ALTA MATER

Taneč­ná, resp. alter­na­tív­na diva­del­ná scé­na mi je od urči­té­ho bodu mojej kari­é­ry bliž­šia než tá „tra­dič­ná” čino­her­ná. Dlho som roz­mý­šľal pre­čo to tak je. Či je to môj pro­blém s inšti­t­úci­a­mi a auto­ri­ta­mi ako taký­mi, ale­bo je to jed­no­du­cho pre­to, že mi vyho­vu­je bez­hra­nič­nosť, ktorú per­for­me­ri a taneč­ní­ci vyža­rujú obdi­vu­hod­ne prirodzene.

Publikováno
V rubrikách Recenze