stej­ně tak jako svět­la nebo soci­ál­ní­ho kon­tak­tu, jedin­ce dohá­ní ke sta­vům úzkos­ti, stra­chu a “šílen­ství”. Komu­ni­ka­ce v tichu nebo lépe řeče­no beze slov je samo­zřej­mě mož­ná, ale ne že by byla, jak se mno­zí domní­va­jí, snaz­ší nebo uni­ver­zál­ní pro všech­ny napříč kon­ti­nen­ty či kulturou.

Letoš­ní Baza­ar zahá­ji­lo před­sta­ve­ní insce­na­ce One Gestu­re v režii Woj­te­ka Zie­mil­ské­ho. Více než reži­sé­rem bych jej zde nazva­la prů­vod­cem či prů­zkum­ní­kem boha­té­ho a růz­no­ro­dé­ho svě­ta komu­ni­ka­ce nesly­ší­cích. Pra­cu­je se čtyř­mi věko­vě i typo­vě odliš­ný­mi indi­vi­du­a­li­ta­mi. Lid­mi, kte­ří se slu­cho­vým “posti­že­ním” žijí celý nebo téměř celý život a na pří­kla­dech jejich osob­ních pří­bě­hů odha­lu­je krá­su i nesná­ze spe­ci­fic­ké komu­ni­ka­ce. Stej­ně jako jazyk, má i ten­to způ­sob doro­zu­mí­vá­ní nepře­ber­né množ­ství vari­ant a odchy­lek a je zábav­né domýš­let a hle­dat podob­nos­ti či roz­dí­ly mezi nimi. Pokou­šet se zna­ko­vat s cizin­cem je asi tak stej­ně těž­ké a děsi­vé jako jet z Brna do Pet­ro­hra­du a objed­nat si piro­hy. Spo­jov­ní­kem všech způ­sobů doro­zu­mí­vá­ní však zůstá­vá chuť domlu­vit se. S nad­sáz­kou řeče­no v tako­vém pří­pa­dě je mož­né domlu­vit se “ruka­ma noha­ma”. Ges­ta rukou dopl­ně­ná o výraz­nou mimi­ku (podob­ně jako např. v indic­kém diva­dle mud­ry, cha­rak­te­ri­zo­vá­ny jako „sym­bo­lic­ké pozi­ce rukou a komu­ni­kač­ní nástroj své­byt­né­ho jazy­ko­vé­ho sys­té­mu, jež je scho­pen vyjá­d­řit jakou­ko­li myš­len­ku či emo­ci“) jsou nej­dů­le­ži­těj­ší­mi pro­střed­ky skr­ze něž nesly­ší­cí pro­je­vu­jí to, co sly­ší­cí doká­ží odli­šit into­na­cí či pří­zvu­kem. Stej­ně tak, jak jíma­vý může být lid­ský hlas, může být při­taž­li­vé i pre­ciz­ní ges­to rukou.

Je to kon­cert plný humo­ru a emo­cí, plný reál­ných situ­a­cí, až je mi sko­ro líto, že jej nemůžu vní­mat bez titul­ků a pře­kla­du tlu­moč­ni­ce, kte­rá nám, sly­ší­cím, pocho­pe­ní jejich svě­ta znač­ně uleh­ču­je. Insce­na­ce dle slov tvůr­ců pol­skou spo­leč­nos­tí nere­zo­nu­je tak sil­ně jak bychom vzhle­dem k ne vždy korekt­ní­mu zachá­ze­ní a pod­mín­kám nesly­ší­cích ve ško­lách či zaměst­ná­ních před­po­klá­da­li. Mateř­ský jazyk a schop­nost ver­bál­ně se vyja­d­řo­vat jsou krás­né, doká­ží mno­hé, ale nahléd­ne­me-li na ně z opač­né­ho úhlu, mohou být limi­tem a jen dal­ší hra­ni­cí mezi lid­mi. Mohou být pro­střed­kem pro nesná­šen­li­vost a nedo­ro­zu­mě­ní, stej­ně tak ale doká­ží vyjá­d­řit pro­je­vy lás­ky, přá­tel­ství a poro­zu­mě­ní. Jed­no ges­to mnoh­dy vydá za tisíc slov a jed­no slo­vo za celou situ­a­ci. Obo­jí lze ale vní­mat jako brá­nu k dal­ší­mu způ­so­bu komu­ni­ka­ce, kte­rá je stá­le základ­ním kame­nem sou­ži­tí a lid­ské spolupráce.

