Ohledávání postsovětského těla

foto: Natália Zajačiková

foto: Natália Zajačiková

Scé­na čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce se vyzna­ču­je zapr­vé svou sty­lo­vou roz­ma­ni­tos­tí, zadru­hé nevel­kým okru­hem tvůr­ců. Pro­gre­siv­ní taneč­ní umě­ní se jed­no­znač­ně sou­stře­ďu­je v Pra­ze a čes­ký sou­čas­ný tanec pěs­to­va­ný v jiném než hlav­ním měs­tě je spí­še výjim­kou. Důsled­kem či nebez­pe­čím toho­to sta­vu se může stát ztrá­ta odstu­pu, nebo nemož­nost dal­ší inspi­ra­ce, což může logic­ky vyús­tit v potře­bu vyma­nit se z tak úzce pro­vá­za­né­ho pro­stře­dí. Mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce, mož­nost umě­lec­kých rezi­den­cí v zahra­ni­čí či nao­pak navá­zá­ní kon­tak­tů se zahra­nič­ní­mi tvůr­ci pro čes­ké pro­jek­ty se nabí­zí jako smys­lu­pl­né a záro­veň i pro gran­to­vé komi­se lukra­tiv­ní řeše­ní.  Je však mož­né vní­mat umě­lec­kou tvor­bu jako sám do sebe uza­vře­ný svět a nezo­hled­ňo­vat spo­le­čen­sko-poli­tic­ký kon­text náro­dů, kte­ré mají navzá­jem spolupracovat? 

Tanec Pra­ha se v posled­ních letech důsled­ně věnu­je zefek­tiv­ně­ní mezi­ná­rod­ní komu­ni­ka­ce taneč­ní­ků, cho­re­o­gra­fů, mana­že­rů a dal­ších lidí z pra­xe. Svěd­čí o tom i dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu Čes­ká taneč­ní plat­for­ma, kte­rá se zamě­řu­je na zahra­ni­čí hned něko­li­ka způ­so­by, nemluvě o tom, že fes­ti­va­lo­vé pub­li­kum tvo­ří z vel­ké čás­ti cizin­ci. Vlo­ni se kona­la před­náš­ka o fun­go­vá­ní a výho­dách tzv. zápa­do­ev­rop­ských „dan­ce­hou­ses“ sdru­že­ných v síti Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network (EDN) a jed­nu z hlav­ních čás­tí fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu před­sta­vu­je nefor­mál­ní setká­ní Meet The Artists!, kde se mají účast­ní­ci fes­ti­va­lu, ruku na srd­ce hlav­ně ti zahra­nič­ní, mož­nost sezná­mit s tuzem­ský­mi uměl­ci. Vlo­ni navíc poro­ta udě­li­la zvlášt­ní cenu ve for­mě zahra­nič­ní rezi­den­ce Vik­to­ru Čer­nic­ké­mu za pohy­bo­vé sólo Paro­la­po­lea.

Zatím posled­ní ini­ci­a­ti­vu v otáz­ce insti­tu­ci­o­nál­ní zášti­ty mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce taneč­ních tvůr­ců vznik­la pod zášti­tou již zmí­ně­né aso­ci­a­ce EDN. Na závěr ČTP 2018 se konal dvou­den­ní workshop Auten­ti­ci­ta umě­lec­ké­ho výra­zu v míst­ním kon­tex­tu – „Post­so­vět­ské tělo“, jehož téma­tem­se stal sou­čas­ný tanec v zemích býva­lé­ho sovět­ské­ho blo­ku. Jako cíl si orga­ni­zá­to­ři vytkli roz­ší­řit pově­do­mí o scé­nách a podo­bě sou­čas­né­ho tan­ce v zemích Vise­grá­du, v Bělo­rus­ku, Rus­ku a na Ukra­ji­ně. V příš­tích letech by měli na tuto udá­lost navá­zat dal­ší semi­ná­ře věno­va­né tan­ci v Pobal­tí a na Balkáně.

Z per­spek­ti­vy sou­čas­né­ho tan­ce se ČR nachá­zí přes­ně na hra­ně mezi taneč­ní­mi vel­mo­ce­mi západ­ní Evro­py, jako jsou Němec­ko, Bel­gie, Nizo­ze­mí či Dán­sko na jed­né stra­ně a na dru­hé stra­ně výcho­do­ev­rop­ský­mi země­mi dodnes pozna­me­na­ný­mi komu­nis­tic­kým reži­mem, jejichž poli­tic­ká situ­a­ce se v sou­čas­nos­ti vyví­jí více než kom­pli­ko­va­ně. EDN spo­ju­je pře­váž­ně západ­ní tvůr­ce, avšak svou síť roz­ši­řu­je smě­rem na východ skr­ze země Vise­grá­du a neut­rál­ní Pra­hu a ČR, kte­rá může před­sta­vo­vat urči­tý práh mezi země­mi, v nichž má kul­tu­ra pev­nou pozi­ci i dosta­tek reflexe, a země­mi, v nichž se posta­ve­ní kul­tu­ry musí neu­stá­le upev­ňo­vat a brá­nit. Samo­zřej­mě toto zobec­ňu­jí­cí tvr­ze­ní fun­gu­je pou­ze ve vzá­jem­ném srov­ná­ní kon­krét­ních oblastí.

Workshop se sklá­dal ze dvou čás­tí a mode­ro­val jej taneč­ní dra­ma­turg Guy Cools spo­leč­ně s ame­ric­kou per­for­mer­kou a cho­re­o­gra­f­kou Bet­sy Gre­go­ry půso­bí­cí v mezi­ná­rod­ním cen­t­ru pro roz­voj tan­ce 21. sto­le­tí Dance4. V dopo­led­ním blo­ku zástup­ci jed­not­li­vých zemí před­sta­vi­li svou taneč­ní kul­tu­ru, odpo­led­ne se kona­la, opět s repre­zen­tan­ty zúčast­ně­ných zemí, pane­lo­vá dis­ku­ze na téma mož­ných spo­leč­ných pro­jek­tů a již exis­tu­jí­cích ini­ci­a­tiv, kte­ré se sna­ží o roz­voj a refle­xi umění.

Úvod do kon­tex­tu roz­lič­ných taneč­ních kul­tur se usku­teč­nil dvo­jím způ­so­bem. Hos­té z Bělo­rus­ka, Rus­ka a Ukra­ji­ny, kte­ří se tan­cem zabý­va­jí prak­tic­ky buď jako cho­re­o­gra­fo­vé, per­for­me­ři, nebo jako taneč­ní věd­ci, před­sta­vi­li smě­řo­vá­ní sou­čas­né­ho tan­ce ve své zemi per­for­ma­tiv­ním jazy­kem. Ruš­tí cho­re­o­gra­fo­vé Aleksan­d­ra Kon­ni­ko­vaAlbert Albert z „PO. V. S. Tan­ze“ Dan­ce Com­pa­ny nehyb­ně sedí­cí na čtver­co­vém sto­le popi­so­va­li pozi­ci rus­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce pomo­cí meta­fo­ry o hně­dém „rus­kém“ med­vě­du a bílém med­vě­du, kte­rý jed­nou tan­čí ve sty­lu Wima Van­de­key­buse, jed­nou ve sty­lu butó. Napro­ti tomu ukra­jin­ský per­for­mer Anton Ovchin­ni­kov zvo­lil pro tema­ti­za­ci ukra­jin­ské pro­gre­siv­ní taneč­ní tvor­by for­mu lectu­re per­for­man­ce, jejímž pro­střed­nic­tvím srov­ná­val sádlo jako základ­ní ukra­jin­skou potra­vi­nu se sou­čas­ným tan­cem. Za hudeb­ní­ho pod­kre­su Stingo­va Eng­lish Man In New York pře­svěd­če­ně pojed­ná­val o tom, jak při­pra­vit sádlo tím správ­ným způ­so­bem, zatím­co na plát­no za sebou pro­mí­tal návod na zabi­jač­ku. Svým tvr­ze­ním „Salo is alwa­ys con­tem­po­ra­ry.“ vytvo­řil rámec sebe­re­flexe ukra­jin­ské­ho tan­ce a per­for­man­ce. Sou­čas­ný tanec je stej­ně jako sádlo uni­ver­zál­ní, základ­ní, spi­ri­tu­ál­ní, pro­vo­ku­jí­cí a výživ­ný (9000 kJ).

