Hit no difference

foto: archiv Cirk La Putyka

foto: archiv Cirk La Putyka

Nová insce­na­ce Cir­ku La Puty­ka Hit, tell the dif­fe­ren­ce při­nes­lo výživ­nou divo­kou ener­gii, není divu, když ten­to­krát neřá­di­li pou­ze čeští i kanad­ští per­for­me­ři, ale také desít­ka akro­ba­tů z afric­ké Rwan­dy. Setká­ní dvou taneč­ních hemi­sfér — naší evrop­ské raci­o­nál­ní a té instink­tiv­ní afric­ké bylo pří­jem­ným pozdvi­že­ním Let­ní Let­né 2017.

Tráv­ník a bale­ti­zol roz­dě­lu­jí jeviš­tě na dvě polo­vi­ny. Jako by to byly půl­ky stej­né­ho hřiš­tě, kte­ré je ve dví roz­dě­le­no prů­hled­nou stě­nou z ple­xiskla. Na scé­ně se obje­vu­jí per­for­me­ři oble­če­ni do elas­tic­kých celo­tě­lo­vých tri­ko­tů v záři­vých bar­vách – zele­ná, fia­lo­vá, žlu­tá. I jejich tvář je pokry­tá lát­kou. Podob­ni mimo­zem­ským návštěv­ní­kům začnou tan­čit ve sty­li­zo­va­ných pohy­bech (např. sle­pi­čí tanec a la dis­co). Vytvo­ří dva půl­kru­hy, křepčí a povy­ku­jí hrdel­ní pokři­ky jako u ritu­ál­ních tan­ců. Kdo se za mas­ka­mi skrý­vá? Per­for­me­ři se na povel jed­no­ho z nich — kon­fe­ren­ci­é­ra odmas­ku­jí a roz­dě­lí se na dva „týmy“, na ty, kte­ří mož­ná vyrost­li v bídě a v kru­tých pod­mín­kách, ale také v souzně­ní s při­ro­ze­nos­tí a na ty, kte­ré se naro­di­li ve svě­tě svo­bod­ném, ale plném forem, norem, spo­le­čen­ských masek a povinností…

Afric­ký TRÁVNÍK
Trá­va a hlí­na evo­ku­je pří­ro­du. V ní může per­for­mer nesou­cí na hla­vě hrnec jako krá­lov­skou koru­nu, ukrýt šaty, kte­ré mož­ná pat­ři­ly jeho mat­ce. Je ale také hřiš­těm, na kte­rém lze jak­ko­li blb­nout s kámo­ši po ško­le, ská­kat sal­ta, metat hvězdy, roz­prou­dit dout­na­jí­cí ener­gii v čirou radost. Desít­ka taneč­ní­ků z Rwan­dy, z nichž někte­ří jsou ješ­tě v dět­ském věku, je neu­vě­ři­tel­ně fle­xi­bil­ní. Jejich pohy­bo­vé mož­nos­ti a zku­še­nos­ti ješ­tě umoc­ňu­je pro­fe­si­o­nál­ní vede­ní prin­ci­pá­la La Puty­ky Ros­ti Nová­ka a cho­re­o­gra­f­ky Dory Hoš­to­vé. Tam, kde čeká­me dokon­če­ní pohy­bu, doda­jí ješ­tě něko­lik dal­ších pohy­bo­vých tak­tů a koru­nu­jí je širo­kým úsmě­vem. I jejich oči se smě­jí. K tomu všich­ni dohro­ma­dy půso­bí jako jed­na vel­ká rodi­na, kde se všich­ni navzá­jem pod­po­ru­jí, a tak se jim brzy poda­ří omo­tat si pub­li­kum kolem prs­tu. Gaze­lí sko­ky nás nepře­stá­va­jí pře­kva­po­vat. Z vese­lí, kte­ré na scé­nu při­ne­sou, ale vystu­pu­jí také tem­něj­ší tóny. Per­for­mer před­stu­pu­je před divá­ky s mono­lo­gem, při kte­rém nás mra­zí. Je těž­ké si před­sta­vit, že tenhle roze­smá­tý kluk,  je od dvou let na ulici…

