Brazilský choreograf uvádí světovou premiéru inscenace REPLAY!

foto: Helena Fikerová

foto: Helena Fikerová

PONEC – diva­dlo pro tanec uvá­dí 18. a 19 . dub­na v 20:00 hod. svě­to­vou pre­mi­é­ru spo­leč­né­ho pro­jek­tu taneč­ní­ho sou­bo­ru ME-SA a bra­zil­ské­ho cho­re­o­gra­fa Rena­na Mar­tin­se REPLAY, kte­rý boří latin­sko­a­me­ric­ká taneč­ní klišé. Po dese­ti letech strá­ve­ných v Evro­pě se Renan Mar­tins ohlí­ží zpět, revi­du­je svou tvor­bu a za pomo­ci váš­ni­vých, pes­t­ro­ba­rev­ných a pře­hna­ně dra­ma­tic­kých útrž­ků vytvá­ří před­sta­ve­ní, v němž se cel­ko­vý význam vyje­ví až jako podi­vu­hod­ná sklá­dač­ka nej­růz­něj­ších význa­mo­tvor­ných akcí.

Insce­na­ce je meta­fo­rou komu­ni­kač­ní neschop­nos­ti – nemož­nos­ti nalézt se občas s dru­hý­mi ve stej­ném bodě, vzá­jem­ně si poro­zu­mět,“ vysvět­lu­je pro­du­cent­ka pro­jek­tu Karo­lí­na Hej­no­vá a dodá­vá: “Kaž­dý z taneč­ní­ků se dost dlou­ho nachá­zí v jiném momen­tě nebo v jiné inten­zi­tě než ostat­ní. Opa­ku­je­me pohy­bo­vá sché­ma­ta, abychom se spo­leč­ně našli – je to tako­vá Rubi­ko­va kost­ka…” Pěti­ce taneč­ní­ků uvá­dí svá těla do pohy­bu, jako by je pohá­ně­ly neko­neč­né pří­běhy, záhad­né udá­los­ti i pro­ži­tá trau­ma­ta. Spo­leč­ně se sna­ží roz­lousk­nout hádan­ky, vyře­šit rébu­sy a slo­žit tak cel­ko­vý obraz.

Spo­leč­ně se sou­bo­rem ME-SA a svě­tel­nou desig­nér­kou Katarí­nou Ďuri­co­vou při­vá­dí insce­na­ce divá­ky i per­for­me­ry do pro­sto­ru, kte­rý je stej­ně tak tra­gic­ký jako komic­ký, roman­tic­ký i sucho­pár­ný a výprav­ný i absurd­ní záro­veň.
REPLAY je dru­hou spo­lu­pra­cí ME-SY a Rena­na Mar­tin­se. Jejich prv­ní pro­jekt „Let Me Die In My Foot­ste­ps“ byl zařa­zen na pres­tiž­ních seznam 20 evrop­ských pri­o­rit­ních před­sta­ve­ní sítě Aerowa­ves pro rok 2016. Před­sta­ve­ní bude dále puto­vat do Lip­ska, kde bude mít v 27. dub­na mít v rám­ci fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit Praha.Dresden.Leipzig pre­mi­é­ru němec­kou. Více na www.divadloponec.cz
Pro­jekt vzni­kl v kopro­duk­ci: LOFFT – das The­a­ter, Tanec Pra­ha / PONEC – diva­dlo pro tanec.
Za pod­po­ry: Magis­trát hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, PONEC – diva­dlo pro tanec, ALT@RT z.ú., LOFFT – das Theater

BIO
Renan Mar­tins
Bra­zil­ský cho­re­o­graf žijí­cí v Bru­se­lu začal svá taneč­ní stu­dia v Rio de Jane­i­ru na Debo­rah Col­ker Move­ment Cen­ter, odkud pak pokra­čo­val díky sti­pen­diu na sal­cbur­ský SEAD a dále na P.A.R.T.S. (Per­for­ming Arts Research and Tra­i­ning Stu­di­os), kde stu­do­val v letech 2010 – 2013. Své autor­ské pro­jek­ty uve­dl na fes­ti­va­lech v Bra­zí­lii i mno­ha evrop­ských zemích. Jako taneč­ník spo­lu­pra­co­val s auto­ry, jako je Iztok Kovac, Mary­sia Sto­k­lo­sa, Meg Stu­art aj. V posled­ních letech se inten­ziv­ně věnu­je výu­ce a worksho­pům v Evropě.

ME-SA
Sku­pi­na ME-SA vznik­la v roce 2008. Fun­gu­je jako ote­vře­ná plat­for­ma, kte­rá kom­bi­nu­je autor­ské pro­jek­ty se zva­ním hos­tu­jí­cích cho­re­o­gra­fů jak z čes­ko­slo­ven­ské, tak mezi­ná­rod­ní taneč­ní scé­ny. Sou­bor tři­krát zís­kal nomi­na­ci na “Taneč­ní insce­na­ci roku”. V roce 2015 zís­ka­la Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá, jed­na ze zakla­da­te­lek ME-SY, oce­ně­ní “Taneč­ni­ce roku” za svůj výkon v před­sta­ve­ní Super­Na­tu­rals, dal­ším pro­jek­tu sou­bo­ru, kte­rý je na pres­tiž­ním sezna­mu Aerowa­ves, ten­to­krát pro rok 2015. Za výkon v sólo­vém před­sta­ve­ní L – One of the Seven byla Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá nomi­no­vá­na na Cenu Thá­lie 2016.
___________________________________________________________________________
Pro více infor­ma­cí se může­te obrá­tit na:
Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
media relati­ons
+420 603 728 915
katerina.kavalirova@tanecpraha.eu