Ukáz­ku zalo­že­nou na par­ti­ci­pa­ci celé­ho pub­li­ka ved­la taneč­ní věd­ky­ně Katya Gany­ushi­na půvo­dem z Bělo­rus­ka. Jedi­ným pra­vi­dlem hry na spo­leč­nou post­so­vět­skou identi­tu bylo měnit svou pozi­ci v míst­nos­ti na zákla­dě potvr­ze­ní či vyvrá­ce­ní asi desít­ky pře­destře­ných tvr­ze­ní typu „změň­te stra­nu, pokud pochá­zí­te z post­ko­mu­nis­tic­ké­ho stá­tu, pokud jste se účast­ni­li veřej­né­ho pro­tes­tu, nebo pokud jste stu­do­va­li či pra­co­va­li v zahra­ni­čí. V pro­sto­ru se tak samoutvá­ře­la lid­ská mapa, kte­rá necha­la účast­ní­ky doslo­va tělo­vě zažít koře­ny své­ho půvo­du, kte­ré jsou všem pří­tom­ným urči­tým způ­so­bem spo­leč­né. Ať už zúčast­ně­né ve výsled­ku roz­dě­lo­val původ nebo účast či neú­čast na něja­ké demon­stra­ci, všech­ny v závě­ru spo­ji­la lás­ka k tan­ci. Přes­to­že byl demo­gra­fic­ký prů­zkum inten­ziv­ní a názor­ný, nemo­hu sou­hla­sit prá­vě s tím­to pate­tic­kým závě­rem pro­kla­mu­jí­cí názor, že tanec se vyva­zu­je z měří­tek poli­tič­nos­ti, nebo že je snad dokon­ce apo­li­tic­ký. Zdá se mi, že již samot­ná ini­ci­a­ti­va pro­po­jit čes­ké uměl­ce s tvůr­ci z tak spe­ci­fic­kých pro­stře­dí, vypo­ví­dá a hlav­ně vyu­ží­vá poli­tic­ké pro­střed­ky. Apo­li­tič­nost tan­ce vyvra­cí i závě­reč­ná sed­mi­mi­nu­to­vá per­for­man­ce bělo­rus­ké taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Olgy Labov­ki­ny (KARAKULI dan­ce the­a­t­re), kte­rá si hned na samém začát­ku sta­no­ví pro dél­ku své per­for­man­ce jako ome­ze­ný pro­stor pro sebe­vy­já­d­ře­ní šibe­nič­ní limit sed­mi minut, kte­rý nesmí pře­kro­čit. Taneč­ni­ce obklo­pe­ná ze všech stran divá­ky má vel­mi malou mané­v­ro­va­cí plo­chu. Výraz­né pohy­by paží a hla­vy vyrůs­ta­jí­cí z nepa­tr­ných impul­sů dáva­jí pocit těla, kte­ré se brzy začne roz­pa­dat na jed­not­li­vé sou­část­ky. Per­for­mer­ka nemá mno­ho času a svůj tanec pro­klá­dá pohle­dy na náram­ko­vé hodin­ky. Je důsled­ná, tak­že jakmi­le čas vypr­ší, pře­ru­ší své flow a pro­hlá­sí, že „time is over“. Pokud je toto auten­tic­ké vyjá­d­ře­ní poci­tu bělo­rus­ké­ho post­so­vět­ské­ho těla, Luka­šen­ko a jeho režim se od něj dá odmys­let jen těž­ko. S vystou­pe­ním bělo­rus­ké per­for­mer­ky se navíc uka­zu­je jak důle­ži­tou pozi­ci jas­né­ho poli­tic­ké­ho sta­te­men­tu zastá­vá v nede­mo­kra­tic­kých zemích sou­čas­ný tanec již jako umě­lec­ká forma.

Pol­ský, slo­ven­ský a maďar­ský tanec mapo­va­li for­mou krát­ké před­náš­ky taneč­ní kri­tič­ky Orso­lya Bálint (edi­tor­ka ang­lic­ko­ja­zyč­né webo­vé plat­for­my o maďar­ském tan­ci dancefeed.org) spo­lu s Jadwi­gou Gra­bowskou Majewskou a slo­ven­skou dra­ma­tur­gy­ní Majou Hrie­sik (nezá­vis­lá taneč­ní orga­ni­za­ce PlaST). Před­náš­ky byly zamě­ře­ny hlav­ně na výčet výraz­ných tvůr­ců a pro­jek­tů dopl­ně­ny drob­ným komen­tá­řem, jak plat­for­ma sou­čas­né­ho tan­ce v daných zemích funguje.

V pane­lo­vé dis­ku­zi pak vystou­pi­li Nina Van­ge­li, Maja Hrie­šik, Orso­lya Bálint, Jadwi­ga Gra­bowska Majewska, Katya Gany­ushi­na, Anton Ovchin­ni­kov, Aleksan­d­ra Kon­ni­ko­vaAlbert Albert. Nej­zá­sad­něj­ším pří­no­sem ate­li­é­ru bylo mimo sezná­me­ní s cizí­mi kul­tu­ra­mi sou­čas­né­ho tan­ce jis­tě zve­řej­ně­ní nabí­dek rezi­den­cí a kon­krét­ních mož­nos­tí spo­lu­prá­ce. Katya Ganushi­na pak také před­sta­vi­la svůj návrh pro­jek­tu online/offline knihov­ny obsa­hu­jí­cí data­bá­zi taneč­něvěd­ných tex­tů a nej­ak­tu­ál­něj­ších infor­ma­cí ze svě­ta sou­čas­né­ho tan­ce. Dohro­ma­dy padlo mno­ho jmen uměl­ců, sku­pin, fes­ti­va­lů, sdru­že­ní, s nimiž je mož­né se setkat jen těž­ko a tato udá­lost poskyt­la spí­še než pro­stor pro filo­so­fo­vá­ní a defi­ni­ce, při­ro­ze­né pro­stře­dí k nava­zo­vá­ní kon­tak­tů. Přes­to si na závěr dovo­lím při­po­me­nout dvě vol­ně cito­va­né teze při­spí­va­jí­cí k roz­ře­še­ní pro­blé­mu (a)političnosti tan­ce. Slo­ven­ský cho­re­o­graf a taneč­ník Jaro Viňar­ský se vyjá­d­řil, že „odpo­věd­nost taneč­ní­ho tvůr­ce se týká jeho bez­pro­střed­ní­ho pro­stře­dí, niko­liv celé­ho sys­té­mu, ačko­liv jeho tvor­ba může zna­me­nat vytvo­ře­ní vlast­ní ide­o­lo­gie Prvo­plá­no­vý poli­tic­ký způ­sob vidě­ní pod­le něj ničí kre­a­tiv­ní proces“.

Napro­ti tomu se necha­la sly­šet ředi­tel­ka S.E.S.TA. Marie Kin­ski, že „kre­a­tiv­ní pro­ces je jedi­ná hyb­ná síla, jejímž pro­střed­nic­tvím lze ovliv­nit společnost“.

Je beze­spo­ru důle­ži­té, že jakým­ko­li kon­ven­cím nepod­lé­ha­jí­cí sou­čas­ný tanec komen­tu­je rea­li­tu i přes­to, že taneč­ní dílo samot­né pří­mo nete­ma­ti­zu­je kon­krét­ní spo­le­čen­sko-poli­tic­ké pro­blémy. Pra­xe je však jen jed­na stra­na min­ce. Mys­lím, že se opět uká­zal nedo­sta­tek reflexe taneč­ní tvor­by, jež před­sta­vu­je pro čes­ký taneč­něvěd­ný i pub­li­cis­tic­ký dis­kurz zásad­ní pro­blém. Tanec se u nás veli­ce čas­to reflek­tu­je pou­ze v rám­ci este­tic­kých měří­tek, při­čemž se nekla­de dosta­teč­ný důraz na jeho roli ve spo­le­čen­sko-poli­tic­kém kontextu.

EDN ate­li­ér pro­bě­hl ve vel­kém mana­žer­ském a „obchod­ním“ sty­lu. Zřej­mě se sta­ne impul­sem vzni­ku mno­ha inspi­ra­tiv­ních, nových pro­jek­tů. Tako­vý výsle­dek může být kaž­do­pád­ně pova­žo­ván za úspěch. Osob­ně si však mys­lím, že přes­to­že poli­tic­ké hra­ni­ce neu­r­ču­jí hra­ni­ce tan­ce, není stra­te­gic­ké o nich nemlu­vit a uza­ví­rat umě­ní do své vlast­ní bub­li­ny. Prá­vě to totiž může být nejen pro tanec, ale obec­ně pro umě­ní to nej­vět­ší nebez­pe­čí. Nejen v nesvo­bo­dě, ale mož­ná mno­hem spí­še v libe­rál­ní spo­leč­nos­ti je potře­ba obha­jo­vat prá­vo a důle­ži­tost své existence.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Barbora Liška

Je absolventkou brněnské divadelní vědy a germanistiky. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje taneční dramaturgii, mimo to spolupracuje s Centrem experimentálního divadla na nově vznikajícím čtvrtletníku, reflektujícím tvorbu jeho tří scén. Přispívá do časopisu Kod, mloki a dalších médií. Věří, že je důležité číst tanec a pohyb i skrze zkušenost s vlastním tělem.