Kultura vpravdě tradiční, identita vskutku národní

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

Ačko­li se na fes­ti­va­lu Baza­ar (dra­ma­tur­gic­ky, filo­so­fic­ky) vět­ši­nou hle­dí za naše hra­ni­ce do regi­o­nů, kou­tů myš­le­ní i mezi těles­né jazy­ky kam se obvykle nekou­ká, letoš­ní roč­ník uza­vře­la show Šibřin­ky, vari­a­ce na výsost­ně lokál­ní kul­tur­ní, spo­le­čen­ský i his­to­ric­ký feno­mén — „tu naši zába­vu čes­kou“. Han­da Gote si spo­lu s obsa­dou Wari­ot Ide­al polo­ži­li otáz­ku, jest­li se s este­ti­kou vese­li­ce v kul­tu­rá­ku nebo pořád­né­ho hasič­ské­ho bálu doká­že­me vyrov­nat. Kro­mě doko­na­lé nápo­do­by snad všech klišé o čes­kém vese­lí, Lady neví­ma­je, šli hlou­bě­ji do čes­ké­ho pod­vě­do­mí. V psy­cho­a­na­ly­tic­ké estrá­dě se také táží na dale­ko niter­něj­ší, dáv­no vytěs­ně­né pod­ně­ty — jest­li a proč máme podob­né akce rádi, zda od nich umí­me mít odstup nebo jsou sou­čás­tí kul­tu­ry natr­va­lo a nedo­ká­že­me je odstřih­nout. Pokud vůbec chceme.

Čís­lem jed­na na mon­stróz­ní zába­vě časo­vě ukot­ve­né někde mezi prv­ní repub­li­kou a vrchol­nou nor­ma­li­za­cí je fakt, že ji insce­ná­to­ři roz­pou­ta­li na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu. Mno­hým zahra­nič­ním (a nic netu­ší­cím) hos­tům letoš­ní­ho Baza­a­ru před­sta­vi­li něco, co je nám vlast­ní až děsivě.

Insce­na­ce Šibřin­ky, na kte­ré se podí­le­lo hned něko­lik sub­jek­tů spo­je­ných s Diva­dlem Alfred ve dvo­ře, spí­še při­po­mí­na­la masiv­ní site spe­ci­fic. Z divá­ků se sta­li účast­ní­ci zába­vy, kupo­va­li slo­so­va­tel­né líst­ky do tom­bo­ly, her­ci je v prů­bě­hu záso­bi­li kelím­ko­vým pivem a pár­kem s hoř­či­cí. Jinak stro­hý inte­ri­ér se pro­mě­nil v pro­stor zašlé­ho kul­tu­rá­ku, na jehož výzdo­bě se pode­psal jak nadý­cha­ný kýč sece­se, tak nevkus pozd­ní­ho soci­a­lis­tic­ké­ho rea­lis­mu. Spo­le­čen­ským setká­ním podob­né­mu vel­ké­mu svát­ku pro­vá­zel mode­rá­tor v nepad­nou­cím oble­ku Tomáš Pro­cház­ka.

Kro­mě toho jak může vypa­dat sva­tostá­nek tra­dič­ní čes­ké kul­tu­ry, se insce­ná­to­ři zamě­ři­li na zpro­střed­ko­vá­ní jeho ritu­á­lů. Večí­rek začal sice vel­ko­le­pě, ale stá­le lehce uťá­ple, něco mu zkrát­ka chy­bě­lo. Byť se Vero­ni­ka Švá­bo­vá v taneč­ním sólu sna­ži­la, seč moh­la, sebe­vě­do­mí uvnitř komu­ni­ty vyvo­la­lo až vzty­če­ní máj­ky vpro­střed míst­nos­ti. Erek­ce sym­bo­lic­ké­ho falu vše­o­bec­né vese­lí posí­li­lo a mohl začít ten správ­ný čes­ký mejdan. Jako vrchol akce si během dese­ti­le­tí vyslou­ži­la výsad­ní posta­ve­ní na zába­vě zabí­jač­ka. Její sym­bol, pašík sedí­cí v poza­dí se na svůj nej­vět­ší život­ní výkon už netr­pě­li­vě třá­sl. Per­for­mer s pra­se­čí hla­vou v čer­ném župa­nu ozdo­be­ném asij­ský­mi vzo­ry se podob­ně jako boxer do rin­gu vydá­val na posled­ní zápas. Sty­li­zo­va­ný, sko­ro jako kabuki vyhlí­že­jí­cí sou­boj vyhrál řez­ník Voj­těch Šve­jda s obrov­ským kla­di­vem. Sekáč­kem poté napor­co­val plas­to­vé pásy s pár­ky tvo­ří­cí trup pra­sát­ka a rov­nou expe­do­val do vaří­cí vody. Zába­va se poma­lu roz­tá­če­la, pár­krát zahrá­la dechov­ka, jin­dy pořád­ný piv­ní rock plný „mla­dist­vé rebe­lie“ hos­pod­ské­ho Jana Dör­ne­ra, pro­ná­še­li se archaic­ké vtipy.

Insce­na­ce či spí­še imer­ziv­ní rej Šibřin­ky byly pře­kva­pi­vé i tím, jak je tvůr­ci zalid­ni­li a jaký důraz klad­li na jed­not­li­vé situ­a­ce. Neu­stá­le pro­bí­ha­ly para­lel­ní děje v něko­li­ka plá­nech naráz, mnoh­dy i mimo­děk. Nej­lep­ším pří­kla­dem byla tragi­ko­mic­ká, neu­stá­lá a zou­fa­lá sna­ha hos­pod­ské­ho odhá­nět cti­te­le (mož­ná milen­ce) hos­pod­ské Nata­ši Miku­lo­vé. Mezi osa­zen­stvem slav­nos­ti se také pohy­bo­val štáb. Natá­čel, jak tako­vá tra­dič­ní kul­tu­ra vypa­dá. Aser­tiv­ní mode­rá­tor­ka Anež­ky Kali­vo­do­vé s pedan­tic­kou přes­nos­tí redak­to­rů zpra­vo­daj­ství komen­to­va­la kaž­dý i úpl­ně zby­teč­ný detail a sna­ži­la se mu při­řa­dit antro­po­lo­gic­ký a etno­gra­fic­ký kon­text. Její koli­ze se zbyt­kem dotvá­ře­ly již tak deka­dent­ní půvab celé pro­duk­ce. Nako­nec ovšem rezig­no­va­ně pro­s­tot opus­ti­la, pro­to­že „média nikdo nepo­slou­chá“ a zahníz­di­la se v neda­le­kém ste­ril­ním baru. Ved­le sou­běž­ných akcí na zalid­ně­ném jeviš­ti běže­lo něko­lik tele­vi­zí s retro pro­gra­mem nebo vel­ko­ploš­ná pro­jek­ce fun­gu­jí­cí jako dis­plej kara­o­ke, pro­stor pře­ná­še­jí­cí čás­ti repor­tá­že, smyč­ku z Dařbu­já­na a Pan­dr­ho­ly nebo jenom jako tako­vé revu­ál­ní zpes­t­ře­ní. Kro­mě hos­pod­ských hos­tů, děl­ní­ků a tele­viz­ní­ho štá­bu se z niče­ho nic vmí­sil odbor­ný semi­nář hudeb­ní­ho pub­li­cis­ty Pav­la Klu­sá­ka, kte­ré­ho po chví­li mudro­vá­ní buja­rý dav zvu­ko­vě zadu­pal do země.

Pře­hr­šel vtip­ných efek­tů i scé­nek ale pře­kryl mra­zi­vý výjev, mož­ná nej­sil­něj­ší oka­mžik celé insce­na­ce. Ved­le dechov­ky, pří­pad­ně zněl­ky ladov­ské­ho Večer­níč­ku Kocour Mikeš došlo k pře­mě­ně hudeb­ní­ho kódu. Šibřin­ky se až mra­zi­vě zpo­ma­li­ly, sko­ro jako v apo­ka­lyp­tic­kém obra­zu, při kte­rém se neo­te­vře­la tla­ma pekel­ná, nýbrž hrdlo Bla­ní­ku vyda­lo to nej­lep­ší z Čechů, co letě­lo vzdu­chem jako zvrat­ky. V nena­dá­le kon­cen­t­ro­va­né čás­ti zazní­va­la v pís­ni hes­la „vlast“ nebo „hrdost“ s až pode­zře­lou kaden­cí. Nešlo ale o žád­ný náro­do­vec­ký caj­dák, popě­vek novo­do­bých rytí­řů mácha­jí­cích bílým mečem nad hla­vou ani refrén z juke­bo­xo­vé­ho top výbě­ru šluk­nov­ských skinhe­ads. Byla to hym­na hnu­tí Sokol. V kon­tex­tu celé insce­na­ce moh­la jen tak zapad­nout jako sou­část kla­sic­ké­ho bálo­vé­ho reper­toá­ru. V pře­hlíd­ce snad všech ple­so­vých klišé byla však až pří­liš nápad­ná. S kaž­dou její slo­kou se poma­lu ozřej­mo­va­lo, že nešlo o humor­nou nápo­do­bu sty­lu vyhle­dá­va­né­ho prá­vě naci­o­na­lis­ty, nýbrž sou­část kul­tur­ní­ho káno­nu — něco s čím se asi musí­me vyrovnat. 

V Šibřin­kách insce­ná­to­ři odha­li­li pod­pra­ho­vý odkaz národ­ní­ho dědic­tví, nebez­peč­ných drob­nos­tí, o nichž si někdy mys­lí­me, že jsou v pořád­ku, tra­dič­ní nebo se za tra­di­ci zača­ly pova­žo­vat. Hit­le­rov­ský puč se pře­ce taky čás­teč­ně zro­dil v hos­po­dě „u piveč­ka“. Insce­ná­to­ři sloup­nu­li z obra­zů Jana Lady nebo jiných malí­řů zachy­cu­jí­cích „auten­tic­kou“ atmo­sfé­ru čes­ké­ho ven­ko­va i hodokva­su ochran­nou vrst­vu nevin­nos­ti a ide­a­lis­mu. Málo­kde tak je mož­né vidět lep­ší obraz sou­čas­né­ho ide­o­vé­ho cha­o­su, kte­rým čes­ká spo­leč­nost prochází.

Šibřin­ky
Autor­ský tým: Jan Dör­ner, Tomáš Pro­cház­ka, Robert Smo­lík, Vero­ni­ka Švá­bo­vá, Leoš Kro­pá­ček, Nata­ša Miku­lo­vá, Voj­těch Pro­cház­ka, Vác­lav Kali­vo­da, Jan Kali­vo­da, Jonáš Sva­toš, Jakub Hybler a další.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."