Min Tanaka a spol. – A Body

foto: Archiv Divadla Archa

foto: Archiv Divadla Archa

Japon­ský taneč­ník Min Tana­ka při­pra­vu­je pro Diva­dlo Archa nové před­sta­ve­ní s osmi per­for­mer­ka­mi nazva­né A Body (Tělo). Po dlou­hé době opět spo­lu­pra­cu­je s evrop­ský­mi uměl­ci, kte­ré si vybral během pro­sin­co­vé­ho kon­kur­zu. Nový pro­jekt Tana­ka věnu­je auten­ti­ci­tě těla jako nástro­je mezi­lid­ské komu­ni­ka­ce. Pre­mi­é­ro­vou sérii uve­de Archa 19., 22. a 23. června.

V nové cho­re­o­gra­fii se Tana­ka vra­cí do prehis­to­rie. Do časů, kdy lidé nepo­u­ží­va­li jazyk a nemě­li jiný nástroj komu­ni­ka­ce. Z potře­by komu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi lid­mi a s okol­ní pří­ro­dou tak vzni­kl tanec. Ten­to tanec zůstal zakó­do­va­ný v lid­ských tělech jako kód prav­di­vé­ho vzta­hu. „V před­sta­ve­ní A Body figu­ru­je beze­jmen­né tělo jako nástroj komu­ni­ka­ce, jako znak při­ná­le­ži­tos­ti k lid­ské­mu dru­hu“, říká letos dva­a­se­dm­de­sá­ti­le­tý Tana­ka. On sám se na scé­ně obje­ví spo­leč­ně s osmi per­for­mer­ka­mi. Mezi­ná­rod­ní obsa­ze­ní vze­šlo z kon­kur­zu, kte­rý se ode­hrál v pro­sin­ci loň­ské­ho roku v Pra­ze. Žen­skou pře­va­hu ozna­ču­je Tana­ka spí­še za náho­du, kte­rá při­nes­la sil­né téma.

Stá­le žije­me ve spo­leč­nos­ti, kte­rá je říze­na muži. Kdy­si exis­to­va­la spo­le­čen­ství, kde tomu bylo nao­pak. Dívá­me se zpět a ptá­me se, co se to sta­lo s naši­mi těly? Ve vál­kách byly a jsou ženy vždy obět­mi. Vojá­ci jsou vět­ši­nou muži a plní roz­ka­zy veli­te­lů. Ženy zůstá­va­jí doma a musí exis­tenč­ní situ­a­ci řešit samy. Muži — vojá­ci jsou posí­lá­ni na smrt, ženy musí pro­je­vit svou trpě­li­vost. Jsou zod­po­věd­né za pře­ži­tí, za zacho­vá­ní rodu. Naše his­to­rie je zalo­že­na na pod­ři­zo­vá­ní si lid­ských těl, zabí­je­ní, nená­vis­ti. Naše exis­ten­ce je vždy spo­je­na s tělem. Tělo je život. Je prav­dou samo o sobě“, řekl na úvod zkou­šek Tanaka.

Ondřej Hrab, kte­rý spo­lu­pra­cu­je s Tana­kou přes tři­cet let, jej dopl­ňu­je: „Tana­kův tanec je zalo­žen pře­de­vším na extrém­ním vní­má­ní pro­sto­ru a času. Jeho tělo je seismo­graf, kte­rý rea­gu­je na všech­ny tek­to­nic­ké impul­zy naše­ho duchov­ní­ho pro­stře­dí. Min svým tan­cem rela­ti­vi­zu­je všech­ny záko­ny fyzi­ky a vytvá­ří báseň těla. Je to tanec bez for­my, plný neo­če­ká­va­ných udá­los­tí a záro­veň sil­ně zako­ře­ně­ný v zemi. Jeho ges­ta pochá­zí ze země­děl­ské prá­ce, kte­ré se věnu­je již něko­lik dese­ti­le­tí na své far­mě v srd­ci japon­ských hor. Po dlou­hém obdo­bí, kdy tan­čil jen v sólo­vých před­sta­ve­ních nebo v due­tu s Rin Ishi­ha­ro­vou, se Min Tana­ka roz­ho­dl vytvo­řit pro Archu taneč­ní insce­na­ci s evrop­ský­mi uměl­ci. Po čase tak nava­zu­je na tři ver­ze pro­jek­tu Gri­mm Gri­mm, kte­ré vytvo­řil v dru­hé polo­vi­ně deva­de­sá­tých let s čes­ký­mi uměl­ci, jako jsou Iva Bit­to­vá, Vla­di­mír Javor­ský, Zuza­na Sýko­ro­vá a další.“

