Geniální koně pod brněnskou oblohou?

foto: Robert Vystrčil (Divadelní svět Brno)

foto: Robert Vystrčil (Divadelní svět Brno)

Dvě fes­ti­va­lo­vá před­sta­ve­ní insce­na­ce Hor­ses in the sky Kibbu­tz Con­tem­po­ra­ry Dan­ce Com­pa­ny na fes­ti­va­lu Diva­del­ní svět Brno v cho­re­o­gra­fii Rami­ho Be’era od počát­ku dopro­vá­ze­la slo­va chvá­ly a budi­la pocit, že divák uvi­dí něco fan­tas­tic­ké­ho. Bylo Hor­ses in the sky ve sku­teč­nos­ti výji­meč­né a pře­sa­hu­je tak dale­ce pomy­sl­nou lať­ku toho, co lze v rám­ci sou­čas­né­ho tan­ce nebo pohy­bo­vé­ho diva­dla vidět?

Pro začá­tek je nut­no podotknout, že sám Rami Be’er kus geni­a­li­ty nepo­strá­dá a lze ho nazvat až rene­sanč­ní osob­nos­tí, jež je schop­ná tvo­řit a komu­ni­ko­vat nejen s divá­kem skr­ze uni­kát­ní mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní jazyk. V tom­to kon­krét­ním pří­pa­dě, stej­ně jako v množ­ství insce­na­cí KCDC (Mother’s milk, If At All, Lulla­by For Bach aj.), je kro­mě cho­re­o­gra­fie auto­rem kos­tý­mů a lightdesignu.

Taneč­ní sou­bor KCDC je slo­žen z taneč­ní­ků vyzna­ču­jí­cích se pre­ciz­nos­tí a doko­na­lou tech­ni­kou, postrá­dá však jako vět­ši­na sou­bo­rů moder­ní­ho a sou­čas­né­ho tan­ce vnitř­ní hie­rar­chii. Nemá své sólis­ty, demisó­lis­ty ani sbor. Stej­ně tak jako Mer­ce Cun­ningham, jehož myš­len­ky a zása­dy lze v sou­vis­los­ti s Hor­ses in the sky pozo­ro­vat, Be’er děle­ní cha­rak­te­ris­tic­ké napří­klad pro kla­sic­ký balet ruší a „sólis­tu“ dělá z kaž­dé­ho taneč­ní­ka. Cen­t­rem pozor­nos­ti, niko­liv v cen­t­ru jeviš­tě (podob­ně jako u Cun­ningha­ma, kte­rý pova­žu­je kaž­dou část jeviš­tě za rov­no­cen­ně pod­stat­nou), je kaž­dou chví­li někdo jiný. V dal­ší vte­ři­ně taneč­ník splý­vá s davem a zase se z něj vyčle­ňu­je či se pro­ti němu vymezuje.

Stu­die stád­ní­ho cho­vá­ní i davu a vystu­po­vá­ní z něj, mar­nost či pokři­ve­ný svět plný nási­lí a lží – i o tom může Hor­ses in the sky být. Be’er zde jako tvůr­ce nevy­prá­ví pří­běh, ale posky­tu­je divá­ko­vi, skr­ze pohyb doko­na­lých těl, proud půso­bi­vých jevišt­ních obra­zů a tím i mož­nost svo­bod­né­ho výkladu.

Cha­rak­te­ris­tic­ká pro Hor­ses in the sky je simul­ta­ne­i­ta – jak fyzic­ká, tak i hudeb­ní, kdy moti­vy pře­bí­jí jeden dru­hý, splý­va­jí, spo­ju­jí se a opět se roz­dě­lu­jí. Jed­ním z dal­ších pro­střed­ků, kte­ré cho­re­o­gra­fie vyu­ží­vá je kánon a zmno­žo­vá­ní, což při­dá­vá pri­már­ně tri­vi­ál­ní­mu pohy­bu na gra­da­ci a obrov­ské síle. Be’er od svých taneč­ní­ků vyža­du­je fyzic­kou a tech­nic­kou doko­na­lost, záro­veň však nel­pí strikt­ně na jaké­ko­li kon­ven­ci či hra­ni­cích toho, co lze s tělem pro­vést. Nao­pak zkou­má mož­nos­ti lid­ské ana­to­mie a sna­ží se vymy­kat umě­le vytvá­ře­ným hori­zon­tům a pravidlům.

KCDC a jejich Hor­ses in the sky má beze­spo­ru své nepo­pi­ra­tel­né kva­li­ty. Cho­re­o­gra­fie je plná nesnad­ných mnoh­dy až geo­me­t­ric­kých for­ma­cí, nároč­né a přes­né ryt­mi­ky a obdi­vu­hod­né sou­hry inter­pre­tů. Díky tomu v sobě nese dyna­mi­ku stá­le se mění­cí­ho orga­nis­mu, jež umí­rá v jed­nom a rodí se v jiném pro­stře­dí vytvá­ře­ném pomo­cí sři­ho­vých svě­tel­ných změn.

Sko­ro se až zdá, že insce­na­ci nelze nic raci­o­nál­ně vytknout. Nicmé­ně po dva­ce­ti minu­tách sle­do­vá­ní oné „doko­na­los­ti“ bez jas­něj­ší­ho vodít­ka k význa­mu má pozor­nost povo­li­la a vzbu­dil ji až neu­tu­cha­jí­cí potlesk. Otáz­kou zůstá­vá, je-li to něco nad rámec, něco extra? Nebyl ten dojem, že se na jeviš­ti ode­hrá­vá něco fan­tas­tic­ké­ho běž­né­mu divá­ku implan­to­ván do tako­vé míry, že mu uvě­řil ješ­tě před tím, než use­dl na své mís­to? Ráda bych občas podob­ně snad­no věři­la také, ale nemůžu.

Kibbu­tz Con­tem­po­ra­ry Dan­ce Com­pa­ny – Hor­ses in the sky.
Režie, cho­re­o­gra­fie, svě­tel­ný design: Rami Be’er.
Hudeb­ní výběr: Rami Be’er, Alex Clau­de.
Kos­týmy: Rami Be’er, Lilach Hatzba­ni.
Nastu­do­vá­ní: Nit­za Gom­bo.
Tan­čí: Ben Bach, David Ben Shi­mon, Roni Ben Simon, Ana­stasia Cheshun, Sha­ni Cohen aj.
Pre­mi­é­ra 2016. Psá­no z fes­ti­va­lu Diva­del­ní svět Brno 16. 5. 2017.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.