Besídka s potenciálem?

foto: archiv Baletu NdB

Ve dnech 27. a 28. dub­na se v pro­sto­rách diva­dla Redu­ta usku­teč­nil Cho­re­o­gra­fic­ký ate­li­ér 2016. Ate­li­ér obno­vil minu­lým roč­ní­kem svou tra­di­ci a zno­vu posky­tl pro­stor mla­dým tvůr­cům z řad balet­ní­ho sou­bo­ru NdB uvést svá vlast­ní cho­re­o­gra­fic­ká díla, vybrat pro ně inter­pre­ty, hud­bu a zhmot­nit na jeviš­ti to, co je sku­teč­ně baví a zajímá.

Brno není, na roz­díl od Pra­hy, na tvor­bu nezá­vis­lých cho­re­o­gra­fic­kých plat­fo­rem ani na taneč­ní diva­dlo samot­né, zda­le­ka tak boha­té. Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Brno tím však posky­tu­je záru­ku návštěv­nos­ti. Tak se také sta­lo i v pří­pa­dě Cho­re­o­gra­fic­ké­ho ate­li­é­ru, v rám­ci něhož bylo mož­né vidět „níz­ko­ná­kla­do­vé“ taneč­ní kusy, vyvě­ra­jí­cí ne z vede­ní ani dra­ma­tur­gie bale­tu, ale z jeho tanečníků.

Tema­tic­ky byl letoš­ní roč­ník mno­hem aktu­ál­něj­ší, cel­ko­vě méně popis­ný, méně dějo­vý a více abs­trakt­ní, bez vyu­ži­tí vět­ší­ho množ­ství „pomoc­ných“, scé­nic­kých pro­střed­ků. Totéž se nedá říci o roč­ní­ku 2014/2015, kde prá­vě popis­nost, dějo­vost, kos­týmy, pro­jek­ce a rekvi­zi­ty půso­bi­ly jako ber­lič­ky, kte­ré ovšem ve vět­ši­ně pří­pa­dů kva­li­tě cho­re­o­gra­fií nepo­moh­ly. Letos cho­re­o­gra­fo­vé spo­lé­ha­li více na tělo a svět­lo. Kon­krét­ně řeši­li téma­ta, jako jsou iden­ti­ta, svo­bo­da indi­vi­du­a­li­ty ver­sus oko­vy civi­li­za­ce a sys­té­mu, otáz­ka prav­dy a nahlí­že­ní na ni, fyzic­ká i men­tál­ní ome­ze­ní či trau­ma­ta, vztah mezi mužem a ženou a mno­há další.

Hlav­ním pro­blé­mem ate­li­é­ru je urči­tá roz­tříš­tě­nost kon­cep­ce celé­ho veče­ra. Devět po sobě násle­du­jí­cích cho­re­o­gra­fií bez mini­mál­ní­ho pojít­ka mezi sebou v závě­ru půso­bí jako „besíd­ka“ pro­fe­si­o­nál­ních taneč­ní­ků a tuto pomy­sl­nou hra­ni­ci nepře­kra­ču­je. Dal­ším úska­lím tako­vé­ho taneč­ní­ho pro­je­vu, je svo­bo­da vyjá­d­ře­ní avi­zo­va­ná samot­ným bale­tem NdB. Svo­bo­da ovšem nezna­me­ná absen­ci vněj­ší­ho, ne nut­ně dra­ma­tur­gic­ké­ho pohle­du, jež má za úkol kon­t­ro­lu vyzně­ní, význa­mů a čitel­nos­ti, již tvůr­ce ani inter­pret sám zajis­tit nemů­že. For­ma je v tom­to pří­pa­dě napl­ně­ná vnitř­ním obsa­hem, ale ve více jak polo­vi­ně pří­pa­dů není onen obsah čitel­ný. Pohy­bo­vé diva­dlo by nemě­lo být závis­lé na slo­vech, a pokud chce něja­ký­mi slo­vy divá­ku před­zna­me­nat, o čem bude vyprá­vět, měla by mu slo­va pomo­ci, ne jej zavá­dět nebo limi­to­vat v chá­pá­ní vidě­né­ho, kte­ré může evo­ko­vat zce­la jiné poci­ty a význa­my. Jako v pří­pa­dě cho­re­o­gra­fie Alessan­d­ra Gio­vi­ni­ho nazva­ná I ligt see can, kte­rá sli­bu­je pří­běh o dvo­jím vní­má­ní prav­dy o dogma­tech a význa­mech slov, mění­cích se tak rych­le jako dub­no­vé poča­sí. V závě­ru však těž­ko hle­dám para­le­lu mezi ano­ta­cí a vidě­nou choreografií.

Mým cílem není se roze­pi­so­vat o kaž­dé cho­re­o­gra­fii zvlášť, někte­ré z nich však para­dox­ně jas­nou a jed­no­du­chou myš­len­kou dosáh­ly vět­ší sro­zu­mi­tel­nos­ti i kva­li­ty. Např. cho­re­o­gra­fie Flo­ren­ta Oper­ta Una­vo­i­da­ble o lidech, kte­ří když zkří­ží naši ces­tu, nás do vel­ké míry ovliv­ní, strá­ví­me s nimi nád­her­né, občas pří­liš krát­ké, chví­le, ale nako­nec si uvě­do­mí­me, že je musí­me nechat jít dál. Cho­re­o­gra­fie Mar­kéty Haba­lo­vé Vzpo­mín­ky budouc­nos­ti, tema­ti­zu­je vše­mož­né pro­blémy part­ner­ské­ho vzta­hu, cho­re­o­gra­fie Gre­go­ra Gisel­brech­ta Karin-Anna, zací­le­ná na netu­še­ný a nesmír­ně boha­tý vnitř­ní svět člo­vě­ka spou­ta­né­ho fyzic­kým posti­že­ním a cho­re­o­gra­fie Mar­ti­na Svo­bod­ní­ka, jež je jed­ním z mála poku­sů o to, udě­lat ze své prá­ce i z tan­ce na chví­li rece­si a roz­jet pár­ty v šat­ně mas­ko­tů jed­no­ho nejme­no­va­né­ho supermarketu.

Jed­ním z cílů Cho­re­o­gra­fic­ké­ho ate­li­é­ru je obje­vo­vá­ní nových cho­re­o­gra­fic­kých talen­tů. Přes všech­ny pro­blémy, jež vol­ná tvor­ba ský­tá, mají jis­tě poten­ci­ál být lep­ší­mi, pro­myš­le­něj­ší­mi a vybrou­še­něj­ší­mi. Nezbý­vá než dou­fat, že budou tyto pro­blémy odstra­ně­ny a na poli brněn­ské­ho taneč­ní­ho diva­dla bude mož­né vidět ori­gi­nál­ní a ino­va­tiv­ní cho­re­o­gra­fie vyvě­ra­jí­cí z potře­by tan­čit a tvo­řit jinak než doposud.

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.