Divadelní Flora začíná už za týden!

foto: archiv festivalu Divadelní Flora

foto: archiv festivalu Divadelní Flora

Šest respek­to­va­ných cho­re­o­gra­fů, pět národ­nos­tí, deset před­sta­ve­ní – Bra­zil­ci Fer­nan­do Bel­fi­o­re a Guilher­me Miot­to, Pol­ka Ola Macie­jewska, Japon­ka Jija Sohn, Chi­lan Rodri­go Sobar­zo a Izra­el­ka Keren Levi – to vše zahr­nu­je sek­ce Pes­t­ré Nizo­zem­sko, kte­rou uvi­dí divá­ci na Diva­del­ní Flo­ře od 12. do 21. května.

PESTRÉ NIZOZEMSKO
Diva­del­ní Flo­ra nabí­zí kro­mě čino­her­ní­ho pro­gra­mu letos také dvě taneč­ní sek­ce. Pes­t­ré Nizo­zem­sko je část zamě­ře­ná na per­for­ma­tiv­ní umě­ní země, jež je pova­žo­vá­na za kul­tur­ní Mek­ku s vyso­kou kon­cen­t­ra­cí nej­lep­ších per­fo­me­rů svě­ta. Před­sta­ví tvor­bu střed­ní a mlad­ší gene­ra­ce tvůr­ců, jejichž tvor­ba je pes­t­rá nejen umě­lec­kým sty­lem, ale také národ­nost­ním slo­že­ním jed­not­li­vých umě­lec­kých for­ma­cí – Nizo­ze­mí je totiž nadá­le zemí, kte­rá je z prin­ci­pu ote­vře­ná. Celá sek­ce tak inte­grál­ně zapa­dá do hlav­ní­ho leit­mo­ti­vu fes­ti­va­lu, kte­rým je Teku­tá Evropa.

Na Diva­del­ní Flo­ře se před­sta­ví napří­klad japon­ské taneč­ní trio, jež pod vede­ním Jiji Sohn vytvo­ři­lo divo­kou refle­xi dneš­ní­ho svě­ta a ote­ví­rá tak pal­či­vé téma stře­tu kul­tur. Půvo­dem pol­ská cho­re­o­gra­f­ka Ola Macie­jewska se inspi­ru­je tvor­bou jed­né z prů­kop­nic moder­ní­ho tan­ce – Loïe Fulle­ro­vé – a na jeviš­ti roz­ví­jí pohy­bo­vou stu­dii, ve kte­ré je lid­ské tělo kon­fron­to­vá­no s kos­tý­mem. Bra­zil­ský cho­re­o­graf Fer­nan­do Bel­fi­o­re záměr­ně pone­chá­vá per­for­mer­ky na jeviš­ti ved­le mecha­nic­kých objek­tů a pro­vo­ku­je naše vní­má­ní. Ješ­tě ote­vře­ně­ji se otáz­kou ženy ve svě­tě for­mo­va­ném muži zabý­vá izra­el­ská cho­re­o­gra­f­ka Keren Levi, jež pra­cu­je s naho­tou žen­ských těl. Mož­nos­ti lid­ské fyzi­ka­li­ty zkou­má i Bra­zi­lec Guilher­me Miot­to, v jehož díle Rise Up účin­ku­je mis­tr svě­ta v bre­akdan­ce Men­no van Gorp. A od člo­vě­ka dále k pří­rod­ním cyk­lům a k eko­lo­gii se posou­vá chil­ský tvůr­ce Rodri­go Sobar­zo,“ popi­su­je jed­not­li­vá před­sta­ve­ní dra­ma­turg per­for­ming arts Jan Žůrek.

Prin­cip antic­ké­ho diva­dla – D3US/X\M4CHIN4
Bez­vý­chod­né situ­a­ce řeší antic­ké diva­dlo zná­mým prin­ci­pem deus ex machi­na, kdy bůh ze stro­je vyře­ší veš­ke­ré pro­blémy. Fer­nan­do Bel­fi­o­re v insce­na­ci D3US/X\M4CHIN4 hle­dá toho­to kon­krét­ní­ho boha a odpo­věď na to, zda stro­je kon­t­ro­lu­jí nás, nebo my je? Bra­zil­ský cho­re­o­graf tak vytvá­ří z čás­ti futu­ris­tic­ké sci-fi a z čás­ti řec­kou tragé­dii o vypo­řá­dá­vá­ní se s tech­no­lo­gi­e­mi v úpl­ně novém vesmí­ru, kde ved­le sebe sou­čas­ně exis­tu­je budouc­nost i minu­lost. Divá­ci fes­ti­va­lu budou sou­čás­tí této epic­ké bás­ně v úte­rý 16. a stře­du 17. květ­na v Diva­dle K3 na Konviktu.

Vizu­ál­ně půso­bi­vé Bom­byx Mori
Pol­ská cho­re­o­gra­f­ka Ola Macie­jewska se ve své insce­na­ci Bom­byx Mori opros­ti­la od typic­ké­ho důra­zu na syro­vý pohyb těla a vzdá­vá hold prů­kop­ni­ci moder­ní­ho tan­ce Loïe Fulle­ro­vé. Pro­střed­nic­tvím kos­tý­mu na scé­ně vykres­lu­je až hyp­no­ti­zu­jí­cí obra­zy krá­sy. Při­ro­ze­né pohy­by těla zce­la splý­va­jí s mate­ri­á­ly, zvu­ky, svět­lem. Inspi­ra­cí pro taneč­ní­ky je bou­rec moru­šo­vý, latin­sky bom­byx mori. Na str­hu­jí­cí taneč­ní před­sta­ve­ní se mohou divá­ci Diva­del­ní Flo­ry těšit již v nedě­li 14. květ­na v S‑klubu.

