Den tance zkouší propojovat žánry

foto: Marek Záleský

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se 29. dub­na sla­ví už 34 let. Čes­ká repub­li­ka se k osla­vám díky Národ­ní­mu diva­dlu a orga­ni­za­ci Vize tan­ce zapo­ji­la letos pošes­té. Nej­růz­něj­ší akce, per­for­man­ce a hap­pe­nin­gy pro­bí­ha­ly po celé repub­li­ce a na mno­ha mís­tech v Pra­ze, epi­cen­t­rum dění bylo tra­dič­ně na piaz­ze­tě u Národ­ní­ho diva­dla. Orga­ni­zá­to­ři nene­chá­va­jí nic náho­dě a akce je rok od roku více pro­maka­ná. V pauzách mezi jed­not­li­vý­mi část­mi pro­gra­mu tak moh­li návštěv­ní­ci obkrou­žit něko­lik stán­ků a kou­pit si Taneč­ní zónu, ročen­ku Taneč­ních aktu­a­lit či plac­ky a taš­ky Bale­tu ND nebo se občer­st­vit u mobil­ní­ho baru při­leh­lé kavár­ny Nona. Spl­ni­la se i před­po­věď poča­sí, tak­že piaz­ze­ta byla plná.

Opro­ti loň­ským roč­ní­kům byla letos mode­rá­tor­ka jen jed­na, což je ško­da – hereč­ce Mar­ti­ně Pre­is­so­vé by se mož­ná hodi­lo, kdy­by jí občas někdo pomohl. Ješ­tě před zahá­je­ním balet­ní open class na pódi­um pozva­la tři řeč­ní­ky – zástup­ky­ni Vize tan­ce Nata­šu Novot­nou, umě­lec­ké­ho šéfa Later­ny Magi­ky Zdeň­ka Pro­ke­še a ředi­te­le ČT Art Tomá­še Mot­la. Nata­ša pak ješ­tě zdů­raz­ni­la svo­je posel­ství o pro­po­jo­vá­ní taneč­ních žánrů, kte­ré poz­dě­ji spo­lu s dal­ší­mi cho­re­o­gra­fy rea­li­zo­va­la multi­žán­ro­vým flashmobem.

Osla­vy dne tan­ce mají všu­de po svě­tě jed­no spo­leč­né posel­ství. Jeho auto­rem byl pro letoš­ní rok Salã Lemi Poni­fasio, novozéland­ský cho­re­o­graf a taneč­ník. „Mod­lit­ba“, jak svůj poe­tic­ký text nazval, je vhod­ná spíš pro samo­stat­né roz­jí­má­ní někde v tichém kout­ku než pro před­čí­tá­ní na mik­ro­fon před stov­ka­mi taneč­ní­ků. Ti se stej­ně už nedo­čka­vě roz­cvi­čo­va­li a při­pra­vo­va­li na balet­ní open class. Mar­ti­ně Pre­is­so­vé tak nevě­no­va­li pří­liš pozor­nost. Taneč­ní­ci – sou­dě dle tech­ni­ky vět­ši­nou pro­fe­si­o­ná­lo­vé a stu­den­ti kon­zer­va­to­ří – byli v oprav­du hvězd­né spo­leč­nos­ti. V dopro­vo­du kore­pe­ti­to­ra Bale­tu ND (a pře­de­vším vyni­ka­jí­cí­ho diri­gen­ta) Vác­la­va Zahrad­ní­ka balet­ní lek­ci ved­li prv­ní sólis­té sou­bo­ru Michal Ští­pa, Niko­la Máro­vá, Andrea Kra­me­šo­vá a ředi­tel praž­ské taneč­ní kon­zer­va­to­ře Jaro­slav Sla­vic­ký. Stej­ně jako loni Čes­ká tele­vi­ze pro­po­ji­la praž­skou a brněn­skou open class tak­zva­ným tele­mos­tem, a stej­ně jako loni se pře­nos neo­be­šel bez zádrhe­lů a výpad­ků. To by se dalo pocho­pit, spíš je záha­da, proč se z Brna vysí­lá na malou obra­zov­ku, kte­rá oby­čej­ně slou­ží pou­ze pro infor­mo­vá­ní o pro­gra­mu jed­not­li­vých budov Národ­ní­ho diva­dla. V malých a rozostře­ných posta­vič­kách jsme tak moh­li jenom tušit umě­lec­ké­ho šéfa brněn­ské­ho Národ­ní­ho diva­dla Mária Rada­čov­ské­ho a tam­ní balet­ní mis­try­ni Janu Při­by­lo­vou.

Po dospě­lác­ké lek­ci násle­do­val dět­ský fla­shmob, kte­rý ten­to­krát při­pra­vi­la Vero­ni­ka Zao­ra­lo­vá a zatan­či­ly děti z její Inter­nati­o­nal Ballet Scho­ol. Aniž bych se chtě­la koho­ko­li dotknout, zdá se mi pří­hod­né na tom­to mís­tě cito­vat F. B. Mikov­ce, kte­rý už v polo­vi­ně 19. sto­le­tí pozna­me­nal: „Co se tan­cu­jí­cích dětí týče, vyzná­vá­me, že radě­ji vidí­me opi­ce tan­co­va­ti než tako­vé děti. Tako­vé dět­ské bale­ty z mno­hých ohle­dů mají množ­ství spra­ved­li­vých hla­sů pro­ti sobě a díky­bo­hu, již z oby­če­je vychá­ze­jí.“ U nás, zdá se, jen tak z oby­če­je nevy­jdou. Je to samo­zřej­mě otáz­ka vku­su, ale uni­fi­ko­va­né hol­čič­ky s uni­fi­ko­va­ný­mi úsměvy mě trá­pí. Objek­tiv­ně je ovšem mož­né říct, že v letoš­ním fla­shmo­bu nedo­sta­ly mno­ho pro­sto­ru děti mimo zmí­ně­nou balet­ní ško­lu. Škoda!

Po tra­dič­ní tom­bo­le násle­do­va­la kaž­do­roč­ní pře­hlíd­ka praž­ských kon­zer­va­to­ří. Je zábav­né a vlast­ně potě­šu­jí­cí, jak si kaž­dá ško­la vytvo­ři­la vlast­ní ruko­pis, pod­le kte­ré­ho ji lze bez­peč­ně roz­po­znat. Kon­zer­va­toř hl. m. Pra­hy má při­ro­ze­ně nej­šir­ší záběr reper­toá­ru, před­sta­vi­la jakousi etu­du s košťa­ty na hit z Pomá­dy, ukáz­ku lido­vých tan­ců i duet z Lous­káč­ka (v podá­ní Bohe­mia Bale­tu – sou­bo­ru kon­zer­va­to­ře). Pro Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha bývá typic­ká dra­ma­tič­nost v hud­bě i ve výra­zu, upnu­té kos­týmy, mas­ky…, a nut­no říct i tech­nic­ká vyspě­lost. Dun­can Cen­t­re je napros­to neza­mě­ni­tel­ný, na piaz­ze­tě jeho stu­den­ti před­sta­vi­li ukáz­ku ze Svě­ce­ní jara v cho­re­o­gra­fii Jiří­ho Bartovance.

Na pódiu se pak vystří­da­ly Jana Návra­to­váLucie Haya­shi. Prv­ní z jme­no­va­ných před­sta­vi­la čin­nost Nadač­ní­ho fon­du pro taneč­ní kari­é­ru, kte­rý pomá­há uměl­cům s rekva­li­fi­ka­cí po ukon­če­ní kari­é­ry. Šéf­re­dak­tor­ka Taneč­ních aktu­a­lit Lucie Haya­shi sezná­mi­la pří­tom­né s novým pro­jek­tem Data­bá­ze tance.

Koneč­ně při­šel na řadu fla­shmob nesou­cí už zmí­ně­nou myš­len­ku pro­po­jo­vá­ní taneč­ních žánrů. Po před­cho­zích letech, kdy se fla­shmob nesl jed­nou ve zna­me­ní street dan­ce, napřesrok hipho­pu a loni byl pod tak­tov­kou stu­den­tek HAMU se ten­to­krát cho­re­o­gra­fo­vé poku­si­li spo­jit všech­ny tyto sty­ly dohro­ma­dy. Vari­a­ce zača­la s con­tem­po­ra­ry, jehož před­sta­vi­tel­kou byla umě­lec­ká ředi­tel­ka 420PEOPLE, taneč­ni­ce Nata­ša Novot­ná. Dru­hou, hipho­po­vou část vytvo­ři­la Káka z BDS Aca­de­my, kte­rá už pro Den tan­ce jed­nou celý fla­shmob vytvo­ři­la. Násle­do­va­lo lati­no v cho­re­o­gra­fii May­ke­la a cho­re­o­gra­fii zakon­či­la Anet Anto­šo­vá, prů­kop­ni­ce na poli čes­ké­ho dan­ce­hallu a twer­ku. Myš­len­ka bohu­žel tro­chu před­či­la rea­li­za­ci, hud­ba byla násil­ně narou­bo­va­ná, někte­ré pře­cho­dy byly řeše­né pou­ze stři­hem. Con­tem­po­ra­ry dosta­lo nejmé­ně pro­sto­ru a půso­bi­lo jako intro k dal­ším, nadu­pa­něj­ším čás­tem. Výsle­dek spíš vzbu­zo­val dojem, že taneč­ní sty­ly smys­lu­pl­ně pro­po­jit nelze.

Ale aby to neby­lo samé „ale“ – je skvě­lé, že se orga­ni­zá­to­rům stá­le daří akci rea­li­zo­vat a roz­ši­řo­vat. V pří­pa­dě oslav na piaz­ze­tě by mož­ná stá­lo za zvá­že­ní tro­chu popře­ha­zo­vat pro­gram, aby nej­po­čet­něj­ší sku­pi­na taneč­ní­ků i při­hlí­že­jí­cích neo­de­šla hned ze začát­ku. Nebo při­dat něja­kou novin­ku, ať máme o čem refe­ro­vat i za rok. Drží­me palce!

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.