Who deserves this? ČTP2016.

foto: Vojtěch Brtnický

22. roč­ník Čes­ké taneč­ní plat­for­my se konal od 20. do 25. dub­na 2016 a zavr­šil jej posled­ní slav­nost­ní večer, v rám­ci něhož bylo mož­né zhléd­nout reprí­zu taneč­ní insce­na­ce roku 2015, Collecti­ve loss of memo­ry sou­bo­ru DOT 504 a byly pře­dá­ny ceny Čes­ké plat­for­my za rok 2015.

Insce­na­ce Collecti­ve Loss of Memo­ry před­klá­dá divá­ko­vi pohled na pět zce­la odliš­ných mužů. Na při­způ­so­bi­vé­ho Natha­na, pomoc­ní­ka Dana, čis­to­krev­né­ho Knu­ta, žida Toma a big bos­se Joo­ny. Tvůr­ci Jozef Fru­čekLin­da Kape­ta­na kom­bi­nu­jí prin­cip osob­ní výpo­vě­di, vyprá­vě­ní a pohy­bo­vé­ho diva­dla. Tema­tic­ky se zabý­va­jí otáz­kou nási­lí a potě­še­ní nebo síly, jež jeho strůj­cům při­ná­ší. Mužští inter­pre­ti na jeviš­ti ztvár­ňu­jí muž­ské, pře­de­vším těles­né, atri­bu­ty, jimiž jsou napří­klad sex a jíd­lo, ale nao­pak i jem­né strán­ky „sil­něj­ší­ho“ pohla­ví, jako je cit, lad­nost a něha. Kaž­dý muž má v sobě obě, zále­ží jen na tom, do jaké míry je nechá se projevit.

Jed­not­li­ví inter­pre­ti nej­pr­ve před­sta­vu­jí sami sebe, vyprá­ví o svých poci­tech a vol­ně pře­chá­zí ke ztvár­ně­ní kon­krét­ní­ho pří­bě­hu mla­dí­ka, kte­rý byl bohu­žel ve špat­ný oka­mžik na špat­ném mís­tě a stal se náhod­nou obě­tí čtyř agre­so­rů. Pří­běh, jenž mi při­po­mí­ná nejen dra­ma švéd­ské­ho dra­ma­ti­ka Lar­se Noré­na Chlad, zabý­va­jí­cí se totož­nou tema­ti­kou (obo­ha­ce­nou o raso­vý a soci­ál­ní pod­text), ale i smut­nou rea­li­tu, v níž se čas­to nejis­to­ta, strach či jiné trau­ma trans­for­mu­je do podo­by pato­lo­gic­ké­ho jevu.

Pohy­bo­vé ztvár­ně­ní agre­se a extrém­ně kru­té­ho nási­lí pro­bí­há skr­ze abs­trakt­ní, ply­nu­lý či ost­rý pohyb. Přes­ně však vysti­hu­je sku­teč­ný násil­ný akt. Ten­to pohyb a zvuk, pak doká­že vyvo­lat stej­ně úzkost­ný pocit, jako v reál­né situaci.

Pokud pře­ce jen všech­no, co se na jeviš­ti ode­hrá­lo, něko­mu nedá­va­lo smy­sl, závěr celé insce­na­ce mu jej beze­spo­ru dal. Po celou dobu inter­pre­ti pra­co­va­li pře­váž­ně s vlast­ním tělem, jeho limi­ty, z nichž někte­ré saha­ly až za hra­ni­ce atle­ti­ky a akro­ba­cie, a rekvi­zi­tu nebo jiné hmot­né scé­nic­ké pro­střed­ky pou­ží­va­li jen mini­mál­ně. Pro­to také závě­reč­né umís­tě­ní auten­tic­ké­ho videa, kde ban­da násil­ní­ků za pří­tom­nos­ti nezú­čast­ně­né­ho obe­cen­stva ve sta­ni­ci met­ra doslo­va umlá­tí muže, a jeho celá sto­páž, způ­so­bi­ly u obe­cen­stva šok. Všech­ny význa­my secvak­ly jako past a zatla­či­ly divá­ka do tvr­dé židle, kde nevě­říc­ně civěl do tmy ješ­tě dobou půl­mi­nu­tu a pře­mýš­lel, jest­li se spíš nedí­vá na ame­ric­kou kri­mi­nál­ku. Nedíval.

