Top 3 Báry Kašparové z České taneční platformy 2017

foto: Martin Macháček

foto: Martin Macháček

Samot­ný název „Top 3“ zní mož­ná poně­kud nabubře­le, ovšem za nic nevy­po­ví­da­jí­cím sou­dem „co je nej­lep­ší“ se může skrý­vat mno­hem hlub­ší ana­lý­za. Jde spí­še o sna­hu pojme­no­vat a ucho­pit inspi­ra­tiv­ní tva­ry osci­lu­jí­cí na pome­zích tanec – pohyb — diva­dlo — per­for­man­ce. ČTP 2017 byla doslo­va kon­cen­t­rá­tem roz­lič­ných forem čes­ké taneč­ní scé­ny a top tři odstav­ce posti­hu­jí (z per­spek­ti­vy taneč­ní­ho a fyzic­ké­ho diva­dla) ty nejmé­ně uchopitelné.

1. Filo­zo­fie archi­tek­tu­ry (Výš / tYhle)
Inte­lek­tu­ál­ní klau­ne­rie uka­zu­je, jak se chá­pá­ní pro­sto­ru ve všech svých dimen­zích odrá­ží v uva­žo­vá­ní o svě­tě. „Výš“ odka­zu­je na úspěch, pozi­tiv­ní posun, tře­ba kari­ér­ní růst. Pojí se v živo­tě s něčím pozi­tiv­ním. Zůstat „dole“ či „vza­du“ se pak rov­ná stag­na­ci, selhá­ní či neschop­nos­ti pokračovat.

Těžiš­těm scé­no­gra­fie insce­na­ce je plo­cha, jejíž zad­ní roh je ohnu­tý naho­ru jako list papí­ru. Pro­myš­le­ný pro­stor se dopl­ňu­je s fyzic­kým jed­ná­ní per­for­me­rů Flo­ren­ta Gol­fie­raLuká­še Karás­ka, kte­ří jsou růz­ný­mi způ­so­by vklí­ně­ni mezi stu­pín­ky žeb­ří­ku a roze­hrá­va­jí tragi­ko­mic­ký duet o tom, jak se dostat naho­ru, nebo ale­spoň o kou­sek výš. Hle­dá­ní „výš“ se odrá­ží ve sta­že­ných kalho­tách, v sou­ká­ní těla na tělo dru­hé­ho, a ve vyta­že­ní noha­vic sko­ro až k bra­dě. Per­for­me­ři tak nasto­lu­jí otáz­ku, kde všu­de lze ono „výš“ hle­dat a jak ho dosáh­nout. Nevel­ký žeb­řík jako by byl sou­čás­tí těla per­for­me­rů stej­ně jako úpor­ná sna­ha o „výš­ku“. Momen­ty, kdy se per­for­mer oci­tá bez své ber­lič­ky, půso­bí doslo­va kata­stro­fic­ky. Zmr­za­če­né tělo, jemuž chy­bí život­ně nezbyt­ná sou­část, je při­pou­ta­né k zemi, holé a zranitelné.

Samot­ný pro­stor je dal­ším fyzic­kým zpo­dob­ně­ním uva­žo­vá­ní o ces­tě „naho­ru“. Per­for­me­ři svým jed­ná­ním uka­zu­jí, že směr „výš“ je rela­tiv­ní. Scé­no­gra­fie umož­ňu­je uka­zo­vat „naho­ře“ obrá­ce­né do všech ostat­ních stran, tak­že „výš“ nemu­sí být nut­ně naho­ře, jde spíš o pozi­tiv­ní posun. Per­spek­ti­va pro­sto­ru se mění stej­ně jako život­ní per­spek­ti­va „výš a dál“. Per­for­me­ři sice na kon­ci dosa­hu­jí oprav­do­vé výš­ky zavě­še­ním na oko visí­cí ze stro­pu, ale jejich ces­ta se uza­ví­rá. V kon­tras­tu s hra­vos­tí a vyna­lé­za­vos­tí hle­dá­ní „výš“ v prů­bě­hu klau­ne­rie se potvr­zu­je, že dosa­že­ní kýže­né­ho cíle s sebou nese urči­tou bezvýchodnost.

2. Drs­né tan­ce (Black Black Woods / Cirk La Puty­ka)
Výtvar­ně — pohy­bo­vá per­for­man­ce Ros­ti Nová­ka ml.Ros­ti Nová­ka st., jejíž kon­cept vytvo­řil Jozef Fru­ček, je svým for­má­tem jed­nou z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších insce­na­cí v pro­gra­mu letoš­ní ČTP. Hlav­ní­mi důvo­dy jsou prá­ce s časem a podo­ba fyzic­ké­ho jed­ná­ní, vlast­ně tak málo podob­ná tan­ci ve svém tra­dič­ním poje­tí. Nejde tolik o vizu­ál­ní poži­tek z har­mo­nic­ké­ho a tech­nic­ky doko­na­lé­ho pohy­bu, ale o zpro­střed­ko­vá­ní poci­tu ener­gie a síly per­for­me­ra a kon­stru­o­vá­ní raci­o­nál­ních význa­mů abs­trakt­ním způ­so­bem. Žánr per­for­man­ce se zde napl­ňu­je situ­a­ce­mi, v jejichž poma­lém tem­pu se mění podo­ba mega­lo­man­ské­ho pro­sto­ru, záměr­ně se vyčer­pá­vá tělo Ros­ti Nová­ka ml., oba per­for­me­ři pod­lé­ha­jí emo­cím „nechtě­né­ho“ boje a to vše v atmo­sfé­ře napě­tí mezi „sta­vě­ním“ a „boře­ním“.