Tra­dič­ní fes­ti­va­lo­vá plat­for­ma Vise­grad Per­for­ming Arts
Sou­čás­tí Diva­del­ní Flo­ry je i letos sek­ce zamě­ře­ná na dění ve vise­grád­ském regi­o­nu v oblas­ti per­for­ming arts. Ze čtyř letos uve­de­ných titu­lů, vznik­ly dva v kopro­duk­ci s pořa­da­tel­skou DW7 v rám­ci rezi­denč­ní­ho pro­gra­mu Diva­dla na cucky.

Maďar­ský taneč­ník Dániel Szá­sz se v taneč­ním sóle LOOP inspi­ro­val mj. kni­hou Srd­ce tem­no­ty, kte­rá se tak v urči­té „rein­kar­na­ci“ obje­ví již na tře­tím roč­ní­ku fes­ti­va­lu po sobě. Pol­skou scé­nu ten­to­krát zastou­pí prá­ce Oly Macie­jewské Bom­byx Mori. Ola je sice půvo­dem z Pol­ska, momen­tál­ně ovšem pen­dlu­je mezi Nizo­ze­mím a Fran­cií. Výra­zem čilé čes­ko-slo­ven­ské spo­lu­prá­ce je diva­del­ní ritu­ál Eau De Vie, ve kte­rém se taneč­ní­ci Lucia Kaši­a­ro­vá a Peter Šavel stře­tá­va­jí s hudeb­ní­kem Tomá­šem Vtí­pi­lem. Jejich prá­ce je důka­zem, že na sou­čas­né praž­ské taneč­ní scé­ně se nejen těž­ko roz­li­šu­je mezi tím, kdo je Čech a kdo Slo­vák, ale pře­de­vším, že pro tuto tvůr­čí gene­ra­ci je neu­stá­lé hle­dá­ní nových cest komu­ni­ka­ce skr­ze umě­lec­ké pro­střed­ky bytost­nou potře­bou. Neji­nak je tomu u kon­cep­tu­ál­ní­ho dua Táňa Šveh­lo­vá – Jan Mocek, kte­ří jsou pode­psá­ni pod zvu­ko­vou per­for­man­cí Září­cí měs­to, kte­rá se ode­hrá­vá ve veřej­ném pro­sto­ru na pane­lo­vém síd­liš­ti,“ dokon­ču­je výčet sek­ce Jan Žůrek.

LOOP z vlast­ní­ho obra­zu
Maďar­ské­mu taneč­ní­ko­vi Dánie­lu Szá­szo­vi těž­ké zra­ně­ní pře­ru­ši­lo umě­lec­kou kari­é­ru. Tou­to zku­še­nos­tí se ve své sólo­vé taneč­ní novin­ce LOOP nechá­vá inspi­ro­vat a mapu­je nej­taj­něj­ší kou­ty lid­ské duše, kte­ré se člo­vě­ku prá­vě v tako­vých chví­lích při­hlá­sí. V Szá­szo­vě dyna­mic­kém pohy­bu se mísí prv­ky bojo­vých umě­ní s klid­ný­mi pasá­že­mi, jež ale zůstá­va­jí plné živo­ta. Pro­ži­té trau­ma se mu sta­lo impul­zem k nové­mu začát­ku, o čemž se divá­ci mohou pře­svěd­čit hned prv­ní fes­ti­va­lo­vý víkend 12., 13. nebo 14. květ­na v Diva­dle na cucky.

Fes­ti­val vypuk­ne v pátek 12. květ­na a během 10 dnů nabíd­ne na čtr­nác­ti fes­ti­va­lo­vých scé­nách na sedm desí­tek akcí. Hlav­ní pro­gram zahr­nu­je 38 pro­duk­cí tři­a­dva­ce­ti titu­lů – z toho 19 zahra­nič­ních před­sta­ve­ní. Podrob­ný fes­ti­va­lo­vý pro­gram lze nalézt na webo­vých strán­kách www.divadelniflora.cz, před­pro­dej vstu­pe­nek zajiš­ťu­je poklad­na Morav­ské­ho diva­dla, rezer­va­ce si lze zajis­tit také online.

21. Diva­del­ní Flo­ra je rea­li­zo­vá­na s pod­po­rou Minis­ter­stva kul­tu­ry Čes­ké repub­li­ky, Olo­mouc­ké­ho kra­je, Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Olo­mou­ce, Čes­ko-němec­ké­ho fon­du budouc­nos­ti, Goethe-Insti­tu­tu v Pra­ze, The Per­for­mig Arts Fund NL, gran­tu z Islan­du, Lich­ten­štejn­ska
a Nor­ska, Stát­ní­ho fon­du kul­tu­ry ČR a Morav­ské­ho diva­dla Olo­mouc; hlav­ním medi­ál­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu je Čes­ká tele­vi­ze. Pořa­da­te­lem fes­ti­va­lu, kte­rý se koná pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry Danie­la Her­ma­na, je DW7, o.p.s. Hlav­ní pro­gra­mo­vá linie TEKUTÁ EVROPA je sou­čás­tí Čes­ko-němec­ké­ho kul­tur­ní­ho jara 2017.

kon­tak­ty

Petr Neru­šil
ředi­tel fes­ti­va­lu,
hlav­ní dra­ma­turg, fun­drai­sing, pro­duk­ce
neru@email.cz
tel. +420 776 736 263

Jan Žůrek
ředi­tel DW7, o.p.s.,
dra­ma­tur­gie – per­for­ming arts
zurek@divadlonacucky.cz
tel.: +420 728 180 478

Rad­ka Pis­ka­čo­vá
PR manager­ka
radka.piskacova@divadelniflora.cz
tel.: +420 739 470 270