Evrop­ský BALETIZOL
Na bale­zi­to­lu se setká­vá­me s mužem, kte­rý v ruce drží ham­bur­ger. Oble­čen je do kalhot a saka jako kla­sic­ký kan­ce­lář­ský pra­cov­ník. Mar­ně se sna­ží napa­do­bo­vat pohy­by ohyb­ných afri­ča­nů. Díky své neob­rat­nos­ti sklí­zí jen smích divá­ků.  Dru­hý per­for­mer sko­kan na tram­po­lí­ně před­vá­dí za zvu­ků chrá­mo­vých alikvót­ních zpěvů dech berou­cí sto­pro­cent­ně kon­cen­t­ro­va­né sólo, při kte­rém nám oprav­du spad­ne bra­da. Za množ­ství oto­ček a špič­ko­vých salt ho však afrič­tí kole­go­vé, kte­ří ho pozo­ru­jí z dru­hé půl­ky  jeviš­tě,  úpl­ně vypís­ka­jí. „Chce­te víc?,“ diví se per­for­mer a tak při­dá­vá. Ješ­tě doko­na­lej­ší ješ­tě více str­hu­jí­cí sesta­va se však opět setká s buče­ním. Až když se per­for­mer úpl­ně uvol­ní a začne ská­kat napros­tý Fre­esty­le jako děc­ko, kte­ré si jen tak blb­ne, začnou Afri­ča­ni tles­kat rados­tí. Tvůr­ci nám uka­zu­jí  člo­vě­ka měst­ské­ho (ano, už je to sko­ro druh, něco jako kočka domá­cí), kte­rý pod zářiv­ka­mi kli­ma­ti­zo­va­ných pro­sto­rů zapo­mí­ná na oby­čej­nou leh­kost bytí a nadhled.

TRÁVA vs. BALETIZOL – aneb jsme xeno­fob­ní spo­leč­nost?
Oprav­du zají­ma­vé to však začí­ná být až ve chví­li, kdy se evrop­sko-kanad­ští a rwand­ští per­for­me­ři začnou pro­lí­nat a jejich dva svě­ty sto­jí kon­takt­ně v kon­tras­tu. Ple­xisklo má zrca­dlo­vý efekt. I sym­bo­lic­ky v jed­not­li­vých per­for­me­rech něco či něko­ho odrá­ží. Do obra­zů jed­no­ho taneč­ní­ka se pro­pí­jí obraz dru­hé­ho, kte­rý sto­jí pro­ti němu za sklem. Podob­ně i v humor­né scé­ně catwalk, kdy všich­ni per­for­me­ři před­vá­dí absurd­ní pokrýv­ky hla­vy (mas­ka kuklu­x­kla­nu, vel­ká růžo­vá hou­ba, mas­ka šer­mý­ře či čín­ská kočka s done­ko­neč­na máva­jí­cí pacič­kou), cítí­me, že jsou na jed­né lodi a mají stej­né mož­nos­ti. Při­tom však je tu nazna­če­no téma masek a rolí, kte­ré stá­le oblé­ká­me, aniž bychom si někdy uvě­do­mo­va­li jejich nesmy­sl­nost a směš­nost. Sta­te­ment — Všich­ni jsme Afri­ča­ni je ješ­tě umoc­něn scé­na­mi, kde je akcen­to­vá­no xeno­fob­ní cho­vá­ní. Ve video­pro­jek­ci  pro­chá­zí v reál­ném obcho­dě muž oble­če­ný do tri­ko­tu, kte­rý již zná­me. Naku­pu­jí­cí lidé ho pořád po očku sle­du­jí. Pocit cizin­ce, kte­rý svou odliš­nou bar­vu ple­ti nemů­že skrýt, bude asi srov­na­tel­ný. Komu v sále by z toho nevsta­ly chlu­py na rukou?

Scé­na je po obou stra­nách jeviš­tě roz­ší­ře­na o malé pro­sto­ry, ve kte­rých sedí hudeb­ní­ci. Za nimi je jako poza­dí roz­vi­nut vlni­tý plech ze stře­chy popsa­ný graf­fi­ti, kte­rý nám aso­ciu­je jak afric­ké slumy, tak opuš­tě­ná chudá před­měs­tí. Hud­ba Jana Kříž­ka, Andre­je Rády­ho a Papi­se Nyas­se celou dobu utvá­ří dyna­mi­ku insce­na­ce a pro­po­je­ní afric­kých bub­nů s rockem pře­kva­pi­vě funguje.

Když se taneč­ní­ci kla­ní, ješ­tě v nás dozní­vá pocit vese­lí a divác­ké­ho zážit­ku z akro­ba­tic­kých výko­nů a živel­né par­ty těl a úsměvů, záro­veň ho však nahlo­dá­vá pro­ble­ma­tic­ká soci­ál­ní rovi­na, kte­rá je pod­stat­nou lin­kou insce­na­ce. Anga­žo­va­něj­ší kusy, kte­ré nás osl­ní, ale záro­veň nezů­sta­nou jen u vel­ko­le­pé podí­va­né, mys­lím přes­ně Let­ní Let­ná potřebuje…

Hit, Tell the Dif­fe­ren­ce
Režie: Ros­ti­slav Novák ml.
Cho­re­o­gra­fie: Dora Hoš­to­vá,
Scé­na: Anto­nín Šilar,
Hud­ba: Jan Kří­žek, Andrej Rády, Adam Novot­ný,
Pre­mi­é­ra na Let­ní Let­ná 2017

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.