Sto­jí-li na jeviš­ti hal­da čeho­ko­li, oče­ká­vám, že se s ní něco bude dít a pokud se tak nedě­je, jsem hlu­bo­ce zkla­má­na a říkám si proč něco tak krás­né­ho, jako je prázd­ná stage, ničit nad­by­teč­ný­mi před­mě­ty. Čím prost­ší před­mět, tím více pro­sto­ru pro inter­pre­ta­ci a fan­ta­zii, tím více mož­nos­tí co s ním. Před­mět o němž mlu­vím je židle a hra­ni­ce její­ho poten­ci­á­lu per­for­mer (Vik­tor Čer­nic­ký) posu­nul opět o něco dál. V prů­bě­hu 15minutové sek­ven­ce své prá­ce roz­ví­jí množ­ství mik­ro­si­tu­a­cí pohy­bu­jí­cích se na poli rov­no­váhy, stra­chu, ryt­mu a komi­ky. Pli je pomy­sl­nou ces­tou k cíli, cíli sta­vět, udr­žo­vat sta­bi­li­tu, vyme­ze­né hra­ni­ce a daný tem­po­ryt­mus. Sta­vě­ní židlí, něco tri­vi­ál­ní­ho, co půso­bí jako dět­ská hra s kost­ka­mi je ve sku­teč­nos­ti nosi­te­lem vti­pu i „děje. . Inter­pret je v ní tvůr­cem i boři­te­lem zaráz, z obo­jí­ho má ovšem stej­nou nezka­že­nou dět­skou radost a pře­dá­vá ji dál. Pře­dá­vá ale také zod­po­věd­nost za vlast­ní bez­pe­čí a strach, kte­rý v jis­tém oka­mži­ku pocí­tí i on. Sto­jíc vyso­ko “na věži” z židlí, v bodě kde zmi­zel ryt­mus, pomoc nepři­jde a může si kdy­ko­li fyzic­ky ublí­žit. Až nepo­cho­pi­tel­ně sil­ný je tenhle dět­ský svět s jeho jed­no­du­chos­tí, bláz­ně­ním a stra­chy. To muse­lo dát straš­li­vý prá­ce a při­tom židle, tako­vá blbost.

Vět­ši­na muzi­kan­tů, kte­ré znám, je na své nástro­je vel­mi hákli­vá a jen tak něko­mu je nepůj­čí. Je to něco, s čím od malič­ka vyrůs­ta­li, pro­tr­pě­li pohlav­ky, skří­pá­ní, vrzá­ní, hodi­ny nau­ky, dři­ny a odří­ká­ní až se z nich sta­li hudeb­ní­ci a se svým nástro­jem mají mnoh­dy hlub­ší vztah než s někte­rý­mi lid­mi. Nastasja Šte­fa­nič spo­ju­je ve svém work in pro­gress pro­jek­tu Me, Vio­la and I schop­nost stát se hudeb­ním nástro­jem, ale také na něj hrát, inter­pre­to­vat a vytvá­řet vlast­ní ori­gi­nál­ní pohy­bo­vě-hudeb­ní per­for­man­ce. Způ­sob její prá­ce vyža­du­je tré­nink, množ­ství kon­cen­t­ra­ce, ticho, ale také schop­nost vlo­žit důvě­ru do rukou divá­ka jemuž svůj nástroj svě­ří a s ním i kus své vlast­ní osob­nos­ti, své­ho těla. Pokaž­dé vychá­zí od nuly, přes napě­tí těla, jeden tón stru­ny až po něž­nou hudeb­ní sklad­bu, již tvo­ří s kaž­dým před­sta­ve­ním zno­vu a zno­vu, a kte­rou bych si s chu­tí kdy­ko­li pus­ti­la znovu.

Jdu na kon­cert, do diva­dla, na výsta­vu a můj dojem je pod­mí­něn vel­kým množ­stvím fak­to­rů. Tvůr­ce před­lo­ží téma, já se chy­tám pomy­sl­né nitě a jdu s ním až do stře­du jeho laby­rin­tu a nebo ne.

Všich­ni máme rádi ten pocit, kdy se chyt­ne­me nitě a mys­lí­me, že jsme moud­ří, rozu­mí­me a může­me tan­čit spo­lu s inter­pre­tem ne-li krok před ním. Jsme plní, odchá­zí­me spo­ko­je­ní a pokud ne čí je to vina? Čí je to zod­po­věd­nost, že se tak tře­ba nesta­ne a my blou­má­me mezi význa­my? Je mož­né na kon­krét­ní sku­pi­ně divá­ků pozo­ro­vat a foto­gra­fic­ky doku­men­to­vat pře­rod nebo změ­nu, kte­rá se na nich udě­je během před­sta­ve­ní? Změ­ní se náš postoj, náš výraz, celé naše fyzič­no nebo je to jen něco “uvnitř” – je to vidět nebo ne? To jsou jedi­né otáz­ky, kte­ré pro­za­tím kla­de Behind in pla­ce, later than in time per­for­me­rek (Lea Kuko­vi­čičBria de la Mare). Pomo­cí audi­o­vi­zu­ál­ní tech­ni­ky, zvu­ku, obra­zu či pro­za­tím těž­ko cha­rak­te­ri­zo­va­tel­né scé­nic­ké akce se sna­ží divá­ka nahlo­dat. Já pro­za­tím bez jas­né odpo­vě­di hma­tám po niti, nicmé­ně umě­ní je stá­le otáz­kou osob­ních pre­fe­ren­cí a výkla­dů, odpo­vě­dí je mno­ho, do stře­du mož­ná neve­de jen jed­na správ­ná ces­ta a těším se, že ji jed­nou tře­ba najdu.

Stej­ně tak jako vůně nebo chuť je pro kaž­dé­ho z nás odliš­ná i libost sly­še­né­ho zvu­ku je sub­jek­tiv­ním vje­mem. Kako­fo­nie je tedy rela­tiv­ní pojem, na jehož pod­sta­tě se nemu­sí dva lidé shod­nout. Obzvláš­tě když beze spo­ru nada­ní hudeb­ní­ci na nástro­je vydá­va­jí nesne­si­tel­né zvu­ky a vyvo­lá­va­jí ve mně chuť ze sálu zbě­si­le utéct. Navzdo­ry nekon­fort­ní­mu poci­tu jsem ráda, že jsem zůsta­la do kon­ce. Ukáz­ka z prá­ce What a won­der­ful world (Collecti­ve B) se roz­ví­jí v mezích expre­se až absurd­ních výje­vů aso­ciu­jí­cích mno­hé, napří­klad němý mys­te­ri­óz­ně-horo­ro­vý sní­mek Kabi­net dok­to­ra Cali­ga­ri­ho nebo Švankma­je­rův film Šíle­ní (inspi­ro­va­ný E. A. PoemMar­ký­zem De Sade). Jaký­ko­li tón vydá­va­ný dvě­ma hudeb­ní­ky (hous­le, bicí a saxo­fon) je něčím jako poho­nem akce dvou per­for­me­rek v bizar­ních kos­tý­mech s ješ­tě bizar­něj­ším líče­ním a úsmě­vem, kte­rý by zahan­bil i klau­na IT. Zvuk je popou­zí k expre­siv­ní­mu trha­né­mu pohy­bu, nao­pak ticho je sig­ná­lem pro “odpo­či­nek”, kte­ré­ho si moc neu­ži­jí. Hud­ba je zde nosi­te­lem trýz­ně, nene­chá vydech­nout a v rám­ci téhle absurd­ní pohy­bo­vě-hudeb­ní gro­tes­ky s náde­chem zhů­vě­ři­los­ti dostá­vá taneč­ni­ce na hra­nu fyzic­ké­ho vyčer­pá­ní. Prá­vě kvů­li tomuhle oka­mži­ku se vypla­ti­lo zůstat. Obě dív­ky leží na zemi, jed­na z nich sla­boun­ce zpí­vá a při­po­mí­ná mat­ku, zpí­va­jíc nesmy­sl­ně své­mu mrt­vé­mu dítě­ti, pro­to­že dělat coko­li jiné­ho nedá­vá smy­sl už vůbec. Je to situ­a­ce, kte­rá se, ne zase tak dale­ko od nás, děje den­ně a pohled na ni je tisíc­krát boles­ti­věj­ší. Sub­jek­tiv­ní inter­pre­ta­ce že? Tře­ba to byla jenom dět­ská hra, legra­ce a jsem obě­tí mani­pu­la­ce a cito­vé­ho vydí­rá­ní. Kde je prav­da a kdo tady s kým manipuluje?

Text “Hra­vý a sar­kas­tic­ký pro­jekt Zsu­zy Róz­sa­völ­gyi o růz­ných aspek­tech žen­ské­ho těla” odkrý­vá doslo­va vše. Nee­xis­tu­jí pro ni tajem­ství, tabu nebo stud. Komu­ni­ku­je s pub­li­kem ote­vře­ně­ji a upřím­ně­ji než na kávě s kama­rád­kou. Opět se vra­cím k mé dáv­né domněn­ce o tom, že odha­le­né žen­ské tělo při­ta­hu­je pozor­nost. Zsuza jej však pou­ží­vá jako něco tak oby­čej­né­ho a zvý­še­né pozor­nos­ti nehod­né­ho, že mě po chví­li pře­sta­ne při­pa­dat jako něco, nad čím bych se měla podi­vo­vat. S nad­sáz­kou a sebe­i­ro­nií vyprá­ví osob­ní pří­běh a zkou­má v něm snad veš­ke­rá žen­ská téma­ta sou­čas­nos­ti. Téma­ta jako je ide­ál, krá­sa, vzta­hy (její osob­ní a vel­mi kon­krét­ní vzta­hy) mezi muži a žena­mi, vol­ba ženy mít či nemít dítě, sebe­obra­na, nási­lí, nábo­žen­ství, věk, sexu­ál­ní pre­fe­ren­ce a jiné. Nelze říci, že bychom byli svěd­ky výraz­ně vyhra­ně­né­ho žán­ru, mísí se zde kari­ka­tu­ra, gro­teska, vyprá­vě­ní, zpo­věď, doku­ment, kon­fron­ta­ce a inter­ak­ce s divá­kem, ale i tanec. Neby­la jsem na před­náš­ce o femi­ni­zmu, ale na bri­lant­ním sóle per­for­mer­ky, kte­rá kla­de čas­to nepří­jem­né a nahlas nevy­slo­vo­va­né otáz­ky, ovšem s neu­vě­ři­tel­nou leh­kos­tí a humo­rem. A prá­vě leh­kost, nepři­bar­ve­ná prav­da a upřím­nost, kte­rou půso­bí na pub­li­kum je v závě­ru tím nej­sil­něj­ším pro­střed­kem její výpo­vě­di. Nehr­ne před sebe hal­du depre­se, ale jen tak mimo­cho­dem sdě­lu­je, že to zlé a váž­né se děje den­ně kolem nás a my máme vždyc­ky mož­nost vol­by. Někdy mož­ná ke štěs­tí sta­čí pře­stat při tan­ci pou­ží­vat sva­ly, pomoct tomu, kdo už nemů­že, pros­tě žít pří­tom­nos­tí a teď.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.