Pomy­sl­nou teč­kou celé­ho veče­ra bylo slav­nost­ní zakon­če­ní a udí­le­ní cen Čes­ké taneč­ní plat­for­my 2016. Ceny se udí­le­ly v násle­du­jí­cích kate­go­ri­ích: mana­žer roku, svě­tel­ný design, taneč­ník roku, insce­na­ce roku a cena divá­ka. Večer mode­ro­va­la ředi­tel­ka Diva­dla Ponec Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a oce­ně­ní pře­dá­va­li čle­no­vé poro­ty, jimiž byli napří­klad Min­na Helk­ki­la, Jan Šuškleb, Jan K. Rol­nik za ligh­t­de­signo­vou sek­ci, Mar­tin Machá­ček za dra­ma­tur­gic­kou radu i mezi­ná­rod­ní poro­tu nebo také jed­na z nej­vý­znam­něj­ších osob­nos­tí Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu a záro­veň prů­kop­ník manage­men­tu nezá­vis­lých taneč­ních usku­pe­ní – Jiří Opě­la.

Za roze­zna­tel­nou a mimo­řád­nou prá­ci v oblas­ti pro­duk­ce a manage­men­tu tan­ce byla oce­ně­na člen­ka taneč­ní sku­pi­ny ME-SA a Ver­Te­Dan­ce, Karo­lí­na Hej­no­vá. Pře­dá­ní ceny za svě­tel­ný design se sta­lo záro­veň při­po­mín­kou fak­tu, že svět­lo je nedíl­nou sou­čás­tí kaž­dé insce­na­ce, není pou­hou tech­no­lo­gií, ale stá­vá se samo­stat­ným umě­lec­kým pro­je­vem. Na zákla­dě toho­to kri­té­ria a dal­ších, jimž jsou ori­gi­na­li­ta, dra­ma­tur­gie, defi­ni­ce pro­sto­ru aj., zúži­li porot­ci svůj výběr na tři insce­na­ce: Tran­zmu­ta­ce (Jan Komá­rek), Odtr­že­ní (Pavel Kot­lík) a Gui­de (Věra Ondra­ší­ko­vá, Dan Gre­gor a Michal Rydlo), z nichž posled­ní se sta­lo také vítězným.

Gui­de v režii cho­re­o­gra­f­ky Věry Ondra­ší­ko­vé zví­tě­zil také jako divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší insce­na­ce Čes­ké taneč­ní plat­for­my 2016, kde mimo jiné na prv­ních příč­kách figu­ro­va­ly také insce­na­ce As Long As Hol­ding Hands (Petr Šavel, Tere­za Ondro­vá) A již zmí­ně­ní Odtr­že­ní (Far­ma v jes­ky­ni) nebo Chy­bě­ní (VerTeDance/Jaro Viňarský).

Pojít­kem mezi Gui­deChy­bě­ním je Jaro Ond­ruš, taneč­ník a cho­re­o­graf, jež si za své výji­meč­né taneč­ní výko­ny v cho­re­o­gra­fi­ích Jara Viňar­ské­ho a Věry Ondra­ší­ko­vé odne­sl oce­ně­ní „taneč­ník roku 2015“.

Posled­ní cenou, již Čes­ká taneč­ní plat­for­ma udě­lu­je je cena za insce­na­ci roku. Poro­ta opět zva­žo­va­la, jako u před­cho­zích kate­go­rií Gui­de, či As Long As Hol­ding Hands, cenu si ovšem nako­nec odnes­li čle­no­vé Far­my v jes­ky­ni za Odtr­že­ní, jež se zabý­vá „nemo­cí sou­čas­né spo­leč­nos­ti“, tedy pro­blé­mem cit­li­vých jedin­ců, jež jsou izo­lo­vá­ni od spo­leč­nos­ti a nejsou schop­ni se do ní začlenit.

Večer svý­mi pro­slo­vy zakon­či­li zahra­nič­ní čle­no­vé poro­ty Lau­ra KuminRober­to Casa­rot­to, udě­li­li zvlášt­ní uzná­ní poro­ty a mož­nost spo­lu­prá­ce s Cer­ta­men Core­o­grá­fi­co de Mad­rid a Cen­t­ro per la Sce­na Con­tem­po­ra­nea di Bassa­no del Grap­pa, z nichž prv­ní obdr­žel Jaro Viňar­ský a dru­hé Tere­za Ondro­vá. Porot­ci zhod­no­ti­li fes­ti­val jako ide­ál­ní pro­stor k dis­ku­zi a pří­le­ži­tost bavit se a svo­bod­ně pře­mýš­let o tan­ci a za dopro­vo­du sklen­ky bílé­ho nezby­lo než se s dva­a­dva­cá­tým roč­ní­kem Čes­ké taneč­ní plat­for­my rozloučit.

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.