Drs­ná, syro­vá, cir­ku­so­vá show se sklá­dá ze dvou čás­tí. Během prv­ní eta­py dlou­hé asi dvě a půl hodi­ny sesta­vu­je Ros­ťa Novák ml. scé­nu. Jako dře­vo­ru­bec v mon­tér­kách vytvá­ří jak pro­sto­ro­vý, tak význa­mo­vý základ pro dru­hou část per­for­man­ce zalo­že­né na inter­ak­ci dvou tem­ně gro­tesk­ních šaš­ků – staré­ho otce a dospě­lé­ho syna – kte­ří si navzá­jem vyjas­ňu­jí pozi­ce ve svém vzta­hu. Per­for­man­ce jed­nak při­po­mí­ná akč­ní umě­ní, za dru­hé pra­cu­je s prin­ci­py klauné­rie, kte­rá je však ve své gro­tesk­nos­ti smr­tel­ně váž­ná. Celé dění dopro­vá­zí v poza­dí na vyvý­še­ném podiu hudeb­ní kape­la hra­jí­cí instru­men­tál­ní melo­die na způ­sob folkmetalu.

Poma­lé tem­po výtvar­ných či sochař­ských pasá­ží – opa­ko­vá­ní nápi­su „Udě­lám to lépe.“, stav­ba trů­nu z nevy­pá­le­ných hli­ně­ných cihel ad. — se vyva­žu­je silo­vý­mi „taneč­ní­mi“ výstu­py Ros­ti Nová­ka ml. Např. když balan­cu­je s těž­kou snad kovo­vou, snad hli­ně­nou kou­lí v dla­ních nata­že­ných paží, na obli­če­ji či na zaklo­ně­ném hrud­ní­ku při­po­mí­ná jeho sou­stře­dě­ný přes­ný pohyb taneč­ní­ka bojo­vé­ho umě­ní. Kaž­dým pohy­bem své­ho sil­né­ho pod­sa­di­té­ho robust­ní­ho těla vytvá­ří dojem suro­vé lad­nos­ti – nepro­plou­vá vzdu­chem, ale řeže ho na těž­ké foš­ny, kte­ré s tupou ránou odpa­dá­va­jí na zem.

3. Na anti­ka­pi­ta­lis­tic­ký způ­sob (Švih­la / Tere­za Hra­dil­ko­vá a kol.)
Letoš­ní vítěz­ná insce­na­ce se od ostat­ních liší zejmé­na expe­ri­men­tál­ním zachá­ze­ním s pohy­bem, kte­ré pojí­má jako téma. Poe­ti­ka sólo­vé per­for­man­ce je zalo­že­na na čis­to­tě a jed­no­du­chos­ti všech slo­žek. Vzá­jem­ně se dopl­ňu­je a pro­plé­tá atmo­sfé­ra naži­vo mixo­va­né hud­by a heslo­vi­tý nara­tiv­ní mate­ri­ál. Ten per­for­mer­ka těž­ce odří­ká­vá v ryt­mu ská­ká­ní přes švi­ha­dlo, občas mimo něj, jako struk­tu­ro­va­ný živo­to­pis občas s poně­kud absurd­ní­mi úda­ji. Mono­log ply­ne stej­ně jako sko­ky. Na scé­ně tak dochá­zí ke stře­tu dvou situ­a­cí. Situ­a­ce těla neú­nav­ně ská­ka­jí­cí Tere­zy Hra­dil­ko­vé a situ­a­ce živo­ta beze­jmen­né ženy, o níž vyprá­ví per­for­mer­čin monolog.

Sko­ky přes švi­ha­dlo a švi­hy pro­va­zu o zem aso­ciu­jí tlu­kot srd­ce. Sko­ky pro nic za nic. Nepro­du­ku­jí nic mate­ri­ál­ní­ho, jen pokra­čo­vá­ní. Pra­vi­del­ný ryt­mus záro­veň před­sta­vu­je živou­cí ener­gii postup­ně se vyčer­pá­va­jí­cí per­for­mer­ky, záro­veň půso­bí uklid­ňu­jí­cím dojmem, uko­lé­bá­vá a dává jis­to­tu. Jako dro­ga. Per­for­mer­ka se nalé­zá v nema­te­ri­ál­ní bub­li­ně, kte­rá jí vydě­lu­je z pro­sto­ru sdí­le­né­ho s pub­li­kem. Napo­ju­je Hra­dil­ko­vou na ryt­mus per­for­man­ce, urče­ný záko­nem kauza­li­ty. Bez jed­no­ho sko­ku by nebyl ten dal­ší, bez náde­chu by nebyl výdech. Ply­nu­tí času je zde téma­tem, kte­ré lze smys­lo­vě zakoušet.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Barbora Liška

Je absolventkou brněnské divadelní vědy a germanistiky. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje taneční dramaturgii, mimo to spolupracuje s Centrem experimentálního divadla na nově vznikajícím čtvrtletníku, reflektujícím tvorbu jeho tří scén. Přispívá do časopisu Kod, mloki a dalších médií. Věří, že je důležité číst tanec a pohyb i skrze zkušenost s vlastním tělem.