Dvě distopické věže Sidi Larbiho a Damiana Jaleta

foto: facebook Eastman

foto: facebook Eastman

Insce­na­ce Babel (Words), kte­rou při­pra­vil bel­gic­ký cho­re­o­graf s taneč­ní­ky z celé­ho svě­ta, má být synekdo­cha roz­pa­du sou­čas­nos­ti i vyjas­ně­ní pozic lid­stva tak­zva­ně „před Bohem“. Zástup­ci něko­li­ka etnik, mož­ná sexu­ál­ních i jiných men­šin se potká­va­jí, aby spo­lu vzty­či­li nej­vět­ší paměti­hod­nost lid­stva — Baby­lon­skou věž. Jejich sna­ha nará­ží na obtí­že, kyberre­vo­lu­ci i nesnášenlivost.

Za kaž­dým z taneč­ní­ků (a hudeb­ní­ků) v insce­na­ci Sidi Lab­ri­ho Cher­kou­ai­ho je něja­ký pří­běh. Jejich vyprá­vě­ním ote­ví­rá cho­re­o­graf kolek­tiv­ní Ody­seu. Kaž­dý z této sku­pi­ny při­chá­ze­jí­cí z jiné­ho spo­le­čen­ské­ho, nábo­žen­ské­ho, jazy­ko­vé kon­tex­tu může vlo­žit svou část do mozai­ko­vi­té fresky.

Bib­lic­ký motiv Baby­lon­ské věže jako nezměr­né a po záslu­ze potresta­né lid­ské zpup­nos­ti pře­ná­ší Sidi Cher­kou­ai na glo­ba­li­zo­va­nou spo­leč­nost, kte­rá se namís­to schop­nos­ti své­ho pro­po­je­ní vyu­ží­vat hrou­tí do sebe. Neschop­nost komu­ni­ko­vat roze­hrá­vá až pře­kva­pi­vě diva­del­ním způ­so­bem a v někte­rých scé­nách vytvá­ří kon­krét­ní situ­a­ce s dia­lo­gy. Celou insce­na­cí pro­za­řu­je náznak pří­bě­ho­vé linie a mís­ty se dokon­ce rýsu­jí i posta­vy pře­chá­ze­jí­cí z jed­né scé­ny do dru­hé. „Cyborg v late­xu“ (Ulri­ka Kinn Svensson) nebo „Robobůh“ (Darryl E. Woods) jsou klí­čo­vý­mi ele­men­ty a insce­na­cí v pod­sta­tě pro­vá­zí. Jed­ním z pohy­bo­vých klí­čů je totiž cho­re­o­gra­fie robo­tic­kých pohy­bů, kte­rá při­po­mí­ná úko­ny někde mezi kmi­tá­ním na mon­táž­ní lin­ce a pře­pi­cho­vá­ním kabe­lů v ser­ve­ru nebo tele­fon­ní ústřed­ně. Dua­li­ta při­ro­ze­né­ho a umě­lé­ho se dostá­vá i do cel­ko­vé struk­tu­ry. Davo­vé scé­ny (např. obraz, ve kte­rém se všich­ni v obrov­ské kost­ce mač­ka­jí jako ve výta­hu, pří­pad­ně hra­jí, že jsou uvěz­ně­ní v nákup­ních výlo­hách) i ty intim­něj­ší (vel­mi zábav­né vábe­ní kra­vaťá­ka, kte­rý se po krát­ké pro­mě­ně stá­vá pri­má­tem a pokou­ší se nejap­ným způ­so­bem vyjá­d­řit, že by s cybor­gem Ulri­ky Svensson rád a dlou­ho kopu­lo­val) zob­ra­zu­jí, jak tech­no­lo­gie mění civi­li­za­ci. Nako­nec tvůr­ci pře­chá­zí k arche­ty­pál­ní pro­mě­ně tech­ni­ky v bož­skou bytost, kte­rá se z bdě­lé­ho trans­for­me­ra kro­pí­cí­ho olo­vem své oko­lí pro­mě­ní v báj­né­ho ptá­ka a jeho spo­lu­hrá­či mu ze svých těl vytvo­ří vel­ká křídla.

Ústřed­ní­mi „mono­li­ty“ celé pro­duk­ce jsou zpr­vu po jeviš­ti roz­trou­še­né kovo­vé kon­struk­ce, pře­váž­ně kvá­dro­vé ske­le­ty. Akté­ři je vše­li­jak natá­čí, klo­pí a vůbec s nimi rafi­no­va­ně mani­pu­lu­jí. Ve vel­mi sub­til­ních akcích z nich sesta­ví vizu­a­li­za­ci zla­té­ho řezu, kte­rou pro­lé­za­jí, pří­pad­ně je všech­ny nasklá­da­jí do sebe pod­le veli­kos­ti a šíř­ky půdo­ry­su. Jakmi­le jeden z taneč­ní­ků začne otá­čet nej­spod­něj­ším blo­kem, jeho hra­na zachy­tí roh vyš­ší­ho, dokud se poma­lu neroz­to­čí všech­ny násle­du­jí­cí kvá­d­ry, což při­po­mí­ná roz­ví­je­ní kvě­tu. Podob­ných vari­a­cí sesta­ví během insce­na­ce hned něko­lik. Monu­men­tál­ní hrát­ky s pro­sto­rem se pro­mí­ta­jí také do zmí­ně­ných vylo­že­ně diva­del­ních pasá­ží. Podél­ně slo­že­né kvá­d­ry se pro­mě­ňu­jí v letišt­ní tur­ni­ke­ty, kde se kaž­dý z akté­rů ve svém jazy­ce sna­ží doro­zu­mět s ochran­kou, kte­rá ces­tu­jí­cí lustru­je prá­vě na zákla­dě jejich národ­nos­ti. Nako­lik tvůr­ci tuši­li rych­lý vývoj v USA pod Trum­po­vou vlaj­kou, těž­ko sou­dit, nicmé­ně ultra­pra­vi­co­vé­mu popu­lis­mu se smě­jí do obli­če­je i bez toho.

Jako je insce­na­ce ohrom­ná for­mou i téma­tem, špič­ko­vý­mi výko­ny taneč­ní­ků i růz­no­ro­dou melan­ží z worl­d­mu­sic fre­ne­tic­kých hudeb­ní­ků, tak je ohrom­ná počtem nad­sta­vo­va­ných závě­rů. Insce­na­ce Babel (Words) je ohrom­ný kolos, podob­ně jako jeho bib­lic­ký předob­raz. Do čím vět­ších výšek se pne, tím se stá­vá kře­h­čím a vrat­kým. Tvůr­ci při své ohrom­né ima­gi­na­ci a schop­nos­ti vysta­vět sku­teč­ně monu­men­tál­ní obra­zy nad situ­a­ce­mi ztrá­cí kon­t­ro­lu. Méně je někdy více. I když dra­ma­tur­gic­ké zavá­há­ní vždy uhla­di­li, roz­pa­či­té situ­a­ce nahra­di­li opět výživ­ně efekt­ní­mi a smě­le pokra­čo­va­li dál, přes­to v urči­tých čás­tech už nemě­li kam obra­zy gra­do­vat. Zůsta­li stát na stře­še a čekat na trest boží.

Cho­re­o­gra­fie: Sidi Lar­bi Cher­ka­oui, Dami­en Jalet
Design: Anto­ny Gormley
Hud­ba: Patri­zia Bovi, Maha­bub Khan, Sat­tar Khan, Gab­rie­le Miracle, Sho­go Yoshii

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."