V Pra­ze popr­vé vystou­pil Min Tana­ka v roce 1984. Jeho teh­dej­ší taj­né vystou­pe­ní vidě­la jen hrst­ka zasvě­ce­ných divá­ků. Od té doby se stal pro mno­hé v Čes­ké repub­li­ce živou legen­dou a výraz­ně ovliv­nil řadu čes­kých uměl­ců. Praž­ské pub­li­kum mělo uni­kát­ní mož­nost pra­vi­del­ně sle­do­vat vývoj Tana­ko­vy umě­lec­ké tvor­by. Pověst­ná se sta­la jeho vystou­pe­ní v klu­bu Na Chmel­ni­ci, taj­ná před­sta­ve­ní ve Zbra­šov­ských ara­go­ni­to­vých jes­ky­ních (1985, 1988), série před­sta­ve­ní Svě­ce­ní jara v Národ­ním diva­dle v roce 1992, či ve spo­leč­ném vystou­pe­ní s Johnem Calem při ote­vře­ní Diva­dla Archa v roce 1994. Min Tana­ka rov­něž tan­čil upro­střed prou­du řeky Vlta­vy při slav­nost­ním zno­vu­o­te­vře­ní Diva­dla Archa po povod­ni v říj­nu 2003. V roce 2005 bylo před­sta­ve­ní Stan­ding On the Edge (Stát na hra­ně) Tana­ko­vým pří­spěv­kem k Ander­se­nov­ské sezó­ně, v Arše násled­ně vystou­pil v květ­nu 2012 v sólu Locus Focus a due­tu Step into the Sha­dow. U pří­le­ži­tos­ti oslav dva­cá­té­ho výro­čí Archy vytvo­řil v červ­nu 2014 na Rohan­ském ost­ro­vě před­sta­ve­ní pod širým nebem nazva­né Šťast­ný strom. Vlo­ni vystou­pil v Arše s před­sta­ve­ním Desti­nati­on of the Sto­ne. V břez­nu tan­čil v insta­la­ci pro­bí­ha­jí­cí výsta­vy foto­gra­fií Keii­či­ho Taha­ry v Národ­ní galerii.

A Body
Kon­cept, scé­no­gra­fie a režie: Min Tana­ka
Dra­ma­tur­gie: Ondřej Hrab
Hud­ba a zvu­ko­vá insta­la­ce: Nao Nishi­ha­ra and Jan Buri­an
Svě­tel­ný design: Pavel Kot­lík
Vytvo­ři­li a tan­čí: Ana Leo­nor Ladas (Por­tu­gal­sko), Gre­te Smi­tai­te (Litva), Kata­ri­na Kadi­je­vic (Čes­ká repub­li­ka), Nel­la Turk­ki (Fin­sko), Rin Ishi­ha­ra (Japon­sko), Tere­za Krej­čo­vá (Čes­ká repub­li­ka), Věra Ondra­ší­ko­vá (Čes­ká repub­li­ka), Zuza­na Pit­te­ro­vá (Čes­ká repub­li­ka) a Min Tana­ka (Japon­sko).

Pre­mi­é­ro­vá před­sta­ve­ní 19., 22. a 23. červ­na 2017 v Diva­dle Archa

Tři otáz­ky pro Mina Tana­ku
Když jste vypsal kon­kurz na před­sta­ve­ní A Body, žádal jste ucha­ze­če, aby reflek­to­va­li vlast­ní situ­a­ci v dneš­ním svě­tě. Jsme stá­le více svěd­ky toho, že lži a zne­va­žo­vá­ní prav­dy vedou zís­ká­ní poli­tic­ké moci. Svět se pře­sou­vá na vel­mi nebez­peč­nou ces­tu. Může na to tanec nějak rea­go­vat?
Tanec jako tako­vý na to rea­go­vat nemů­že. Ale naše těla rea­gu­jí. My může­me mlu­vit o naší situ­a­ci, ale to jsou jen řeči. Pou­ží­vá­me k tomu jazyk. Mě trá­pí, jak jazyk ovlá­dá tělo. Při kon­kur­zu mě neza­jí­ma­ly poci­ty taneč­ní­ků, pozo­ro­val jsem jejich těla. A jejich těla jsou sou­čás­tí spo­leč­nos­ti. Tělo je nej­bliž­ší pro­stře­dí duše. Kdy­by ucha­ze­či mlu­vi­li o svém vzta­hu ke spo­leč­nos­ti, tak bych jim nevě­řil, pro­to­že řeč dnes ztra­ti­la důvě­ry­hod­nost. Zvlášť v poli­ti­ce jsme svěd­ky, toho, že se dá slí­bit úpl­ně vše a všech­ny sli­by zase lehce poru­šit. Jak potom může­me věřit mlu­ve­né­mu slo­vu? V dáv­ných dobách si lidé vytvo­ři­li jazyk pro důle­ži­tou komu­ni­ka­ci. Teh­dy to byl upřím­ný a prav­di­vý nástroj výmě­ny sdě­le­ní. Dnes tomu tak není. Pokud se naše tělo vze­pře degra­da­ci jazy­ka, je schop­no sku­teč­né komunikace.

Co zna­me­ná pro tělo tanec?
Tanec je nevi­di­tel­ný. Taneč­ník jej odha­lu­je pohy­bem své­ho těla. Vzni­ká něco mezi ním a pub­li­kem. Pro­stor, kte­rý se tak­to vytvo­ří, začne sám tancovat.

Může tanec odha­lit prav­du ukry­tou v těle?
Jen když budou lidé mít zájem dojít až tam, kde tanec vzni­ká. His­to­rie tan­ce sahá do prehis­to­rie. Do časů, kdy lidé nepo­u­ží­va­li jazyk. Lidé nemě­li jiný nástroj komu­ni­ka­ce. Tanec vzni­kl z potře­by komu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi lid­mi a s okol­ní pří­ro­dou. Ten­to tanec zůstal zakó­do­va­ný v lid­ských tělech. Je to kód prav­di­vé­ho vztahu.

Vstu­pen­ky za 350,- / stu­den­ti a seni­o­ři za 190Kč jsou v před­pro­de­ji v poklad­ně Diva­dla Archa a síti GoOut.

Infor­ma­ce pro média a akreditace:

Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz