Svádění diváků na Letní Letné

foto: František Ortmann

Letoš­ní roč­ník Let­ní Let­né se mohl pochlu­bit tře­mi nad­stan­dard­ní­mi zahra­nič­ní­mi pro­duk­ce­mi nové­ho cir­ku­su. Jde o dvě aus­tral­ské a jed­nu fran­couz­skou pro­duk­ci. Kaž­dá z nich při­stu­pu­je k umě­lec­ké dis­ci­plí­ně nové­ho cir­ku­su jinak a vyu­ží­vá jiné­ho umě­lec­ké­ho žán­ru coby opo­ry pro for­mu nové­ho cirkusu. 

Salón­ní dra­ma posta­ve­né na hla­vu
Fran­couz­ská pro­duk­ce Cirque Le Roux s insce­na­cí Ele­phant in the room zaujme ješ­tě před začát­kem neob­vykle čino­her­ní scé­nou. Cir­ku­so­vé šapi­tó v sobě skrý­vá empí­ro­vý salo­nek takřka se vším, co k němu pat­ří od sta­ro­žit­né­ho psa­cí­ho sto­lu až po čalou­ně­né sofa a mini­bar. Sta­ro­mil­skou atmo­sfé­ru navíc dotvá­ří napůl kine­ma­to­gra­fic­ká expo­zi­ce odka­zu­jí­cí k žán­ru němé­ho fil­mu. Per­for­me­ři vstu­pu­jí na scé­nu coby salon­ku od sva­teb­ní­ho vese­lí v záku­li­sí. Sty­li­zo­va­ný děj při­po­mí­na­jí­cí kom­bi­na­ci šestá­ko­vé­ho romá­nu a čer­ve­né knihov­ny s sebou při­ná­ší i pro žánr cha­rak­te­ris­tic­ké posta­vy — šar­mant­ní­ho svůd­ní­ka, vlezlé­ho slu­hu, žár­li­vé­ho man­že­la a zálet­nou ženu — travičku.

Prv­ky nové­ho cir­ku­su začí­na­jí do děje pro­ni­kat vel­mi zleh­ka. Komic­ké momen­ty vze­šlé ze salón­ní sty­li­za­ce jsou občas zdů­raz­ně­ny tu výraz­něj­ším odra­zem, tu náhod­nou stoj­kou. Postup­ně se však pomy­sl­ná vázan­ka na krku per­for­me­rů uvol­ňu­je a s ní i způ­sob vyprá­vě­ní pří­bě­hu cir­ku­so­vou formou.

Zpo­čát­ku se může zdát, že se bude jed­nat o pokul­há­va­jí­cí čino­her­ní gro­tes­ku ozvlášt­ně­nou decent­ní a dob­ře odve­de­nou akro­ba­cií. Tato kon­cep­ce však vel­mi rych­le ustou­pí do poza­dí, neboť non­ver­bál­ní pro­jev rych­le pře­vá­ží nad ver­bál­ním. Cha­rak­te­ry posta­vám zůstá­va­jí, už je ale vyu­ží­va­jí pro akro­ba­tic­ké úče­ly. Žár­li­vý ani­ma­lis­tic­ký se díky své veli­kos­ti stá­vá záro­veň hroz­bou a záro­veň opěr­ný pilí­řem. Vyhro­ce­nou spo­le­čen­skou kon­ver­za­ci nahra­zu­je autor­ská hud­ba, kte­rá se až na výjim­ky drží žánro­vé­ho vyme­ze­ní (nejed­ná se o hud­bu zce­la původ­ní, její autor­ka Ale­xan­dra Ste­liski citu­je napří­klad Ger­shwi­na nebo Mor­ri­co­ne­ho).

Za pomo­ci hud­by se jis­to­ta kon­zer­va­tiv­ně ladě­né­ho salón­ku roz­pa­dá a posta­vy se spo­leč­ně noří do absur­di­ty vlast­ních fan­ta­zií. Spo­le­čen­ské oděvy v mži­ku nahra­zu­jí kla­sic­ké bílé cir­ku­so­vé tri­ko­ty a salon je ten tam. Bílé tri­ko­ty pak berou za své, když tvůr­ci s vku­sem a ele­gan­cí pře­vá­dě­jí cir­ku­so­vou for­mou smy­sl­né las­civ­ní před­sta­vy zálet­né panič­ky. Reži­sér­ka Char­lot­te Sali­ou nechá­vá děj ubí­hat postup­ně gra­du­jí­cím prv­kům fyzic­ké­ho diva­dla. Záro­veň nabí­zí divá­ko­vi fan­ta­zij­ní a emo­tiv­ní rovi­nu pomo­cí scé­nic­kých obra­zů, jejichž kom­po­zi­ce by si mís­ty zada­la s Arcim­bol­do­vý­mi malbami.

Ve svě­tě absurd­ních obra­zů, kdy je vše posta­ve­no na hla­vu, jsou pak pohy­by šar­mant­ní­ho milov­ní­ka neo­pě­to­vá­ny zálet­nou panič­kou, ale vlez­lým slu­hou. Žár­li­vý novo­man­žel jako před­sta­vi­tel muž­ské síly se ují­má své role a opro­ti poly­gam­ní­mu apeti­tu své ženy jí vede k intim­ní­mu novo­man­žel­ské­mu tan­ci, pocho­pi­tel­ně ozvlášt­ně­né­mu množ­stvím akro­ba­tic­kých výkonů.

Nej­krás­něj­ší na této insce­na­ci není ani tak obra­zo­vá kom­po­zi­ce, ani um per­for­me­rů, ale pře­de­vším vyjá­d­řeí inti­mi­ty pohy­bo­vou for­mou. Zatím­co nemá­lo poči­nů v oblas­ti nové­ho cir­ku­su sta­ví pře­de­vším na vše­schop­nos­ti lid­ské­ho těla a na pro­žit­ku z ces­ty k fyzic­ké doko­na­los­ti, Cirque le Roux uka­zu­je novo­cir­ku­so­vé­ho artis­tu v jeho odha­le­né, zra­ni­tel­né pod­sta­tě. Posta­vy z Ele­phant in the room v sobě mají něco ze smut­né­ho klauna.

Jejich zra­ni­tel­nost není v tom, že by někdo z nich mohl ztra­tit rov­no­váhu a spad­nout, ale v jejich melan­cho­lic­ké lid­skosti. Žár­li­vý man­žel je pře­de­vším zami­lo­va­ný a způ­so­by opi­čí­ho sam­ce jsou od něj více vyža­do­vá­ny, než že by na ně byl hrdý. Šar­mant­ní milov­ník i přes leh­kost svých pohy­bů bude vždyc­ky hrát dru­hé hous­le, a zálet­ná man­žel­ka coby nejdo­mi­nant­něj­ší prvek celé insce­na­ce je při­tom stá­le drob­nou, křeh­kou a zra­ni­tel­nou ženou.

Tvůr­cům se úspěš­ně daří dáv­ko­vat svůj akro­ba­tic­ký um tak, aby kaž­dá nová pohy­bo­vá kre­a­ce byla obrov­ským pře­kva­pe­ním., Po para­ly­za­ci pub­li­ka závě­reč­ný­mi sesta­va­mi za pomo­ci čín­ské tyče se děj navra­cí zpět do salón­ní­ho pro­stře­dí, kde nako­nec dochá­zí k tomu, že si někdo vypi­je jed do dna. Není to však ten, jemuž byl určen a inti­mi­ta se zra­ni­tel­nos­tí pro­ti všem před­po­kla­dům vítězí.

 

Requi­em za sta­rý cir­kus
Opro­ti do detai­lu pro­pra­co­va­né­mu tva­ru, jaký před­ve­dl Cirque le Roux se může zdát insce­na­ce Bey­ond aus­tral­ské­ho sou­bo­ru Cir­ca jako pou­hou pohy­bo­vou exhi­bi­cí. Celá pro­duk­ce se ode­hrá­vá na stro­hém kula­tém pódiu, jde pře­de­vším o sólo­vé výstu­py jed­not­li­vých per­for­me­rů, občas pro­lo­že­ných něja­kou kolek­tiv­něj­ší akcí. Tem­po je udr­žo­vá­no po sobě jdou­cí­mi repro­du­ko­va­ným pís­ně­mi napříč hudeb­ním spek­trem (Sina­tra, Brel, Tyler, Chil). Zatím­co fran­couz­ský Cirque le Roux dáv­ku­je jed­not­li­vé pohy­bo­vé kre­a­ce divá­ko­vi postup­ně, Aus­tra­la­né před­ve­dou vrcho­ly svých kolek­tiv­ních sestav už během prv­ních něko­li­ka minut. Jed­not­li­vé etu­dy býva­jí povět­ši­nou uvo­ze­ny pří­cho­dem per­for­me­ra v nad­měr­né zví­ře­cí (nej­čas­tě­ji krá­li­čí) masce.

Bey­ond je netra­dič­ním před­sta­ve­ním nové­ho cir­ku­su ve třech atri­bu­tech. Prv­ním z nich je rov­nost muž­ských a žen­ských artis­tů. Dokon­ce se chví­le­mi může zdát, že jsou role pro­ho­ze­ny, jeli­kož při vět­ši­ně figur dělá base čas­tě­ji žena než muž. Dru­hým je prá­ce se zdán­li­vě zby­teč­ný­mi rekvi­zi­ta­mi. Sou­bo­ru Cir­ca sta­čí pou­hý list papí­ru, aby pomo­cí něho vytvo­ři­li úchvat­nou pohy­bo­vou kre­a­ci. Tře­tím jsou pak netra­dič­ní figu­ry, kte­ré uměl­ci do toho „pásma“ zapra­co­va­li. Za zmín­ku sto­jí napří­klad vyzdvih­nu­tí per­for­mer­ky do vzdu­chu za hor­ní čelist nebo artist­ka sto­jí­cí ve vzru­chu zapře­ná pou­ze za stál­ky dvě­ma prs­ty na kaž­dé noze.

Během před­sta­ve­ní vyhá­zí naje­vo, že mas­ky krá­lí­ků a zví­řat zřej­mě nebu­dou odka­zem na Alen­ku v říši divů Lewi­se Carol­la, ale spíš odka­zem na před­ka for­my nové­ho cir­ku­su – tedy na cir­kus sta­rý. Zví­ře­cí atri­bu­ty totiž nejsou v rám­ci pro­duk­ce Bey­ond skry­té jenom v kos­tý­mech. Kaž­dým pře­de­psa­ným pohy­bem se z akté­rů dostá­vá ven jejich „vnitř­ní zví­ře“. To může mít buď podo­bu podiv­né­ho nezná­mé­ho tvo­ra (tvo­ře­né­ho hýž­dě­mi per­for­me­ra namís­to obli­če­je a dol­ní­mi kon­če­ti­na­mi namís­to rukou), nebo nechá­va­jí pro­ni­kat různá zví­řa­ta na povrch for­mou pou­hé nápo­do­by tvo­ra. Divák je tak svěd­kem toho, jak her­ci zdán­li­vě nezvla­da­tel­ně a tro­chu infan­til­ně lezou po všech čtyřech buče a štěkaje.

Vyu­ži­tí zví­ře­cích moti­vů se zdá být od tvůr­ců epi­ta­fem za zví­řa­ta vyu­ží­va­ná ve starém cir­ku­su. Po vzty­če­ní čín­ské tyče se uka­zu­je, že zví­řa­ta sku­teč­ně neby­la schop­na toho, co doká­že akro­bat. Per­for­me­ro­vi v med­vě­dím kos­tý­mu se kvů­li chlu­pům neda­ří udr­žet na čín­ské tyči a mění se tak v týra­né zví­ře. Neu­stá­lé odklá­dá­ní masek svěd­čí o tom, že díra, kte­rá zby­la po zví­řa­tech v cir­ku­so­vém umě­ní je pořád patr­ná, a umě­lec dosud není zce­la smí­řen s tím, že ji musí zapl­nit sám.

Per­for­me­ři pomo­cí kos­tý­mů vystří­da­jí tři role. Prv­ním je spo­le­čen­ský oděv (pře­de­vším pro kolek­tiv­ní scé­ny zalo­že­né více na tan­ci), dru­hým kla­sic­ké akro­ba­tic­ké tri­ko­ty (pře­de­vším pro sólo­vé výstu­py) a na závěr oble­čou všich­ni účin­ku­jí­cí čer­né mon­tér­ky. Za kolek­tiv­ní­ho zpě­vu pís­ně Pau­la Anky I did it my way tím­to ges­tem s nad­še­ním při­jí­ma­jí úlo­hu děl­ní­ků cir­ku­su i přes jeho tíhu a neurózy.

Rea­ni­ma­ce ori­en­tál­ní­ho kaba­re­tu
Lim­bo je famóz­ní, úchvat­né, úžas­né, vrcho­lem letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Let­ní Let­ná a pře­de­vším zážit­kem, na nějž se nedá zapo­me­nout. Mohl bych pokra­čo­vat v zápla­vě super­la­ti­vů, kte­ré má návštěv­ník na jazy­ku nejen během této pro­duk­ce, ale i dlou­ho po ní. Domní­vám se, že krom bri­lant­ních hudeb­ních, akro­ba­tic­kých a dal­ších per­for­ma­tiv­ních schop­nos­tí (pli­vá­ní ohně, poly­ká­ní mečů) spo­čí­vá feno­me­nál­ní úspěch Lim­ba hlav­ně na prá­ci s divákem.

To co sku­pi­na růz­no­ro­dých uměl­ců z růz­ných kou­tů svě­ta (USA, Fran­cie, Aus­trá­lie) před­vá­dí je totiž nesmír­ně pro­myš­le­ným smy­sl­ným a vel­mi trpě­li­vým svá­dě­ním divá­ka. „Vše pro divá­ka“ by moh­lo znít hes­lo Lim­ba. Na divá­ka je totiž tvůr­ci nahlí­že­no jako na oso­bu zce­la uni­kát­ní a vzác­nou, pro kte­rou je tře­ba snést mod­ré z nebe, ačko­liv atmo­sfé­ra této pro­duk­ce jas­ně odka­zu­je k reli­gi­o­nis­tic­ké­mu kon­cep­tu lim­ba jako pro­sto­ru při hra­ni­ci pek­la. Tvůr­cům se daří divá­ka svo­jí show napros­to vyjmout ze sepje­tí s fád­ním pozem­ským svě­tem. Zachá­ze­jí s nimi jako se vzác­ným hos­tem od prv­ní­ho momen­tu, kdy návštěv­ník vstou­pí do jejich šapitó.

Opro­ti ostat­ním pro­duk­cím se Lim­bo neo­de­hrá­vá v kla­sic­kém cir­ku­so­vém sta­nu. Sou­bor s sebou při­vá­ží vlast­ní repli­ku dře­vě­né­ho seces­ní­ho šapi­tó. Hned u vcho­du jsou divá­ko­vi k dis­po­zi­ci nažeh­le­ní číš­ní­ci s nabíd­kou dra­hých nápo­jů. Divá­ko­vi je tak již před začát­kem před­sta­ve­ní jas­ně nazna­čo­vá­no, že je něčím víc. Lim­bo svou všu­dypří­tomnou výpra­vou kom­bi­nu­je luxus a extra­va­gan­ci moder­ní­ho kasi­na s ele­gan­cí ori­en­tál­ní­ho kaba­re­tu pře­lo­mu deva­te­nác­té­ho a dva­cá­té­ho století.

Kaba­ret je pro Lim­bo urču­jí­cí for­mou. Namís­to ver­bál­nos­ti kaba­re­ti­é­ra pro­vá­ze­jí­cí­ho veče­rem je tato slož­ka nahra­ze­na nepře­ru­šo­va­ným hudeb­ním pás­mem, kte­ré započne v prv­ní minu­tě fou­ka­cí har­mo­ni­ka s trom­bó­nem a bicí­mi a skon­čí až o hodi­nu a čtvrt poz­dě­ji závě­reč­ným potleskem.

Kaba­re­ti­é­ra tak po celou dobu nahra­zu­je bíle oble­če­ný muzi­kant s fou­ka­cí har­mo­ni­kou a hudeb­ní ryt­mus, kte­rý celou show drží pohor­ma­dě. Zvuk har­mo­ni­ky záro­veň oži­vu­je a rea­ni­mu­je někte­ré posta­vy (hadí muž) a uvá­dí a odvo­lá­vá ostat­ní. Roli kaba­re­tu si Lim­bo udr­žu­je i tím, že výstu­py jed­not­li­vých uměl­ců pro­po­ju­je tan­cem i ilu­zi­o­nis­tic­ký­mi efek­ty, jež jsou divá­ko­vi před­vá­dě­ny „jen tak mimo­cho­dem“. V prů­bě­hu hodi­ny a čtvrt se kaž­dé­mu uměl­ci poda­ří zvlášť pro sebe svést sko­ro kaž­dé­ho divá­ka, aby jej ten­to bez­vý­hrad­ně ado­ro­val a obdi­vo­val. Uměl­ci totiž berou divá­ka jako pří­mé­ho účast­ní­ka svých kre­a­cí. Ať už per­for­mer visí hla­vou dolů, nebo dělá stoj­ku jed­nou rukou na stál­ce, nikdy neza­po­mí­ná na oční kon­takt s kon­krét­ním divá­kem. For­mou drob­ných poklon, jako je pomr­ká­vá­ní, sme­ká­ní klo­bou­ku a las­civ­ní­ho pro­vo­ko­vá­ní, jed­not­li­ví uměl­ci do posled­ní­ho hudeb­ní­ka sve­dou celý sál.

Vůči tako­vé­mu­to pří­stu­pu se divák pocho­pi­tel­ně může vyme­zit, ale ani to mu tvůr­ci neu­mož­ní. Divá­kům je neu­stá­le nazna­čo­vá­no, že per­for­me­ři nejsou lep­ší, než oni sami. Kaž­dý divák pře­ce dove­de ustát to, že mu někdo dělá stoj­ku na rame­nou (což je hned na vybra­ném divá­ko­vi nále­ži­tě před­ve­de­no). Sexu­ál­ní napě­tí mezi jed­not­li­vý­mi uměl­ci na pódiu je jas­ně patr­né, ale kam se hra­be na sexu­ál­ní napě­tí mezi per­for­me­rem a divá­kem, to je tepr­ve něco.

Pří­stup tvůr­ců není „podí­vej­te se, jak nám to slu­ší a co všech­no umí­me“, ale nao­pak „vidě­li jste, málem se mi to nepo­ved­lo“. Chví­li jsem se i domní­val, že drob­ná zavá­há­ní v akro­ba­cii jsou úče­lo­vá, neboť jsou ihned brá­na do svá­dě­cí hry. Divák se tak může cítit někým ado­ro­ván (pro­to­že kdo jiný, by pro něj dělal tako­vé kous­ky jako poly­ká­ní mečů svě­tel­ných i oby­čej­ných a stoj­ky na jed­né ruce v řetě­zech), a záro­veň sko­ro cítí, jak mu na zápěs­tí ros­tou man­že­ty, jeli­kož je pří­to­men něče­mu výsost­ně ele­gant­ní­mu a záro­veň amorálnímu.

Tako­vé­mu­to zaká­za­né­mu potě­še­ní sko­ro nelze nepod­leh­nout. Všich­ni pří­tomní si to však mohou dovo­lit, neboť jsou v Lim­bu, před­peklí, a nebe může počkat. Divák si nako­nec sám uvě­do­mí, že byl pří­tom­ný­mi uměl­ci zce­la sve­den, a ti jsou si toho vědo­mi rov­něž, neboť závě­reč­ný refrén zní: „Who do you love?

Lze si polo­žit otáz­ku, jest­li vůbec lze nepod­leh­nout této skvost­né a půso­bi­vé ilu­zi a je mož­né si uvě­do­mit zavčas, že je to oprav­du vše jen na jed­no­rá­zo­vý efekt? Prav­dě­po­dob­ně ano, ale po sto­páž, insce­na­ce Lim­bo, si toho málo­kdo všim­ne. Pře­de­vším pro­to, že pot uměl­ců je všu­dypří­tom­ný a kon­takt s divá­kem tako­vý, že si skep­tic­ký pozo­ro­va­tel ani nevšim­ne, že mu v rám­ci vzduš­né akro­ba­cie byly reál­ně odci­ze­ny brýle.